25 Temmuz 1944 Tarihli Son Posta Dergisi Sayfa 6

25 Temmuz 1944 Tarihli Son Posta Dergisi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Dn saya çıkaran) Almanyada 1816 Tet ..İthalât malları erer Ba rt nda hu Il si ak an İzmitte ki Ta kim Oltaş'a Geçen harpte sir düşmüş olan bir İngiliz mandırası, > Bağla ibi Na i iri a (28 e A Tanem sür değirmen ta gazetecisi hatıralarını anlatıyor ensti larından ON İşi, Atatürk (o bulvarında Rıza Sevinçe İk k s2 “retmen ölme mi imifbek easlsömesl, porselen otm tar Baş tarafi 5 nel saylgda) |tn. Bana beyanatta bülündü. BU boya bini Hareli kana, barda miz sustu. Halk Kiyelden ln go) olan | nt Dagitereden bir mev ietrhammama ( Mihran ei Vahram Hesar'a 80- ie e) söylediği dağı idi. İngilterenin Almanlara yiyecek ba anahtarı; Gal, e handa dinliyordu. Bahriye neferi Gebel il İzmit (Hususi) — Bu sene Arifiye ; m yardım et istiyor va : a iki mi Kaza 2 ge iy ei ii Civat £ Benker'e ma kayışı, Gal.|de ayaklanmann nasl başladığını an-| Almanyanın Bolşevizme karşı bir duvar öylerde yeni okulların inşaatı hızla vam ediyor | erkek olmak y olarak telâkki edilmesi lâzım geldiğini yı yı Şi Yı Gm m ba“ sürme lir Perl çelik halat, Sultanha-| Oradan harbiye nezaretine gittik. Ne | söylüyordu. m —e Öğretmenlerin 24'1 Adapazarı, 14 ri) ear vi MN b 'ageblatt» gazetesinin müdürü Teo — in e ir . | caddesi 66 No--| tiyorlardı. - yve, 5 dağa Gebze ve "birer z yorlardı. Mitralyöler fırınları yağ rin Bees. '0 Me ağeşam kız san'at okulu açıl ların teşkili halckındaki kanun Hiylasi|şçnoci' de £ Karamürsel, Hendek ve Kan | <* A2Met Yapıcıya çini tuğla, Karaköy |maetmek istiyen halka ateş ediyorlar-|eöyliyemedi. Çünkü ihtildlin ne setice tar verilmişken id Millet Meclisi Dahiliye p e ,, | Palas karşısında Yakup Soyugençe Duy |dı. Bir çok ölü ve yaralı yerlere serli- | ve “üz kazalarına verilecek suretle | yakalıt, — ler verebileceğini kimseler kestiremi « irlimiş ve vince kabul edil yiti da dö mas e AK , Kastamonuda Mustafa R. Yir-İ mişti, den geldiği ka halkı kederlendirmiştir. KÖY “ı İSİ mibeşoğiuma oto kamyon aksamı, Kon- yaralılara Gi vr — te, ens, yada Mustafa Z. sabiriyii; dü ml gi er 1918 - 1944 , . ri İlanı, sokak başında bu sene açılması kararlaşmıştır. Bunu hm se menin 9 peri m yi mara 2 ie € e ie e ir e Da 2. e Kya mad, geçen marie ln. El miyan 25 köyün e 0 pe ten enn “ İlisut Çıngılıya demir boru, Beyoğlu İSİ Labimekt isminde bir bir komünist mu - | MUKAYese noktaları bulunabileceğini a ege Bazıla başlanmıştır. B rın | tiklâl caddesinde Hohtif A. G.ye iarsen | vakkat hükümet için namzet al yelimn şaş aba bundan sonra 7 İdemiri, Marpuççular 42 Noda 7 hür Almanyanın yeni şampiyonları kim ni ve okul içi çek aygun muşta, se — edilme- Benan anlar a, a AE Kem e ekiirr Bü gamçiyenlenin bir eda imize göre okulun bu | Öğrendiğimize göre, bu sene öğret-|ai iç yek bile tedbirler vilâyetge itimat edilmemesini tavsiye © ed önü ünlem için, Gia Sa menleri gelecek olan okulların, ders ireste ve bep ton gı. A2İA Ongan'a pencere camı, Call irtilami zümreler dağınık ve kısmı mezarlı bir kısmı ise Al - kadar tamir ve ıslah masrafının vi temin m ai atma caddesi No. 45 de Nec -İkarışık olduğu için, bu manyadan dışarıda bulunuyor. Ancak vaziyetin igin » i ml mağ temin edilmesi | umulmaktadır. ens ettin ey amyant salmastra, | pisi; iniyor , 22 077!9 Gelik binası çatırdamağı, bep- lcap etmektedir. Bina hazır olur olmaz | Bu okulların değerini ve görecekler |çatpikat bahçelerine aldi aa da| $ İince testere, İst, Sabri Safa handa Pe- da, AA ği ladığı zamandır ki, bu yeni şampiyon- ikilem ağıl kisi in zi anlayan köylüler, kadın, erkek, mi Des vemikli boya, İst. Hepa | Smart: tünaları e anal ların örn toreasüm etmeğe başlıya ; IKİ NAHİYE KAZA OLUYOR | çoluk çocuk, 1607 dekar arazi tefrik ve tahsis edil- dan işgal edilmişti. Aldığımız mazhmata göre, aralarında İKmailiazier; > ş Pudvan handa Şark Diş deposuna zım-|' va bombardmanları i e miştir. para >> emi Hasır- |lere özet a parklarda, e Zi olabilir, seri bu kâfi de- 5 i binalarının inşaatı | cılar Uzuncaovada Yünaldise | sokakları flarına api halka| gildir. anyayı sarsacak vdemişte tütün işletim , kayma! , yer yer ge -İanilin aş mer Ça cadde. | ateşli ilm Siya değil, Seli li en büyük zici baş öğretmenler ve maarif müfet- sinde Mihal Çikvaşvili boya, işara başiayan hi gazete eler dün | kuvvet, harbin Alman saniye in- Ödemiş (Hususi) — İnhisarlar ida) Çorlu (Hususi) — Sıtma mücadele tişleri tarafından yakından takip edil- Beğ Hayri İpar handa kia) P. RR bugün ar halinde bulun-| kal etmesidir. Alman vi il yi il sıtma ve âmilierile mücadele- | mektedir. Binaların inşuatı için bu se-JA. Ş.ye 1 inci hamur matbaa kâğıdı, | duklarını yazıyorlar : resinin Ödemiş ve rağ muntakaların- Tı Alman hudutlarından içeriye girdik » satın almış ol tütünlerin Öde- | sine mekte, merkezde ne köylülerimiz bütçelerine E>. e m A Mi şan Artık şi e kalmamış, > eki e işletmeleri için bu- mize alani sürfeleri yatağında, yok İmak suretile ER bir gayret gi lağı. İst. Aşiret. rağmen, hariciye nezareti jle|t90 Sonradır ki, bütün dünya bekleneş raya emir veril tmeğe Şi, diğer Ereğli ve Se mişlerdir. dla marks köyle-|34 de Fatma Atabakana jorjet koton. ei müstemleke nezaretini de üze-|muazzam çöküntüyü seyredecektir. / üret Ödeyin ipek İz 4974, Karamürselde İst. Kınaciyan handa F" rine almış olan Dr. Solf'u ziyaret et - Mörmner Abe i erkeklerden 250-300 kişi iş bul akn kalabalık amele KR e se e te 250, Kandırada 800 Gebzede 60, Ada | *tiket. . gibi ayrıca bu ameleye yemekte verile- | kıtmaktadır. Bu suretle hem hal st —— — .. .. “ e m Nafia Sergisi bu akşam Gümrük Muhafaza Genel komutanlığı denberi devam etmekte olduğu bu İŞ“| köylüye kabili zer arazi pal ka,| esk üzere Köy bütçelerine konulan i tanbul Deni ka k » ieme işi muhitte büyük bir a > 5 paranın yekünu 34965 lirayı tutumakta iyor stanbul Deniz mıntaka omutanlığı r dır. Galatasara; m Nafia Sergi- : . |yeve uyandırmıştır. e - ünl yam arar Sa) ya in. i «yün Satınalma komisyonu Reisliğinden o e pa Sı » gesnin gene © spun e şındaki çoc 300 liraya aldığı |, *“" iŞ götürülecek »| Gine y Aliktarı Tahmin iş a asanın Mahakemesi || Jâstilleri i : Sile ten ine ai ay lâstikleri 3000 liradan İm EEE bedeli ime e es leme * : BR b baş un iii el ökdüğak” desi lenin satan birdoktor Cağaloğlu Kız Orta çe 1 Lira kuruş Lira kuruş 0) il müsameresi — dk sayt Mü EY RE a Si (mali > ve bir| Cağaloğlu 2 inci Kız Ortaokul mü-| Benzin almak için lâstik boru 1 pus. 25 metre (o 325 — araisalı elekirik'e si köyden 10 yapnda Musul adına lâstik yolsuzluğu olmuş, dürlüğünden: Benzin çe için ldstik boru 4 m/m 2 > 150 bir ea e bir sakız ağacına ği verilmiştir. Okulumuzun «Şans adası> isimli ope Distörbeyt meksefesi (12 volt) : adet e —

iddiaya göre > — | asmal suçludur. Adana (Husust muhabirimizden) Suçlu Al, ilk duruşmasında suçunu |torlarından Muzaffer Lokman, & Distir boyter 8 çift Karalsahda vücude. getirilen elektrik aş rerlamsiza ları içi Otomatik ele ee için diyafram (o 3takım o 1200 mmuz günü işlelmeğe açılmış - inkâr etmiştir. Dinlenen şahitlerden ço kamyonları İçİn İ Halkevi salonunda temsil edilecektir. ı iyat vi ban Mehmet, Mustafayı bir sakız âcentaden her birini 300 liraya aldığı <8. ageseğr, Çift kovlu lâstik 20 metre (| 1600 ay müz. un ha at e a az o) Cebinden param apemşl | Ayar lam me rim bu eserin gilerden Zeynel Mili ile Emin Gökçeli- VE eya pan Deyimi ge zile Zİ numarada oturan makineleri için buji 22 MM 4 > 00 açılış töreninde, ye satmış kamyonu da Ceyhan Merci-| ve Cağaloği ik tamir. Yardımcı makineler e m 18 MM. 8» 82 00 Telsiz motörü >» UMM. 8 >» 26 00- Kamyon satışı resmi formaliteden ge camustafapaşalı Hasan yakalanmıştır.| #felezon makkap 81 mi . > 600 Mi Demir destere ağzı Yİ 109 dığı | yeye teslim olunmuştur. Muhtelif kuturda pirinç tel 600 gram 560 Ez Makine ve eler için bıranda j 10 metre 12500 ii Trakya Umumi müfettişinim | Yeramcı makine için P. çekici İde 200 i Telsiz Anot bataryası 150 volt m 2 adet 40 00 ağı (Hususi) — Trakya YE yasa mi3 syn li Öüineni teta — Yukarıda cins ve miktarı yazılı atelye malzemesi 2490 inik kanumur lerde bulunmak üzere şehrimize derin e A. fıkrasına göre pazarlıkla satın alınacaktır. doğan tarafından İnegöl (Hı muavini sin mage 3— pazartesi günü saat 15 de Hasköydeki komutanir muz olamk üzere büyüklerimize saygi Uluer Yocmez kii ir etmiştir: || tymumt müfettişimiz buradaki teftiş.) binasında iki iski Komisyonunda e aktır telgrafları çekilmiştir. - | Dürüst a kendisini ir bitirip lilik gidecektir. — Nümuneler her gün Hasköydeki satın: eni görülebilir. teen muhitte nk e diren Gi terfii se- ik OTAiEa > karşi ar, Sabi ööözüL” Bartın - Karapınar y Şaatı irtiele ami —— le muhasebeciliğine yatırılacaktır. ( Bartn (Husus) — Bartın - Karapı RADYO ş nar köy yolundaki çalışmalara ehemi- İsmi a sie ad yetle devam olunmakt e BALI 7D zmir Kızılçullu Köy Enstitüsü Satınalma Geçen hafta şehrimizde bülunan van, |uğradığı a mlapılmışlr. : k “ miz Halt Aksay yola kadar giderek sim 12345678910 Ankara Radyosu Komisyonu Başkanlığından ; üm lk e İrez) p sanar slm e sik gön mii 1 1231: Solo 19.50: Serbest — e 1245: Habet 'ürki Cinsi Miktarı o Fiat, © Çok mik- İ 46: 20.05: "Ti e ie imes 2 Azı Çoğu tarma gö- — İlk İhalenin. thalenin ya vi m arasına dü —— — re tutarı teminatı o şekli o Günü San Kilo K. UraK. LiraK, Mİ e eng Valisi Hendekte | Kile Lira vam etmektedir. Kaymakam Naci Rol mest). — Kocaeli “valisi Dana eti 15000 17000 125 21250 00 153075 (o Kapalızarf 108.94 108 yy e e sp Tam kazamıza gelerek tetkil Sadeyağ 8000 10000 4 58 45900 00 390750 £ Kapalı zarf 108844 1100 uşmaları. teftiş etmiştir. de bulunmuştur. 8 | — Kızılçullu Köy Enstitüsünün 1944 malt yı t yiyecek gl rından yukarıda cins ve miktarlariyi 5 muhammen İk ilk teminatı si | tutarı yazılı iki kalemden ibaret yiyecek maddesi 2490 sayılı kanunun hakim 10) | lerine göre 15 gün Erir zarf edişi eksiltmeye konulmuştur. e > 2 — Eksiltme 10.V11.1944 petşembe dirilen saatler “ ğe e EKLER mir Okullar Muhasel elinde eyleye Eksiltmeye girecek taliplerin tas | , Bir Rumeli mar, Eş -—N——— ES İİ yin etilen zamandan el ır teklif mektuplarını ve te- 2. aden Beri, mekân — ir cins Açılış ve FED minatlarını İzmirde ie müz vermiş olmaları ve o saatlerde beygir, Bir emli, bir ie tari “e lale nhasebecliğinda, kü maları lâzımdır. musiki tabiri — 6. Deli — 6. — İstekliler yukarıda yazılı ii maddelerine ait şartnameleri e (yeni terim) — 7. Bir emir — 8. En ya (40145) * kınımız, Bir Semi Bir topi Ölgüdi ağırlığı İni epi ri tabiri) eğ - Kadıköy Vakıflar Başmüdürlüğü İlânları 1. Onsuz tatlı olmaz, Her ayıbı ör- P Muhammen kıymeti Muvakkat teminatı — 2. Tersi duvarcı Aleti, Dünyanın Lin Kiş, Lira dörtte üçü — 8. nluksız; Fiş mis, ime rilen gönül alıcı nesne, Parça (Her şe; 120 © 9 0 ” il Pas e İEraeS, el ik (Golden) 2 “Üsküdarda Ahmedi; ii ittisalindeki imarette mevcut muhtelif im e ik —6, Sinirlilik — 7. Mesken, Bir Sayi ), 32.86 'sküdar iye cami isalindel arette me Boludan yazııyor! 1800 rakımlı Abandda alışama kadar) AmıK yulmıya ağzina, zeka bu | 15İğt0 3940 | kuturda 4 parça ıhlamur tomrukları 28/7/044 tarihine müsadif cuma le bu yal da sevingle kut | muhtelif ame ME En ELEĞİ, mevsimde de biraz yağan — 9. Yalancı İngiliz. 4100 İ| saat 11 de mahallinde pazarlıkla satılacaktır. ist bayani günü hazirlanan otobüs: | sporları iii milli oyunlar oynan söni t Külçe 527 Taliplerin muvakkat teminatları ile birlikte mezkür gün ve saatte mahal- lerle birçok kimseler Abanda hareket | maş ve geç vakit şehre dönülmüştür. sean Samime ik i inde hazr bulunmaları. (10254), etmişlerdir. Resim Aband gölünü göstermektedir. | ş w 2

Aynı gün çıkan diğer gazeteler