26 Ağustos 1941 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4

26 Ağustos 1941 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

—— Balkan Hareinn &nlarma doğru idi, Marb, aleya'mize ve karmakarışık bir vaziyete girmişti. Şehzade Abdülmecii efendi (resim) Mezakhsı bir zak, OİBen büyüyeşim de...) diye wüzei bir tablo yapma tabloda bir çocuk Balkan haritasına bakıyor ve ellerini sıkarek — Ben büvüverim de! diyordu. Biz bu tabi e tağraflarla & ardan bilhassa hanedanı salranat aza. İnanma birer tane youyorduk. Boyuna del, (altmış, (yüz) ira geliyordu. Daimad Ferid pasa o zaman (Balta. Isrannda) ki yalsımda oturuyordu. (Meddah Küzim! “ile bersber bir ta. ne de Ferid paşaya götürdük. Kâzm beheede bekledi, Ber yukarı çıktım. Paşa beni yanıma kabul etti” — Buyurun hocafendi (o hazretleri, buyurun! dedi. Şshmde hazretlerinin Şu serrleri hak'katan çok manidar, Ce. miyeti hayriye nımına teberrileri de şayan» imtisaldir. Biz de satı faduâ- Belerine yüz Tira takim edelim, Lü fen makbuzunu inayet buyurun. Makbuzu verdik. Parayı aldık. Çık. tok. Olacak bu ya, #2 Abdülmeci$ efendinin Pağlartaşındaki köşkün? gitim aramnda fotoğraftan bunselilmiş. Abdümseni elendi son derece hay. retle — Püvaki 6 resmi ben yaptım, fakat bir tane yapmıştım. Potoğrafını çeke ret Wenah e'mişler. Bütün hanedanı #nltanat azılarma dağılmıjar. Veli &hde bile vermişler. Hangi sehzadeyi görsem, hansi sultana gitsem bu Te. #mden bahsediyor. Bu resim dağı maktan benim kat'iyen (o malömatım yok! demiş. Ferid Paşa fuka beslığını “Pina halde içerlemiş. Paşa bilhasa çot &Rinei bir adamdı. Argan yalısına geldiği zaman barema. #asi (Süleyman) ağayı çağırmış: — Süleyman, demis; hani bir sakalk #dam; hoca kıyafetinde vir merdebur, geçen hafta bana bir fotoğraf mişli. Şehzade Abdülmecid efendiden geldiğini pöyinmişti, Ben de yür lıra vermiştim. en İstanbula inip çızıyor. yun, Sayed o herife terdilf edersen #ethlkin kandır, bana al getir, Şazed buraya bir defa daha gelirse, hiç çak. ecel hafte Ferid pa, Üsküdarda Söz aD'amığ, Bu” . İşallah. Müşailah, Maşallah! SON POSTA dafklari vakit bu Arnavıla arasıra mirsinda Çınaraltı denilen iskeledeiri &ahvede tavla oynarlarınığ, Nasıl oldu bilme o avaık Oba i dışarıdan çağırdılar. Sofs-| vaş teldşlı telâş (obirletle Yerimden Kalktım, yavaşça kapıya doğru gitim, Allahtan olacak bir his sikablelreku le kulağım: kapıya ver. dim. Arab muha'alnna şöyle söylüyordu! | ? J tema, iifatlin yukarı al. Ben yokken! i gelire kalona al, işi tatlıya bağla, beni | — Hasta Doruk yok; dedim ya Meh. beğlet, Anladı m u herife yüsimed ağa Paşa sabahlerin giderken İsopa atayım da görsün. Pukat kayrır. (bir bütün eli liralik bırskmeşi. Zer san Vallahi sana elli sopa atarim..| zevalçıya bomuramıadım, kasaba böz. | Bak ağından yemin da çıktı. İduramadım; bakkala O bosduramadım. Bimsiyah Arab korkudan bembeyaz Simdi kime bondurayım?. Paşa geti gm çin eeye kadar sabret, Paşa gelsin gider - Aman paşam. Bürüyâ gelıs8 Ya-| fırıncıya boalururum.. Bakemna, be alarım. Balon olsa kapıdan dişan CL. poo, kıhih beliyı bersah ta başyma ama, pengeredin Wear, demiğ. | esdi, Odadan çıtumıyorum. Poşa DE * herife yiz #opa Yurucnk. Acaba Neri Ben bilir miyim, işin böyle olduğunu? ma saltanm sarazına telefen eterm İki üç bafra snra (Drmanma Cemi. mi . Belki her'fi buradan Okaçırmın yeti) fevkalâde bir eşya © piyangosu diye korkuyorum. Sabret. 'Bir soafe tertib etmişti, Donanma Cem'yetinin kadar paşa gelir. Anlahm ım Meh. o vaiitiki reisi en xsiz bir dostum olan med ağa? Yağcızade Şefik Deydi. Kendisile gö! Mehmed ağanın anlayıp anlamadığı. rüştüm. Bir miktar bilet aldık. Cene! nı bilmem, fakat ben anladım. Dürlü Meddah Küzmin elele verdik. Baştadık ğilm kapanı gördüm. Bir dakika dur.| biletleri satmığa, Şişi cihetinden son. İmağa gelmez. Arabin elinden kuzlul ipli eiihetme gazli. Oradan mak lâzım??, | inden Anadolukavağma kadar i İ p Meddah Küzm bahcede dolaşıyorün. ik. Anadolukavafından BAryere mencerenin & Mn e Beşiktaşı ge. ği - Da binden defterimi kurşun Okalemimi Jiecekik Keşir Bra KMİYARA şe /gkandm. Klzma şu punulayı yazdım: e i 1 Peri iğ İ (Aman Künm. Kapana düştük, Bu binnetice damai Ferid paşaya geldi, ane kale. Seir mi i pusular e yi mg gin iskelesindeki telefona kaş. Beni Vav efendim. bacel Azizim. » Ere burada tutan Arabm ad) Sileymandır. rig al efendim, buyurun, merelerdesin:27. Bİİomagenn bilg emr va aydır sizleri göremedik. Arai gö İtaat m İn Ky yiz m mu? Bu. ge oğa baş İsopa vuracakmış. Şa dakiksda paşa İkütibi Arnavod Füze Beyle beraber Or-| İ Ben bu derece Wtifatı hayra yorma, | eye Naxma sultanım sarayında, İ dm amma, kendi kendime: Sülemana ds giderken bütün bir el. | "İtiyarlk var, sakal var, kürk ilik birakmış. Zekân: işlek Koş tele. r, cübbe var, Belki. Ulemâdandır di. fona. Beni buradan kurtar, aza Beyin Arab iltifat ediyor. dedim. Alin! taklid et Kismi gene dişarıda bıraklım, ken.| Kâzem derhal telefona koştu. dim yukarı çikan, Arabia aralarında şu muhavere ce. Arab beni bahçe üstündeki salona al.İreyan etmiş: di. Kendisi de geldi, yapıma oturdü:le — Sileyman. — Hecafendi hazreğleri, dedi; sizi| — Benim. bir saat kadar hekleteceğim. Paşa baz.) — Mori ben Rza, rotleri kâtib Rum Peyle beraber Orla-| |. Buyurun Rıza Bey. köye Nazma sullana gittiler “5 li melik İpaşamızın âdetidir, bir yerde 3 EE lele Maş j İzer Öğle yemeğine geleci , z iğ de söylediler. Yemeğe bir saa” — Baka tiz tabelenis. —— evi ved Çok çok bir kaale kadır gelirler, my | efendi ile konuştur. Mesele anlaşı iyisiniz inşa'lah, nami kârü da yolunela a, Arl KİSİN ekeni yollunışlar. Hoesda Kula Arakan pireleniyordum. Fakat bile | pat yok Pasa sabahleyin önna bir elli İbütün fenays da çekemiyordum. ik İira barakmış. Paşanın kâtibi Rs Bey de Meddah) — Evet Rza ber! Kizimin az çok tanıdığı Hdi. Arnevud.İ — Onu vereceksin şimdi hocaya, du. Meddah Kâmın Emirginda otur, İMekbuz alacaksın. Paşa öyle emrediyor, | İtesmi meğerse Yuzu! İzzettin efendi | emrinizi — O kular Sitleyman ağa. Bis ak: şama geleceğiz. S3a eli Uzayı hocayı ver, Elini öp, Kusura bakmasın. Sav gitsin. Bekleime, 3 tl dık. beyin. Allahasmarla- * Salonda heyecınla oturuyorum. Aca ba Arab kanacak mı?. Telefona çağır. dıkları vakit aşçıbaşı gelmeyince git. medi, Benim yanıma Meşi Mehmed ağayı bekçi otraktı, Telefona öyle giti Beş dakika sonra Aral elinde el Ura ve güler yüzle e — Hocafendi haztetleri?. Affedersi. Als, Sizi beklettim. Pukat şimdi poşa telefon ettiler. Bana elli Hrahk oo bir makbuz veriniz. Bu parayı sınız. Pa. şa çok selin eti. Kusuri bakmayın. Hemen makbuzu verdim. EMivk 3â. Bıdı cebe indirdim — ANahaısmariadık!. Arab tekrar tekzor elini öptü. Kalbim 0 kadar çarpıyor kil. Şezla- Bin işi yok. Belki merdivende ülin pa- yaya ve Zütihine tesadüf ederiz. Olur ya?. O dakikada avdet etmiş bulunur. Telefon okârığı da meydana Çi kar. Yiyccoğimız soya yüzden iki yüze terfi eder, Saraydan çxlık. Kâzmia beraber doğru ktcieye. Vapuru bekleriz büki paşa gelir de arkanuzdar iskeleye ko. #arlar. Hemen bir sandala (o asladık Doğru Beykosa.. Mahadi me olkmuş?. Bunu birkaç 58.)5, Be sonra kâtib Kıza Bey Meddah KAİ: uma anistmış. Binden bir sani sonra paşa gelmiş Arab paşaya: — Paşam. emriniz veçhile elli lirayı hocaya teslim ettim! Buyurun mek. uzunu. — Naml hoca?. — Sakallı saca. — Şu mendobür herif olmasın Eli rayı da ona ms verdin? Arab öldü. rürükm senil, — Aman paşam: Rum Bey telefon «il Böyle emir buyusdu. — Çağır Rızayıl Rıza Bey gelmiş. Bittabi ademi ma. mint beyan cuniş. Paşu İfriç olmuş Çağırm aşçıbaşı ile bahçıvan demiş. Gelmişler, — Yatırm gu fel iye emi: ver. miş. Kaz kadar aklı olmayan Arsb. sana hocayı ksçırrsan elti sopa vuru. ram diya yemin etmedim mi idi”. EL. NM rayı da üste verdin. Şu eli sepayı maafniz allınış olarak ye de birdaha aklın başına gelsin. Ekmek yediğin yo. ri yıkcağa çalışma, Araba çalmışlar aopay, Ne dyeolim. Biçare Arabın mukadderatında spa yemek te varımış??. ı Yazan: Nasret Safa Coşkun — Onun için s>i tu kadar carsmışihtiyucını hissediyordu. Lükin “ar |drmasına Tağmen gene düşüned iyot, İdu ki, muhatab iyi seşimemiştir. Ne: bakalım tana. ine olan zâfını beli etmek, bu KAİ gördünüz.? dini üzecekiir. Başm) Kahurarak, &üçülmüş gör-| Onu çok mu sevyursumu hanıma. baktı. Gençldad bey?. İhadın da gözlerini kırpmadan cha) Titredi Şpakyordu. Görgüze uzun müddet | Yrulmpu çatışıyor i ikaldılar, öneğ Balık eği ui — O, bu büyük aşka Yiyıx mıydılğ bakıştan büyülen, e ni : — Bunu sizin bilmeniz ierm , — İlzeniz de muntarihiz Sedad dey.) ezan hanım: | öİkimiz de de birbirimizi anlamıyorum! — 279! socuk! Mundı. Ona her şeyi, NEĞ Sedad, yerden aldığı dal parçalı! Ye” İyinin kendide alay eldiğni o s9 İ in düzme birelz İmarılik aşk sahne kadın oyunu Odöuğunu anla pmu? İmei refsi senede olac gururu İzriacaktı, bu şüphesiz böyle bir şey dü,'kat kendisine azab çektire d Deği dınım da hakiki mahiyetim oğrör — Alay edilmiyecek vaziyette delecek. Bu suretle belki bu inandığı aştım içyü: Niçin canım.. erkeksinğe. erken: racıka. Bunu içer de, her şey de yapar. Kim karışır Kurtarmak, onu evinden soğus icin yapmış saymaz mıydı? Buna We - Beni böyle görmenizi İstemez -(DOmEN etmemek Mirmde Fakat, UZ genç adamın arabın: hafilsaneii — Halbuki ben sizi böyle gördüğü di Nevin geldikten sonu ba Tres hik tekrar eski şerletle müksedesiir, — Doğru. elinize silâh verdim. ((vahim ihtilâğlar yapabilirdi Nevi, — O. gene boştamayın Sedad hepa bahset bata et ZEŞ Üçe sizi çok makul yapmış. her zalânlıyurdu. Pakak iş iâen geçmiştiğ an biwle sakin konuşmuyorsunum Eğer, yazmasayıdı belli de Nevn çiğ Size çok kabalık ettiğimi hatır ike gelmiyecekti. i ayr, — Nevin Denim çok esk: arkuda £ — Bunu mütekabilen yaptık. ir, diye söze başladı. br İde sebebsiz yere. ne ise kapıyalım Cersni2: en küçük teferri İse bahsi şimdi. söyleyin bakalım vamdı Fakat bügün bu aşkla. 5 n biç bir iz yeltur. Y. İbir sual: Benim bu macray İğimi nereden öğrendiniz? — Nevinden? — Nevinden? — Mektub aldım, — Ne zaman? ı — Sarhoşluk size yakışıyor. Böyle N ş siler İki — İştm. — Bune görüyorum. Başka. — Ven uzun düşündüm. — Ne düşündüğünüzü sorabilir ini. im? — Her şefi biliybesnnuz. Nasi, biliyor muyum? — ı — Evet her şeyi biktiğinim bi -) — Bugün mü? yorum. Belki de bana burun için ha,| Nazan hanım hayreller İç ndeydei 7 in demek Sedada mektub de JAKŞ İseliyormuş.. buna rağmen beni hâldmeya başlamıştı. Masmafih neki |Durada tutmak, itiyorsunuz. İumlarmda tekrar Sedada karş kut İİ Sedad, 2 defa cisrak, açılmak içi.'vetli bir alikanm başladığını ca İD$ ik hadi ağlamakisas etmişti LArkası var)

Bu sayıdan diğer sayfalar: