9 Ocak 1931 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5

9 Ocak 1931 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bu hafta, bafta dr. filimler seri- görüyoruz. Taksimden 8- doğru bütün: yeni m inemaları (gözden hamrada geçen (Caz şar- | sağlamlığı itibarile güz İğve çok hazindir. | Al isminde bir garson zaman İstidadmın sevkile meş- bir şarkıcı olur ve Molly is : diger bir artistle evlenir. Şocukları olur, fakat kadın Üç sene sonra terke- E Al perişan olur. Hayatı rlenir, Buna rağmen san'at atma devam ederken ya' 5 lanır ve onun sevdi, şarkıyı son nefesinde okur. şarkıyı o akşam kendi se- ilerine de okuyarak hayatı- “den büyük muvaffakiyetini eder yforya : çağ sinemasında Pean An (öle ve Dolly Davis'in oyna-| k ğları ğ Son ninni indeki filmi geçmektedir. film bir kadının fedakârlığı delifade etmektedir. Kuvvetli #eserdir yelelek : ek sinemasında bu hafta si Wvetli bir filim olan şahsan jik sinemasında, geçen se| güzel artistler tarafından çevril) miş olan Dört Şeytan İsmindeki filim geçmektedir. rkra ,, filminden “ Dört şeytanlar ,, fitminden Bu filim roji itibarile çok kıy- metli li nefistir. Rilim serapa heye- candır, Filmin sonu her ne ka- dar Amerika emi denilen iyi surette bitiyorsa da bu hal seyirciyi kazanmasına hiç mâni değildir. Dört Şeytan filmi mev simin iyi fikmlerindendir. Bu filmin başlıca artistleri “Janet Gaynor,, ; “ Mari Dün- Kan, ve “Farrel Makdonalt,, tır. Mevzuu: Meşhur cambaz “Ros- si” lerin iki yetimini almış olan bir kadın hastalanmıştır. Ve bu yüzden yavruları seyyar bir cambaz kumpanyasına vermiş- tir, Kumpanya müdürü kaba bir adamdır. Bu iki erkek yetim, a ile beraber gezen ve kendileri gibi küçük olan Mar- yan ve Luizle dost olmuşlar. Bu dört oksüzü himaye et- mekte olan palyaço Vâlker ço- cukları kaba ve haşin müdürün elinden kaçırır. Aradan geçen on mücadele senesinden sonra bu dört öksüzle birlikte Valker Parisin meşhur şirketlerinden birine angaje edilmişlerdir. Bunların “Ölüm perendesi,, is- mindeki numalarını Parisin bin lerce halkı her akşam alkışla- maktadır. Servet ve saadet ar- tık bunlara yüzünü güldürmüş- tür. İşte bu sıralardır ki, bu dört gencin kalplerinde, sevda denilen ezeli varlık başlamış ve Şarl ile Maryan, Adolf ile de Fotolar ve görüş şek- | saadet ânında araya giren NUSANI bu | gü- zel ve zengin bir kadın Şarl ken di tarafına çekmeğe muvaffak oluyor. Tabii Maryanın elemi ne nihayet yoktur. Şarlin mü kerre (o teminatlarına rağmen genç kızın kalbindeki şüphe ve teessür bir türlü kaybolmamak tadı . Bir akşam “Ölüm peren- esi,, nin heyecanlı bir. dakika- sında zavallı Maryan yirmi met İreden boşluğa yuvarlanmış ve akabinde Şar! de kendini kay- İbetmiştir. Fakat gene kızın kur İtulacağı, ölmeyeceği . anlaşılı yor ve saadet bu çifte tekrar yü zünü gösteriyor. Opera Opera sinethasında hep tanı- dığımız Bebe Daniels isminde- ki atik ve çevik kadınım Luiz nişanlanmıştır, Tam

Aşk isteyince İsmindeki filmi geçmektedir. Bebe Daniels 'bu filmde iyi bir artist olduğu kadar güzel bir !şarkıcı olduğunu da göstermiş- tir. iFlm çok hareketlidir, mev- zuu şudur: (Coni Ştark) ve (Heppi) is- minde iki arkadaş bir (gemide çalışıyorlar, Gemi uzun bir yol| culuktan sonra (Kapajo) lima-| nmda demir atıyor ve İki arka- daş ta adaya çıkıyorlar. Orada bir kabarede çalışan “Peci,, ismindeki kız, bu iki ah 1941 “ Aşk isteyince Genç artistin cazip bir sesle söylediği şarkı Heppiyi meste diyor ve ikisi arasında tatlı bir alâka uyandırıyor. Fakat Coni de genç kıza ayni alâkayı, daha şiddetle hissetmektedir. Bu va- iyet karşısında arkadaşı Hep- pi samimi bir fedakârlıkla “Cos| ni, ile “Peci,nin alâkalarma rıza göstermiştir. Arada geçen uzun mücadelelerden sonra Co ni ve Peci meşru bir münasbet le birleşiyorlar ve gemi ile Ame rikaya dönüyorlar. Artislik Artistik sinemasında meşhur ve (esrarengiz aktiris Gloria Swanson'un oynadığı Bakire İsmindeki filim geçmektedir. Bu filim bir genç kızın kendi âlemine mensup olmayan bir adamla evlenip birde çocuk dünyaya getirdikten sonra er- keğin ayrılması suretile uğradı ğı feci aile drammı ve bunun muhtelif safahatını irae etmek- tedir. Alhamra: Elhamra sinemasında çok meşhur bir eser olan (Armezli kız) demek olan Arleziyen İsmindeki eser geçiyor. Eser 'sıwvetli olduğu kadar onu oy- nayan artistlerde iyidir ve çok muvaffak olmuşlardır. o Eser filminden lâsa edebiliriz? hibesi Madam Roz baba fazla iltifat gösteriyor. pek hazindir. Mevzuu şöyle hü Amerikada ecnebi artitleri — Amerika matbuatı. ecnebi artistlerin Amerika sinema sa- nayiini istilâ etmesinder se ediyorlar. oğlu Frederi mem'exette i'eş um kadm namile maruf dilber bir kıza âşık oluyor. Ve onun- İla evlenmeğe karar vererek ni- şanlanacağı Sırada bir genç ge- lip Frederi'nin annesine oğlu- nun ahlâksız bir kızla evlenece ğini ve kızın iki senedenberi stresi olduğunu isbat ediy Ru vaziyet karşısında | deli- kanlının kalbi fena halde kırılı- yor ve izdivaçtan sarfı nazar €- diyor . Fakat kıza karşı olan sevdası Frederi'nin kalbini ke- mirmeğe başlıyor. Bu hal bica- re annenin nazarmdan kaçma- yor, ve oğlunun günden güne İfenaya doğru ileritediğini ve bu İnun neticesinin de intihar olabi ' leceğini kestirmekte geçikmi- yor. i Buson ihtimal karşismda her ne bahasına olutsa olsun o- nu kurtarmağı umuyor, anne- nin bu acıklı istirham Vivet & rafından kabül edilerek Vivet'i n yoktur üzerine zavallı valide ak bir çare kalı unun ahliksız ka- ema razı olmak. Fakat validesinin kendisine rşı olan muhabbeti yüzünden İbu kadar küçülmesine razi ol - İmayan Prederi, Vivet le evlen- meği kararlaştırıyor. Yalnız bir Sui tesadüf eseri olarak bu Se- ferde tam nişan yapılacağı ak- Fransanın Arl havalisinin en'şam sevdiği kızla âşığının evle vâsi çiftliklerinden birisinin sa-'neceklerini öğrenerek çarci te- Mamainin' selliyi intiharda buluyor.

Aynı gün çıkan diğer gazeteler