29 Temmuz 1944 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

29 Temmuz 1944 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HALKIN GÖ HALKIN KULAĞI HALKIN D Sene 15 — No, 5022 En mühimmi Vakit Meselesi ue durumunda “yeni bir değiyik” k olmu âvaş hareketlerinin gelişimi yine es gibidir. Binek istiyoru Alman ordus kisi uu grp öle İni Uz basınını hayrete düşürecek kadar şiddetli bir dayanma göstererek savaj- maya devam ederken, garp cephesinde alm çekilip 'düruyor. Tekrar edeli kiliş ne e mer ne arp a f Gazi - bileceği hataya düşmüş. olmanın bir ni dir. ununla bera! Alman un Şark (cephesin durup dinlenmeden çekilmekte devam am bir çökme buh- iy inanmak ihti- mesafeler koymak surelile çatışmayı geçiktirmeye çalışır. Bu arada çıkabi - k fırsatlardan da faydalanmayı dü de Beveriç nı li eİŞ | nce “İvenet teşkilâtınm göster e h zÜ iL! Yazı işleri Telefonu: 20203 kovitz Polonya askeri he; slim Var; rşovanın AlmanTara teslimt muamele. i kei Alman si alırken. CUMARTESİ 29 TEMMUZ 1944 a ann Bugün 8 sayia | son Posta İdare İşleri Telefonur 20208 “Fiatı 10 kuruş RuslarVarşovayagirdi Almanlar Kovnoyu boşalttılar Ruslar hafta sonunda Riga'ya gireceklerini ümit ediyorlar Sovyetler, Berline girmelerinin çok gecikmiyeceğini söylüyorlar > Harp Sonu İÇİN tedbirler raporunun memleketi. mizdeki tatbik şekilleri inceleniyor ara, 28 (Hususi) — ku Bp mıştır. Bi un memleketimizdeki tatbik şekli de pinliğe, hastalığa bele içtimat mua ceği faaliyet til ai endişesin - Son Posta'nın teşekkürü «SON POSTA» nın 15 A) — vada bu: eg öz İnk harp eşin Gene- ral Rokosovski kuvvetlerinin e Varşova- nin dış mahallerine girmiş olduklarım ılına basması dol Tie tebrikte bul ei Eğ e zzllsirmeğr alan bu: kurvetie Mim. hag, yeni Sab. er gelen kuvvetlerdir. b ri kii Ai il larla m Ram te sö . eldönümüm iklerimizi dal “e Londra 29 (A) —BU. men ver- Kirzeklan” şt Baltıktaki 30 - 40 Alman tümeni için tek bir çekiliş yolu kaldı ve ilde Sie birlikleri Varşovanın va- İlerle girmişlerdir. MOSKOVA NE DİYOJ Moskova 29 (A.A.) — lal rad Sovyet li yeceğini dün akşam, Benim girmesinin çok geçikmiy miştir. Tl 20 (AA) — ri mü € Şlahammetarımar biri Sa EEE Von (Devamı 3 üncü sayfada) Moskovada kanaat Avrupa harbini Kızılordu bitirecekmiş! Londra, 28 (A — Moskovada Al man reza süratle zayıfla « (Devamı 3 üncü sayfada) atbuat üm Müdürümüz” Orta Elçi um Se. di sun bulunması için memleketimi Devamı ada) 3 üncü sayf, Resmi olarak teknik sebepler geri Aİkğizni dünya ile telefon muhaberesi yine kesildi “Ulus, ün dünkü. —— ui iki ——i ev ” Ml ir * . | beraber, bazı tahminler de ileri sürülüyor, man kumandanlığının amak için Man di orman l Hitler hastanede yakzirmeşi Ba şmakalesi . MisiEr ll Göre mi A . .j . ya Bola, 23 demle Ankara, 28 (Hususi) — yürüm. — memleketlere haber. sızmamasının ten-| Falih Rıfkı e pia sai ese) harekdtta büyük misbetsizlik | 12321212. aa tığı, daha da çıkacağı görülen fırsat» vim Kr ile Almanya: arasındaki dra, 28 (A. Wi — Normandiyada gi un oh Bakimikiet 1932 de Al“ lardan istifade edip *edemiyeceği v ..|z" leb SARKAN tekli kesilmiştir. | bulunan Daliy Mai Muhabiri - | manyayı hazırlıkları için seferber «bir mesel olduğunu belirtiyorlar Bundan eyyelki kesiliş, hatırlarda oldunin verdiği bir e haberine göre, | etmişlerdir. Büyi ik devletleri bir Harp hareketleri garp ve şark cephe- ğu üzer: Alman çavuşu, Führerin | kaç haftada süpürecek kadar korkung lerinde yeni bir değişiklik getirmeden * rünasebetile vukubulmuştu. Bu defaki| hastahı le tedavi & ekte olduğu -|bir hale geldiler. Birkaç tarafsız dev- devam edip dururken, Almanya Ki ari ii ni vE Sa M2 ie eni Dal MER Ea sönen ei, eee 2 başka ha düny: i May kalktı anda nazırı mühim bir demeç veri A ik l l 9 K l il dil - İğini ir şunları n vaziyet aldı. Al“ imi Göhbels Almanyanın yeni merikatılar 1 m. ilerilediler yada yeni hadiselerin vukua gelmiş ol-| miştir: r «fa hep, ya hiç!» kaidesini ta- seğihigiie eğe ip görmüş, diyor ması da ihtimalden hali eyi Al-| Bize ayni zamanda Führerin sıhhi du|kip ettiler. ile «— silâhlara bakarken kalbimin). Berlin, 28 (A.A.) — Beynelmilel ha- ları kifayet etmiyen bir buhar kazanı-| manların harice haberler kaçırılması-| rumunun aaa DE Sai Bundan evvelki seferberlikleri şimdi re yarra erler bürösunun ietilâ İrem duru|na benzemektedir. nın önüne geçmek İçin ileri sürül lâyık Bu vazivei amin 8 mk o dair verdiği bir Karre 4 BİR AMERİKAN MUHARRİRİNİN |bepler arasında, misilleme hareketleri -İları ölüm. cezasına çarpıldıklar. da bi-Jon defa sıkılmış limonu bir defa daha demöcini dış memeleket efkâmumum!- MÜTA: in çok geniş ölçüde tatbik edilmiş bu- kei ai bei, e Kr Ğİ birliklerini, in 28 (A.A) — Alm “ #unması itibarile bu cl Alm vuşu, Führerin hastahanede uncu seferberlik olduğunu ide örküriülminiğdeii dm iöbüiinee “m etle ye m ava adi id yı lağım «Harbin kazanılmasını te- seyma yeğ rilmektedir. Bu meyanda, yalnı Si nazik remake ve hali o : İ İmin edecek olan gizli ordunun» teşkili kale şöyle nihayetlenmektedir: z iman a m Şaik meydandadır. | tngiliz ordusunun emrine sark ama zenesi bozulmuş olan mahdatan siri İki Alman Generali in aş NE e Ten kabiliyetleri bu kadar ie pe e ilâ“ 2000 ağır tank' vardır. Birinci irem bire im id edildi sike “attık inanmaz veli sürelle yapırı? İha azı değil betki de daha çoğu vardır.İdoğusuna kadar atılmalarınn muhte - all l emdi — nl - neki “İdi rg ayiminsöi; emen si deti bu kül Devamı 3 üncü Londra, 28 (A.A.) — Röyter ajansı- Dr. Göbbels'e daha fazin kredi verece-| yeti Barn : sayfada) ai veliiğiziie Halil iü Mari (Devamı 3 üncü sayfada) ( İalamamaktadır» giz. *, . Kesserling,in yardımcılarından general| Bir numaralı gizli silâhın' sayısı göz tadın Maarif Vekili ki şe arttirilmak ve uzun müddet birİNormandiya sahilindeki şeri Ü T ğ şuna dizilmiştir. | IK dl dll ” m mi bn niversitede © |” #oacündnn çetn bir habere göre neticeler arm anlaşılmıştır. - General Lindenmann idam edilmiş- Alman tenninin bu <V. I> den daha > Ri 'ekil, Üniversiteye imtihanla, ya ve, Gula bulmuş olma Bir doktoru şikâyet z mümkün tarihi, te eye pe ne- haiz rini de bir çen için kabul ra hesabına ümidi. zayıflatan üreliri vardır, ei bizzat Almanya ropaganda mazırının demecinden açık- ya nim maktadır. lardan birincisi yeni Almı yarn bir kısmının cecrübe, ps iel imal safhasında bulunma- ediyoruz! Maarif Vekili Ali Yücel. dün saat 170 da Üniversiteyi ziyaret et- miş ve Üniversiteyi alâkadar eden hakkında rde bulun- İmzası mahfuz bir azıyor; * Yirmi beş sene- lik memurluk. ha- komiserliği vazife» lerinde — geçirerek son zamanda in naklolunan Nah bp şe kullanılacakları günün epey :a görünmesidir. in emen İkinel, hattâ ü - aydı, ya silâh - bekle- laralmışa bez E w z EEE ei anya yapmakta silâhları pitirmeye vakit bulacak m v eye aünp e mıyacağı haki görüşmede Vekli Mi, e di Kimya pimi ği, . diş tababeti, bazı fakültelere Kan gibi pa alınıyordu. 0m vet lunlarınıza arzede- i rek alâkahlarn dık ; katine koymaktan İ nefsimi alamadım. Bu vatandaş bu $ ın 26 ncı Ça elan Tg günü saat 14 sul alli” Sam oturduğu evin $ de buhrana dili Tehlikeyi his (Devamı 2 nci sayfada) lebe lü için Üniversite bicim e ri gis prensip kararı Vekâletimiz tarafın. dan tasdik edildiği takdirde bunun tat: (Devamı 3 üncü sayfada) Sıhhiye Vekili bu sabah göllnilee geldi pe Vekili. Hi ui sa di eksprese şehrimize Nezaket farkı mece arasında yen banliyö yani an e Haydarpaşa - ik arasında yen banliyö kondüiktörleri arasında da büyük bir nezaket farla var. Bu .e beplerini. tahlil. etmek, hepimiz» çok şeyler öğretebilir... pların klişe & ce ölü kesirsiz olarak her sabah kar- şımıza çıkıyor. Fakat acaba şu 00000 larda gömü- pe ölü; Yârab bu ize © şi Bu sy ğe seren ve- künlarını duran buçuk ölüler, gani rak gali yukarıdaki beyite bir büyük şalrimiziri şu mw ramı ekleyeceğim: Ağzım kurusun yok musun ez edi AN? Hayır, öl daha çok, o sıfır mi alar buçuk ölülerden rkuyorum. Midhat Cemal KUNTAY Vey

Bu sayıdan diğer sayfalar: