31 Ocak 1901 Tarihli Servet-i Fünun Dergisi Sayfa 2

31 Ocak 1901 tarihli Servet-i Fünun Dergisi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İstanbul Postası Mevsim-i şitada yazdan bir numune olan Pazar günü İstanbul için latif bir hatıra teşkil etti; o gün şehriyar-ı avatıf-nisâr efendimiz hazretleriyle Almanya İmparatoru haşmetli İkinci Giyom [II. Wilhelm] hazretlerinin mülakatlarının bir yadigârı olmak üzere İmparator Hazretleri tarafından Sultanahmet Meydanı’nda inşa ettirilmiş olan latif çeşme kemal-i debdebe ile küşat olunuyordu. Resm-i küşadın vukuundan haberdar olan halk havanın küşayiş-i fevkaladesiyle daha ziyade tezyid-i şevk ederek her taraftan çeşmenin civarına gelmiş, resm-i küşada med’uv bulunanlar bilhassa hazırlanan mevkilere oturmuş, çeşmenin taraf-ı hükümet-i seniyyeye resmen teslimi için Almanya’dan suret-i mahsusada Dersaadet’e gelmiş olan heyet, zat-ı şevket-simat-ı hazret-i padişahiye arz-ı tazîmat etmek üzere Dersaadet limanına vürud olan “Moltke” talim-i sefinesi ve erkân ve zabitânı dahi çeşmenin pişgâhında ahz-i mevki etmişlerdi. Saat tam beş buçuk oldu, şems-i taban o zamana kadar kendini nim setr eden sehab-pârelerden kamilen kurtulmuş, çeşmenin etrafında, vasi meydanda toplanmış olan bu heyeti olanca şaşaasıyla ihata etmişti, çeşmenin açık tirşe renkli kubbesi yaldızlı tezyinatıyla orta yerde sahihten güzel bir manzara teşkil ediyordu. (…) Meydana nazır yüksek mevkilere onu mütecaviz kurulmuş fotoğraf makinelerinin kapakları da bu aralık hepsi birden açılarak şu resm-i behînin hatırasını levhaları üzerine nakşetti; Servet-i Fünûn’un fotoğraf makinesi de bunlar arasında olduğu için pişgâh-ı kariîn-i kirama çeşmenin heyet-i umumiyesini ve merasim-i küşadiyeyi gösterir muhtelif manzaraları takdim eyleyebildik. (…)

Bu sayıdan diğer sayfalar: