15 Kasım 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5

15 Kasım 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Lig maçları İstanbula Dün lig maçlarına nihayet Fenerbahçe stadında başlanmış er, Birinci maç Beykoz-Topka- Pi arasında idi. Oyuna tam bir- de Selâhattin B.in hakemliği al tında başlandı. Beykoz müdafası üm ağır basması yüzünden ©- Yun daha ziyade Topkapı nısıf sahasında cereyan etti. Netice- de Beykoz 4-2 ile galibiyeti ka- Zandı, 3 İkinci maç çok heyecanlı ol- a, Beyoğlu spor (Eskipera) A- madolu İle srkı bir maç yaptı. Hakem Refik beydi. Beyoğlu $bor 2-1 le maçı kaybetti. Anadolu klübü takımı genç- irmiş, yeni elemanlarla sa- haya çıkmıştı. Takımın bazı den emin olabilirler. Beyoğlu spor da güzel bir maliktir. Bilhassa sol- Yat, müdafiler, orta mühacim takdirle seyredilecek o- Yuncularıdır. Hasımlarnın sert İamlerine karşı çok temiz bir “yun oynadrlar. Mıntakayı güzel ve muaffak Günden dolayı tebrik etmeyi va #ife biliriz. Sofya temsili takımı geliyor Yeni İstanbul mmtakası ta- Tafından vaki olan teşebbiise ce Vaben Sofya mmtakasr temsili takımı İstanbula gönderece- Sini mıntaka reisi Abdülkadir beye bildirmiştir. Muhaberat hi bulunca Sofya-İstanbul ma Şinm bu ay içinde icrası mühte- Meldir, Fenerbahçenin Atina seyahatı €nerbahçenin Atina seyahati ında karilerimize malümat Vermiştik. İstihbarımıza naza- Tan Atinanın Enosis ve Olimpi Yokos klüpleri şampiyon takı- Mimizı yirmi beş (25) Kânunu vvel Paskalya yortuları ve yıl tatilleri esnasında üç maç Yapmak üzere Yunan payrtah- tha gelmesini rica etmişlerdir. ii laçin bu davetleri edeceği tahmin olı tadar. ER Kolonatiden ikinci telgraf geldi Milli takım antrenörü ola- İak mukavelesi aktolunan Spar tanın sağ hafr M. Kolonati fe- ,Şerasyon riyasetine gönderdiği bir mektupla teşrinisaninin on #ltsnda harekete amade oldu- İ e bildirerek harcırahmın ir- | ni talep ettiği gibi dün gene ileyhden gelen ikinci bir Mlzrafta paranın süratı irsali Sa olunmuştur. Federasyon sal Muvaffak B. keyfiyeti der- Wil maliye vekili Saraçoğlu Şük Ye hemen bildirmiş ve lâ- nel Vini rica eylemiştir. Fener “B” takımı da gidiyor ll İstihbarımıza nazaran Fener cenin esas takımına ayar oyuncularından mürekkep VA “5, takımının Gümülcene İskeçede iki maç yapmak ü- Garbi Trakyaya gitmesi gelen hacirahm sürati irsa- | dün başladı i Beykoz-Topkapıyı, Ana- “dolu,Eski Perayı yendiler Sofya temsili takımı bu ay sonunda gelecektir Dün Süleymaniye birinci takımını 2-1 yenen. Eyip ileri spor takımı mevzuu bahsolmaktadır. Eyipliler Süleymaniye takımın yendiler Dün Eyip İleri spor ile Süle- ymaniye birinci takımları ara- sında Darülfünun sahasmda bir futbol maçı yapılmıştır. Çok heyecanlı olan bu maçta İleri spor Süleymaniyeye — bire karşı iki sayı ile galip gelmiştir. İbri spor klübü yeni tesis edil- mekle beraber kuvvetli bir te- şekkül arzetmektedir. A. ESAT Bir sual T.1.C. 1, umumi merkez re- isi Ali Semi ve ikinci reisi Fethi Tahsin B. efendilere: Cumhuriyet gazetesinde inti şar eden sözleri aynen söyleyip söylemediğinizin tavzihini hör- efendim. Türk Atletizm Federasyonu .. Reisi Bürhanettin — eme — — İrtihali müessif Mülga Maarif nezareti tedri satı iptidaiye ikinci şube müdü rü ve mekâtibi idadiye kavanım ve kitabeti resmiye muallimi ve halen Ordu orta mektep müdü rü ve Bakırköy hükümet tabi- bi Saim Beyin eniştesi Cemal Bey bu kere müptelâ olduğu hastalıktan şifayap olamıyarak irtihali daribeka eylemiştir. Ce nazesi bugünkü cumartesi günü on bir buçukta Bakırköyünde On temmuz caddesindeki hane sinden kaldıralarak cenaze na- mazı Bakırköy camiinde bade- leda metfenine defnedilecektir. Tren Sirkeciden saat 10 da ha reket eder. Mevlâ gariki rahmet eyliye. On dört senelik Maarif memu| ru olan merhum rahleyi tedri- sinde binlerce evlâdı vatan ye-i tiştirmiş halâk ve vatanperver bir zat idi. Sun'i sirke ile yapılan turşular İstanbul belediyesi sun'i sir- ke ile turşu imalini menetmi; Avrupa turşularmdan sun'i sir. ke ile yapılmış olanların da üze rine etiket konulmasına karar vermişti, Birçok turşucuların bu emre riayet etmedikleri anlaşılmış ve belediye doktorlarma turşuların muayene edilmesi emredilmiş- tir. Sun'i sirke ile yapılan tur- şular dökülmek süretile imha e- dilecek, satılmasına meydan ve- rilmiyecektir. Belediyenin nazarı dikkatine! Bomonti'de İzzetpaşa soka- ğı, gaz ve elektirik borularını tamir vesilesile sık sık açılmak. ta ve kaldırımlar. bozulmakta- dır. Son günlerde yağan yağmur lar açılan çukurlarla beraber bu isokağı geçilemiyecek bir hale getirmiştir. O civar sakinleri, bu halden bihakkin müştekidir- ler, Belediyenin, bu mesele hak kında kemali ehemmiyetle na- zarı dikkatini celbederiz, MİLLİYET Muallimler birliği (Baş tarafı | inci sahifede) Beyler intihap edildiler. nu müteakip eski idare |hey'eti namına Tahsin Demiray B. idare hey'etinin hazırladığı raporu okudu. İlk mektep muallimlerinin | vaziyeti | Raporun okunmasını mütea- | kip birçok söz alanlar oldu. İlk* mektep muallimlerinden o Arif| Bey dedi ki: — İlk mektep muallimleri vaziyeti maliye itibarile en çok ihmal edilmiş bir zümredir. Al dığımız para ile geçinmek mim kün değildir. Barem muallimle- re hiç bir şey kazandırmadı. Bi- lâkis ev bedelini de kaldırdı. i Muallimlerin hayati ile birlik yakmdan alâkadar olmalıdır. Geçinmemiz ancak birliğin ya- pacağı hayat kooperatifleri ile kabildir. Necati B. in hatırasını taziz. Arif B. müteakiben merhum Necati Beyin muallimlere yap- | tığı büyük hizmetlerden bahset ti. Onun ruhu için hazurunu bir dakika süküta davet etti. | Raporu tenkit için birçok mu | allim söz söylemek istiyordu. Reis müzakereyi tanzim için söz söylemek istiyenlere süküt tavsiye etti. Sabık hey'ete karşı tenkitler Muallim Şevket B. söz ala- rak idare hey'etinin şimdiye ka- dar yaptığı icraatını ve raporu-| nu Şiddetle tenkit etti, İ — Bütün maddeler müphem | dir dedi, idâre hey'eti hiç bir iş yapmamış, meslektaşları koru- | mamış, onlara yardım etmemiş tir, den Muhsin B, kürsüye gelerek: — İdare hey'eti yalnızdır. Bu | vaziyette bir iş yapamazdı, Bir- İdan gitmedik, dedi. Muhsin B. alkışlandı. Münakaşa çok uza-| İdığı için birkaç kişi daha söz al-| İdi, Ve sonra ruzmamenin diğer maddesine geçildi. Rapor kabul edilmişti. Geçen senenin bilânçosu da ittifakla kabul edildi. Yeni yaşanın müzakeresi Müteakiben yeni yaşan mü| zakeresine geçildi. Vakit dar ol- duğu için hey'eti umumiyesi ile reye vazedilmesi teklif olundu.| Birçok münakaşalar oldu. N; İcede kül olarak müzakeresine| karar verildi. Ve yaşa badel f müzakere kabul edildi. Yaşa hakkında ve birliğin tarihçesine | dair eski reis Hâmit B. izahat, verdi, | Müteakiben idare, hâkem ve| müfettişlik heyetlerinin. intiha- bına başlandı. Tazimat telgrafları Reyler tasnif edilirken orta zümreden Kabataş lisesi tarih muallimi Muhsin Beyin şifahi bir takriri üzerine Gazi Hz. ne.) İB. M. Meclisi Reisi Kâzım, Baş| vekil İsmet Paşalarla, Maarif | İ vekili Esat Beye kongrenin ta- | zimlerini arzetmek üzere telgraf İçekilmesi müttefikan kabul edil Idi ve şiddetle alkışlandı. Yeni idare heyeti Biraz sonra intihabatm neti- cesi almmıştı. Tasnif edilen rey- | i etine! yüksek ziimreden Hâmit, Sıd-| dık Sami ve Şerif Beyler, orta | Ali ve Ali Mahir Beyler; ilk zümreden de Tahsin Demiray, Hacı Mahir Beylerle © Naciye Hanım intihap edilmiştir. Hâkem hey'etine de su zevat intihap edilmiştir: Nihat Beyler Şaziye, o Zehiye hanımlar. Hesap müfettişi ola- Beyler intihap edilmişlerdir. 'Tatlılara glikoz karıştırılmıyacak - Glikoz ve mümasili mevatla | tatlı ve helva imali memnudur. Belediye, talimatnamesinin bu | maddesini tatlı ve helva imal e- denler şekerle glikozu karıştır. mak suretile suiistimal etmekte dirler. © Belediye bu hilekârlığa mey- dan verilmemesini bütün zabı- tai belediye memurlarına ta- mim etmiştir, İliğe alâka göstermedik, arkasın |laşmak zümreden Ali Haydar, Mehmet | $* CUMARTI Yeni (Baş tarafı ! inci sahilede) ğunu tahmin cder- ardı arası kesilme- ne kadar güç ol siniz, Tramvay den işliyorsa da, yer bulabilmek için) uzun müddet soğukta beklemek İ- zımdır. Hiç taksi de yok değil; fakat bir coğu müesseseler tarafından tutul muştur, Moskovada yalnız bir gece i serbest bir otomobil bulabildim. İlk gelenin gözüne çarpan ikinci manzara, Moskova sokaklarının. as- falt ve beton kaplanmasıdır. Büyük caddeler kazılmış, her köşede bir yol makinesi var. Halk manzarası gene o, ikinci ve) üçüncü bir Avrupa şehri sokağının kı lığı: — Şimdi ne eski zengin, ne de eski! sefil halkı görürsünüz. Diyebilirim ki bütün Rusya şehirlerinde ve taşrasın- da hir tesviye olmuştur, Nereye gitse niz, banun ne ne de eksiği ne rasgeleceksini elik proğ. vam olduktan sönta; bütün görünüş hep birden değişecektir. Moskova sokaklarında bir. yabancı mın papuçlarından tanındığını sö mişlerdi. Moskovaya yeni pabuç değil abes yamatmak bile oldukça zor —Size şu garip istatistiği söylemeli yim: eskiRusya 50000000 çift! pabuç alırdı; yeni Rusya 30.000000 alıyor. Yalnız, ortada eski Rusyanın çıplak ve yarı çıplak ayaklı adamları kalmamıştır. Herkesin ayağını giydir. mek bizim. Ne ipek çorap, ne şık iskarpi de moda esvabı: Sokaklarda gördüğü. müz Rus kadınları erkek topuklu, bezi çoraplı ve gelişi gürel kılıktadırlar, Buna rağmen İslâv kanının güzelliği beş on adımda bir gözünüzü alır. Bizim şapkamız ve kostümlerimizle bir erkök, Moskova sokeklarının kas- ketli, meşin csketli süssüz kalabalı ğin ortasında kadmnlanmış gibi — sokğın istediği, basit spor eşya” vr. Çankaya yokuşunu çıkan dibi yeşil sarıklı bir külâh tasavvur ediniz: işte bu sokaklarda Melon şapkanm verdi gı X yakalarında bu kadar israr ettiklerini Bunun üzerine orta zümre-| anlamadım. Bu yalınız ikide bir halk vekil İsmet Paşa ile arasından: — Burjuy! sebep olduğu kalabalığını Murıltası işidilmesine için değil, milyonların. ın ortasında tezat gibi do da: — Kızıl! Kölimösi bir burjuvaya erme verirse, — Burjuy! Sözü proletarya hem, kimbilir, nelerle karışık verir. a İlik levhalar. yapıları zikret! miyelim; Ne eski Rus kilisesi kubbe- ini sevdim; me'de eski iri Rus yapı ü dum. Yeni Rus ite moderndir. Rus mimarları pta pek güzel örnekler yarat ya müp bir his yapıları bu üslü; muşlardır. Bütün Rusya bir inşaat nöbeti geçi| riyor; şehirlerde kırlarda her tarafta meskenler, müesseseler, fabrikalar ya, pi Hele bası yerlerde Rus iştepi irliyor, ayağa. kallyor. gibi ir hal var, Sokaklar kırmızı bez üstüne beyaz. yazılar, resimli duvar kâğıtları ile do-! lu: Bunlar halka ihtilâlin emirlerini, prensiplerini, irşatlarnı::, batta en kü çük adap ve terbiye düstürlarını söy. lemektedirler. Yazılı bez ve yazılı re- simli kâğıt sağnağı... Binaların için- de, merdiven başıuda, koridorda hiç bir yerde bu sağnaktan kurtulmak! minkün olmadığını size sonra anlata) 4 aim N.E..P.., küçük tüecarlık ve conaf-! lığa Lenimin izin verdiği devir, Mos- ovanın mağaza ve dükkânların w yandırmış. Şimdi hepsi devletin elin- dedir. Fakat kepenkli değil, açıktır. lar, Bugünkü zannaatlar hepsini dol. durmağa elvermiyeceğinden, arasıra büyük bir mağazada bir yakalık, başkasından bir tek manto, koca bir * vitirinin içinde bir iki yağ kutusu wö- rüldüğü olur,Erzak ve eşya dükkjin- larının önünde her yerden fazla Mos- bilir İster inanıştan, ister tevekkül ve tahsmmülden, fakat Rusya ün ve sabrı, beş senel esaslı dayalğarından rak da Hasan Fehmi ve Fahri | lsvabo fıkrasına dır ve Rusya denen memleketin tah kremi ve bakis esl ven Nota (2) İEERİNİS lcre gönderdiği fili hatı İ Jemeliyim. 'abancıların neden şapka ve beyaz ANİ 1930 — JKeçi etleri için ayrı dolap| usya Kasapların et de hile yı badema emine imi i iiçin bir de Rusya denen memleketin bur a ve günkü in; n sonra ne olacağı ve bu) keçi etlerin iki işin bi rine nakadar bağlı olaca ğı. Unutmamak lâzım gelen nokta, ti! - Rusyada asla oyun oynanmadığıdır.! | Ypılan teftişatta bu dolaplar hari Senede 50,000 traktör veren bir fabri| cinde keçi eti bulunursa kasaplar tec ka bir sahne oyuncağı olmaktan çok ziye dilecektir, külfetli ve mühim bir şeydir. Tüydtrolar hakkında Spri Domofska sokağında Karahan evi denen Hariciye konağına yerler! | Şehzadebaşında tiyatroların tike. iye amp içelim Heri önünde muzika çalınması hal- teşem, büyük, ve bir adam için bakiy. i ini z katen fazla... Parkm yollarında sarı Mei EN Atan oleyöile. sonbahar yaprakları uçuşuyor. OÖl- #min önü kaymakamlığı #- müş olan bu adamın miyrasçıların-| yatro sahiplerinden tiyatroları dan birinin Moskovada bir tek odada| önünde müzika çalmıyacakir 1- penrliğamm Hal diyemi: na dair-imza almıştır. Tiyatro- Hizmetçiler ve evde kim varsa bep!lar tam saat 12 de tadil edilecek e a m aaşmnda | tir . Bu hususta Eminönü kay- İruz Bununla zannetmeymiz ki Rep makamlığı tiyatrolara kat? e İ mir vermiştir. da bütün kiliseler yıkılmakta, ve yicdanlir bağulmaktadır, Din aleyhi") Tiyatroların önünde fındık, | ge izleri ve pepagandalir Yari gey atalarının toplanması da men'edilecektir. Fakat kilise, papası ve cemaat te var. Ancak ihtilâl, kiliseye bakmak dev Narh mı konulacak ? İstanbul belediyesine et, süt İetin vaziyfesi olmadığını bildirmiş ve inde tapınanlara vermiş. hep onların omuzun! çimento fiatlerinin yüksek oldu ğuna ve bunlar üzerinde ihtikâr| | yapıldığına bazı şikâyetler ya-| in yükü mahalleye a- Zir gelir de aralarında bunu (o yeriye pılmıştır. Belediye tonun maliyet fiatinin tayii vermeği kararlaştırırlarsa, devlet köli vekâletine yazmıştır. seyi istediği gibi kullanabilir, Mahallelere verilen kiliselerin, bir hakkında kendisi tetkikat yap- maktadır, az Timurlenkin besleyiniz diye, köylü Şim dilik narh konulması muh temel olan et süt ve çimento - Devletin aldığı büyük biri din aleyhtarlığı müzesi bile olnmuş | tur. M. Aser geliyor | Bir müddettenber bulunan Türk-Fran: lit mahkemesi bitaraf M | Aserson gelen malümata naza ran iyileşmiş ( olduğundan Gi beş güne kadar şehrimize gele cek ve mahkeme faaliyete geçe cektir. l Bir tayin Yüzbaşı Fuat Bey vilâye İjandarma mülhaklığına tayin e İdilmiştir. Belgrat seyahati kaldı Darülfünun tâlebesinin Yu- goslavyaya bir seyahat tertip edeceklerinden bahsedilmişti . Şimdilik bu seyahat geri kak mıştır. Darülfünun talebe birli. ği yalnız Yugoslavyaya değil bütün Balkanlarda bir seyahate çıkacaktır, Bu seyahat ilkbahat da yapdacaktır. Tramvay makasları otomatik olacak Tramvay şirketi makasları ot matik hale koymağa karar ver miş ve buna lâzım olan malze meyi sipariş etmiştir. Sanayi ve maadin bankası müdürü Sanayi ve Maadin Bnksr mum müdürü Sadettin B. bir ra Üzüm ve incir satışı İZMİR, 13 A. A. — Bugün 120 kuruştan 55 kuruş kadar (1729 çuval üzüm ve 10 kuruştan 28 kuruşa kadar 105 çuval incir satılmıştır. dur. Yüksek Mühendis m misyonundan: Ör Metre Kars hemşehriliği 200. Paltoluk KARS, 14 (Milliyet) — Baş 563 elbiselik Dahiliye vekili Şükrü Kaya Bey ve vali Salim Bey Belediye meclisi ka- Sıvas hastahanesi yandı SIVAS, 14 (Hususi) Sı İ vas nülmüne hastanesi bu akşam sekizde mahpuslar koğuşundan çıkari ateşten tamamen yandı. “Eşyanın çoğu kurtarıldı, hasta- lar nakledilmişlerdir. Yangmı hastanede bir idam mahkümu- nun çıkardığından şüphe edil- mektedir. Yangmı vesaiti bol bir itfai- ye derhal söndürebilirdi. Fakat hemen haber verildiği halde nok. san aletli itfaiye yangın karşı- sında âciz kalmıştır. Bina Ame- rikalılara ait olup sigortalı idi. Tahkikata başlanmıştır. nünden evvel mektep muhaı Ur. ilân olunur. | - İstanbul Liman Bilmecemiz 67891011 Çanakkale İstimbotu 27/teş- le tamir ettirileceğinden şart name ve tamir edilecek istim- İbotu görmek istiyenlerin heri idaresi ya-Yenice hatu üzerinde bilmecemizin halledilmiş şekli 123456 ? 891011 mer ve moloz taşı kapalı zarlla Münakasaya işdrak edeceklerin teminatlarını âyni günde suat 15, kâtipliğine vermeleri lâzımdır. pılacaktır. akâsaya iştirak edeceklerin vermeleri lâzımdır. 2 — Baston (3) 3 — Zaman (2) Haşarat silâh (5). 2 yaya otel tenkidi, demokrasi tenkidi,| | 4 — Duacı (3). Bir ü ytar my işin Bei| Ona mahsus OX el Yüksek Ba Rusyada çocuklar bile disiplin ve gu terbiye di içindir. Kremlin'de kiler henüz, yemek pişmiştir, diye ten ke geze A Gia Klm Ka e dl eğik ilâvenile hir musevi ismi © -İ çalebelerine | yaptırılacak elbise, ,onuna müracaatları ilân Deviei Demiryolları Yüksek Baytar ve küçük sıhhiyci hayvaniy. memur mektebi -930 çarşamba günü saat 14 te İhaleleri icra cacağından talip olanların evsaf ve şeraiti anlamak üzere hergün ve yevmi ihalede de Defterdarlık 'wuasirda kaç gün sonra Ankaraya gide cekti; pktebi mubayaal kumaş Mektep talebesi için lüzumu olan yukarıda mıktarı yazılı yerli kumaş kapalı zarf usulile mübayaa edilecektir. Müna- sı 18-11-930 tarihine müsadif salı günü saat İdte yapı: lacaktır. Taliplerin şartnamesini ve memhur numunesini gör- mek üzre müracaatları ve teminat akçelerini münakasa gü- ısebesine tevdi etmeleri ilân Istanbul sıhhi müesseseler müba- yaa komisyonu riyasetinden: Bakır köyü'nde kâin Akliye ve Asabiye mücssesesi hastaları için yaptırılacak 1000 takım palto, ceket, pantalon yerli malı kumaş. tan elbise ile 60,000 metro yerli malı smerikan bezi olbaptaki tanzim edilen şartname ve memhur nümuneleri veçhile ve 9 kâ nunu evvel 1930 salı günü saat 15 de kapalı zarf wsulile ihale edilmek üzre münakasaya konmuştur. Bu babdaki şartname ve numuneleri görmek isteyenlerin mezkör komisyona mütacaatları 5 1 Sahil Sıhhiye Merkezi Baştabipliğinden: gün Galatada Kara Müstafa rinisani/1930 perşembe günü sa| Paşa sokağında Sahil Sıhhiye! at 14 te aleni münakasa sureti-| Merkezi Levazım Memurlüğüs| na münakasaya iştirak etmek istiyenlerin saat 14 te komisyo na müracaatları ilâ olunur. ilânatı 292, 2096, 306 ncı Km.. lerdeki | taş ocağından Toros tünelleri tamiratı için çıkarılacak yonma ke- münakasaya konmuştur. Münakasa 8 birinci kânun 930 pazartesi günü saat 16 da Ankarada Devlet demir yolları idaresinde yapılacaktır. teklif mektupların ve muvakkat 30 a kadar münakasa komisyonu Talipler münakasa şartnamelerini beş lira mukabilinde Ankarada Eskişehir ve Konyadaki idare veznelerinden tedarik edebilirler, . Civata ve vidaların kapalı zarila münakasası 29-12-930 pazar tesi günü saat 15 te Ankarada devlet demiryolları idaresinde ya- teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını aynı günde saat 14,30 a kadar komisyon kâtipliğine J Talipler münakasa şartmamelerini on lira mukabilinde Ankara ve Haydarpaşada idare veznesinden tedarik edebilirler, 2 Pilise, pall, Kundura muba palto ve kundura kapalı zar kılına- kris mübayaa ko rü: > | f

Bu sayıdan diğer sayfalar: