4 Mart 1931 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6

4 Mart 1931 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Büyük Tayyare Piyangosu Cİ KEŞİDE 11 MART 1931 DEDİR Büyük ikramiye 35,000 liradı 15,000, 12,000, 10,000, 8,000, Liralık ikramiye ve 25,000 2 Vakıf Akarlar ve Mahlüller Müdiriyetindan: Kıymeti muhammenesi 50 lira Mercanda Mercânağa mahal #enyedi arşın (12) patmak van nısıf hissesinin (2304) sehim itibarile (576) sehm deli mühüinmen ile (3 mart 931 ) tarihinden (4 N kadar ilân ve müzayedeye 2 Ayrıca: zira 87,12 ban alt katta sek (17) No. di (0) Vi inde İmameli rblinde bu rihine ve vazolun. si gi £ ondört t eti muhammenenin yüzde ye. anbu! ne müracaatları, Şark Değirmenleri Şark Değirmenleri Türk Anonim Şirketi hissedarlar umum heyeti dah nizamnamesinin ve ticaret k 931. tarihine müsadif pazar günü sas 1$dı Galata Ömer Abit Han 8-10 numarada alelâde şirk Ruznamei Müzakerat: 1 — Meclisi idare ve murak 2 — Bilânço ve kâru zarar hes tebriyel zimmeti, 3 — Vefat eden uzadan Aka Zade Abdullah Beyin yerine lüzum görül- dükte Idare heyeti. tarafından diğer bir aza intihap edilmek üzre meclisi daremirin şimdilik sekiz aza ie iktifn derek Ilayı vazife eylemesi, 4 — Meclisi idare azalarının hakkı huzarlarınn onar lira olarak tespit, 3 — Yeni sene için murakıp tayin ve ücretinin tespiti, Heyeti umumüyeye girecek hissedarların yevmi içtimas takaddüm eden 10 gün zarında aksiyonlarını şirket kasalarına tevdi veya bankalardan ala- cakları makpoz veya mektupları ibraz eylemeleri rica olenur. HEYETİ İDARE Alman Kitaphanesi Beyoğlu Tünel meydanınd İstanbul Liman İşleri in- hisarı şirketi (omüdürü Hamdi Beyin refikai muh: teremeleri muharrirei şehire Şüküfe Nihal Hanım diyor ki: porunun okunması tasdik ve meclisi İdare azalarının KARON Bioks diş macunu, milli bir müstahzar olarak şa- ii yanı takdir görülmelidir. Mg, Çok İrlas: iy? v7 viii AA m öze valim, A hnsni belin gaz SAA ALA BİOKS gayet mükemmel bir diş macunu olması itibarile par- lak ve büyük muharrire Şüküle Nihal Hanımın methu senasına iyıktır. BİOKS diş macunu çok beyaz, köpüklü ve gayet |. BOKS diş fırçaları, takim edilmiş bir temizlik temin eden çifte cins ve târzı dişlerim mükemmele 4 c Fia ve mutlak ambalajla sarılmıştır. Kıllarının n temizlenmesine müsaittir. Türk Anonim Şirketinden; usasına tevfikan 5 Nisan AMI ni İYEY CARSAMBA ; —— Emniyet Sandığında yapılır. tü EN SON MODEL 300 mumluk H. ve 1, BLUMENTHAL ml deposu: Tütün İnhisarı Umumi Müdürl den: 100 kilo deri pi gal 5000-30,000 Kile 16 Mart 931 18 kamyon «ikler: 18 Mart 931 Pazarlıkla eşya hizalarında gösterilen günlerde saat 10,30 da Galatada mübay müracaat edilmelidir. Talipler deri Cibali ve köhne Histikleri de Azapk a rlügün I4 Mert tahta kapakları: atılacak olan bu üç kalem parçalsrı, görebili günden: münakasa İle satın Jandarma imalâthanesi mi ı 849 adet alı kütüklü palaska ahınacakrır. 2 — Münakasa 24-3-031 e pılacaktır. 3 Palaska nümünesi imalâthanede memhur ve mevcuttur. 4 — Şarimameside imalâthaneden verilir. 5 — Nümunesini görmek, şartnamesini almak Üzre itasına ta- lip olanlar teminatı müvakkatalirile beraber Gedikpaşada Janda: ma imalâtbanesine muracaatları ilân olunur. öleni müsadif salı günü saat 15 te ya Dz. Elbise dikim işleri müdiriyetinden: Eşyanın cinsi Tahmint miktarı | Tahmini Fiat Kilo Kuruş 1700 10 1400 $ 2200 “ Yeni şayak pa Yeni beyaz Hurda iş muhtelif eşya Yukarida tahmini miktar ve fiatları yazılı üç kalem eşya 25 mart 931 tarihine müsadil çarşamba günü sazt 15 te Defter İkta müteşekkil satış komisyonunca aleni müzayede suretile lacakur. Eşya ve şartnameyi görmek isteyenlerin Kasımpaşadaki Bahriye Dikimhane Müdiriyetine, talip olanların da yevmi mez kürda komisyona müracaatleri ilân olunür. ymeş parçası başı: elbisesi ve Namüneleri / veçhile 400,000 adet evlenme evrakile | 800,000 adet tek, ve çift istida kâğidiyle 50,000 adet noter kâğıdı tab ettirilecektir. Taba talip olacakların martesi, istida ve noter evrakı için de evlenme evrakı iç 9-3-931 pazartesi Piyangomüdüriyetinden: Katırcıc onuna | İ saat 15 te münakasaları icra edileceğinden pey akçaları ile | birlikte piyango müdürli komisyonuna müracaatları. ünde müteşekkil tayyare mubayaat Kereste ve yaş yaş sebze münakasası Mi Otuz ik deniz ticaret mektebi müdürlüğünde: metro mik'ap kereste ve 18 kalem mubtelilülcins yaş inü saat 1$ ve | i al 3.031 -tarihine müsadil perşe he e li | i — — mbe £ münakü niyeye vazolur ıddesin; iktisadi au muvakkate mektepte müfeşekkil iştirak. edecekler tevdi Mu! klerk da ini görmek üz zünu bâmilen yevm komisyonu mahısusuna mü saatı mı caatları laydarmasa Binrazı istiyo haslanesi Baş fabaheinler: Haydarpaş ton yerli kirip Emrazi İstildiye hastanesi için lüzumu olan kirk ar 1931 müsadıf mübayaa edil apı eğindeki mübuyaat komisyonuna maden ürihine ünü saat on d ulip olani, ş3 cadd | oluk, 7-ç-931 cu- | Tasarruf ve iktisadı bitirin seven vatandaşla- rin nazarı dikkatine Emniyet sandığı müdürlüğünden: Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası hisse senedatı kayıt muamelesi , STANDARDA Benzin lâmbaları İspirtoya Hacet Kalmadan yalnız bir kibritle yakılır. KULLANIŞI GAYET KOLAY SAĞLAM, İDARELİ ve UCUZ LÂMBALARDIR No 2050 lu Han 27 bu Bi SE YRİSEFAİN Merkez Bış B 2062 Şub Si Mühürdse 2: acenta 40 Trabzon İkinci ( Karadeniz ) yaparı şam dan İnebolu, Sinop, Samson, Ünye, Fatsa, Ordu, Giresun, Trabzon; Rize, Hopa'ya kalka- cak, dönüşte pazar, Rize, Ol, Sürmene Trabzon, Polathane Tirebolu, Giresun, Ordu, Fatsa, Ünye, Samsun, Sirop, İnebolu, Zonguldağı uğrayacaktır. Bandırma Postaları Cumartesi, Salı, Persembe saat 18 de idare rıhtmından kalka, Mersin postası (CANAFARTA ) vapuru 6 Mart 10 da Galata- dan Çanakkale, İzmir, Küllük, Bodrum, Rados,Eethiye, Antalya, Aliye, o Mersin'e kalkacak dönüşte o Taşucu, (o Ânamor, Finike, Andilli, Kalkan Kuşa- dası, Çanakkale, Gelibolu'ya cuma TAVİL ZADE VAPURLARI Muntazam Ayvalık Postasi “la Selâmet vapuru perşembe akşamı saat 17 İ | deSirkeciden hareketle Gelibolu Çanakkale , Küçükkuyu, Altın: Edremit, Burhaniye ve Ayvalığa azimet ve avdet edecektir Yolcu bileti vapurda da verilir. Adres: o Yemişte Tavilzade biraderler telefon İstanbul 2210 SADIKZADE BİRADERLER VAPURLARI KARADENİZ O MUNTAZAM VE LÜKS POSTASI Sakarya .. önü 8 Tüm Pazar şam saat 18 de Sirkeci rıhtımıs- dan hareketle doğru Zongul dak, İnebolu, Ayancik, Sam- sun, Ordu, Giresun, Trabzon, Sürmene ve Rize İskelerine azimet ve aynı İskelelere uğ rayarakavdetedecektir. Yük, yolen için Sirkecide Meymenet hanındaki acenta» hanesine müracaat, T. İst: 2134 Dr. A. Kutiel Frengi, Belsoğukluğu ve elektrik Kurak. Börekçi fırma | vakkati akçesi ve İ) runun taah Z ei m. ilometro mesa bedeli keşiii tarihinden Sazova mevkiinde ve kalorif şehire dört Hira 11 kuruş inşaa 129-931 Sera Telörtü itibaren 21 gön müddeti ki Belediye zarf wsulile münakasaya konulmuştur. Proje, mek istiyenler müe: müracaat edebi 5 mart 931 pı dürlüğünde müteşekki e müdürlüğüne ve müheni gine saat 15 te şaat komisyonu ihalesi ği fından taliplerin yevmi m an ilân olunur. bskişelir Sazova Tohum islik nir Eskişehir'e dört kilometro mesafede Sazov | binalarda 14404 ira 62 kuruş bedeli keşilli dahili İ ve havagazı tesisatı taral eki saata kadar mürafği ! mev veharici dl 17-2-931 tarihinden itibaren 21 gün müd münakasaya konulmu: Pioje > keşili görmek e se mü üne veya Bejeği mühendisliğine mü 10 mart 931 salı günü saat 15 ve günde kkil ınşaat ndan taliplerin | ölün olu i Tekişehievilyelimdem; « Kütahya İl arasında evvel silindireğının bedel ile zar günü Tal palı zarf usulile or, Eskişehir ziraat müd g müracad komisyonu tarahından ihalesi yevmi m i santa kadar Eskişehir. yolunun. 0-4 hzar edilmiş G a ası #-B83üncü kil ve kırma taşın mucibince 01.51 ve kapalı zarf usulile #5-2:931 tarihinden 15-3-934 mat 15 te İhale edilmek üzre mün: a vaz mevcut keşifnamesi | ter, ei 1 miktarda banka mektubu rası, müddetince bir mühendis yulunduğundan müh - muru İn istihdamı zaruri endis veyâ mesinin teklifnameye leffi, nşaayn proje, malümat almak istiyenlerin Nafia etmelei evmi de teklifnamele kında fazla müracaat TT ve Eskişehir #050 — 13-150 inci kilom roları arasında evvelce İhzar edilmiş olan kırma taşın yola fer$ silindirajı mevcut keşifnamesi mucibince 9841.90 ira b kapalı zarf usulile 15-299 tarihinden 1 15 e kadar münakasaya vazolunmuştur. 7 1 — Bedeli keşfin yüzde yedi inde teminatı 'Mi vakkata akçesi veya aynı miktarda kanin mekaabu di 2 — İnşaatın devam müddetince bir fen uru veya eh yeri nafia baş mühendisliğinde musaddak bir yol çavuşu istihds zaruri bulunduğundan bu hususta bir taahhütnamenin tarifav K muniye dairesinde ihzar olunacak teklifnameye Jetfi, fen memuf veya çavuş vesikalarının yevmi ihsleden bir hafta mukaddem Vi mühendisliğe ibrazı ile tasdik ettirmeleri, 3 — İnşaat hakkında fazla malömat almak istiyenlerin Kef baş mühendisliğe müracaat etmeleri ve yevmi ihalede teklifnamfi akamı vilâyete tevdi Hizumu ilân olunur. eydigazi yolunun & me lerin Pekisebir Viliyeinden i Sivrihisar - Hamidiye tarikinin 4- 500—5--500 üncü kilometi toları arasında müceddeden inşa olunacak birkilometro şosa ve V kısım üzerindeki muhtelif açıklıktaki imalârı sınai ç eyi kı keşfiye ve projesi mucibince 830683 lira bedel ile ve kapli zart usulle 159.931 tarihinden itibaren 15-9-031 pazar gidi saat 15 e kadar münakasaya vszolunmuştur. Taliplerin: I — Bedeli keşfin yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminatı m vakkata akçesi veya müteber bir banka mektubu vermeleri 2 — İnşaatın devamı müddetince bir mühendis veya fen mö muru istihdam edeceklerine dair mühendis veya fen memurunu” taahhütnamesinin tarifatı kanuniye daltesinde ihzar olunacak tek eye raptı meşruttur. 3 — Yapılacak inçaat hakkında fazla malâmat almak, projf ve evrakı keşliyeyi görmek istiyenlerin vilâyet Nala baş mühef” disiğine müracaat etmeleri etmeleri ilân olunur. - Müfettiş namzetliğ: müsabakası Türkiye Ziraat Bankasından: 5/nisan/931 pazargünü sabahr Ankara velstanbul — Zir#f bankalarında saat 9 da açılacak müsabaka ile 15 müfettiş nal di almacaktır. Muvaffak o! ınlara başlangıçta 120 lira aylık ile #| yahat ve teftişlerde yol masraflarından başka 6 lira yevmiye rilir. İştirak için evvel emirde İktısat veya Hukuk Enrüieleli den ve yahut ulumu âliyei ticariye veya mülkiye mektepleri: birinin mezunu veyahut son sınıf müdavimi olmak lâzımdır. ger fakülte veya yüksek mektep mezunlarının mali müesseseli” de en az iki sene hizmet görmüş bulunanlarm da müsabal dahil olabilirler. Talipler Ankara, İstanbul ve İzmir Ziraat Bankalarından * lacakları şartnamede yazılı vesikalarla birlikte nihayet 31 m8” 931 akşamma kadar Ankarada teftiş hey'eti Müdürlüğüne zat veya mektupla müracaat etmiş bulunmalıdırlar. ... m İstanbul terkos su şirketinden: Terkos fabrikasında terfi borularından. birinin kırılması dola” sile 4 Mart 1931. günü suyün ckaten ve umumi olars” kısmen cereyan edeceği Öve mezkür arızanın biran eyvet beri İ çat edilmesi için icap eden tamirata derhal mübaşeret edildiği » abonelerimize #idn olunur. mu

Bu sayıdan diğer sayfalar: