29 Ocak 1943 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4

29 Ocak 1943 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

4 Sayfa ama, SON POSTA İTILSIM Memur, tüccar, mektepli, san'atkâr, her aile ve her vatandaşı alâkadar eder. Pek yakında, Hergün (Baş tarafı 2 nci kb ettik) ii gibi Mihver ak olursa ne e yaş e Avusturya, Si İtalya, ne de Fran sa bir kuvv. Bunlardan 30 tanesini hallederek mızdan 80 kişiye lez diyeler vei Ge ea Teze ydyg 7 8910 ( Bulmacamız : (0 €9) |) | İlm m izi il NR - İLÂN: dahilinde orduda madimlet imi 2 olanların, a Biyale sekeri posta 920 Komutanlığı ları itim ei A — Türk tebamamdam ve Türk olm; B — Ezhakı vukumllar olmadığına Ki Gunkyetlen vesikası olmak, 0 — Ahvmli Shb. hizmetine mâni e ardumım tayin 8i mek, E — İmtihan selicesine göre 3:5 #inf memurlar derecesinde ieret tayin ohammer. (2278) İN) olmama, duğ e gibi leceği yerde vazife görmeki tzadblii yaheiyetini biz edebileceği kol. s—w api ais ef eli (6), Bir hama, mez (3), 2 — Sinirli insan (9). $ — Bir nevi toprak (3). Kü m. iz 16). Kuş zibidi dilinle (ON — Bir ek (2), Bir nevl kürk (5). — Ekelisiz (5), Balıkta bir şehir Tektivi, si lk ge lerinin. hep - sine de Müm. üimee bütün i »i ham-| 8 —. Çocuk yemeti (0, Bertir (2. İZMİR'de Toros Çam ve Şişe Fabrikası TEYZECİĞİM.. — Kardeşimin maması kalmamış, ÇAPA pirinç unu iztedi. — Peki yavrum, şimdi vereyim. sizde varsa annem birar Numunesi veçhile. 100 a dosya yapılacak Devlet Limanları den; Me İdaremiz iie e 0. Seli blm — Muhammen bedeli (1285 - bin İki Tür seksen beş) lira mürvakkal te len YER Gi beş lira #Himiş beş kuruşlar.) Nilmanesi Lera. künde görülebirir. 1— İlin mn Cuma günü saat on beşir İdare binasında Levx. Mühayaa Komisyoruna mlraeaatları, o (639) g Bi #-İ 6 — Bir Rum imi (4), İskambil danberi devam er len me aa ar GE temel ta: iz > Pil 16, ER (8. la zı lde la) a ve ai görüş Avrupada ortalama m, Mam BÜYÜK FIRSAT dayanıklı BULGAR KÖMÜRÜ 12 KURUŞA e Bine Dohmabahçe Cad. peel ve Mala Deşim . Telefon; la be ikametgihiara gönderilir. Mafia Vekâletinden: an İşe — Aydan Sa İle Dördüncü şube Müdürlüğü ( bölgesi İçinde ozliği - Bareyköy ovası sol e sulama kanık ve sınai imalâl inşaa inin edilen keyif bedeli fini vahlel esası üzerinden «2,186,128, lira m NE 5 12.2.1944 tarihine rastlayan Onma günü sani 15 de Anka Kelsliği binaeı içinde toplanan su ekslilme komisyonu odasında esi, muamele projesi, kei işleri genel şartamenori, izmemi eri fenni md ve husasi ni garimame. m ve projeleri «S0» lira kanşılığında. e — Eatiimeye girebilmek Için im im ira «Söz kuruşiık men. vermesi ve Gl palaçağı gümlen En ez Üp KÜN eyv! ederek malısus oimeak iizere ve e A Si v vanlka voslkayı si ER as yartlar, Bu müddet içinde e #sleğinde balmmayınlar eksilmeye giremenler, $ — İstekillerin El sekr &inci madiede Yazı ln Bunilem bir Gazi önerme kadar Su slime makber a “vermeleri Hsrmdir, Postada olan Sm e eilimez. <2iM 6 Devlet Demiryolları Umum Müdür czacı Alınaca Teşkittamında mlinhal ecraolıklara iümumu kader evrscı Almsacaktar, Memeli We haiz datiplerin inen bal e birlikte Biekçele, rini Umum Müdürlüğe göndermeleri ini ilân olunur, o (913) ipi çeki düzen verme bahsi üze-| 3 — , üsilimanların ibadek Mersinli ||| vim gale er a m (4), Müsiüsanların 31 M. Reşat Düşünür 3 — Bir is (5), Anlam (4). — A 0 sak okla 4 — Su (2), Bir ölçü (9). b li 5—B Nuri Öz in e e e m, Bir izim (4), Lümba, lamba şişeleri, su bardağı, çay bardağı, sürahi, kate || dad. Ortak A İc öl larin kiz İç 164 noz. Bilümum zücaciys edevat sipariş kabul ve eri e İriş rülmüyor. | ir (2). Adres: İzmir, Gri 1466 cı sokak telefon: 4472- kalir KE EE il za 7 — İçinde anlınıma gelir (2), Bir Telgraf Camiş - Ea mukadder. is ise, böyle hir istihza müs (5). 8 — Sknsirah (7), Ayı yivase 12) 9 — Kür (3), Enfes (3). Tokaderi (4). Ekin (5) TİME İŞ BANKASI Küçük Cari Hesaplar e! açılmasına karar verilirken, diğer taraftan mada sesle gösterilmesi Anglo. Şakson lerini Avrupa geki dür mayı düşün - yrupayı an ördek ütte - gmüştereke ordunu deği, bir tarafın tek ordusu olacaktır. e Ge im bir delili Mz Bir vakitler: ele Fakat «— Tecrübeli et da bir lied xi geç de KE ifade e için lm GELE tesi - bili, meratfakiyesizliğe de Erke Ki GM ms iedkrez ei ber palaz yg örillerineelife gr bu eözleril elbette | böyle e ii mazdı, | yaparak verilebilecek olan çeki di helerden. hor bir toraftan bir cephenin ii dir Vi hal, 7 v Kab lamkda a üçüncü lüğünden: Etibba Odası reisliğinden: Batmaz ira ka Lea hayir anarak iradile halıraları daciz edilmek üzere Odamız 30/1/913 Cumartesi gü. Mü sent 18 de Etibba Otesi ei bir tvplanlı yapmağa karar o vermiş ” oldnğantinn bölün e alelerile birlikte bu Lopluntıla bulun, miükarı Tica, OlurmEr, (82 İstanbul Memurlar İl Aİ; en üx ekmek al ine müracaatları, Telefon İDevlet Demiryolları İşletme U. M. den: | bedeli (3510) üç bim bes yüz on lira olan (808) dokuz yüz kilo onemi ğ vim Vi ağ 115. keyi Pazartesi önblilndeki Komiser Güz, Du e rm ala) yin mn şe (25) yircal beş kat, v2 kanına in edi metil mreekizai, vestikle birtiee eksitime günü vali kadar müracmatları ihemndır, ipa ali şerinsemeler kons! parasız olarak dağrlslmaktadır. (917) Mutsan bedeli (31.915.—) im elma (d) adsl seyyar molör - Jemeraiğr mir gruya 13/3/1943 Cuma gimü mat 15.30 de aşık eksilinie Gsulü tie ve o En almacaktır. Ba işe girmeli FA (1.643,68) Hratfa mavaklni teminat ile kanımun imşin etliği vesikaları ve iekilfirrini hamllen ayni gön saat 14.30 da nd geçen Komisyonda hazır bulunmaları lüztmdır. Sarinameke Ankara'da Malzome dalresimi, Bardarpaş'in Tenollim ve Şeri gefiğinde görülebilir. 0140) Son Portu Matbnam: Noşriyat Müdürü M. Sami Karayel fe BAHİBİ: A. Ekram UŞAKLIĞIL , Kapah Eksiltme İlânı Kocaeli Nafia Müdürlüğünden: haneli. Eniihlelif kilşmetrelerindeki o 11019 menler inşaatı 24 azl tarihinden ilâba. EE Kanmuştur. Br İşe sid mukavele riüğünde görüleğilir. Mavakka, temi. *. ai 1943 İKRAMİYE PLÂNI KEŞİDELER: 1 Şubat, 3 Mayıs, 2 Ağustos, 1 İkinciteşrin tarihlerinde yapılır. 1943 İKRAMİYELERİ ER 1 adet ip Liralık — 1999.— Lira 1 » 7 — — » LR ii » » b OMO .3 s M— » 1 e 6SE » Ez 666. » 1 » 55S m e: 555— » A» 44 » — » 2» 333 » — GG&— » 10 » 222 » 22201 » 30» 9 . » 6) » Ma. » 250 » e » 34 » 1 » — 3674. » Türkiye İş Bankasına para yatırmakla yalnız para bakimi) ve Edi iz almış olmaz, ayni zamanda talihinizi de denemiş ör larını e ihale komlsroni kaslar vermeleri bâzumdır. (713) Türkiye Cümlüriyat Merkez mii, 23 İkincikânun 1943 vaziyeti AKTİF PASİF, a —— Enn: Lira Alim: Safi kileğmmm —— YAGIZ2S4 ire 101,955,156,84) 15,000,000,m 9841,776,—İ li; Ufakiık di elcagi id İ 2 arzı 115.946,126, 58) Mira 9412135,73) Dehlideki mmhepirl 2. 6000000, 15.412,135.73 e ed > 850,881,08 150,567,08 ELİ Marloleki muhabirler: Lira 158,148,563, Alan; Bali kligram o 240s1z1p Lir 38,115,808,78) ibna tahvili kubü serbest dö. aca Sİ ,B5D.—İ Diler döver ve berçlm İKiirin ği bakiyeleri VR B5an2.z81,18) 123,208,081,97! Lira 133,731,013,— Basine tahil Darahte olen © ermkı akiiye #45000000 karşaığı , (o Lira 153.748.563, i Kanunan 69 ari im klein » ZAisap00— Hasine vr. çe ze İLE bağ glial a ' - Ticeri Genelier .. , lira #ESOBZSGR2! 488,082,962, 29) » 250.000.000,—| 702,2E7,013,— Esham ve imihvilâ cüzdanı ( Derahite edilen ovrakı nakdi. ra 217.652,128.Göğ” 4 yemin karşılığı m ve >. 123410405) 21R,8E6,29271 ( takvim Glibari kipmetir) , Lira 47,798.319.95) Tm RC S8 Zaha ve Tahrlâa , O» o 10.500.60930 58,290.009,23İ Avanalar; Altı ve döviz üzerine eann , , OLira 21.574.649) 78.124.167.99) 18,124,161,99 Tahvili 4» EBA AZDEİ TA VE H kasa, vâdeli avare, | 3 > blagllkn Ai Gin No. he ai Göre açın aim karyikzl «. > 25o00n004—İ 262,895,718,62) > 2178249719 Himedarlar.— |. 34.8 4.500.000, —) Mahle eee. 10, 157.624. Yeki LU TI) A2LER Yekan İ Temmuz 1938 tarihinden itibaronı İskonto haddi 9, 4 Altın Bzerine avans 54 3 mi

Bu sayıdan diğer sayfalar: