13 Ekim 1940 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4

13 Ekim 1940 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Balkan oyunlarında aman lak e imi Atletler Taksim &bidesi önünde 11 inci Balkan oyunlarında iyi derece almış bulunan atletlerimiz 46- teline din büyük merasim yapılmış- ir. Galatasaray Hsesi le top İnan atletlerimiz klüb idarecilerile Kaç Milyon Olmalıyız ? (Baş tarafı 1 inci sayfada) «— 30 milyon olmaliyiz. Muayyen Çağı giren kınlarıımzin erkeklerimizi #ihhi vaziyetler müstösna olmak ü- Sere evlenmeye mecbur tutmalıyız» © Erenköy Alntarla sokak 63 53. yda Ahmed İçer: «— Nüfusumuz 50 milyon olmalı - Çoğulmamız için de evlilere yar- metmeliyiz. Diğer taraftan genç arımısa znekteblerde analık ve ev Şar hakkında dersler vermeliyiz. erkklerinizi elkol tahribatın - Bxn siyanet eylemeliyiz. Onları kâh - Mehanelere, meyhanlere gitmekten Mmenetmeliyiz.> İ © İrianbul icra dairesi memurla -| © fından Bahaeddin Şenkol: «— 96 müyon olmalıyız Gençleri - izi muayyen çağa gelir gelmez ev- lenmeğe teşvik cimeliyiz. Muhtaç ev- Mere hali vakti müsaid olan vatan - Başlar yardım etmelidirler... Gg Sultanahmed Ticarethane çık - Mazında 19 sayıda Mitat Öne: «— © milyon olmalıyız Nüfus, ev. liğin asalıp çoğalmasile alâkadar - dır. 36 yaşındayım, değil evlenmek. Bu kelime aklımdan geçerken bile #lylerim diken diken oluyor. Çünkü; genç kız ve kadınlarımız fantasi Ve Bimıyasak hayal peşindedirler.» 2 Unkapanında Yavussinan ma - balesinde Arif Göker: «— © milyon olmamızı isterim. Nüfusumuzu arttırmak için bekârla. pin evlenme selerberliği ilân etme » İleri lâzımdır asizim, go Volada Zeyrek caddesinde 126 sayıda Sedad Güngören «— Tuhaf bir tesadüf bayım... Bon Postanin açtığı bekârlar anketine de gevab vermiştan. 60 milyon olmamız Mizım. Nüfusumuzun tesayödü çocuk petiştirmekten ziyade bakımin alâ - kadardır. Boktaşinin dediği gibi yapıp, yapıp gokağa bıraktıktan sonra neye Yarar) yle deği mi?., G 3ultanahmedde Dizdariye ma- Ballesinde Mekteb sukuğında 62 sa pda bayan Nebile Tezel: «— 5 miyon olmamı çok arzu pderdim. Çok çocuklu muhtaç aile - ere esaslı surette yardım olmeliyiz. Pakat bu işi devlete bırakmıyarak iç- imal bir zihniyetle bizler yapmalı - yz, Gg Kumkapıda Esirkemal mahalle. #inda 25 sayıda bayan Nedime Alars. a. «#— Türk milletini Allah arttırsın oğlum. 100 iyon olalım diye yaz... Müfusumuzu arttırmak için gayri meş Fu olan metres hayatını ortadan kal. dırmeların. Ahlâksz kadınlarla mü. öadele edilmelidir. Bunlar gençliği #hbiâk ve sıhhat bakımından hurpa - fyorlar. Muhtaç evlilere yardım et. #neliyiz. Çocuk düşürmeğe kalkışan insanları yakından takib ederek cs. #alandırmalıyız » Oerrahpişada Bozacıodalar 50- id. 3 sayida emekli sübaylardan Sırrı Aygün: Nüfusumuzu çoğalmak için gençleri Evlenmeye teşvik etmek, metres ba - yatına müsaade eylememek icab 9. WE der. Doğum evleri tesis etmek de fay. Balı olur. M» gg madiköyünde Yeldeğirmeninde © Dere sokağında 47 sayıda Fatma Öz. termiyeol: «— 30 miyon olmalıyız. Nüfusumu. rltırmak işin genç kız ve erkek. 4 evlenmeye teşvik etmek lâzım. Ür. Fakat müşterek hayatı ârızasız Şönrak idame ettirmek için de sudan #ebebierle boşanmaya meydân ver. beraber Taksimâ giderek oAbideye merasimle çelenk koymuşlardır. Bu merasimi müteakib miz şerefine Parkotelde bir çay zi! yafeti verilmiştir. mamız Jözm. Nüfusun ertmam işin gençlerimizi yuva kurmağa, çocuk ye- tştirmeğe teşvik etmeliyiz. Faka ne yazık ki; genç kızlarımız kanaatsizdir. Aza şöyle dursun Ya - sata da kanaat edemiyorlar. Kıs ana ve babaları da çok müş - külpesend hareket ediyorlar. Bu 4€- İrait dairesinde erkeklerimiz evlenmek. İten adeta ü i F. Öner i Bingazi ve Tobruk liman- | ları tekrar bombalandılar (Baş tarafı 1 inci sayfada) İhasaratın derecesi tesbit edilmemiş- ir Eritrede İngiliz tayyareleri As - sab üzerine de hücumlar yapmışlar- İ dır. Büyük mendireğin ucunda yan İgım çıkmış ve limanda bulunan bi- İnalar hasara uğratılmıştır. İzmirin Bir aylık ihracatı İzmir 12 (AA) — Eylül ayı içinde İİzmir limanında yapılan ihracatın İkiymeti 1 müyon 1700 küsur bin liraya İbaliğ olmuştur. Bu ihracatın en yük. sek kısmı Amerikaya yapılmış bu - Yunmaktadır. Bir İngiliz yn tarama gemisi battı Londra 12 (A.A.) — Amirallık dairesi, mayn tarama işlerinde kul lanılan Sen King gemisinin bir düş- man maynine çarparak batmış olda- #unu bildirmektedir. Kaybolanların yakın aileleri haberdar edilmiştir. Bir genç otomobil altında dı Şoför Fedalnn idaresindeki 2138 sayılı otomobil, dün Tepebaşında La. la birahanesinin önünden geçerken, Şücaeddin adında bir gence çarparak ağır surette yaralanmasına sebeb ol. -| muştur. Yaralı tedavi edilmek Üzere Bayoğlu hastanesine kaldırılmış, ka saya sebeb olan şoför yakalanarak hakkındn takibata Son: Posta Matbaası: —— m Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeş SAHİBLERİ: 8. Ragıp EMEÇ A. Ekrem UŞAKLIGİL PIRLANTALI ve ELMASLI çeşidleri gelmiştir. 8ON YENİ MODELLER ÇOK ZARİFTİR. Fiailari fevkalâde uyrundur. Bir defa görmeniz menfaatiniz icabıdır. Z SAATMAN İstanbul, Sultanhamam. Oamcıbaşı ban. ARLON deposu BATIŞ YERLERİ: İstanbul, Bahçekapı Üç Kardeşler Saa$ Ticaretha. nesi, Ankarada: Anafartalar caddesi No. 25 A Güngenci, İzmirde; Balcılar cadd. 225. U. Fevzi KASLI. KENDİN BiRiKTiR T. İŞ. BANKASI 1940 Küçük Cari Hesaplar IKRAMİYE PLÂNI Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilânları Muhtelifülcins hırdavat oşyam Deniz teşekkülleri ihtiyacı işin muhtelif eb'at ve miktarda kilinger Ki. Bıdı, esbestos levha, fiber levha, pirinç levha, çubuk ve tel, bakır levha ve çubuk, demir ve bakır çatai pin ve daha mubtelifülcins 206 kalem malzeme 10/10/840 Bul günü saat 13 de Klammnapaşada deniz levazım satın alma komisyonun binasında pazarlıkla satın almacaklır. «97803 ** Bir aded çamaşır makinesi alınacaktır. İsteklilerin, marka, vasıf ve sair husüsiyetlerile fintlarını gösterir tekliflerini en geç 16.10940 günü akşamına Kadar Kasımpaşada bulunan komlayona vermeleri, (108) TİYATROLAR Şehir Tiyatrosu Şehir komedi kısmmda âram kısmında Üstad Muhlis Sabahatdinin Gündüz saat 15,30 da 2 büyük eseri Akşam saat 20,30 da 15 Birineiteşrin Bul günü akşamı OTELLO 1 — Kerem - Aslı, Mizıkalı büyük İstiklhi caddesinde şark masalı ölen kisminda 8 — Efenin aşkı. Müll operet 4 perde Gündüz saat 15,50 da Alay önk 020: de, 1 — Oş ahbab çavuşlar harbe gidiyor YALI UŞAĞI 1 — Mahkümlar kalesi Şehrin bor tarafına otobüs temin (3 — Mid edilmiştir. Pazartesi, Balı Raşki Rima tiyatrosu Levazım Âmirliği Satınalma Komisyonu ilânları Aşağıda yazili meradın kapalı yarfia eksiltmeleri hizalarında yazılı gi alma Komisyonlarında yapılacaktır. ihale saatinden bir saat evvel vermeleri. Şartnameleri komisyonlarında görülür. , anat ve mahallerdeki askeri Satın. Taliblerin kanun! vesikalarile teklif mektublarını aid olduğu komisyona Cinsi, İhalenin yapılacağı yer Miktarı Tutarı Tomlnaia İhale günü ve saati Lira Lirs Kuru soğan. İzmit, 1,500 kile 6,870 ne 25/10/940 15 Sabun. Kırklareli Hükümet Od. — 60,000 » 3,900 ro, Gürgen odunu, (o Kırklareli Hükümet Od. (o 1ö50ton 33,150 2480.25 Arpa, Manisa, 1031 » sı,s20 1244 Arpa, Manisa, sw » 83,520 24 , Arpa, Manisa, 10446 » 62,040 4008 > Arpa, Manisa, 197 » 83,520 0204 , Arpa, Manisa, 2 » 83,520 0204 , Arpa. Manisa, 7m » 40520 3504 , Arpa, Munisâ, 204 » 133.920 10044 » Un. Erzincan, mo » 122,500 0187, » Saman, Manlsa, HE » 12,060 va > Arpa, Erzincan. ; 1000 » 80,000 6000 5 Saman, Manisa, 2160 » 43,300 3240 3 »» 1 Saran, Manisa, 1300 » 21,600 2010 3 »» 1 Saman, Manisa, 684 » 13,660 1020 5». 1 Kuru fasulye, Adana. 5» 18,000 1350 3 >» 1 Kuru fasulye) (o Eskişehir. 6 » 19,040 1428 4,3 16 Kuru fasulye, Kayseri, 150 » 31,500 2812,50 er Piring, Y o Kayseri 7» 45,410 1905,78 3». 140 Yulat, 1 Böyser 70 » 84.300 4300 3 >>» 10 Arpa, 5 oOKayseri 3 » 24,318 1823,19 3.» 1630 Arpa, A Bayseri 70» 47,800 3388 3 >» 1630 mele e a e T NAKO) Ile SABAH, OGLE ve AKŞAN Her yemekten sonra günde üç defa muntazamen dişlerinizi beyti İstanbul Levazım Âmirliğinden Veril Harici Askeri kıtaatı İlânları 180 ton arpa 150 ton yulaf pazarlığı 15/10/0460 günü sant 14 de ra Lv. Âmirliği Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Muhammen iy U arpa için 9000 Hira yulaf için 10,500 liradır. Arpa için kali temine yulaf için 1575 liradır. Şartnamesi komisyonda görülür. £ (1249) ( r* “ 72,000 küo sabun kapalı zarfla eksiltmiye konmuştur. İhalesi 4/8“ Pazartasi günü saat 11 de Erzurumda askeri aytın alma e geri yapılacaktır. Tahmin bedeli 36,000 İira ilk teminatı 2700 liradır. Ye şartnamesi komisyonda götülür. Taliplerin kanun! vesikalarle mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri, (1203) Muhasebe Memuru Aranıyof ERGANİ BAKIRI TÜRK ANONİM ŞİRKETİNİN Madende İşletme İdaresinde bir muhasebe memuruna ihtiyaç yardır. veya Yüksek Ticaret mektebi mezunu veyahud Banka ve müesseselerde çalışarak pratik görmüş olması şarttır. Barem nu osasna göre verilecek ücretten manda en zammı ve me tazminatı aynen ödenecektir. Bu evsafı haiz olup da talib ols” ların, şahadetname, bonservis ve tercümei hal suretlerile bir Bİ fotograflarını kendi el yazılarile bir dilekçeye rapten | Şirke”, (ERGANİ BAKIRI T. A. $. İŞLETME MÜDÜRİYETİ MAA İ DEN-ELAZİĞ) adresine göndermeleri kizumu ilân olunur. Toprak Mahsulleri Ofisi stanbul Şub sinden : ei Ofisimiz namına Anadoludan Pendiğe gelecek buğday Pendikteki hangarımıza tahliyesi işi karşılıklı pazarlık guretile bir “iy ahhide devredilecektir. “Talib olanların 14/10/640 Pazartesi gaat 09 emiz binasında bulunmaları, (<9865: Manisa Nafıa Müdürlüğünden: 1.— 28127 Hira 71 kuruş keşif bedelli Manisa adliye binasının gaâatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 2— Eksiltme 16/10/940 Çarşamba günü saat 15 de Manisa Na$ dürlâğü odasına yapılacaktır. 3— Proje evrakı Nafıa Müdürlüğünde görülebilir. 4. Muvakkat teminat «195057, liradır. 8.— İsteklilerin 940 mali yılına aid ret Odası vesikasının 70 den en &z sekiz gün evvel Nafia Müdürlüğünden alacakları fenni yet vesikasını teklif mektubunun içine koymaları lâzımdır. 6.— İsteklilerin 2460 sayılı kanuna göre hasırlıyacaklardır. Teklif mektublarını 16/10/940 Çarşamba günü saat 14 de kadaf ' yi Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri veya bu saatlere k8di” lecek şekide posta ile göndermeleri lâzımdır. Postada viki olacak gecikmeler kabul edilmez. eze # . Türkiye Cümhuriyeti ZiIRAAT BANKASI Kuruluş tarihi: 1888 Sermayesi: 100.000.009 Türk Lir##' Çube ve ajans adedi: 205 Zirai ve ticari ber nevi banka muameleleri PARA BİRiKTİRENLERE 28.800 LİRA İKRAMİYE VERİYOR Ziraat Bankasında kumbaralı ve ibbaraz tasarruf en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a Ü* daki plâna göre ikramiye dağıtılacaktır. 4 Adet 1,000 Liralık 4,000 Lİf” 500 , se” a . 2,000 4 , 250 " 1,009 " 40 , 100 "” 4,000 100 ,, 50 " 5,000 " 120 , 40 ” 4,809 160 , 20 "3,200 Dikkat: Hesablatındak! paralar bir sene içinde 50 lirada”. N gri düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde “ 20 fazlasiie V' Kur'ular senede 4 defn, | Eylül, 1 Birinelkinun, 1 MAr$ © i N

Bu sayıdan diğer sayfalar: