1 Ekim 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2

1 Ekim 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SultanfHlamit! Tahsin. Pâşanin, Halıratı.. £ AbbasHilmi Pş. aley- hinde raporlar. © Hidivin Çubukluda yaptırdığı köş- “ün kulesi bile j Jornalerlığın ibrete şayan bir hali de bu münasebetle görül Pa- müştür. Abbas (Hilmi şa İstanbula (o geldikçe o- nun aleyhinde Hünkâra jur nal veren, Hidivin ahvalü hare- kötınt şüpheli gösteren, hülâsa Sultan Hamidin bu husustaki vesvesesini tezyide medar ola- çak surette haberler veren &- kâbirden bir takım kimseler ay ni zamanda Hidiv Paşayada mektuplar yazıp arzı ihlâs e- derlermiş. Sultan Hamit ile Ab bas Paşa arasında eski samimi yet teessüs edince Hidiv Paşa kendi aleyhinde Hünkâra ma- rüzatta bulunmuş olanların ma " hiyetini teşhir ve kendilerini şı terzil maksadile bunların ken- ine göndermiş oldukları hu- * “lüsnameleri Hünkâra takdim et | © mişti. Ahlâk sukutunun bu de- — Fecesi cidden korkunç bir şey- W.dir! Abbas Hilmi Paşa Çubuklu- daki arazisine bir köşk yaptır- muştı. Buköşkün ta uzaklardan Ri en bir kulesi vardı. Kule- nin inşaatı hitam bulunca o devrin büyük bir * memuru —i- sim tasrihine lüzum görmüyo- rum— Hünkâra bir jurnal ver- miş, bu kulenin saraylara mah- — sus olduğunu ve Abbas Hilmi - Paşanm İstanbukla bir saray yaptırıp içinde saray saltanatı © sürmek arzusunu taşıdığı bey- nennas söylenmekte bulundu- Bunu yazmıştı. Hattâ hanedan dan bir zat te Kalender köşkün de taam ederken bu kule naza- TI dikkatini celbettiğini ve key fiyeti bu suretle Hünkâra arzet mesini köşkte mihmandar sıfa- tile bulunan seccadeci başıya söylemişti. Hünkârm Hidive ve Mısıra © karşı hissiyat ve haleti ruhiye- © sini bilenlerin bunu körükle- mek için neler indüklerini © bu kule meselesi iraeye kâfi- dir. Abbas Hilmi Paşanın Çubuk © İudaki bu köşkü münasebetile | ir vak'a olmuştu. Abbas wıkluda satın aldığı bu iyi tahdit ederken çivarm- ti arşın etmiş Civardaki arazi, o zamanın cazınım- dan bir zate tarafı şahaneden | © ihsan buyrulan veya alârivaye- $in onun tarafandan iştira sure- İ © tile tasarruf edilen bir koruya İ ait imiş. Bu birkaç yüz arşm © toprak meselesi - Abbas Hilmi İÇ Paşaile ozat arasında hayli | © münazaayı ve bir hayli telgraf © taatisini mucip olmuştu. Arazi İÇ sine tecavüz vukubulduğunu id | © dia eden zat, Abbas Hilmi Pa- © © saya uzun bir telgraf yazarak 4 Masır mahakimine müracaat e- ! , deceğini bildirmiş; Abbas Hil © mi Paşa buna yine telgrafla ver © diği cevapta: “Elyevm ikimizde | İstanbul- © da ikamet ediyoruz; müddei ve © müddeaalevh ve mevzuu iddia © olan arazi İstanbuldadır. Maha © kimi adliye müstakildir, bir © hakkı kanuniniz varsa İstan- © bul mahakimine müracaat ede bilirsiniz ve bu tarik daha doğ © rü olur. Mısıra gitmeğe hacet İ Silk içtimamda bulunmuştur. İleride tekrar müzakerat ce- « revan etmesi muhtemeldir ve bu — çok şayanı arzudur." Mazhar B. bugün Ankaraya © giderek konferansa ait raporu- © nu hükümete tevdi edecektir. Diğer taraftan aldığımız ma- lümata göre, hududa taallük e- sıhhi ve iktisadi işler hak- ında hükümetimizle İran ara- yakmda ayrıca müzakerat | | zatı şahane görsün grafları Türken kârhi İzzet BR Javan teşekkür ve tebrikleri: MİLLİYET gngii iterede Imperatorluk tehlikede mi ? Müstemlikât nazırının beyanatı Londra 29, (A.A.) — Domin yonlar nazırı M. Thomas her hangi bir dominyonun impers- torluk camisından ayrılmak hu susundaki hakkımın hiç kimse tarafından inkâr edilmiyeceğini, fakat böyle bir hareketin akıl ve hikmete ne dereceye kadar uy gun olup olamıyacağının çok dü (Mercüme ve Iktibas hakkı mahfuzdur.) urnal ediliyordu!. | 7 söylemiştir. Kıral döndü LONDRA, 29 A.A. Kıral ile Kıraliçe İskoçyadaki sayfiyele - rinden Londraya avdet etmişler dir. M. Baldwinin muhafazakâr- lar fırkası riyasetinden yakında çekileceğine dair şayı olan ha- berlerin hiç bir esasa müstenit olmadığı salâhiyettar mahafilde beyan edilmektedir. Tatil zama 'nını Aix-Les-Bans'de geçiren ve Londraya avdet etmiş olan M. Baldwinin sıhhi vaziyeti gayet iyidir. Veda ziyafetinde LONDRA, 29 A. A.—M. Henderson memleketine avdet etmek üzere olan Almanya sefi- ri M. Sthamer şetefine bir veda ziyafeti vermişitr. Davetliler a- rasnda M. Mac Donald, M. İ Snowden ile sör Austen Cham- beriain bulunmakta idiler. Henderson sefirin vazifesini ifa hususunda gösterdiği ehliyet ve maharetten tekdirkâr bir lisanla | bahsetmiştir. , | Sefir verdiğ re ile Almanya arasında e mevcut bulunmuş olan mürase- İbetlerin tamamile iadesini te- min için uzun müddet sabır ve ihtiyatla çalışmak lâzım geldiği ni, bununla beraber istikbale İkuvvetli ümitlerle tevcihi nazar İetmeğe müsait dost vücuda gelmiş oldu yle- istir. M. Sthamer, M. Strese- r ve uzlaşma esasla- enit siy iklik getirmeden deva na ve bü siyasetin n Avrupada sulh ve sükünu tesise hizmet edeceğine İngilte renin emniyet hâsıl edebilec: ni kaydetmiş v ii İsiyaset İngiliz Alman münase- İskenderiyeden avdette m bir kat daha düzeltmeğe ip z hadim olacaktır. Teslihatın tah- Pireye uğranılacak | ğiği meselesinde gerek İngiltere İ Seyrisefainin İstanbul - İsken ve gerek Almanya İderiye hattı vapurlarmnın avdet-İrinin ayni prensipter m ak te Pireye de uğrıyacağını yaz-|dıkları Cenevrede büyük bir mıştk. Jmemnuniyetle görülmüştür. E İki hafta sonra Misir seferi-İğer, İngiliz ve Alman mille ni yapacak olan Ege vapuru, bu mühim meselenin geçireceği dönüşte Pireye uğrayacaktır. |bütün safhalarda tam bir itilâf İ Bununiçin, icap eden istihza |dairesinde hareket edecek olur- rat ikmal edilmiştir. Yalnız he- |larsa kendileri için mümkün ola nüz Pire acentası tayin olunma-İcak her şeyin diğer milletler i- mıştır. İdare bu hususta tetki- İçin de imkân şekline gireceğin- kat yapmaktadır. den eminim. Muvafık görülecek bir acen- | M. Sthamer, iki büyük millet ta, idarenin acentası olarak ta-Jolan İngiltere ile Almanya ara- yin edilecektir. smda hakiki ve kuvvetli bir dost Bazılarının serdettiği müta- |luğun vücuda o geleceği günün lealara vapurlar Pireye uğra-| yaklaşmakta olduğu ümidinde masile bu hattın yegâne meziye |bulunduğunu söyliyerek nutku- ti olan sür'at haleldar ve fazla |na nihayet vermiştir, öbete bu yüzden kırılacakmış. 3 ş ime yemiş çeki İstikbal için İdareden, alâkadar bir zat, bu mütaleaların yanlış oldu LONDRA, 29 A.A. — Şimen e Ame nu. söylemektedir. Bu zat diyor difer sanayii erbabından v İ rikanı gayet zengin hayir sahip İki: | “— Biz vapurlarımızı Pireye lerinden M. Edward Harkness, avdette uğratacağız. Yolculuk (2 milyon İngiliz liralık bir teber bir az uzayacaktır. Fakat İstan- |ruda bulunmuştur. M, Harknes- bulun mevsimi geçmek üzere-İsin pederi Rockfellerin ilk şerik dir. Mısırdan memleketimize ge leri arasında bulunmakta idi. lecek olan yolcunun adeti tena- | Teberru edilen bu paranm idare Hidiv Abbas Hilmi Pş.nıa o zamanki bir resmi vasıtasile bana göndermişti, Hünkâra arzettim. Padişah i- çin bu mesele de yapılacak şey tarafeyne itilâf tavsiye etmek ten ibaretti. Nitekim öyle yapıl dı; fakat netice ne olduğunu öğ renemedim ve esasen meşgul de olmadım. pi * Abbas Hilmi Paşanm Hün- kâra mütekarrip ve arzuyu şa- hane dairesinde hizmete müte- mayil olduğu zamanlar ne su- retle ibrazı hulüs ettiğini ve ez cilmle bir aralık Mısırda yer- leşmiş olanJon Türklerden ha- zılarmı bir yelkenliye bindire- rek Çanakkaleden içeri soktu- ğunu evvelce yazmıştım. «Bu- nun diğer bir misali de Ahmet Celâleddin £ Paşanın: Mısirli| prenses İsmet Hanımla izdiva | cı ve Prenses İsmet Hanımın| vefatı üzerine Abbas Paşanı zatı sahaneye vükubulan maru | zatıdır. etine hiç bir il (Bitmedi) >>. hükümetle- da hiç bir mahzur olmıyacaktır” | te tevdi olunmuştur. Bu hey'et yolculuklarını Seyrisefain vapur |kanunca hayir işlerinden sayı- larile yapmağı diğer kumpanya |lan teşebbüslere tahsis ve sarfe- vapurlarna binmeğe tercih et-İdecektir. Teberrünamenin mu- mektedir. Bundan evvelki sefer | kaddemesinde umumi harp esna de seyahat eden Mısır prensleri, İsımda İngilterenin bütün vari- idareye gönderdikleri bir tel-İdat ve vesaitini müşterek dava grafla, gemide gördükleri temiz |uğurunda adeta hesapzızca sarf likten, konfordan, gösterilen a- İve istimal etmiş oldu; zami nezaket ve kolaylıklardan | muahedesi imza edildiği günden beri İngilterenin en ağır bir yü- beyan etmişlerdir. > HARİCİ şünülecek bir mesele olduğunu | t M.| emiştir ki, bu İ kus edecektir, Binaenaleyh bun İsi 5 âzadan mürekkep bir heye- | Mısırın en maruf şabsıyetleri İbu mühim teberruu İngilterede | ÜL sal. ARŞAMBA | İşsizlik! Amed da milyon işsiz var! BLACKFOOT “İdaho”, 29 A.A. — Ayan hariciye encüme- ni reisi M. Borah, burada si iiği bir nutukta dünyan tarafında âsârr görülen inhita İtin umumi harpten doğmuş bir netice olduğunu söylemiş, bu se bepten dolayı yeni bir felâketin zuhuruna mâni olmak için elden İ gelebilecek gayretlerin esirgen - İmemesini ve bütün milletleriri | lerini devamlı bir sulhün ni tavsiye etmiştir. M. Borah, Amerikada 3 milyon ve diğer memleketlerde 10 milyon kadar işciz bulunduğu! ydettikten İsonra hali hazırdaki umumi İhitatın e: bi A i ha başka yerlerde şalıkların yegâne ar nu sözlerine ilâve etmiştir, e Sulh ve emniyet M. Poincar&'nin bir nutku PARİS,30 A.A. —Möz meclisi umumisinde irat ettiği nutukta M. Poincar& beynelmi- lel tesanüt ve teminat esaslarma Jistinat edecek bir sulhü Fransa nın memnüniyetle kabul edece- ğini, fakat beynelmilel teminat belde edilinceye kadar kendi ken disini müdafaa etmek hakkının tanmması lâzim geldiğini beyan etmiştir. Sart meclisi umü inde irat ettiği nutukta M. Kaeyyo bütün mevani ve müşkilâta o rağmen Avrupa siyasetinin âtisi M. Bri- andın kemali metanetle takip e- * İdilmesi lâzım gelen Avrupa itti hadr siyaseti olduğunu söylemiş tir. Yeni hâdiseler Veftçiler vaziyetten müteessir 30 A.A. — Me eral fırkasının çtimamda bir tak- eti kabul edilmiştir. Bu takrir suretinde meşrutiyetin e- saslı prensiplerini ihlâl etmediği müddetçe hali hazırdaki hükü- mete müzaheret edilmesi karar- laştırılmıştır, Bu içtimada son ki içtimaf ve iktisadi ların len memleke let p İden | amanlarda h bi i mierutiyet ve fda- hilâfına idare e- arlimento ekseriyeti oldu ğu beyan edilmiştir. Veft fırka lâmentohun fevkalâde ola a daveti için © krala im edilen arizaya cevap ve- ilmemesinden mütevellit vazi- üzere pek ya- kmda toplanacaktır. 44 kişi asıldı ! HANKEOU, 30 A.A. — Uş- angta 44 komünist idama mah- küm edilmiş ve hüküm infaz &- dilmiştir, meksizin ve şerefine bir nakise getirmeksizin katlanmakta bu- lunduğu kaydedilmektedir. M. Harkness, teberru ettiği bu pa- ranın yalnız şimdiki güçlükleri ve sıkmtılı vaziyetleri karşılaca- ğa değil, belki İngilterenin müs takbel huzur ve refahmı temine İde hâdim olacağı ümidinde bu- lunduğunu beyan etmiştir, Sabık Hindistan nazırı öldü ! LONDRA, 30 A.A, — Evvel ce Lord şansölyelikte ve Hindi- stan nazırlığında bulunmuş olan Lord Birkenheaid bu sabah ve- İfat etmiştir, Mumaileyh, 58 ya- şmda idi. Kendisi mümtaz bir hatip ve muharrir olduğu gibi muhafazakâr fırkanın liderlerin- rdu. Hindistan ka- in ıslahı meselesile meşgul olmak üzre Simon komi syonunu teşkile teşebbüs eden müteveffadır. Mumaileyh, 1928 senesinde siyasi hayata veda €- derek bir takım sınaf şirketlerin müdürlüğüne geçmiştir. ŞRİNİEV VEL, > HABERLER... | | | i ünü temine hasretmeleri | 1930 Viyanada Kabine nasıl olmalıdır? Harici siyasette tebed- dül olabilir mi ? VİYANA, 29 AJA, — Mon- senyör Seipel “Prager Tageb- latt” muhabirlerinden birine va- ki olan ve diğer gazeteler tara Ifından da neşredilen beyanatın- İda memleketin siyasi k İrini mill dahil olduğu halde t layabilecek bir kabi İlünü tercihe şayan bulduğunu sö intihabat işine gi- fesile mükellef bir ikinci haiz bir etti i İrişmel ka İde i olarak telâkki ilâve etmiştir. Monsenyör Seipel, y İnenin bir tek fırka — tarafmdan kil olunmamasının bittabi ar zuya şayan olduğunu (O kaydet- miş, bununla beraber hiristiyan sosyalistlerin yeni hükümeti yal İnız başlarına teşkile hazır bulun maları lâzım geldiğini söylemiş tir, Monsenyör S-ipel, haricr si- İyasette en ufak bir tebcddül vu- kuunu derpiş etmeğe mahal ol. madığmı tasrih ederek beyana- tma nihayet vermiştir. Ecnebi kadınla evlenmiyecekler ROMA, 30 A. A. — Popolo di Roma gazetesi M. Grandinin meb'usan meclisi divanma diple matlarla konsolosların ecnebi ka İdmlarla izdivacını meneden bir İkanun lâyrhası tevdi etmiş oldu ğunu yazmaktadır, Bir şeyh mahküm oldu KARAŞİ, 29 A.A. — Müslü man ülemadan Pagaros şeyhi muhtelif cürümlerden dolayı iki sene hapse ve 2000 rubya nakdi cezaya mahküm edilmesi üzeri- ne istinaf mahkemesine müraca | at etmiştir. Mumaileyhin bugün âli mahkemede davasına bakıla caktır. bakraç mı Define bulunduğunu haber veren Ismall İdolu bir Ankara mahkemesinde bir beraet kararı ANKARA, 30 ( ağırceza bugün uzun müddettenberi, de eden bir katil davasını ne ticelendirmiştir. Bafralı Kır Ali Zade Meh- met Beyi öldürdüğü iddizsile! itham Olunan Lâz Mehmet us- tanım hareketinde alâkadar o- larak kendisinde cürüm ika: ka rarmı uyandırdığı ve şu suret- le katil filini teşvik ettiği dava olunan Bafra eşrâfından Rah- mi B. aleyhine maktulün ve- resesei tarafından tahrik edi len dava Trabzon ve Sinop a- ğırceza mahkemelerinden AÂn- kâra #pcoza © mahkemeğina rakicdilmişti. Ankara ağırceza mahkeme- si muhaekme netiçesinde Ça kırzade Rahmi B. in hâdisede | methaldar olduğuna dair delil ve emareye tesadüf edemedi. ğinden mumaileyhin beraetine karar vermiştir. Ihsan Abidin B. Peştede PEŞTE; 29 (A.A.) — Macar Milli İktisat cemiyetinin daveti üze- rine buraya gelen (Türkiye ziraat müsteşar: İhsan Abidin B. Macar | ü nın refakatile © Zirsat gezmiştir. Belediye intihabatı ve EN ANKARA, 28 (A.A ) — Eskişe-| hir, Araç, Akdağmadeni, (Kula, | Mustafakemalpaşa, Karacabey, Ye- nişehir, Gerede, Ayvacık, a İ, taş Erdek, Kandıra, Düzce, Kara beledi ye intihabatmda Cümbhuriyet Halk Fırkası namzetleri kazanmışlardır.. | MUĞLA, 30 (A.A.) — Köyceğiz. kazası belediye intihabatmda Cüm- huriyet Halk Fırkası namzetleri itti. fakla kazanmışlardır: Geceki yangın Galatada - Kürkçükapısında dün gece saat Zİ buçukta yan- gın çıkmış ve iki çivici dükkâ- nile, içi benzinle dolu bir de- po yanmıştır. Yangın, tehlike| i bir vaziyette tevessü etmek dadını gösteriyordu. Fakat | itfaiyenin gayretile pek çabuk söndürülmüştür. ! Dejinenin bulunduğu iddia edilen Fatihtehi arsa Fatihte altın dolu bir bulundu ? Ev sahibi Ahmet Ef. ve amele define bulunduğunu külliyen inkâr ediyorlar met efendi isminde bir şahsm yaptırmakta olduğu bir evin te- melleri kazılırken lebalep altn. bakraç bulunduğu yazılmıştı. Dün Fatihte bulunan bu de- fine hakkında tahkikat yaptık. Mal sahibi Ahmet E£,, ve de- finenin bulunduğu esnada çalış. makta olan amele, böyle bir şe- yin kat'iyyen aslüesasr olmadr- ğı iddia etmektedirler. Bunların kanaatine göre, de- fine masal, herhangi bir muzi- bin uydurduğu bir — efsanedir. Fakat, bulunan definenin şüyu- MOSKOVA, üştü B. Lenj zesini NOSKOVA, 3 Rüştü B. Leningr dönmüştür Üzüm ve incir satışı İZMİR, 29 A. A, — Bugi 17 kuruştan 43 kı kada 1483 çuval üzüm ve 10 kurt tan * ) kuruşa kadar 1045 çuy incir satılmıştır. Münir Bey Ankarada ANKARA, 30 — Yeni Par sefiri Münir B, bu sabah bura geldi. Münir B. hariciye vey Tevfik Rüştü Beyin Rusy avdetinden sonra talimat ve . matnamesini aldıktan sonra P rise gidecektir. Dayinler Vekili Zekâi B. dün sabi Zekâi B., D & zaman müzak ğı ve — moratoryo meselesi hakkında ademi o malön beyan etmiş ve Düyunu umumi binasının Teşrinievvel o nibay: tahliye edilerek hükümetimize di edileceğini, binadaki memurisi tasfiyeye tâbi. tutulacağını söyl miştir, >) eleği Pirinç zeriyatı yapacail şirket İ Bir müddet evvel teşekkül | den bir Türk şirketi memleke: mizde pirinç zeriyatile | etrai bir surette uğraşmak için fazl yete geçmiştir. <i Bu şirket (o memleketimiz. münferit bir surette yapılan y5 rinç zeriyatını toplu bir şekil ve vasi mikyasta yapmak İsti ğini ticaret odasma bildirmiş Odadan bu hususta malümat i tenmiştir. Oda verdiği malümâ ta pirinç zeriyatınm bir su'me selesi olduğunu bildirmiş ve m kemmel bir şekilde irva ve isiğ edilmiş arazide yapılacak zerik yatın daima iyi neticeler vereci) Bini de ilâve etmiştir. k İstanbulun kurtuluş gönd 6 Teşrinievvel | İstanbulud kurtuluş bayramında devair en tatil değilse de teamül ol duğu üzre bugüne hörmeten İl nbul memurları çalışmıyacakg ordır. Geceki otomobil * kazası i Dün gete saat 21 de Ank: caddesinde İkbal kitaphanekl önünde bir otomobil kazası o mus Vi manav den üzüm küfesi sırtında kar; İdırıma geçmek isterken sil i istikametinden gelen İl 723 numaralı otomobilin aki tında kalarak bir kaç yerind: ağır surette yaralanmıştır. Sd för firar ettiğinden kim olduğ anlaşılamamıştır. Zabıta tahil kat yapmaktadır. Ali, hastan ye kaldırılmıştır. or: i “— Ben o gün, temel açılafl arsanın yanımda © oynuyorduf Ameleler de temel içinde mi madiyen kazma sallıyorlardr. İf Birdenbire boğuk bir ses ih ydum. Ses, temelden geliyordj Gittim baktım, Çukurun içindi üstü malta taşile kapalı, kapki ra bir bakraç vardı. Bunu derhal beyaz bir sarıp Ahmet efendinin evine türdüler, Onlar gittiktensonra arsâf)j döndüm. Temele girdim, Be da bir tek altın vardı. d Bünu aldım. Eve koşup b | bama gösterdim, Babam, poli haber verdi.” | Zabıta, Ahmet Ef, nin ve $İ Sada çalışan amelelerin evlet taharri etmişsede defineyle alk kadar hiç bir şeye tesadüf cf memiştir, Küçük İsmailin temelde b duğu bu altın 27'lik Mahmud altındır. p una sebep olan İsmail isminde- ki çocuk, Ahmet efendinin evi- inin temellerinde altın dolu bak- raç buluduğunda kuvvetle ısrar etmektedir. Arsadaki inşaat tatil ol muştur, Söylenildiğine göre bu af da, yangından evvel Tevfik, yserli Mehmet Ef. lerin J | j l 21 | | Fatihte Camcı sokağında A: |. İsmail vak'ayı söyle anlatı. İmmeventmuş

Bu sayıdan diğer sayfalar: