27 Mayıs 1933 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

27 Mayıs 1933 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

6 HAYKIN GÖZÜ HALSIN KULAĞI İ HARUN... DİLİ Sene 3 —No : 1018 Yazı işleri telefonu: — CUMARTESİ — 27 Mayıs 1933 Hükümetin Elindeki Bina- lara Yeni Sahipler Çıktı Tersane Binalarile Eski Âyan Meclisi İçin Davalar Açıldı tersane binalarının müştemilâtından eski Bahriye Nezareti aldığı Hal mıza göre Sön Haliçteki tersane binasının Mi nba üçüncü ve be- | bütün müştemilâtile kendisine ait mahkemelerine iki | bulunduğunu ileri sürmektedir. a gi ki dilmiştir. lebine &sas olarak davalarla elyevm hükümetin | kendisinin Çorlulu Ali Paşa vak- mali olan iki büyük ve tarihi bi- | fının mütevellisi olduğunu, tersa- maya tesahup iddiası ileri sürül- e binalarının da bu £ müşti mektedir, Üçüncü hukuk mahke- | milâtından bulunduğunu, Binaena- mesindeki davayı eski Paris Se- | leyh bu binaların Ali Paşa evkafı firi Münir Paşa açmıştır. Münir Devamı 11 inci sayfada ) Los Anceles (Hususi muhabi- paganda yapmak için olmuşlardır. Bu pro; yesem iğrenç tezahüratına koci rikanın her ta hit Roj ir İş şa- gere eniler bu “e rekli için radyo, si- nema, gazete ve kitap gibibütün asri ma istiiade, ediyor- lar, radyo ile sık propagi Sabıkalılar Için Göz Aç- mak İmkânı Kalmıyor İstanbul Zabıtası Hırsızlığın Tamamen d Kökünü Kazak İçin Hazırlandı İstanbul apn” şehir ası ip yişini pürüzsüz şekilde temin için yeni bir çözme programile harekete geçmek üzere olduğunu i yaya haber falmaktayız. , a dahilinde P hırsızlığın kökünü ke mak, hır- assa m bir aksadile ası son aylar bu yolda faaliyetini iddi için vie hâdiseleri a > betle bir miktar ği pure ialiyee ekin İ sonra ankesici i il n y çepni Dan ve rm NER geçecek günler bile kaydedileceği anlardan kuvvetle tahmin edilmektedir. e ye hırsızlık Nala m lerinin ğrendiğimize (göre, zabıta e eydan verilmeyecektir. | memurları bundan sonra, hüviyet- | Bu suretle hâdiseler, daha işlen- leri n belli ve adedleri de iLE evvel önü alınmış ola- çi mahdut olan sabıkalıları sıkı bir | caktır. Bun Ge 3 takip altında bulunduracak, bun- sat yapıları yeller. de ei : İarul yeni bödinelere cghrayalle (pin) çe Ar çeş ı — için buralarda hırsızlık m. i etmeleri için fırsat ve aman ver- şına ili kalmıyacaktır. : i seki Bu ede şehir dahilinde Diğer taraftan hırsızlık ve hi önüne kolayca geçilmek : sell en ziyade IğI | imkânı kel österecektir. Bu : mıntakalar eldeki istatistik cet- üç taraflı e kontrol hare- : llerile mali ulunduğu ketinde İlan ahlasnn mu- u gibi yerlerde zabıta Ost ie mene — | ziyadeleştirilecek, bu suretle bu- | görül da nutukları veriyorlar, bu suret- Bugün Beşinci Say- fada Yeni İK piklekz YALANDOLAN ei | pekin ie knk harekete ceği bildirilen M. Ruzvelt le dai DÜNYASI I romanımız, zengin bir aşk mace- canile da di onla en EEE ve en kuvvetlisidir Bugün Beşinci Sayfada İyonluk Amerikan kit- lesin aleyhimize zehirlemek istiyor- | 2 LİME leri telelim, » SOĞUK. işleri telefonu : Bon Posta TE PRİZE Sikkş 5 kuruş HAİNLER BOŞ DURMUYOR Türkiye Aleyhindeki Fesat ŞebekesiDurmadanÇalışıyor Amerikadaki Ermeniler, Türkleri Hı- ristiyan Yapmıya Karar Vermişler! sesinde Tike dualar okundu- ğunu işittiği kısa bir tahkikattan sonra “ir dım ki bu havalideki Ermeniler- amı 9 uncu sayfada ) Mahalleler Arasında Bir Tetkik Rasimpaşa Mahallesinde Neler Ve Kimler Görülür? Bundan 60-70 Sen 70 Sene Evvel, Haydarpaşa İle Kadıköy Arası Bostanla Çayırdan İbaretti... n mahalle oluşu da- ha e sirri mesele a efendim... Bundan yetmiş sene evvel, Hay- palasta Dün Balkan haftasının ilk günü Istanbul mimar profesör Tahir Bey mi yin mural çay afeti verdi. Tafsilât ikinci sayfamı bötle Balkan Biliş haslara m darpaşa ile Kadıköy arası, bos- tanla çayırdan ibaretti, atta, lâlamla mektebe gider, gelirdim bi bi miralay kaidi Tevfik Bey lediriz. Tevfik Bey, Rasimpaşa mahallesinin es- kilerinden, çok sevimli bir ik*i- Tevtik Beyle çabucak ahbap olduk. sözü yine kendisine bıra- m: erim merhm sultan Mamur son senelerinde yetiş- devrinde memlekete Vi al

Bu sayıdan diğer sayfalar: