21 Ekim 1943 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4

21 Ekim 1943 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

1 Sm 4 Sayf, Baş, diş, nezle, grip, romatizma Nevralji, Kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser İcabında günde 3 kaşe alınabilir. GRİPİN isteyiniz. Taklitlerinden sakınınız. Her yerde ısrarla Devlet Orman imei Karabük Revir İnlrliğin — Satılık Kavak k Tomruğu — işletmesi Ma bağı Pre böl, Da aman "becer inim maş a evcud 405 di i ri ii rim — 5.10.945 tarihine rasliyan Pazartesi günü saat 14 de ei vi Midi binasinda toplanacâk olan Konlayon huzurunda yapılacakti ii — ii art'irmaya konulan İşbu kavak tomruklarinin beher metremi, mmen bedel 34 liradır. Ny — ağar gi “5 1.5 hesabile 396 al Bu işe ait açik arttirma şartnamesi Umum Müdür. vali e Bar'ın Devlet Orman işletmesi revir ML ve reririmizde görü, lebilir, 6 — İsteklilerin artırma günü teminatlarile birlikte müracaat etmeleri Tüzumu ilân orunuz, (10406) D ef R MO J E N Yanık, Ekzama na grservaz İyi gelir, besinin a mesine ve yenilenmesine hizi srsodu di den amak ROTEJİN Kullinmalıdır, SON POSTA İ 1/0000 kadın GARI gen PUDRA Alman Radyolar! Taksitle Kime ne » $ 1Ş Kat'i DELİLİ a Bahçekapı: (o Topkapı - va edikule o #ramvay durak mahalli karşısında No. 6. RADYO PAZARI R İ CİDDEN örn BİR TEKLİF MOBİLYALARINIZ Yüzünüzü rafına krema nizin 5? og peyesiner allame! elen Me İRİ Yl i ını » ve diğer ta AS'İ rafına ber han, Şayet “Kre dr alanmış ii sami âğtiniz ei sinan Bein No. 6 aeg le kalan Devlet Orman İşletmesi Karabük Revir — Satılık Kayın Tomruğu — orman işletmesi Karabük ami, ne bağiı Kar e ii sik bllayön deposunda hagirlânin 653 adet di ii metremij ikâp 1652 desime're mikâp kayın tomruklari açiw artlirma sureti'e . gikarilmislir. — Açik arttirma 25.10,943 tarihine rasliyan Pazartesi günü saat 14 di ee revir âmirliği binasmda toplanâcâk Komisyon huzurunda Sy tir, revir arllirmaya çikarilan bu kayin tomrukfhrinin beher ek muhammen bede) 32 lirâ 40 kuruştur, E7 ve eminaş akçesi «ç 7.5 hesabile670 Ilradı nit açik arttirma şarirameleri, Anka dönün e Bartin devlet orman İşletmesi revir imi ve nk görülebilir, 6 — İsteklilerin arttirma günü temi ren Ema revir âmirliğimize müracaat etmeleri lüzumu İlân olunur, melremi,, Eczacı Alınccak D. vlet Denizyolları Umum N üdürlüğü Zat İşicri Daires nden e akan ve hastahanelerindeli münhal eczaciliklarina lüzumu ktir, Taliplerin Türk ve fili askerlik hizme lerini yapmış, tamus<ihha olmalari e allari sâzimdir, 1 biri * yerel çi li idi Ve na ilikiler birlikte dilekçe İle müracaattari mu ilâm olunur, 10608) İste El İsleri li G TERİ ÜBESİ — Fiatları ucuzdur TÜRK RADYO VE ELEKTRİK “ud Şu - GALATA KOZLUCA HAN-P K 1667 iil24 iz MZIZ1 w 2 | İstanbul sıhhi müesses ler arttırma ve eksiltme ko:: isyonu :dan 3 Ünune yea 26 kalem ilâç v MR konulmuştur. 1 — Eksilen 0943 Cuma günü saat 14.40 di İçtimai im venet yi Kiminiz toplanan ye 2 — Muhammen bedel 2 m ilâç Guruştur, 3 — Muvakkat teminati 146 lira 78 kuruşi ve sihhi malzemesi açik ek. Cağaloğlunda Sihha isyonda yayilacaktir, sihhi malzeme için 1956 İira 72 e! lerinde komisyonda görebilirler, İstekliler , et Odasi vesikasile 2490 sayili kanunda yazi keki ile bu İşe yeler o muvakl ninat makbuz veya banka mektubiie belli günde komisyona müracaa'tari, © (10594) Dünyanın be, memleketinde imal edilen HEMEN Aş gxER-Pi BI sa fabrikaları memleki in lermeğe gayret et- mektedirler. Senelendi beri sz vi her yerde TANESİ 5 KURUŞTUR. | İstanbul in İlânları | Artvin İl iş Beledi umumi muvâzeneden verilmek üzere eksiltmeye konulan iş: Hoj Borçka yolunun Gi 1X250 kilometreleri arasında vapilacak şosa tâmirâti 13570,39 lira re bedelile kâpülı zarf usulü mülehawvil fiar esası üzerine eksiltmeye rilmiştir, izni le 943 ar rastliyan Sali günü saat 16 da üdürlüğünde Yy: genel üdürlüğünde görü'ebilir. şartnamı akkaf teminat ver. : imza vr işi olduklarina dair ihale gününden evvel makamına ile mürcaat ederek alâcaklâri vesikayi ve seç we sma kayitli olaki gösterir vesikayı ibraz etmeleri şarttr. 4 sinden hazwliyâcaklari teklif mektub'arıni.20. İkincilesrin 943 tarihine râs, iiyan, Sali günü saat müdürlüğüne makbuz mukabilinde ver.” meleri lâzimdir, Postada vuku bulacak geçikmeler kabul. edilmez. (104: KIKITI L Tam mi i di Sirin bilet 2,5, Miradır İstanbul liman sahil sıhhiye merkezi satınalma .komisy onundan zart bize. İs 5204 Vira 40 el nin 5/11/943 Cuma günü sa; tesi günü saat 14,3) da kat'i ihâlesi yi tâliplerin pev akçele, rini yalirarak mâkbuzlârile birlikte bei ayal di idâre heyetine müracastlâri ilân olunur. (10554) 1 — Eminönü maliye şubesine borçlu diş doktoru Demorten oğlu Timleon Tamamı, Hisse. Mükellefin Samt veş4 nın &ıy, nin tem. Mis usulü eksiltme ile satin o alınacaktı! İsmi —okasısı Mahallesi Sokaği No. ti matı © sesi 2 — Şartname ve liste merkezimiz asiz alinir, Artın To Gük Abdüle 180,182 10600 405 3 3 — Eksiline 5,11943 Cuma günü saat ir de Galatadı ee Zen ay mi © zelpaşa Do Sokâğindâki merkezimiz satin alma Komisyonundi yapi'acal 10509 85 iy 4 — Muvakkal Töminat parasi 300 lira 33 kuruştur. iş ez borçlu m T e yukarıda zi emlâki. sillmeye gireceklerin 1943 yılı Ticaret Odasi vesikalarin ibraz et e v İM Pasartesi günü sant 1450 da bizimci mürâyeden 18/15:043 Ter. res il mbe günü saat 14,30 da kati ihalesi yapilacâğindin talim. “pey. akgele, — Eksiltmeve iştirak edeceklerin mühürlü teklif meklub'arıni saat 14 ad yatirarık mâkbzlârile birlikte v: İni kan kaymakamliği idare heye, r Komisyona makbuz mukabilinde vermeleri sarttir. © (10677) tine mürâcââtliri ilân olunur, (10552) Mükellefin Semt veya Kir. Temi. Bayanların ve Kadın Berberlerinin ismi © kazasi Sokağı No. Cinsi oOmeti onau Hissesi . YMM ANE Nip me yl dili Za ramanı 25 dakikada a h ve 18 muh. Di Fe kei telif renkte bulunan > iyi CHROM Zi ie T ba Fi liye Gülen” borçlu Saç Boyasini eczane ve pari rde ara, iâkinin 5/11/543 Pazar'esi günü saat ye a birinet müzayedesi 1811/943 İİİ yiniz, mMeposu: İstikiâ Se ” parmakla Perşembe “ 52 “Telefon sizşeliktuğ. yatitarak makbuslar Taşra vilâyetlerinde Bayi arayiniz, heyetine mürdcat'ari Wân olunur. pürin Semi vo Kir, © Temiz .Devlet Orman İşletmesi Karabük Bati ismi © kazasi o Mahalles Sokağı No, Gini © meti © matı e Amirliğinden Satılk Çam Tomru: sins ri mev ZN “ erp il Sl orman işlelmesi Karabük revir odınüiğiae o bağlı ik lasi Meka ak ike io; çati ie e, me, Karabük İstasyonu civarindaki depoda mevcud dört yil at 14,30 da birinci yürek ağn Pazar. söledi ge ye ee Miyim 2 — Açık rttirma 25.10.943 tarihine rasliyan Zon ni saa ön si te Karbük Tevir âmirliği binasinda (oplanacak olan komisyon | hezuru! yapilacaktir. 3 — İşbu emvalin beher metremikâbina muhammen bedel üir, rk beş lira rahi ikametgâhinda hâczedile; op, büfe, oda ME gibi ev eşvasi, — Eyüp maliye eri sü Bi Yanlı Eyi; Alipaşa mahalesi Biçakçi Eyüp sokağinda 2 EA bahçesinde ser yetişmiş; ve yetişmemiş sebre mahsullerile bir kafir, bir düğe. araba vesair iş etiş bahçivanlığa aid alât ile Kurukavak Sofular sökük 3 Sâyili İkametgâhinda de tahsili emval kanımı 23/10/43 Cumarlesi günü saat 10,30 da mahallerin mucibince i'acaği ilân olunur, o (10545) aleni müzayede ile Sati 4— hesabile altı yüz kirik beş tiradir. a “og Mi kele gülüm Ankârâdi ormün umunı mü, gul müdürlüğünden görebilir. en ği çün temin larile birlikte revir Se pille. meleri lüzumu İlân olunı Askeri matbaa Md. den: i idare memuru olduğunu ve abo. serer arar lam AA dinin ve Kai müessesel 10556! Saktalya GTİ. wdeli yolunun EA kilometreleri arasitda Ae Siline üni işi giy in 80 kuruşluk keşif mucibince 6.19.943 tarihinden 5.11.4889 'arihine rasliyan Cuma günü saat 1 kadâr kapalı zarf usulile re â üd Valiliğine müracaatlari İlân e Antalya olunur, Şart; i — Beğeli keşfin betinde teminati muvakkate, vw GİEELEREK EBSYEFIDEZ ii — Antâlvâ Naa Makita li ehiiyet vesikasi ile Ticaret Os pera, âlinmiş bir vesika teklif mektubu içinde olmaldir, O 410420; (| b at m * Selim Ragıp aç SAHİBLERİ : 5. Ragıp EMEÇ- A. Ekrem UŞAKLIG » — Tornacı Usta ner. ğı yı 1 Son Posta matbaası, Yerebâtan ez Tora ustası ilem ve 4ç5 imiye sinek. Taliyle Bi 25/1 bir No. Ki dikim sifa yönü 10555). önad dei Be ği ceği ER si S 7 ii URZERER Mr

Bu sayıdan diğer sayfalar: