25 Mayıs 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 11

25 Mayıs 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bakkallarda çoh ürgeleri satıldığı devirlerde eee dul karsı olan (Toussoin ) ana kız» Tiyennette ile birlikte Bois - Le - Royo'da, ormanda küçük bir “ye Anla (Toussoin ) şişman ve unda bir et beni olan çok iyi bir kadındı, Tiyennette, saçlar dalma iyi taranmış olan, temiz elbiseler giyen ve elleri sabun kokan bir Der çalı yp. “Böp r. e a parlar. Öğleden Geiim is de sırtlarına o yükleyerek kasabaya iner ve: — Süpürgeler, Ucuz süpürge- ler, güzel süpürgeler.. Diye satarlardı, Akşamları Toussoin ana ocağa bir yemek ve yün bir çorabın içine de para e Yemekleri bitiikten sonra masa b O üm ha otururlardı. — Anne, ül masal ânlat| Koi aga — Ve anne anla Belki defa yeşilli K, masa) te onların bütün mi mi yaşarlardı. Kimseyi Örmezli Bazan babanın eski din oduncular oradan g; eçerken onlara dakika uğrarlardı. Bir sabah Tiyennette uykudan ktı Ve annesine; — Ortalık aydınlanmış mu? Diye sordu. Ne demek isti- yordu? Her halde güneş var m istiyordu. Annesinin bu LE — Güneş mi, hangi tarafta, Be Ve ellerile etra; i dehşetle ; dedi, güneş n göremiyorum. hı araştırıyordu. — Aman yarabbi, diye ba o İma Tiyennette de iss en genci ; — Kızınız iyileşebiliz benim ümidim vardı, - “yordu öleli beş se- Yavrum da kör ol- leri açan pey imn sonra perde- pg Doktor üç dört gün dahe, ae Sonra pl Munyi Panayıra gideceğiz hani #apkasına tüy takan, kukla oyna- mi adam varyal.. Onu göre- İki gün sonra çocuk kalkmiş- ta. Anne şalışmıya mecburdu: > yalnız birakiyorum. Anne giderken ağlıyordu. K. çük kız sabırsız, sabırsiz akşamı etti. Çok uslu idi doktoru bek liyordu: — Uslu olursam gelecek... Eli ni e üstune koyacak. iye düşünmüştü. Akşam an: a. karşılamak için “bir iki * Bu Sütunda Hergün Tercüme eden: Hatice Hatip KÖ Yazan: George D' Esparbds R — Nasıl Tiyennette uslu dur. dun mu? — Evet anne akşama kadar doktoru düşündüm. Bu söz kadına çok dokundu. Bütün gece uyuyamadı. Bütün ge- celer.. kimbilir kaçgece... Zayıf- lamıştı, Kuvvelsiz ve tahammül söz kalmıştı. Nihayet bir gün geç kalmıştı. O akşam mehtap vardı. Tyen- nette yanından birinin geçliğini duydu. Ağır adımler atıyordu. Ve nefesi ispirto kokuyordu; — Annel 2 Uyuyormusun? neden uyu miyorsun? — Korktum.” seni bekliyor. dum, Ertesi sabah Tyennelte kulü- | beden çıkmadı. Ağaçlardan, ke- lebeklerden, çiçekierden utanıyor ve sebebini bilmeden ağlıyordu. Toussoin ana o akşam kızına: — Bana darılma affeti dedi bir daha içmiyeceğim. Kör çocuk yordu bile... bir şeyler annesine: — Anne 'dedi. Bir seneden beri değnekle yürümesini öğren- dim. İçimizde yalnız sen yorulu- yorsun bana süpürgeleri ver, Ben kasabaya kadar gidip onları sata- bilirim; ş e : ; artık o ağlayam- bir gün çocuk düşündü ve nihayet Daha biraz sarhoş olan annesi onu bıraktı Ve hakikaten kör kız değnekle yolunu bulmuştu. Şimdi kasabada haykırıyordu. — Süpürgeler. güzel süpürge- ler birden bir el onu tuttu. Ve şefkatli bir ses; — Vay sen misin küçük! dedi nasılsın? Bakayım her halde iyi olacaksın. Mademki buralardasın.. Gözlerini göreyim... Bu, doktordu, elini gözlerine koyacak ve gözleri iyi olacaktı, Tiyennette dehşetle geri çekildi: — Bırakınız beni, istemiyo- ruml — Fakat belki seni iyi ede- çeğim, — İstemem... Görmek İste- mem. i Köylüler çocuğun etrafını sar- mışlardı. — Neden?.. Neden görmek istemiyorsun? — Evet onu görmek istemi- yorum. ” — Kimi?. Görmek istemi yorsun; anneni mi? başını önüne eğdi. Doktor anlamıştı. Tiyeonette iyi olursa eski annesinin yerinde sarhoş, fena, yabancı bir kadın görmekten, korkuyordu. (o Dok- bırakmıştı, Ğ di Süpürgeler, çalı süpürge- leri amma ucuz, güzel süpür- geler. Doktor uzun zaman küçük deyneğile yerleri yoklaya, yoklaya ilerleyen küçük süpürgeciye bak- tu, Bu, .srada da Bojs- Le, Roy “köylüleri, € kiliyor ve sessizce kenarlara çe- ” SON“ POSTA” Sene Tarih İkametgâh veya Ticaretgâh San'atı İsmi Matrahı (© Vergisi Sene Na. dresi z p Osman ağa Kazasker H. Paşa (| Mütekait yav EK, s5 0 a - > <a ww İşisembeci 13 ye N Mecit - a E z z Yoğurtbane 6 Çorapçı M. Öner " 80X17 “ « — > " n Nüzhet Efendi Sebzeci Şal » e Söz. Çeşme 166/1 Kırta. Cevdet o, > > a A ” U 86 Manav Şevket o, > - ri - isim Paşa karakol 43 Kahveci Fut o O, Me Tepe 138 Berber Hüsü ,, 4725 930 2 Erenköy Kozyatağı Tek beygirli Mehmet 17x80 6013 931 binek arabası çavuş * 40 zam ü uğ 6013 932 205 i 0132 iü a Duri is Abdurrahman 100 K. 900 Cafer ağa Duriye So. Apartman kapıcısı Se : " : : ? matrah da ticaret san'at ve bürfet icra ettikleri mahallerle isim ve ünvanları ve sene, Eeee ei vergisi mükelleflerinin adresleri malüm olmamasından kerre t ra yapılamamıştır. İlukuku olup rsahkeme kanununun İ4İ inci maddesi mucibince bii el 42586, olmak üzere keyfiyet ve müddeti itirazın mebdei bu günden itibaren olunacağı : olunur a Istanbul Asliye Mahkeme- leri Birinci Yenileme Büro- sundan; İstanbul belediyesle mwenba suları Türk anonim şirketi arasindaki davanm yenilenmesi esnasında: Müd- deanleyh menba suları Türk anonim şir ketinin Galatada Mehmet Alipaşa hanında ikametgâh o gösterdiği ve gönderilen davetiyeye mübaşiri tarafından verilen meşruhata nazaran ikametgühirim meç hul olduğu il nazaran Büroca 20 gün: müddetle ilânen | teb- gat ifasu karar verilmiş ve yenile- menin İcrası işin töyin olunan 9 7-1934 püzartesi günü saat 15,30 de yeni; pos- tahanenin beli kütanda bala — uza gelmediği ve ya vekilini gön dermediği takdirde 2367 N. kanunun 6 ci maddesi mucibince yenilemenin nda scan tebliğ makamına gym ill lapa. (12010) Urala; , REŞİT SAMİ gpütelirsamı Üsküdar Varidat Tahakkuk Müdürlüğünden: Sayfa 1 z ebliğat İnhisarlar U. Müdürlüğünden: ilâh beyaz 117) eb'adında (1600) tabaka bir yüzü cilâh. Seneler özi Hileli . Taliplerin nümüne * ve p gör dükten sonra pazarlığa iştirak etmek üzere di ee ve beraber (26/5/934) Cumartesi gz saat 15 “2416, Satım Komisyonuna le senesi zarfında Çamaltı tuzlasından akdeniz, Marmara, Ml İstanbul sahillerindeki ambarlarımıza sevkolunacak 50000 otuz bin ton Çuvallı tozun nakliyesi: : “Taliplerin şartnameyi gördükten sonra pazarlığına iştirak etmek Üzere “5 7,5,, teminatlarile beraber “2/6/934,, Cumartesi günü saat 14 te Galata'da Alım, Satım Komisyonuna müracaatları. “2415,, Dala m miklkemen izne b EL RE RK Zayi: Üniversiteden aldığım 114 No, büviyet cüzdanımı ae” Zayi: İstanbul birinci İlkmektebin- den V:7 » 928 senesinde nl, oldu- ,ahadetnâmeyi kaybettim. Yeni-

Bu sayıdan diğer sayfalar: