31 Temmuz 1944 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

31 Temmuz 1944 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HALKIN GÖ HALKIN KULAĞI HALKIN DILI kele ENİK Nİ Sene 15 — No. 5024 pere diri Makrmrinğ va edebi - lon her zekâ, bu varacak ve m leke ela İzah sıkı imanla çevreleyen - addi vi gok daha geniş, çok daha kazanır, Beş senedir kanayan Avrupaya ba - ndra telgrafları Almanların . elerinde ağır bir <a zÜ Yaz İşleri Telefonu; 20203 Bugün 8 sayfa ZS$onPosta PAZARTESİ 31 TEMMUZ 1944 31 (A.A.) — Sovyetler dün .. ir dü hareketlerine devam etmiş Riga, cenuptan ve şimalden tehdit altına girdi <Varşovaya kazşı yapılacak olan u » mum taarruz 150 kilometrelik bir cephe Stalin Polonya Başvekilini resmer | davet simiş eek seyahat ların da ayni nisbette yaln kabul edersek her sene 7,200,000 Iyedi bin İLAM Avrupalının birl kayıp ay 600 milyon | dü birini öl- meskün yer işgal etmişlerdir. Riga için tehlike ei saate e. Kızılor- emen Prusyaya yal kül: faasını doğu |meni (D. dir, Baltık memleketlerinde 30 Alman tü lunı çevrilmiş bulunuyor. Bu kuvvetle İni İevamı 3 üncü sayfada, e 30 (AA) — er gaze- esi Londradaki Fena | Mimi baş vekili, KA a geldiği- kayi gö - en Korkunç ye- , de - nları . Şu bü- dürdüğü me; akar, m. imi erene facinlar, rplerinin, ha' ımbarı aim edi un blm nço karşısında denilebilir ki en > ordular gi eriyerek tüç beş mil- luk kadrolara Ep ii zat ha namıyan © lal 'üi mma ge - mişlerdir. Buna mukabil ordumuz beş yi bü- tün rü pm rm ve rine göre 5 Es neleri ke yl cidden yük kumandanlar veee erisir bu ımgelir ve i iyasi ve askeri Türk gücünün, yük- > ört | Pei kadar, adeta fi- ziki bir ın da neticesi halinde ke - male ennae bisi pa ralarde tahsil ii v nk muhtelif derecelerde bröve almak kurum İnönü 30 (A. telif yerlerinden gelen ve Türk Hava Kurumunun İnönü hamak Dakar ve My kursuna iştirâk e rce yüksek ve orta nçlerin- başkanı A) — Miyelakenin Sli Jakrol İnönü Kal dün): yüzlerce gence bröveleri verildi basi hareketleri, yaraya vera lar yaplmış ve bu gelmiş olan mebuslarla evetle ee fından takip edilmiştir. e yemeğinde gençlere hitap eden kurum başkanı Şükrü Koçak kurstaki yalışmalarda nı | çalışmaları ve bu çi ede 0- etmiştir. Stalinin âşvekiline Moskovaya ina Tahrana bir Rus uçağı ge Nikolajesyk Stalin ie baran vi. iz gta Öğ Se ele bildirmiştir. Mebuslarımız Anka- raya avdet ediyorlar için ir, ie müm Büyük Elçimiz de bu. şam Ankaraya gidecek Büyük Millet Meclisi yarm açılaca- Bından İstanbulda bulunmakta olan İdare İşleri Telefonu 20203 “Fiatı 10 kuruş Ruslar Alman hududuna 10 kilometre yaklaştılar Bir kesimde Kızılordu “ .. 224 Alman hatlarında 700 Km. lik bir gedik açtı 4 Rusların İz tattuğu iyi limanından bir görünü; No bir kesimde 2-3 Alman tümeni çevrilmiş! İngilizler yeni bir taarruza geçtiler Londra 30 (A.A) — rar- meni kati olarak kuşatılmış bulunuyor öğrenildiğine yR N yu |Bu düşman birlikleri Saint denis h sn çeri yakındnda, büyük ui Vetu'de çenberi yarmak için büyük bl Çoğu a eril vw — in 1500 rem; mumu hücumlar yapıl iğ üvvetle- İmamışlardır. leri e iyi haberler İbomba uçakları tarât |gelmektedi cenubunda İre, dün ilerleyen 5 sm ln irtibat te-| Tanklara karşı birçol sis etmişlerdi, ie Soulles neh- |mıştır. kameri. Di di Alman tü- (Devamı 3 üncü sayfada) ulda pe 'uslar Ankaraya avdet etmekti; Anka gelmiş olan meb- arla Bilecik Valisi, basın mümessil m ve tat makta olan Galatasaray lisesi izcileri hazır ardir. ül le “kı rkad: Bugünkü dünya harbi hâdiseleri â risinde Ketadiğ nekadar mühim va- zifeler gördüğünü görüyor ve okuyorsu. gonlar bağlatmaktı ir müddettenberi ya bulu - nan Saffet Arikan — yu akşam Anka» raya hareket edec: Tunmuşle Bu münasebeti bu sabah plânör ve tayyare ie (Devamı 7 nci sayfada) Kesserling'i in Hitlere ve hak sahibi olduğumuz kanaatini ver- miştir. Avrupanın cephleri gibi fikirleri de şek karışık göründüğü bulanık devre - ie, en çok güveneceğimiz hayat azmi- ai a yp ancak eyi matte bulabili- gazetesinde şöyle cephesindeki ve esir v e yor. -» Haber vw: , Rus şi ile de, ii air de ğldak tadır. Fakat bu umumi ka- Budapeşte, 30 (A.A) — Jansının hususi muhabiri bildiriyor: Anadolu gitgide artan zorluklar karşısında, hü Memlekette dahili ve harici sahada em de kabine; Macaristan siyasi bir buhran geçiriyor erdiği mesaj Napoli 31 (A.A.) — İtalyadaki Ak erling'in sulkastı müteakip, Hitlere side diği mesajın metni müttefiklerin e geçmiştir. RE mareşal bu gerine Hitle- ii bulunan Türk ME Yahudiler Hüküm ta abliyet timizden gelenler Türkiyede otur rupada bulunan "Türk ti Ya- bazekipar e kısmı, in ananas Başvekil vaziyete uygun yeni bir Kabine eşkiline gayret e ediyor e m Şerit alak Le ami siz Nisan dan ayrılmış bulunan akil sn ay eye almak suretile (Devamı 3 üncü sayfadı 2) çe karşı merbutiyetini “veya sadakatini | uklara müracaat e miş olanla; beya mahiyetinde ig Br Pi ep eg e mg İzer. hü- | Alman olmadığını bildirmekle iktifa eylemiş - 'ketinde kümet ayan op etmek nz) haiz buli timiz bunlara iskat edilmesi m oturamıyac. vize ve verooeli, Avrupada bulunan “Türk tebasi sanan bu yegen ihmal ete inleri geçmeke ın sayısı on hükümeti gerek kendi memle kse işgali alında buluna 3 üncü sayfadı bir ri mar Kasları önrdn rabilecek İri br Montgomery ordusu köy Dn il a aç geri! müthiş muha) günde üç veriyer. 54 va rebeler son A > sunun istilâ sa yerler, Fransanın Hünli” duğunu ayi Bu tempo ile Bai randevi man nayi Oda vim Gider - inen bir şey var: At | Askeri i harekâtın Kuvveti son yemi Siyad, motör- lü, zırhlı 50 tümenle 4000 tanka ve'pek “İgok sayıda uçağa, yani ingiltere adala- iz ezbere biliyoruz. Son mz $ üncü sa; Feridun Osman Menteşsoğlu rında toplanmış olan o Ayzenhaver dusunun aşağı, yukarı yarısına yükse- len birinci Amerikan ve i e ine Miz - Kanada ordularından elek Ment- /gomeri ları grup o an lede 30 tü ku vaziyet | İki cephede son görünüşü manasile praklarına intikal ettirmek imkânını elde edeceklerdir san z “Emekli yere K. D. Normandiya e: 'mek suretile 25 Temmuz sabahı baş sür, map olduğu büyük ve umumi ii ara vermeden büyük bir şiddetle edir. şısında: Mareşal Rora- olan 20:25. Lü- ikinci, Beykoz ü menlik ile yi BAN olduğu kar- (Dev. sa; w 7 nci yfada)” o © Dünkü Kürek ve At yarışları -. Kürekte Galatasaray birinci, rok 4 geld üçüncü kulübünün tertip Dün Galatasaray kulübünün her se-|Misir konsoloshanesinin önünden baş- Gatarasaray ne tertip ettiği kürek yarışları Bebek İlamış; Rumelihisara kadar gidip gel- vx Hayra yarışlarından iki -İkoyunda büyük bir yi ye dikten sonra Galatasaray kulübü önün görünüş; Solda Bebek koyun- tır. Yarışlara Herekesj , Beyİde 2 nci mi bitirmişlerdir. a iştirâk eden fıtalar, ıkoz, Demirspor ve inek sipir yi İ Alınan tekni Ver şunlk sağda e heyecanla tal 8'İlüp iştirâk etmiştir. Kitalar yanşa (Devamı 7 nci sayfada) eden uu Bayanlar Eğik Göl ir

Bu sayıdan diğer sayfalar: