18 Eylül 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

18 Eylül 1930 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

TELEFON; MÜRÜRLÜK -. 203 NUŞHASNNHER YERDE//5 KA 18 Eylia30 A PERŞEMBE İDARE: İSTANBEENURUOSMANIYE ŞEREF SOKAĞI MÜHİM BİR VESİKA IZMIR MUTEMEDİ ESKİ HARFLERLE BİR NaSA Son Posta SON POSTA BEm SON POSTA Halkın F alan sazenin , BöRü SON POSTA Halkin dilidir. Hinik bununla İşi ı.. BULUNDU TEZKERE YAZMIŞ, ALTINA HALK FIRKASINN DAMGASINI BASM[STIR TAFSİLATINI İÇ SAYFAMIZDA OKUYUNUZ. Mes'ul Müdürümüz Sılmı Tevkıfhane Binasında Dördüncü Geceyi Geçırdıkl ugün Lehimizde Bir Karar Verileceğini U: Ümit Ediyoruz... DÜN ALTINCI İSTİNTAK HÂKİMİNİN ÖNÜNDE DURUŞMA YAPILDI ,VEKKİLİMİZ İRFAN EMİN BEY NOKTAİ NAZARINI TEŞRİH ETTİ Kararın Mahiyeti Bugün Öğleden Sonra Anlaşılacaktır| | Dün mes'ul müdürümüz Se- |© lim Ragıp Beyin tahliyesi hu- | | susunu tetkik etmek üzere altıncı — istintak — dairesinde duruşma yapıldı. Celsede Selim Ragıp Beyle müdafaa - vekili ve müddeiumumilik heyetinden Cemil Bey hazır bulunuyordu, Müstantik — Süreyya Bey, evvelâ Selim Ragıp Beyi teş- rihata davet etti, o da sözü müdafie bıraktı. Cunun üzerine avukat İrfan Emin B. teşrihata şöyle başladı: — Hadisede tetkik edilecek iki nokta görüyorum: Biri suçun tavsifi, diğeri de mev- kufiyet balinin devamı. Bunlar- dan birincisine temas ederken evvelâ takibatı mucip olan * Adliye Dairesine Giderken.. Hizmet Başmuharriri Zeynel Besim, Yeni Asır Başmukarriri İsmail Hakkı Beyler.. yazıyı okuyacağım. (okuduktan || sonra devamla) burada açıktan Kuponlarımın açığa görülüyor ki- halkın his-. K es i n i L siyatına| tahakümle — vatandaş- ların göğsüne kurşun sıkanlara En küçük _hir zahmete bile hitap edilmiştir.Herkes gibi he- girmeden N pimiz de biliyoruz ki — tezahü- || Altın Kazanabilirsiniz.. ratta bulunulması merkezi bü- (| İKRAMİYELERİMİZ (Devamı 2üncü sayfadağ — — VERİLİYOR kur'amızda — ikramiye Hükümetin Şa.ısıyetı Manevıyesı Nasıl Tahkir Edilir? Hukuk Mütehassısları- nın Fikirlerini Aldık kazanan karilerimizin hediye- leri müracaat edilir edilmez takdim edilmekte, — adresleri yazılmaktadır. mı liste yakında neşredile- eeYeni Kııâponla- esiniz. rımızı cesine vardı ve ilâve etti: Meclısın İçtimar | ı Muvâkkat . Olmıyacak Devam - Edecektir.. FETHİ BEY DE İŞTİRAK EDECEKTİR... Ankara, 17 (H. M.) — Meclisin fevkalâde içtimamin, esasen ka- Büni içtima devresi yaklaşmış Ragıp Bey Tevkifhaneden || Bugünün Meselelerinden DAHİLİYE VEKÂLETİNİN NOKTAİ NAZARI ANLAŞILDI Dellm Ragıp B SON POŞTANIN MÜ- DÜRLÜĞÜNÜ BU - GÜN DE YAPABİLİR Vilâyete Noktai Nazarımızı Tasvip Eden Talimat Gelmiştir ! | — Mes'ul müdürümüzün tevkifi üzerine vilâyetten bir -tebliğ almıştık, vilâyet bu tebliğinde: — Son gı»unın yeni bir mes'ul müdür tayin etmedikçe çıkarılamıyacağını bildiriyordu. Vaziyetin müstaceliyeti karşısında yeni bir müdürü mes'ul gösterdik. Vilâyet takdire şayan bir süratle muameleyi yaptı ve gazete de inkıtaa uğramadan çıkmakta devam etti. Fakat bizim noktai nazarımıza göre mes'ul müdürün mahküm olma- dıkça mevkuf bulunması vazifesini ifa etmesine mâni değildi, binaenaleyh vilâyetin tefsirinde yanlışlık vardı. Müstacel telgrafla Dahiliye vakâletine müracaat ettik. Fakat müracaatımıza cevap derhal gelmedi. Hakki ve doğruluğu gördüğümüz dakikada tasdik etmeyi bir dürüsti vazifesi biliriz. Binaenaleyh karilerimize haber veriyoruz: Dahiliye vekâletinin derhal cevap vermemesi telgrafımızın müstacel olmasına rağmen geç a1ımış olmasından ileri gelmiştir ve telgrafın. neden geciktiği noktası üzerinde de tahkikat yapılmaktadır. Vekil B. telgrafımızı alır almaz hukuk müşav'rini çağırmış, kanun üzerinde tetkikat yapmış, noktai nazarımızın doğru oldu- ğunu görmüş ve Vilâyete talimat vermiştir. Bu noktayı matbuat hayatında mühim bir hadise olarak kaydediyoru”. Ankara, 17 (H. M.) — Şükrü Kaya Beyi < ördüm, noktai nazarımızı tasvip etti ve: Kanun sarihtir, dedi. Arkadaşlarımız Hapisanede Unu- tulmuş de%şllerdır İzmir, 17 (H ) — Mev- kuf bulunan arkadaşlarımıza hergün yüzlerce telgraf ve mektup gelmektedir. Arkadaş- lar günlerini gazete okumakla mektup ve telgraflara cevap yazmakla geçirmektedirler. Eczacı Kalfası (Aşk — Yüzünden İntihar Etti İzmir, 17 (H.M.)— Karanti- da Şeref beyin eczanesinde eczacı kalfası Mehmet B. şimdi eczanenin bir kenarında ölü olarak bulunmuştur. Mehmet Beyin göğsünde enjeksiyon yaraları vardır. Aşk intihar ettiği zanno- tadır. Kanun Yollarında Yapılması Ve — Gazetelerin daha hafif *lduğu için,muvakkat olmıyacağı, devam edeceği anlaşılmaktadır. Cemal Hüsnü B. in — istifası Geclisin ilk celsesinde okunacak, || ümüşhane —meb'usluğuun inhilâl Stüği anlaşılacak, intihap yapıl- Ması için mahalline telgrafla emir .'- Müntehibi — saniler Nı-. halinde hazır bulunacakları İçin İntihabi- derhal yapacaklar, : Mazbatayı derhal göndereceklere Halk fırkası namzet göstermi- :;'*k. gayri resmi sürette Fethi ci Yin intihabını tavsiye ederek *rdiği sörü tutacaldır. tarrda — yapılan — intihabat her ne kadar garip görünebilirse * hunun bazı Garp memleket- lerindi '—ı.. l6 de yapıldığı söylenmek- “"Pnn ? Dün Halk Fırkasının en nafiz azasından biri gazeteci- lerin tevkifi meselesinden bah- sederken : MES ULIYET KİMİNDİR Yapılmaması Lâzım Gelen Noktalar. stanbul Barosundan Birkaç Sima —H!ı oldukça ve bu böyle .âı biz hürriyeti matbu- ıı ında bulunuruz, dedi, mutlaka bir muhakeme/!lâzımsa | — Söze, sözle karşı koymak 'bu, tevkifsızi de olıbılııdı; neti- İ düklerini, sırf ilim noktasın- | Beyin söylediklerini en sonra- muamelelere tâbi tutulmaları adalet muktezasındandır. Biz bu mütaleayı okuduktan sonra hadise hakkında hukuk mütehassıslarının da ne düşün- dan anlamak istedik ve bula- bildiğimiz maruf avukatlara mütalealarını sorduk. Arkadaşımız — İrfan Emin Cbınkuık. aldığımız cevap- sırası ile yazıyorar : TEVKIFE SEBEP YOKTUR Avukat Ali Galip B. diyor kit “Hizmet gazetesinden naklen Sön Postada çıkan makaleyi dik- katle okudum. Bu makalede hü- kümetin manevi şahsiyetine karşı tecavüz vukuunu görmedim. Ma- kale cereyan eden bir vakıayı tasvirden ibaret idi. Hükümeti akından uzaktan alâkadar kılacak içbir fikir ve hiçbir cümle yoktur. Kanunun tevkif için saydığı hususlardan hiçbirisi bu hadisede mevcut değildir. ,, ( Devamı 7 inci sayfada | Matbuat kanun dairesinde serbesttir. İZMİR HADİSELERİNDEN MÜTEVELLİT MESU'LİYETİN KİME RACİ OLDUĞU MAHKEME! HUZURUNDA KAT'İYETLE SABİT OLACAKTIR.. TAFSİLÂTINI LÜTFEN ÜÇÜNCÜ | SAYFAMIZDA OKUYUNUZ..

Bu sayıdan diğer sayfalar: