12 Ocak 1936 Tarihli Son Posta Dergisi Sayfa 10

12 Ocak 1936 Tarihli Son Posta Dergisi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

10 Sayfa çi iğ lüm Yolcusu Muharrhi: Freeman Wills Crofst 4 — -Frenç'in Arkadaşları Bazı Noktalar Üzerindeki Şüphelerini Anlattılar Boğuşma İzleri e Vİ Gİ MN . Kk İstasyon müdürüne gidiyor ve o - rada bulunmadığını pekâlâ bildiği bir kimsenin adresini soruyor. Mak - sadı istasyon müdüründe kendisinin Sir Con olduğuna dair bir kanaat uyandırmaktır. Bundan sonra am - casının sesini taklit ederek binbaşı Malkolma telefon ediyor ve istas - yondan çıkarak Larn yolunu tuttu - ruyor. Belki de, binbaşı Malkolm o- tomobili ile geçinciye kadar yolun bir tarafına gizleniyor. Birazda böyle vakit geçirdikten sonra, yolun kenarındaki boğuşma izlerini tertip ediyor; onları ayaklarile yer yer çiğ- niyor, çalıların dallarını kırıyor. Dir- seğinin üstünden kolunu hafifçe ke- serek ve yahut ta diş etlerini kana - tarak Sir Conun şapkasını kana bu - layıp yolun kenarındaki hendeğin içine fırlatıyor. Yürünecek Yol Frenç: — Bu hakikaten mühim bir noktal, dedi. Fakat bütün bunlara rağmen, U -İNasıl? kurnazça ku! bir plân nutmayın ki cinayetin ne maksatla| değil mi? e iv yapıldığı bahsine henüz gelmedik. Anlaşılmıyan Bir Nokta Yalnız vakayiin ne suretle cereyan| Frenç sustu ve arkadaşlarının bu ettiğini tahmin ediyoruz. Viktorun| meselede ne düşündüklerini söyle bu sahneyi de tertip ettikten sonra|melerini rica etti. Bunlar bir aralık! yapacağı ilk iş bir an evvel Larigana |hiç ağızlarını açmadılar. Fakat bir. varmaktır. Bunun için de yürümek-İmüddet sonra bunların Frencin na- ten başka çaresi yoktur. Aradaki me- zariyesini tamamile kabul etmedik-! safe aşağı yukarı on dört mil kadar)leri anlaşıldı. Evvelâ Karter, biraz | vardır ve bu mesafeyi akşam saat|kekeledi, birkaç defa öksürdü ve dokuz buçukla sabaha karşı saat|diğerlerinin düşüncelerine de tercü- iki buçuk arasında katetmesi lâ -İman olarak: zımdır. Üzerinde hâlâ Sir Conun el biseleri bulunduğundan ve herke - sin de o zamana kadar Sir Conun katledilmiş olduğuna kani bulun- ması için, bu yolu yürürken kimse- nin kendisini görmemesi lâzım. O saatte tamamile tenha bulunan is- tasyonun içinden geçmek en kestir. me ve en doğru bir yoldur. Fakat burada da büyük bir talihsizlikle karşılaşıyor ve Larn istasyonunda- ki lokomotif temizleyicisi onu görü- (Arkası var) »* Son Posta 4 İstanbul Gelir ve Para BORSASI 11 -1-1936 Türk Devlet Borçları Yira Gi, 5 Hazine B35,00 Dahili istikraz99,00 ra 9y15T.B.1 2,61 İY 18T.B.N 2257 İp 1.5 'T. B. İM 1558 yor. Mamafih, fena halde ürkmüş Devlet Demiryolları Borçları olmasına rağmen yoluna devam! Ura Lira Ergani 95,00 İ| Anadolu Ive1l42,13 ediyor ve Lurigan'a vasıl oluyor, Son Sür'atle Bu sırada, diğer üç arkadaşı da Bivas Erzurum 95,99 İ Anadolü M. 48,75 Lira ira Sir Conun cesedini hamil bulunan || İş B.M © 040)|| İst Tramvay 2240 motörle Portpatrich'den hareketİ| ? ? Nene (Sere ederek son sür'atle Lurigan'a geli-|| Merkez B.D. 609| A. Çimento o 8.60 yorlar. Burada sahile yakın bir yer- “ÇEKLER X de demir atarak motörün sandalile Kiş LT. için cesedi karaya çıkarıyorlar. Beraber- e v7 İ De o lerinde getirdikleri kazma ve kü-!|- AKİT EE reklerle bunu gömerek, bu defa her İ— Er. Kiş. dördü de motöre atlıyor ve son sür-|| 20 F. Frangı 161p06)) 1 Mark 31 atle Kambeltavn'a gidiyorlar.. Vik- i e ği > tek 5 tor zaten yavaş yavaş işlediği cina-|İ 20 Liret “8 (İzler 139 yetin cezasını görmektedir. Çalılık- larda saklandıktan, beş saate yakin yol yürüdükten sonra bir fedâkâr-|| lığa daha katlanması, dizi yarala- ması icap etmektedir. Dizi adam- akıllı yaralamakta arkadaşları hiç va de kusur etmiyorlar. Bu hususta, ev- İtalya Afyon Aldı velce aktörlük etmiş olan Cos'un| İtalya, son günler içinde bizden iyi nor- tecrübesinden istifade ediliyor. Ya.|mal fintla on beş bin kilo afyon almış ve ranın etrafını büyük bir maharetle bedeli Merkez Bankasından tediye olun - boyuyor, yara da zaten birkaç sant| "Da piyasada, alyon üzerine bize Taki zarfında adamakıllı şişiyor. e Dört) olan lem ie bi anlama yaman e” arkadaş bir müddet sonra Kambel-| mallerinden de bahsolunmaktadır. İran, tovn'a vâsıl oluyorlar ve Viktoru| müzakeratın Tahranda yapılmasını iste « doktor Magregor'a muayene ettire. | mektedir. rek, icabında, onun bir iki gün ey.) ( Ticaret ve Zahire Borsasında vel yaralandığını, motörü terket. mediğini, binaenaleyb Lurigana gi- demiyecek bir halde bulunduğunu ispat edecek delâil hazırlıyorlar. Gayri » 83,00 Altın 61,50! Mecidiye ton buğday, 13 ton un gelmiştir. yeceği umulmaktadır. 19/1/9035 | Galip Karaca, İstanbul 49 uncu mektep illead. No. 30 da Gülmez, Ankara SON POSTA Geçenki Bilmecemizde Kazananlar Albüm İstanbul lisesi birinci sımf 802 Halük sınıf 4 ten 70 Abdürrahman, OAndirin telgraf müdürü kızı Perihan Altan, Af- yon avukat Ali Taşkapılı yeğeni Rüştü, Sa- matya 39 uncu mektep Zinnur, Balıkesir Necatibey o Muallim mektebi 169 İhsan Özüt, Paşabahçe ilk mektep 285 Orhan Enç, Etimes'ut Yatı mektebi smıf 5 ten 232 Kemal, Losyon İstanbul 54 üncü mektep 3/B den 315 Mehmet, Fatih Hattat Nazif sokak Sa - lâhaddin Unal, İstanbul Vezmeciler ca « mii karşısında Fehmi, Muhtıra Defteri Samatya 43 üncü mektep 3 ten 62 Yn- sar, Ayvalık Gazi mektebi sınıf 3 ten Ü- mit, İstanbul 2 inci mektep 5/B den 7410 Cemal Özdemir, Manisa orta mektep 2/4 ten 27 Hilmi, Vefa erkek lisesi sınıf 1/A dan 465 Sabahaddin, Kütahya jandarma mektebi 4 üncü büyük kamutay Yz. Asım oğlu Orhan, İstanbul Sarmaşık caddede Saime, Babaeski 2 inci sınıf Akif Apak. Lâstik Top Pangaltı Derebaşı sokak No. 7 de Na- sirğ, İstanbul 44 üncü mektep Nejat, İs - tanbul Güzel San'atlar sokok No. 5 te Nezahet, Boya Kalemi Çangırı ilk mektep beşinci sınıf 355 Şa- hap, İstanbul 42 inci mektep sınıf 2 den 5 Metin, Konya askeri orta mektep hesap memuru Mesut oğlu Hikmet, Aksaray 922 No. lı kondöktör kızı Sevim, İstanbul 2 in- ci mektep 4/B den 792 Kemal, Büyük Sulu Boya Bursa kız muallim mektebi 2/A dan 551 Kayahan Pekkal, İstanbul 44 üncü mektep 216 Muzaffer, M. K. paşa ilk mektep sınıf 5 ten 240 Ramiz, Samatya 29 uncu mektep 174 Aliye Kınay, Sirkeci Gümrüğü anbar memuru İsmail oğlu Ka- dir. Küçük Sulu Boya Kırklareli orta mektep 1/3 ten 84 Os man, Edirnekapıda Sarmaşıkta o Müberra, Samatya 29 uncu mektep 174 Aliye, Ka- dirge Kumkapı cad. No. 101 de Hayrün - nisa, Ankara İsmetpaşa mahallesi Uzun - yol sokak No. 6 da Neyire, Kart Samsun Fayilkadi ilk mektep 2 inci sı- mf Cemile, Urfa askeri ihtisas mahkeme- si üyesi yarbay Avni kızı Nermin, Ankara yapı usta mektebi sınıf 1 de 171 Turban, Ankara Demirtaş mahallesi Hacı Musa Ulus mektebi 4/C de 475 Nurettin, Balıkesir HİKÂYE

Türklüğe Ait —.. R. 5. Çavdarlı İlk Muhacirler İparmaklarile saçlarını taradı. Ve: — Ha, dedi, iyi ki aklıma geldi. lun üzerine bir dev tesadüf edecek 0 lursa, ondan daha kuvvetli olmak iç evvelâ nişanlına sarıl... Senin kollâ& rın ancak ona sarıldıktan sonra dabi kuvvetli olacaktır... Kadınmı zayıf göl rerek onu tahkir etmel.. Bil ki ku' tin ondadır ve ondan alacaksın!.. di, artık, git!. Yolun, saadetin açık © sun!, Tom memnun ve müteşekkir iht yarın ellerinden öptü.. Ve sevinçle Bi şanlısının ellerinden yakalıyarak, bü © yük dağın, büyük tepesine yetişme için süratle ormanin ağaçları n kayboldu. BİRİNCİ KISMIN HÜLÂSASI Türk kabileri, kendi yurtlarında o- tururlarken mes'ut ve rahattılar, Fa-| kat zamanla bu yurt, onlara dar gel miye başladı. Çünki nüfus çoğal - mıştı, Kabile halkı, orman kena - nda olurmuş, kimi işini görüyor, kimi masal ekuyordu. Bu sırada! genç Tem geldi ve kabile ibtiyarına işlediği cinayeti anlattı ve ondan, etrafı demir kayalıklarln örtülü bu! yurttan çıkıp gitmenin çarelerini sor- du, İhtiyar, bu; masum görünen ka-| tile istediği yolu gösterdi. Gene ağlamağa başladı: — Ben ilk katil!.. Kabile halkının yüzüne; kabile kadınlarına nasıl ba - kacağım.. Sen bilirsin!.. Bana şeytan- lardan, fena ruhlarm tasallutundan kurtaracak © tütsüler ver, &yedi-! lere» (4) galip gelmem için koluma tılsımı tak.. Tâ ki bu aşılmıyan ve a -! şılmamış olan dağları, kayaları geçe - yim!.. Cinler ve periler diyarına va -| rayım... Orada kabilemden kimseyi görmeden, yaptığım fenalığa neda »| metle ağlıyayım ve öyle yaşayım!.. | İhtiyar bu masum katile merhamet- le bakıyordu. Bir yağmur gibi dökülen ' göz yaşları merhamete lâyık değil miydi?, Bütün bilgilerini toplar gibi bir müddet düşündü. Ve sonra genç! Tomun elinden tutarak ayağa kaldır-| dı: yere düşmüşlerdi. Bu sırada hiç — Yürül dedi. beklenilmiyen bir manzara hâsıl old Şimdi sessiz gidiyorlardı. Genç | Yabani bir kert göründü. Vahşi hajf Tom, hiç bir şey sormağa cesaret ede-| van bunlara taarruz etmiyor, miyordu, Büyük bir yurdun önüne taarruz etmeği batırından bile geçir geldiler! İçeriden Şemanın, gürültülü |miyordu, Bilâkis başı ile bir istikame patırdılı duaları duyuluyordu. İhtiyar: | gösteriyor, ve gösterdiği — Burada bekle. ilerliyor, takip edilip edilmediğini Dedi. Ve uzaklaştı. Ve biraz sonra mek için de duruyor ve bekliyord elinde bir ayı postu olduğu balde av-.| Tom sevinçle bağırdı: det etti, — Bu kurtu Şema gönderdi!. — Haydi içeriye girelim!. di takip edelim. — Girememt!.. Kurt bunları, ihtiyarın Genç Tom, bu sözü söylerken elles|büyük demir kayanın altına rine bakiyor, kendi kirli elile, Şema -|tekrar döndü, bir daha nın temiz ruhlarla dolu elini tutmağa |üzere gözden kayboldu. cesaret edemiyeceğini anlatmak isti -| Büyük, iri (o kayanın yordu. büyü kateş yakıldı. Ateşin pi İhtiyar anladı, genci kendi halinde|eriyen kayadan akan sular, top bırakarak içeriye girdi. Ve sonra elin-| üzerine düşünce, taştan daha sert ke! de yanan büyük bir odun olduğu hal-) siliyordu. Tom bu kurumuş demi: gi * Tepeler, dereler, aştılar; dağlar, © valar geçtiler.. Tom bir elile söndür! mediği ateşini tutuyor ve diğer kolf le de sevgilisinin beline sarılmış ğu halde yürüyordu. Arasıra n sından kopararak yaktığı saçlarla fe na ruhların taarruzuna maruz kalmt yor, hiç bir şeytan yolunu kesmiyor du. Karışık bir yola geldiler. Bu yolda, © ğın büyük kayasinâ gidecek istikam€ ti kaybettiler. Nereye gideceklerini şırmışlardı. Yaptığı günahın bu iri kayaların arasında helâk olm suretile mi ödiyecekti!.. Bütün kesilmişti! Yorgun ve bitap olduk! taşlara sürtmekle düzeltmek / Ankara Hacıbayram cami Ata sokak ma-! > dan' bi. elek güzelli - İselleri Leman Uyar, Konami” İsiyatasen ğaçların arasından bir mu gi | fabrikası şoförü Cevdet, Bursa Hoca Aj;Yere mıbladı. Burnu dibine gelip hay- J|1/B den Yusuf, Edremit Yukarı çarşıda mukaddes su ile yıkanmış saçlarından | Kayabey M. sınıf 4 ten 307 Mustafa Bal. de çıktı. O, bu mukaddes ateşi ayı pos- kan, Beşiktaş 18 inci mektep sinif 3 ten tunu vererek Şemandan almıştı, Bir 385 Azmi, Kumkapı küçük deniz No. 35 müddet daha yürüdüler. Tekrar or - te Artin Satinkyan, Ankara Hacı Musa manın kenarına geldiler. Burada ih - mahallesi Küçük sokak No. 1 de Dündar, | tiyar durdu. Bir ıslık çaldı. Tom, sık a- ğile süzülüp gelen nişanlısını gördü. Kaçmak istiyordu. (Fakat ihtiyarın — verdiği bir itaat işareti; onu olduğu mektebi No. 71 de R. Sakarya, Kayseri tanbul Halıcıoğlu Zümrezade A. zade İlk mektep sınıf 2 de 196 Dilşat, retle kendisine bakan nişanlısını gör - Kastamonu B. T, T. M. A, oğ - memek için gözlerini kapadı. İhtiyar, hı Lütfi, Silivri hisar hâkimi Faik koz Tomun gözleri üstündeki ellerini çek- Meserret, Kastamonu B, T. T. kontrolu ti: Vecihi kızı Perizat Araslı, Bolu orta mek-| — Bak! Korkma!.. Sana tılsımları Emi a a liz ir Bağl Ne getirdim. Bu ateşi söndürmeden ei nü ep leriman, Ğ ğ ; iri ibi- sevi lisesi 384 Jak Pepo, İzmir kışla ge -|“- aye e dikli sıbh. başçavuş 5. Bilâl, Ankara Atıf) ”* Fit X Del bey mahallesi 531 de Hatice, İstanbul, Ve koynundan çıkardığı bir tozu 20 inci mektep sınıf 3 den Nüzhet Türkün, | verdi: Havran ikinci mektep 145 H. Hüsnü Gö .| — Bu tozları da onun üzerine at..| nay, İzmir Bornova 9 eylül mektebi 116) Yanındaki nişanlının arasıra saçların- İlhan Oktay, İzmir Türk birliği sınıf 4 ten|dan bir kaç tel koparıp o ateşin üze - 89 Nafi Agâh, Bergama orta mektep sinıfİrine atmağı da unutma... Nişanlının fakat bir türlü muvaffak olamıyor du. Nihayet genç kadın: — Tom, şu ağaç y kes, içini oy, kayadan akan sulari nun içine dök. Dedi. Tom bunu dinledi, kılıca mi bir şekil yaptı. Akan demirin suyu b* nun içinde dondüktan sonra ayırdı. Demiri biraz ilerideki suların içindeki kayalara sürtm başladı. Demir inceldikçe inceleği; ve o da her gün, büyük kaya at altında erirken bu ameliyata ediyordu. Bir sabah gene artık keskinle demirini sürtmekte devam ed nagihan karşısında hücuma hazır bir ayı gördü. Fena bir âdetle , dığı demir kılıcını elinden attı. İri kaya yakaladı. Bunun ile ayının nini ezmek istiyordu. Ayıya hücum deceği zaman nişanlısı yanına Onun elindeki kayayı alarak yere i kahveci Hakkı vasıtasile Mustafa, Çangı- rı orta mektep 1/6 dan 237 Mustafa Um- ran, Bursa Alaca mescit Tekke çıkmazı No. 7 de Güzin, Gaziantep Kurtuluş mektebi smıf 3 ten 127 Yıldırım Peker, Adapaza- rı Uzun çarşı Sarraf sokak elbiseci İbra - him İdris, Adapazar Alibey mektebi sınıf 5 ten 20 Yaşar, Kadıköy Bahariye No. 76 da Ayhan Ziya, Amasya orta mektep 2/A dan 120 Hayati, Kayseri İstiklâl mek- tebi 5/B de 474 Cabir Güner, Çorlu kah- veci Osman vasılasile A. Cenker, Kadıköy Dün Ticaret ve Zahire Borsasına 439İ11 inci mektep 64 Bülent Türker, Alpul-| Behzat, Kadıköy lisesi 896 Necip, Yozgat Fintlar|lu ilk mektep 575 Sami, Fdirnekapı| İsmetpaşa mektebi 71 R. Sakarya, Kayseri »ormaldir. Yarın narh komisyonu topla -| Sarmaşikta Mübeccel, Balıkesir kız" orta! yollama memuru Riza oğlu Zeki, Konya nacaktır. Fakat ekmek markanın değişme-|mektep'sınıf 2 den 205 Müşerref, Eskişe-| Şems mahallesi san'at mektebi arkası No.|yi kalmamıştı. Şimdi öbür âlem hir lise 4/B den 300 F. Kaygün, Üsküdar) 12 den Necati Yılmaz, çıkacak kokular, fena ruhları kovma- ğa en büyük vasıtadır. İşte o kayaları erit! Dağın öbür tarafına geçecek bir yol aç! Ve git. İhtiyar tekrar zihnini yoklar gibi, “X4) En eski Türk dininde meşhur şeytanlardır. ve biraz evvel fırlattığı kılıcı eline * rerek: — Bununla, bununla hücum et Dedi. Tom gayri ihtiyari itaat Kılcı eline aldı. Ayıya öyle şiddetli * darbe indirdi ki?.. Bu keskin altında ayı ikiye bölünmüş, demir biç bir zarara uğramaksızın olduğU bi kalmıştı. Artık bir iki, üç kılıç yapılmıştır. bir sabah, onların bütün dünya if lâkalarını kesen iri kaya, heybetli rültülerle büsbütün eriyip yıkıldı. © 47 inci mektep 4 üncü sınıf 181 Behir, Beyoğlu 6 ıncı mektep 4/B den 311 Kâ - mile, oAdapazar kahveci Mehmet oğlu (Devamı 11 inci yüzde)

Aynı gün çıkan diğer gazeteler