20 Eylül 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3

20 Eylül 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| Maarifte Liseler 3u sene 600 talebe şahadetname aldı Wu miktar âli mekteple- ğ rin ihtiyacına kâfi değil ç Bu sene hususi ve resmi Hi lerden 600 efendi şahadetna - Mhe almıştır. Bu 600 mezunun farısı İstanbul liselerinden neş' Etmiştir. Yalnız İstanbul erkek lisesin n 130 talebe me: u mr. İstanbul lisesi arile rekorü kır| sx Rtallim mektepli isna & şârtile rin talebe roları oksanları ikmal etmek için Tür Ye liselerinden her sene 2000 ebenin mezür olmasına ihti- < vardır. Bu sene Kabataş lisesinden 9 genç mezun olmuştur. Son| Wİ mevcudü 50 ye baliğ ol - lâsina nazaran smıfta ipka €- İlenlerin adedi 10 kadardır. Sene mezuniyet imtihan - "çok sıkı bir surette yapılmış * Bâzı mekteplerde yarı yarı Sönen talebe vardır. Keza iç, $&efakada 35 kadar tutan iç Snuftan 12 E£, ipka edilmiş Öğrendiğimize göre bu sene a, evde çok talehe sınıflarmı Üstür, *nei dersiye iptidasından iti talebenin daha ziyade ça Sina dikkat edilecek, sık lir, çektepler teftiş edilecek - | 1 zamanlarda talebe alel “ayıf görülmektedir. eler mıntakalara tefrik edildi İ vekâleti şehrimizdeki mum, a İ Maari *€ Orta mektepleri mmtaka By > Pmuştr. seneden itibaren her tale- #ndi mıntakasındaki mekte br. eğe mecbur tutulacak - ta i re m retle talebe mektep til, tesavi surette taksim 6- olacak ve şehrin uzak bir Nde oturan herhangi bir rd, mektebe gitmek için yol- , © UZun saatler geçirmiyecek vti b NIZ Galatasaray lisesi bu Bila, <9 taksimatına dahil de - ve Valide lisesi iş /ayda yeni açılan Vali - ©si müdürlüğünü muvak - j1 etmekte olan maarif AN müfettişlerinden Ekrem vi, tebin. navakısını ikmal ley tir. Asil olacak müdür der tayindir. Mektebin mual- drosunda da henüz bir iki | bulunmaktadır. meccani talebenin ,, « imtihanları ae İiselere alınacak leyli igin |, talebenin imtihanları ği asr talöbenin girmek iste B ktepte yapılacaktır. eden terbiyesi salonu daha * ör 2rMiz malümata nazran "e Üsküdar orta mekte- e ynej işi bedeniye muallimi ai bir bede Yoğlu cihetinde hu mak nı terbiyesi salonu izere i mese) üracaat etm aarit vekâletine ane <İMiştir. ütü w, Paneler birleşecek i ki vekâletince İstanbul - esi ye a haneleri birleştiril- Ünü, > edinin azaltılması dü iy mektedir. Okuyucusu 47 © Ban kütüphanelere nakle - Hçetir. Bunun için. inbilâl 1 kütüph, edi'memektedir. anelere kimse ta - Sküdar orta mektebi Sküdar orta mektebinin lise SE icin bir türlü müsait bir bulunamamaktadır. Üskü- Münhe eyli bi, bing yüksek | iliselerden Harici ticaret Ofis Meclisinde kaç âza bulunacak? Raportörlüğe kimler tayin olunacak ? Yeni teşkil edilen Ticareti ha riciye ofisi teşkilâtı tamamlan - mak üzeredir. Aldığımız malümata nazaran ofis meclisi idaresinde İstanbul | Ankara ve İzmir Ticaret odala- İrmdan birer aza bulunacaktır de Murat Bey iştirak edecektir. Ticareti hariciye ofisi ra“/*** hangi zevatın getiöile şünülmektedir. Raportör birine İktisat vekâ serlerinden Fuat B. taş miştir, Con Ahmet Beye bir rakip çıktı! Ankara dahilinde Ayaş Ziraat ban ssile İzmir ga kası memuru Fevzi imi getelerinden birine bir mektup gönde rilmiştir. Bu mektupta Fevri Bey meşhur zatülhareke devri daim maki İ nesi mühterii Con Ahmet Beyin ad- rösini aramaktadır. Con Akmet Beyin yaptığı makineyi darülfünün fen hey! eti huzurunda işletemediği dur. Fevzi Bey de bunu merak edi- yor ve kendi icat ettiği makinenin ya kında İzmir matbaalarından birinde tecrübelerini yapacağını söylüyor. Fevzi Bey, Con Ahmet Beyin ma- İsinesi ile kendi makinesini karşı kar- şıya koyup “tıkır, tıkır,, işleteceğin- den ve hangisinin daha asri esaslara müstenit olduğunu halkın takdirinebe rakacağından bahsetmektedir. Bir za anlar tatl ümitlere düşen meşhur Con Almet Beye bir rakip çıktı de- mektir. ei Avrupaya gidecek orman mühendisleri İktısat vekâleti Orman mü - düriyeti umumiyesi orman mü- hendislerinden on efendiyi tah- sil ve staj için Avrupaya gönde recektr. Bu efendiler Avrupada üç sene tahsil ve sitaj gö - recekler ve bilâhare orman mü hendisi olarak istihdam edile- ceklerdir. O İstanbuldan Akdeniz için hareket eden vapurlar Akdenize çıkmak üzere İstanbul. dan hareket eden vapurlardan Çanak kale ile ihtilât etmek istiyenlerin ge- cc muvasalâtleri takdirinde dahi sih- hi istintaklarının icrasile serbest Pra tika itasmın mezkür Merkez — nakil vasıtalarile ve deniz üzerinde icra © dilmesi usul ittihaz edilmiştir. Şu ku dar ki, mezkür Boğazdan Akdenize çıkan vapurların kısmı azamı Çanak- kalede ihtilât etimediklerinden, Mer- İ kez emrindeki nakıl vasıtalarının bey hude yere meşgul olmamalarını temi- , şehirle ihtilât etmek istiyen bu ibi merakip Acentalarmın, vapurla- rın gece muhtemel vürut saatlerini gündüzden ve tabriren Çanakkale Sahil Sıhhiye Merkezine ihbar etme- İleri ve gemilerin de Pratika talebi i- çin çekecekleri kırmızı feneelerin w- zaktan görünecek bir mahalde ve zi- yadar bulunması lâzım geldiği, alâ- kadarlarca malüm olmak üzre tebliğ olunur Bina olmadığı için lise açılması İbu sene için de imkânsız görül İmektedir. Yeniden bina inşası ise çok paraya mutavakkıf oldu ğundan vekâlet bütçesi bu cibe i ir. Üsküdar ve nci devreye de- vam edecek talebe her gün İs - tanbul tarafma geçmek mecbu- ryetinde kalmaktadır. İmtihanlara bugün de devam edilecek Avrupaya tahsile gidecek lise mezunlarının imtihanlarma bu- gün Darültünunda devam edile- cektir. Pazartesi günü son imti han yapılacaktır. : Gazi Osman Pş. mektebi Aldığımız maiâmata göre Ga zi Osman Paşa orta mektebi bu senei dersiye iptidasından itiba ren muhtelif olması için vekâ - etten emr gelmiştir. Mektebe kız talebenin kaydı- İna başlamıştır. Beşiktaşta hiç bir kız orta mektebi olmadığın- daa, mektep bu civarda büyük bir ihtiyaca tekabül edecektir. Ticaret odası namına Furtun za | İlktısat vekili malüm-| bu sene Hayvanlar Cins ve nevileri nasıl ıslah edilecek? Sekiz azalı bir komisyon teşkil edildi Islahı hayvanat kanununun dokuzuncu maddesinin tadili hakkındaki kanun vilâyet maka- İmuna tebliğ edilmiştir. Muad - del kanunun bir suretini aşağı- ya ya yoruz: | Hara, inekhane, nümune a - İğilları, tecrübe istasyonları ve yaygır depolarının mahalli tesisi ve bunlarda teksir edilec: Imızlık hayva: bulundu ak aygırla- ile ne ırk ve ecnz slah ve teksir rın ade: bütçesinin ih- ettar olmak üzere n veya tevkil ede ti altında İkir- sat vekâletince intihap edilecek sekiz azadan mürekkep (ı hayvanat komisyonu) teşkil edi lir, zara sa Şehir stadyumu Belediye bir stadyom inşası i- çin bütçesine (40,000) lira tah- sisat koymuştu. Diğer taraftan Maliye vekâleti dahi inşaat mas İrafının nısfına iştirak edecekti, Belediye uzun zamandanberi bu vadide tetkikat yapmakta - dır . Bugüne kadar müsait hiç bir yer bulunamamıştır. lediyeye stadyom inşasına mü- sait bir mahal gösterdikleri tak dirde belediye tarafından azami teshilât gösterilecek ve derhal inşaata başlanacaktır. Kadın çalıştıran meyha- neciler takip edilecek Mülkiye müfettişleri ; Sultan- İahmetle Bayazıt arasmdaki mey İhaneler hakkında polis müdüri - yetinin nazarı dikkatini celbet- mişlerdir. © Bu meyhanelerde fuhuş tali- matnamesine mugayir olarak bir takım hâdiseler çıkması da muhtemel olduğundan polis mü düriyetince bazı tedabir ittihaz edilecektir. Fuhuş talimatname sine muhalif olarak bir takım kadınlar bulunduran meyhane - lerin sahipleri hakkında takibat yapılacaktır. eN er 18 günde 64 kaza Pylül ayı zarfında şehrimizde vuku bulan kazaların yekünu 64 ü bulmuştur. Bu kazalarm en mühimmi oto mobil vakalarıdır. Bu ay içinde ki tomoboli kazaları otuzu geç- miştir. Otomobil kazasına uğrayıp hastanelere nakledilen yaralılar dan dördü ölmüş yedisi sakat kalmıştır. Kazalara sebebiyet ve renlerden üç şoför mevkuf bulu- nmaktadır. Yangın başlangıcı Beşiktasta Cihannuma ma- hallesinde 7 numaralı hanede üst katta av fişenklemie © ateş sıçramasından yangın çıkmış- sa da söndürülmüştür. Polise hakaret Hasköyde İskele caddesinde tütüncü İranli Abbasla kavga e- den Davut ayırmak istiyen po- lis memuru Safa Efendiye haka ret etmiştir. Bir alüfte ölmek istemiş Galatada Şeftali sokağında oturan umumhaneci Rarıya bor çlu olmasından müteessiren ten tirdiyot içmişse de kurtulmuş- tur, Miras kavgası Küçükpazarda oturan İshak Efendi gece Kantarcılardan ge çerken akrabasmdan o Ahmede tesadüf etmiş ve aralarında bir miras meselesinden kavga çık- mış Ahmet İshak Efendiyi ba- şından iskemle ile yaralamıştır. Döğüşmüşler Kurtulusta Fatin Efendi —- 'kağında ayni evde oturan Hı- san ağa ile Madam Elizani kıv ga ederek yekdiğerini döğm erdir. $ Spor kulüpleri anlaşarak be -| — CUMARTESİ 90 EEE Ana katili İdam cezasına mahküm edildi Zavallı anasını uyurken bıçaklamış Kuşadasında validesi Fatma Hanımı uyku esnasında b:çakla mak suretile öldüren İh - n uzun müddetten beri İzmir ağırceza mahkeme - sinde “devam etmekte olan mur- hakemesi bitmiş ve karar tef him edilmi; Karara göre, İhsan Efendi hi dise gecesi eve miş yatağma Yy: inin uyum | Fatraa Hanim, İça yeç yatmış v İtur. İhsan E İkalkarak bıçağını, anne asma İki defa s , sonra t bildir - Mahkeme heyeti, İhsan E - İfendinin hâdiseyi bizzat karako la ihbarından şüphelenerek mü jsahede altına aldırmışsa da bu- nu,cürmünü gizlemek için yaptı ğı sabit olmuştur. Mahkeme reisi Hasan Saffed din B, maznunun ceza kanunu: nun 450 inci maddesi mucibince idama mahküm edildiğini tef - him eyleniştir. İhsan, büyük bir metanetle kararı dinledikten sorra: — Ben Allaha güveniyorum, demiştir. Üyey oğlunu: öldüren imamın evrakı Üvey oğlu Behçeti zehirliyen ve kayın validesi Haceri katle teşebbüs eden; Üsküdar Ayaz - İma mahallesi imamı Tevfik E- İfendi 28 sene 2 ay hapse mah küm olmuştu. © ö Kanunu cezanın.altmış beş EYLÜL altı yüz 1980 Bu sabah evden çi dular: — Nereye gidiyorsun yağ - mur geleceğe benziyor, Şemsi - yeyi göstererek dedim ki: — Geleceği varsa göreceği! de var | Sonra kendi kendime düşün -| düm. — Ya yağmurdan bana ne? İŞeker değilim ya eriyecek. Evet Amma, yarı yolda çıktı ğıma çıkacağıma beni pişman €- decek bir sağnakla karşılaştım. Vakıa biraz sonra o sağnak geçti. Havada açılma alâmetle- ri baş gösterdi. Fakat sen gel de bu ıslak sokaklarda otomo billerin zifosundan emin bir kal dırım bisi bakalım.. Her tarafı berbat bir çamur deryası... Bizim kapının önünde tanı - dıklardan birile karşılaştık, ve derhal soruştuk: — Nereye böyle? — Sen nereye... “talebe Çı | Istanbul cuma günleri nasıl eğleniyor | Ah, şu yağmur, yok mu ? Yağmur ve ıslak hava bütün gezinti programlarımı altüst etmiş tir | Bu işe siz de şaşm, ben de şayım.. na.. Yolda kaybettiğimiz zama- nı sür'atile telâfi etti de sızıltı- nın arkasını aldı. Beyoğluha böy le doludizgin bir geliş geldik. İyi, güzel . Fakat doğrusu nere- ceksiniz?, Evet.. var var amma bize eğlenceli bir yer lâzım.. Me selâ şurda bir tulüatçı olsa ne alâ bir vakit geçerdi?. Hadi tulüatçı olmadı. hiç ol- mazsa sokak ortasında bir hok kabaza rasgelseydim. Yahut, şu rada biri ortalığı velveleye ve rip, kanlı olmamak şartile bi vak'a filân çıkarsa. Ne gezer? Neyse, bereket versin vatma» |la dolu.. ktı 2 , Koca cadde, şemsiyesi koltuğu: da gamlı gamlı dolaşan adamla; Herkeste belli ki, havanın sık letinden bir iç sıkıntısı var, Hasılı ıslak, berbat, manasız bir cuma geçiriyoruz. Zaten bundan sonra iyi gün- de oturmalı. Yer mi yok, diye- |leri mumla aramğa başlıyaca - İda şu kaydı mutlaka 'soyaca - İğiz: ğiz. Ve bu beklediğimiz günler o kadar nadir olacak ki, aramız — Eğer hava yağmurlu ol - mazsa,, Ah; şu yağmur. ah şu ıslak son bahar günleri. Bütün gezin ti programlarını altüst eden siz değil misiniz? M. S. 1 sapaiiikven <a Bir hırsız iki kişiyi yaşını geçenlerin idamdan kur- | tulacakları.".,, hakkındaki mad - desinden istifade eden katil İ- | geliyorum. mamm mahkümiyet evrakı tem | — Aksarayda otursaydın an- İyiz mahkemesine gönderilmiş - | Lardın. Bizim evden caddeye cık ii İmak için, mutlaka caminin av- Katil Sabri hakkındaki /lusundan geçi. ği i Halbuki, avlu olmuş bir ba - idam kararı takhane.. İster istemez, paçaları Meyvahoştâ kabzıma! Rıza ve | sıvayıp daldık. Halime baksan Selâmi isminde 2 kardeşi eski), bir kin yüzünden katleden Arma Ded — Azizim ben batakhaneden “Karşımda hakikaten çamura ağır surette yaraladı | Mecruhlardan Rüstem göbeğinden, balıkçı Rıza da beyninden vuruldu Carih hırsız Ömer şiddetli bir takipten sonra yakayı ele verdi Bundan bir müddet evvel Mısır Hi| başlıyorlar, Rızayı yakalıyorlar. Ö. vut Sabri; ağırceza mahkeme - si tarafından idama mahküm e- dilmişti, Ağırcezanın bu kararı tem - yiz mahkemesi tarafından tas - tik edilmiştir. İdam kararlarının usulen mesi lâzım olduğu için Arnavut Sabrinin evrakı meclise gönde - rilmiştir, melerinin kararı meclis tarafın- dan tasvip edildiği takdirde Sab ri İstanbulda idam edilecektir. Rizeli şakilerin muhakemesi Rize vilâyeti havalisinde uzun zaman icrayı şekavet eden Ri- zeli Muhiddin ve arkadaşlarının muhaketnesine İzmir Ağ'rceza mahkemesinde devam edilmiş - tir. Maznunların Rize havalisin İde icra ettikleri şekavete dair İbazı şahitlerin ifadelerini ihtiva eden ve Rize Ağırceza mahke- İmesi riyasetinde gönderilen ta - İlimat okunmuş ve maznunlar ci nayetle alâkadar olmadıklarını söylemişlerdir. Muhakeme talik edilmiştir. Mezarlıklar müdürlüğü kadrosu tanzim edildi Yeni-belediye kanunu müci - bince teşekkül eden mezarlık - lar şubesi müdüriyetine tayin o- rosunu tanzim ile meşguldür. Müdürden başka daha altı me murdan ibaret bulunan bu şube- nin memurları, tevhit dolayısi- le açıkta kalan belediye memur larından alınacaktır. Şube işe başladıktan sonra meşahirin ne relerde o metfun o bulunduğu, hangi mezarların tarihi kıy - metleri olduğu tesbit edilecek - tir. B. M. Meclisinden geç - | lunan Süleyman B. şubenin kad | bulanmış bir adam vardı: — Vah vah vah.. dedim. Bu söz onu teselli edeceğine kızdırdı: —Ördek gibi vak vak edeceği nize, biraz şu belediyeye doku- nun., Eli kalem tutar adamlar - sınız. Burnundan soluyarak daha | Ağır ceza ve temyiz mahke.|böYle bir çok şeyler söyledikten sonra veda bile etmeden tramva yın birine atladı. Ben de yeni bir zifos salgınma tutulmamak için koşarak öteki kaldır.ma geçtim. İlk işim, şöyle rahatçe yerleşebi ilecek bir köşe aramak oldu. Bu- rda bir çak ısmarlayıp beş on da İ kika istirahat ettikten sonra boş bir tramvay bulup atladım. Böy le ıslek havalarda insnlara da bir | sululuk ârız oluyor.Biletci, güya sırası imiş gibi vatmana sırnaş tı: — Şurada az dur. Şimdi geli rim. Pek lüzumlu birini gör - düm. İndi. Fakat bir türlü gel - mez. Tramvay da bekler durur. Ga yet haklı olarak sızıltılar başla- dı: — Müşteri dur diyecek olsa arkalarından sapan taşr yetiş - jmez. — Ne rezalet bu canım. sür İşu arabayı... İ Birisi atıldı: — Çek arabayı., demenin tam zamanı. Hele kan ter içinde yetişti: Vatman, biraz asık çehre ile ku lağına bir şeyler söylemişti. O da cevap olarak: — Uzum etme.. diye yılıştı.. | Kaçırılacak mal değildi... sonra anlatırım, Anlıyorsunuz ya.. Beyimiz, işini b'rakıp kadın avcılığına çık miş meğeme e divinin daire müdürü Ali Şerif Beyin evinden, İskeçeli Riza ve İzmirli Ö- mer ismindeki sabıkalılar eşyaçalıyor lar fakat o zaman tutulmuyorlar. Vakanın birinci kısmı budur, Şim di gelelim ikinci safhasma: Dün saat bir raddelerinde Alirif Beyin silesi Aksaray tranvayında gi derlerken tesadüfen Rıza ve OÖmere rastgeliyorlar. Ve bu adamların bit kaç ay evvel evlerinden eğya çalan. lar olduğunu teşhis ediyorlar ve “hir sız var,, diye bağırıyorlar. Ömer ile Rıza derhal tramvaydan atlıyarak kaç mağa başlıyorlar. Tramvayda bir te- â ye yetişen polis- ler hırsızların arkasından koşmağa Tavuk hırsızı Kerestecilerde Alinin dükkâ- nmdan 2 horoz ile $ tavuk çalın mıştır. Hırsız aranmaktadır. Kıvılcımlar eşyayı tutuşturmuş Galatada kule sokağında 12 NoN:: evde oturan Emine Hanı mm odasında mangaldan sıçrı - yan kıvılcımlarla eşya ateş al - mış ise de söndürülmüştür. Tarı koca kavgası Dün Galatada oturan Sami, karısı İspira ile aralarında çı » kan kavga neticesinde bıçakla başından yaralanmıştır. Yakalanan hırsızlar Dün saat 7,5 ta Erzurum ha- nında sabıkalı Arnavut Şükrü oda başı Mehmet Alinin odası- na girip eşya: çalarken yakalan- mıştır, Dün Bakırköyünde Tanaş is minde birisi Bakırköyünde İl - yas Beyin bahçesinden asılı ço rapları çalarken görülmüş ve vakalanmıztır. mer kaçmağa devam ederken polis memurlarının kendisini yakalıyacağı: 1: anlayınca tabancasını çıkararak 2 teş etmeğe başlıyor. Kurşunlardan biri arkadan koşan kalabalık arasında Ahmediye bekçisinin kardeşi Rüste min göbeğine tesadüf ediyor. Ömer silâh atmakta devam ediyor ve arka- dan koşanlardan balıkçı Rıza da bey- ninden bir kurşun yiyerek yere düşü yor. Hâdise mahallinde telâş, bağrış. malar artıyor, Nihayet epeyce mücadeleden sonra Ömer de yakalanıyor. Mecruhlar derhal Cerrahpaşa has- tanesine kaldırlmışlardır. Yaraları a- gırdır. Hayatlarından ümit yoktur. , Hırsız çocuk Fatihte Hacı Hamza mahalle sinde oturan Zeliha Han oğlu Emin annesinin 5 lirası ile 2 ta ne onluk Mahmudiye altınmı ça larak kaçmıştır. Düğün evinde silâh Üsküdarda Valdebağında bir düğünde kasap çırağı Sabri dü gün evinde silâh attığınd. kalanmıştırı. Pe İntihara teşebbüs Eminönünde Karademir ma hallesinde oturan Hal Beyir karısı Naciye Hanım dün ten. türdiyot içmek suretile intihar? teşebbüs etmiştir: Emine H. Haseki hastanesi ne kaldırılmıştır. Silâh atmış Fatih tramvay tevakuf ma hallinde Siirtli Haydar ile Ke Şerif bir sergi meselesinde gavga etmişler ve Haydar ta İbancasını Şerifi öldürmek kat tile ateş etmişse de isabet etti

Bu sayıdan diğer sayfalar: