1 Kasım 1900 Tarihli Servet-i Fünun Dergisi Sayfa 2

1 Kasım 1900 tarihli Servet-i Fünun Dergisi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Resimlerimiz “Hamidiye Etfal Hastanesi” Eşfak ve merahim-i celile-i hazret-i hilafetpenahinin bir delil-i mücessemi ve letafet-i mevkiyesi, ciyadet-i havası ile cihanın birinci derecede bir darü’s-sıhha-i etfali olan Hamidiye Etfal Hastanesi’nden hemen her gün bahsedilse yine azdır; çünkü bu müesssese-i hayriyenin memleketimize, evlad-ı vatana ettiği hizmet memulün pek çok fevkindedir. Ümid-i istikbal olan etfalin sıhhati saadet-i aileye bir sebeb-i asli, terbiye-i esasiye ve müktesabat-ı nafia için mühim bir vasıta, satvet ve iktidar-ı memleketi emin bir kâfil olduğunu nazar-ı dikkat-i hümayunlarından dûr buyurmayan velinimetimiz padişahımız efendimiz hazretleri fukara-yı ahali ve aceze-i ümmetin iskân ve infakı için tesis buyurdukları “Darülaceze” gibi bir melce-i âlinin bâlâ-yı babına yazılan tarihin hutut-ı zerrini daha kurumadan yine Şişli civarında terakkiyat-ı tıbbiye-i ahireye ve en son tertibat ve ihtiraat-ı fenniyeye muvafık ve her tarafı bahçe ve çam ağaçlarıyla muhat bir bina-yı âli vücuda getirmişler, suret ve şekl-i inşasıyla hakikaten memleketimize büyük bir ziynet olan işbu müessese-i hayriyenin idaresini iktidar ve iffeti, sadakat ve hazakati teslim-gerde-i erbab-ı sanat ve insaf olan tabib-i şehriyarîleri kaymakam İbrahim Beyefendi’ye tevdi buyurmuşlardır. (…) Hastanede yatırılıp tedavi edilen etfalden başka hariçten geçen üç yüz beş senesi Haziran’ından Şubat’ı gayesine kadar muayenehaneye müracaatla etibba-yı mütehassısa tarafından emr-i muayeneleri icra ve sadaka-i afiyet-i cihan-kıymet cenab-ı hilafetpenahi olmak üzere ilaçları meccanen ita kılınan merza-yı etfalin adedi yedi bin yedi yüz adettir. Üç yüz on altı senesinde beş ay zarfında hastanede tedavi edilen etfal-i marizanın adedi iki yüz dört ve muayenehaneye müracaat ile ilaçları meccanen ita kılınanlar yedi bin üç yüz yirmi üçtür. Makale-i Askeriye Japonya Devletinin Kuvve-i Berriye ve Bahriyesi Şu aralık Çin arazisi dâhilinde oldukça ehemmiyetli bir hareket-i askeriye icra olundu. Buna iştirak eden Japonya asakiri talim ve terbiye-i askeriyelerinin mükemmeliyetinden dolayı pek çok yararlıklar gösterdiği cihetle asakir-i mezburenin tertibat ve teşkilatına dair hülasa edebileceğim malumatın şuracıkta kariin-i kirama arzını mucib-i istifade addettim: Kuvve-i Berriye: – Japonya devleti, asakirinin muntazam ordu hâlinde olarak talim ve terbiyesine iptida 1850 senesinde başlamıştır. Birkaç sene sonra ordunun ikmal-i talim ve terbiyesi için Avrupa’dan müteaddit ecnebi zabitleri celp ve davet olunduğu gibi birçok yerli zabitan da ecnebi ordularında istihdam olunmak ve bu suretle ikmal-i tahsil ve malumat eylemek üzere Avrupa’ya gönderildi. Fransa’dan Japonya ordusunda muallimlik etmek ve ordunun tertibat ve teşkilatını tanzim eylemek üzere celbedilen zabitler ilk defa olarak 1886 senesinde Yokohama’ya vasıl olmuşlardı. Muahharen 1885’te, Fransız muallimlerinin yerine Binbaşı Mekkel = Meckel’in [Klemens Wilhelm Jacob Meckel] taht-ı idaresinde birkaç mahir Alman zabitinden ibaret bir heyet-i muallime Japonya askerlerinin talim ve terbiyesini deruhte etti. (…)

Bu sayıdan diğer sayfalar: