9 Ocak 1938 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 5

9 Ocak 1938 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ASA (Husuıl) — Terme küçük ve kaza merkezidir. Bu havalide Ziyade tütün ekimi revacda ol - halde burada bu mahsüle ehem: 'Gnlmm:kudır Buna mukabil Nl mllır fasulya, fındık ve saire e- Ve mahsul çok mebzul - Wğfnylüıu çalışkandır. ve kâmilen T. Kasabada son yıllarda imar e başlanmıştır. Yeni yeni bina - .hr:m çarpmaktadır. Kasabayı ikiye köprü Terme çayı üzerindeki ahşab tr, ı*hu sene betön olarak yapılacak- _X“bjşlınmqm Terme-Ünye ara- Ş“Il k;;ılan ve_q akıflar idaresi h:"!îlll (Hususi) — Memleketin ha- ,_hm"esmeıen evkafa geçerken, bu - & Tda vakfedilmiş birer varidatla | - &vkatı Te edilmekte olan köy kuyuları da Yu fa intikal etmiştir. Bu sebeble ku- ı“'l bakılmak üzere konulan tarla, ağaçların varidatı evkafın e- Hamazallı köyünün içme suyu yalnız kuyulardan temin edil- für, Ki » Akar suyu ve çeşmesi yok - dür Öy içinde ve etrafında on beş ka- hn:'-'“l vardır. Bunlar taş örme ve Kkuyulardır. Fakat su çekme ve- Fahın; ti Yoktur. Çok iptidal bir şekilde iple 1.". bir direğe bağlanmış ağaç kova da SU çekilmekte, köyün hayvanları 'lyıu tarzda çekilen ve kuyunun ya- hqlndakx taş yalağa dökülen sularla aktadır. Kuyuların ağızları a - w.:,.. İki tarafında korkuluk da yok - teblik, Bu şekil hem gayri sıhhi, hem de ı'rnı GE Si Çe ve Tindedir. İltiyam, üıdır Köy kanunu, bütün kuyu- 'Bllhnn.n munlazaman kapatıl- kuk iğinde - Tuğla veya baton - bi- dlhu Yapılmasını âmirdir. (Hamzallı) İndeki kuyuların irad membaları» eîne alan Nazilli evkaf - idaresi şu Böre köy kanununun emirlerini Yün « , Aetirmekle mükellefitir. Kö - .&M lüzumlu kuyularına ya tama- köy kmak veyahud köy kuyularını 'etine bırakarak emvalini, geli- hat $8 köye terketmek lâzımdır. Ev « ânin dikkat mazarlarını çeke- hlq.,%d" olunamıyan böyle küçük %" €vkafca köy idarelerine bırakıl- MW yerinde ve kestirme bir ha - Olacaktır. m;lu“’l'l Bey Meclise ne teklif yapılmış. .. W Termede yeniden üç köprü yaptırılıyor Beledıye köy yollarını tamir etlirdi, imar işlerine ldı, yeni yeni binalar yaptırılıyor y yit ve kuyu ağızlarına bir metre| .« Türkçeden başka lisan konuşanlardan para cezası a. hnacakmış. ZD O rü de bir aya kadar ikmal edilecektir. Bu köprü de betonarme olarak yapıl - maktadır. Terme - Ünye — arasındaki Akçay ırmağı üzerindeki Akçay köp- rüsü de Vekâletçe ihale edilmiştir. İn- şaatına başlanılmak üzeredir. Bu kö rülerin çok ehemmiyeti vardır. Çü bur çok müşkülâtla yapılmakta, bu yüzden münakalât durmaktadır. Köp - rülerin hitamında bu mahzur ortadan kaldırılacaktır. Her hususta iyi bir ka- za merkezi olduğu halde doktor ve ez- zanesi olmadığından Terme halkı çok sıkıntı çekmektedir. Evvelce sıtma mü- cadele teşkilâtının yaptığı mücadele ve yardım halkı sıtmadan kurtarmıştır. nn kenarına tahaffuz sedleri y makta ve geçen senelerde vukua g tuğyanların önüne geçmektedir. Kasa- badan köylere giden yollar çok fena ol- duğundan köylü çok sıkıntı çekmekte idi. Belediye bu yolları bu sene mü - kemmel bir halde yaptırmıştır. Kay- makam vekili ve belediye reisi olan Ha- lid Kapalıoğlu ciddi bir sây ile kasa - banın hergün biraz daha güzelleşmesi- ne çalışmaktadır. bu kasabalar arasında kışın müruru u-|meş |Erzincanda bir kamyon kazası Erzincan 8 (Hususi) — Çimento yük- lü bir kamyon Kemaha giderken bir köprüden uçmuştur. Yolculardan Ter- canlı Ali ölmüştür. Kaza hakkında tah- kikat yapılmaktadır. Kızılcahamam — yolunun tamiri isteniyor Kızılcahamam (Husust) — Kaza içe- risinden mühim ve umumi bir şose ge- çer ki, İzmit, Adapazarı, Bolu, Gere- de, Çerkeş kereste kamyonlarile yolcu otobüsleri hep bu yaldan geçmek mec- buriyetindedirler, Bu yolla Ankaradan Kızılcahamama gelinirken, Topcular köprüsü geçildikten sonra, Kazanköyle Petik arasındaki şose gayet berbad ve bozuktur, bataklıktır. Burada, gün geç- mez ki bir otobüs veya otomobil ça- murlara saplanmasın.. çoluklu çocuklu yolcular dağ başlarında kalarak kilo- metrelerce yolu yaya yürümesin. Bu yıl da, bu vaziyet gene böyledir. Burada yolculuğun yürekler sızlatan bu elim haline nihayet vermek için bir an ev- vel teşebbüse geçilmesi ve Bu yolun tâmiri Kızılcahamamlıları çok sevindi- recektir. Gemlikte domuz mücadslesi Gemlik (Hususi) — Halk hummalı bir vaziyetle zeytinleri güuldurlar, Malını ucüz elden çıkar- mak istemiyen köylüler zeytinlerini tuzlarmağa gayret etmektedirler. Bu yıl Gemlik ve Yalova mıntaka - sında pek fazla yabani domuz bulun - L KET LA n ; 3 di ğ iAENE y Belediye Adapazarının imar plânını yaptırıyor Kasaba kısa zamanda bambaşka bir çehre aldı, güzel, geniş ve ağaçlı yollar açıldı, bir de mektep yıpılıyor Adapazarından güzel İzmit (Hususi) — Adapazarı Koca- elinin büyük, mamüur ve zengin bir ka- za merkezidir. Düz bir ovanın, tatlı meyilli çukuruna uzanmış ve yayılmış olan Adapazarının pek bereketli bir toprağı vardır. Burada, her türlü mah- sulün iyisi, özlüsü ve makbul olanı çı- bir .sanzara Belediye, şimdi şehrin plânını çiz. mektedir. İmar plânı hemen çizilecek, Adapazarı bu plâna uygun şekilde gü- zel ve varlıklı bir şehir olacaktır. * Adapazarında sağlık işlerine de bü- yük ehemmiyet verilmektedir. Burada toplamakla | y 5 kar. Adapazar patatesleri, kestane ka-| polikinlik açılmıştır. Fakir halk ve köy- bakları, pancarı, fasulya, nohud, mer-|lüler burada ihtimamlı bir tedavi gör- cimek ve birebin isimli cumhuriyet mekte ve bilhassa çocuk vefiyatını ön-

|buğdayı piyasanın hararetle aradığı 'lemek için şuurlu bir mücadele açıl - llerdir. Ada ovası, Adapazar | mış bulunmaktadır. Diğer taraftan öylüsüne ve halkına geniş bir refah 'sıtma mücadelesi de hararetle devam İtemin etmiştir. Halihazırda Adapazar etmektedir. Adapazar halkını seneler- köylüsünün kalkınmasına ve ziraalinin çe rahatsız eden Gökçeören bataklığı kollektif şekilde inkişafma güzel bir kurutulmağa başlanmıştır. gayret sarfedilmektedir. Burada ehemmiyetle kaydedilmesi Adapazarda meyvacflığa da hususi Jâzım gelen bir şey de şehrin içindeki, Amelei mükellefe usulile Terme çayı- cıl ""'kh'i" SAT ee ieikennire Ö Va ehemmiyet verilmektedir. Sakarya tinlere musallat olan bu hayvanlarla h ri ile Sapanca gölü havzasının u - mücadeleye başlanmak üzere tertibat | 4 z ADGA memleketin en leziz &- alınmış ve Yalova kazasile iş birliği yas| , ylarının yetişeceği, yapılan tedkikler- pulmıştır. Bir kaç gün evvel hususi av- 1 » y çlmıştır. ndan vurulan 15-20 domuüz| erilmiştir. * rında uyanık fikirli, yurdse- Amasyadı bir cinayet faal bir reisi vardır. Ahmed Abasıyanık Amasya ( Husust ) —— Amasyanın senelerce ihmale uğramış, Adapazarı- Deke köyünden Ali isminde birisi, bir na, hayat, hararet ve renk vermiştir. arazi meselesinden aralarında %'lk-'m;Adanm yolları, sokakları, caddeleri kavgada ayni köyden Mustafayı bıçak- çamurlu ve tozlu olarak kötü bir şöh- la sol böğründen, ağır surette yarala -İret taşırken, bugün, Adapazarında mo- mış, yaralı, kaldırıldığı hastanede öl-|dern, ağaçlıklı caddelere, geniş yolla- müştür. Katil tevkif edilmiş, hakkında 'ra, parklara rastgeliyoruz. Yol inşaatı kanuni takibata başlamnmıştır. devam etmektedir. Bursa (Hususi) — Belediyemiz, bele- diye işlerini büyük bir intizamla yap- makta, belediye nizamnamesini harfiyen tatbik etmekte ve hileye, halkım aldan- masına göz yummamaktadır. Poladlıdan Bursaya gelen 230 kilo sucuk muayeneye sevkedilmiş, bu sucukların bozuük ve kok- muş olduğu anlaşıldığından müsadere ve imha edilmiştir. Cumhuriyet caddesinde bir fırmcım acımış unlardan ekmek yaptığı görülmüş. belediye tarafından ekmekler müsadere edilmiştir. Fırının deposundaki bütün acı unlar da mühürlenmiş ve bu un'ardan ekmek yapılmasının önüne geçilmiştir. Belediye nizamnamesinin mevaddı in- filâkiyeye dair maddelerine aykırı ola- rak bir garaja depo edilmiş bulunan ve| Ötedenberi fakir oldukları tesbit edilerek istihlâk resmi verilmiyen 64 teneke ben-| belediyeden bedava ekmek alan fakir zin yakalanmış, müsadere edilm'gtir, Belediyemiz, ayni zamanda, imkör nis- | Kızılay da, fukaraya, kömür, yağ ve pi- da yardım etmektedir.'rinç tevzi etmektedir. Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: Bursada belediye faaliyetli_— Yiyecekler sıkı bir kontrole labiaıluyor, fakirlere yakacak ve yiyecek veriliyor *« Bu cürmü tesbit oden memurlara ahınscak paranın yarısı verilecekmiş... Adapazar belediyesinin muvaflak bir leseri de itfaiyesidir. Adapazar itfaiyesi, | | Kocaeli, Bilecik, Bolu ve Eskişehir do dahil olmak üzere, bu mıntakanın en | büyük itfaiye teşkilâtıdır. Yekta vapuru | | Köstencede | | Kazaya uğradı (Baştarafı 1 inci sayfada) ta iken arka tarafından gelen Norveç bandıralı bir vapur ile müsademe et * miş ve kıç tarafından ehemmiyetli su- yette yaralanmıştır. Geminin vaziyeti- ni tehlikeli gören kaptan derhal im - dad düdükleri çalarak muavenet iste - miş, ve tam batmak üzereyken liman - da demirli bulunan İngiliz bandıralı King Lir ismindeki bir tahlisiye gemi- si tarafından imdadına yetişilmiştir. Yekta vapurunun Köstence civarın- da bir kalafat yerine çekilmesine çalı- şilmaktadır. Kabahatin hangi kaptanda olduğu henüz malüm değildir. Norveç | bandıralı vapur tonaj itibarile Yekta - dan büyük olduğu için müsademeden Yekta kadar zarar görmemiş bulun - maktadır. Müsademeye hangi tarafın sebebi - yet verdiği hakkında da henüz bir ma- lümat alınamamıştır. Yekta bir ecnebi sigorta şirketine sigortalı idi. Köstence | » liman dairesi kaza ve hangi tarafın ha- talı olduğu hakkında tahkikat yapmak- | tadır. Bursadan bir görünüş halka kömür tevzi etmeğe başlanmıştır. Sehmelling gelecek ay yeni bir maç yapacak ya şampiyonu Sehmelling gelecek şu - batta Miamide Amerikalı Macar Btlen Dudes ile karşılaşacaktır. 24 yaşında o- ian Dudes şimdiye kadar yüz maç ka - Zzanmıştır. Hasan Bey — Memurlara gün doğdu desene! Beyoğluna çıkarlarsa bir günde milyo: hner olacaklar, iye ve bu belediyenin de | Nevyork 8 (A.A.) — Eski Boks dün-! Dalakhanelerdir. Eski usul ve tarzda, birer izbe ve in gibi,her türlü sağlık şartlarından uzak köşelerde yapılan bu san'at, yalnız içinde çalışanları değil, |geniş bir halk camiasımı da şiddetle tehdid etmektedir. Adapazarında gençlik hayatı da var- hklı bir manzara göstermektedir. Bil. hassa spota karşı ezeli bir sevgi vardır. Fakat, her nedense iki senedir, Adapa:| zar sporunda bir durgunluk meşhud « dur, Kültür hayatı, canlı, faal ve hare « ketlidir. Yeni ve modern bir orta mek- tebin çatısı ihtişamla yükselmektedir. İlk okullarda talebe sayısı 0 kadar çoks tur ki, tekrar, tekrar şubeler açılmak zarureti hasıl olmuştur. Halkevi fanli« yeti ortadır. Adepazarının meşhur, çarkı, ve çarlı suyu vardır. Adapazarı çarkının çem « berlerine takılmak zevkli bir hâdisedir. Eden, istirahat Köşesinde bize aid Eserleri okuyor (Baştarafı 1 inci sayfada) aid muhtelif ecnebiler taralından yazılı mış bir hayli kitab almıştır. Şimdi orada hem bu kitabları okuyor, hem de Uzak. İşark ahvaline dair gelen raporları tedkile ediyormuş. İstirahat zamanlarında bile Türkiyeyi hatırlıyan Bay Eden'e teşekkürler etmeğil unutmuyalım! İngiltere ve Fransa Milletler cemiyelini canlandırmağa karar verdiler Cenevre 8 — İngiltere — ile Fransa 'Milletler Cemiyetini tekrar canlandır- İmak için gayret sarfetmeğe karar ver mişlerdir. Bu devletler ezcümle seri halinde beynelmilel konferanslar tertib etmek vurundadırlar. er Cemiyetinin umumt kâtibi enol Fransız ve İngiliz ricaliyle bu meseleleri tedkik etmektedir. Romanya Hariciye Nazırının seyahati Bükreş 8 (A.A.) — Dün akşam hari- ciye nazırı Miesco, yanında elçiler he- yeti azaları aolduğu halde, yabancı dip- lomatlar şerefine bir av eğlencesi ve- receği arada hareket etmiştir. Miesco, oradan çumartesi akşamıi Praga doğru yola çıkacak ve Pragdan Belgrada ve oradan da L'e—wv*e)e Bi- decektir. İA

Aynı gün çıkan diğer gazeteler