23 Mayıs 1945 Tarihli Son Posta Dergisi Sayfa 8

23 Mayıs 1945 Tarihli Son Posta Dergisi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SON POSTA - Mayıs 23 n iz 0 İla rının a kın hal Kok kömürü fistları | İstanbul Defterdarlığından: geçen yılın aynı ihbarname e si dağıtı -İ sıra Ne. Adı ve Soyadı İşi Iş yeri Vergisi o—oONo, O Senesi nina devam olunmi z Kik e ü tarma J ve d tarmasız Bü arada akallardan aldığımız ma 1 Artin ve Yani Terzi Yanastır han N: 18 ei lümaf şi kii İğ fiatları pe yan * B. "layan: edilmiştir. F. vi ombine seferleri tarifesi”, eN Baldliyölün Dmapilir 3 © Hasan Kumkum Mekik imali —— B. Yıldızhan No. 17 EAA ———— emekliye a; VR ye Boğaz, iie Yalova arâsında a) aynı vapurla| Dün belediyede bir to İs İstavri Buçiş Tera İrfaniye han No: 4 7 e rak yaş haddini armalar ör sal . B. 155 eyahat etmek kabil olacak emekliye ayrılacak memurla; biti Fz. 390 —— işi üzerinde zim MS İYak Senso Mobilyacı Erzak anbarı No. 22 C. 88 12/ o Denizyolları İdaresi târafından birjrak Köprü Boğaziçi iskelesine sidar, Belediyede 20 kadar memur yaş had-| 5 Refik üret ente Yenicami avlusu 35 K. 1539 8 v1 ei hazırlanmakta olan ak-|ve 10 dakika tevakkuftan sonra 2045)di colayısile mf ei Cılacaktır i ; B. 30 malı yaz ire tatbikine birde Köprüden hareketle tel lee z f 3.05 ma lanacaktır. Buliskelelerine uğrayarak Beykoza &a > i ir vi iğ ami ki Gerek Diğ üsamereleri 8 Mustafa Sevgili Daktilo Yenicami avlusu 32 Gla ği vat içi, Kadıköy ve Marmara hatl -İrek gelişte tekmil Boğaz ipin Cumhuriyet Kız Lisesinin yılık spor 7 © Muhsin Yüksel Kanveci kN Sel # und ayni vapur ve tek biletle ma e. © O lık Ve: aktârmalı güferler TİE 7,25 de Anadolu Kavağın -|evinde ei kızlarımız. e gös er ie tir. Bu yeni hazırlanan ebeni ıktaş Ort z / c. 282 adm kale biri de mı a - doğru Köprüye ve Köprüde 8 O Menahem Ödemiş Gömlek ütücüsü Boyacıhan No: 4 K. 220 11/36 dat & biletli ai edin a ei ya ia iskeleye laz katla Haydaraşa vü Ankara eks-|üncü e da bir müsamere Gi iyi Miş Ra için vapur kaçırmaz ihtimali —. önül aktöüciin. dl” Lü | odilştir. 9 © Moşe Yenidoğan ve Yako Eldiven imali O “ülecihan No: 9 r Al os #zalacak, geldiği iskleden gideceği is - OR Bein Çikvaşvili o ae aye dakikalık vir zaman) a de inreketle Adalar uğriyorak > iy şekiiyecektir. Bu kombine usülüas Haliç) NE Kadıköy | kız lisesi 10 © Salâhattin Özyer Aso Ketenciler kapısı 6: 6-1 148 Şu tarifeleri de irk a bulunmakta al Köprüden 18,15 de hareketle ayni su - spor bayrami verm ve lele ala ai Şem Ge yk, sani 20 de Ka Pin vik Ayı dp Bilayktie Süşine bime» - vağa ? bâiyakmıni seçki bir” kalaba) 7 187 AR Pişkta Kâğıt çizgicisi — “Sabuncu han 50 1210: ea t köy 2 tal, tekmil adalara arayan Kaya 1izi9da yapmıştır. Da a Sporcu gençler muvaffakiyetlerl.e ; ülecihan Merdiven alı — K. 173 5 a De m e mina 12 — Bekir Osgan Kahve ocağı © Lülecihan Merdiven a Kms er e em ya pas LE DS“ erdir Bu merasimi spor Hemi Gc. —s6 — n Adalar ve Kartal a yl |Bayan Handan ve Melâhat idore etmiş) 5 Menahem Ödemiş Gömlek ütücüsü B. Abud han No: 38 K. 1670 72/15 9 Bi bi Pendiğe gidecek -|l“Tdir Baya -Jtir. 4 — Ankara Ve yolcularını alıp! kı dh n işe . söz Me mer /0000 kö M © Cafer Bekiroğlu Çorap imali B. Abud han No; 47 12/46 o Me —— Köprüde saat 10 da harveketle| z me kadar gidecektir. Hayrette bırakan © Bu arada yapsa direklerine gide ani e Heybelideh Köprüye . i > cekleri munt rı gösterir 8 Revi fors| kalkan Bölü sonra Büyük I Naim Aki Mendil imal Handan han No: 11 2,1 oil © takıl dan e tekmi: adalara uğraya- PUDRA . ay z 'AMTARMASIZ KOMBİNE SEFERLER rak Köprüye bir sefer ilâve edilmiştir. a © 3 Aktarmasız kombine seferler şöyle) “ Akşamları da Kınalı, Burgaz iskele - İ ü $ iz papisenri s ler! için sureti mahsusada Köprüden) 16 Oo Mustafa Başar Kurucu Küçük Abud han No: 7 12/17 gl — Beykozda saat 7.25 de kalka -|saat 1730 dabir sefer konulmuştur. k si vapur Anadolu iskelelerine uğra; n K rak Kandilliden doğru Köprüye GU mil adalar için ayrıca bir sefer fâve Jak Serfati Terzi o 835 de Köprü Adalar iskelesine yuna-| olunmuştur. Ve Cumartesi, Pazar ak. # Lan e e şıp 10 dakika tevekkuftan sonra Köp, ları içi i dl 3 Itriya e “ Ada-| adalara bir e ama Adalar, 18 Feridun Önür triyatçı Handan han No: 8 12/30 9 ara uğrayarak Yalovaya gidecek ve| Bostancı, ME See 3 olan vapur Adalara ve Kadıköyüne uğraya-İgun bir şekilde tanzim liğe. 19 © Kevork oğlu Artin Tersi ikin RYAN İDE EM, 24 6 2 AArtin Varvar ve Parseh (o Manifaturacı İrfaniye han No: 4 K. 025 12/35 941 B. 4 YERL MALLAR | PAZARLARI ği mler *ı Artin Varvar ve Parseh (© Manifaturacı İrfaniye han No; 4 K. 1m 12/38 Li Müessesesi Müdürlüğünden: ğ ın . emel si l . lâ h $8. , Çomü mekir oğlu. ye A; PantlA imali B. Abud han No: 44 K. 3142 1/37 ŞA Yün'ipliği yg olan imalâthane Almer i> ! üleri sir keçi. 2 — Vasil Satiraki Kutucu i 9 Vi Havuzlu han No: 23 C. 350 4/46 O sahiple, erinin dikk: * görülerine Br Ze a ap İM me ve Kel Ge elime in ema kadar ştraygara yün #htiyacı olan tmeiâthane | vee e çirkin Sas e kele Balen çam satış servisine mü- İİİ ir tabii renklerile 119 tacnatları. lara e - c. 310 gmen “a 25 Yergi Tortop oğlu Komisyoncu Balık pazar C. 93 K. 213 ü 14 den 16 ya kadar yine ayni servisimize başvurmaları açıklanır. artık parlak beee pike B 44 235 99 lilmiş ve yalnız. 4 Yorgi Tortop oğlu Komisyoncu Balıkpazar C. 93 K. 144. Süncü ihbarname B. 23 . Türk Hava Kurumu Genel : C. izan gi Fred Herok İthalât ve ihracat fkinci vakıf 941 Ticaret yılına ait defter ve vesat Merkezi nden: alına * krema kom. han II - 26 kini 15 gün zarfında hesap uzmanla- Hava Kurumu Gedikli Hazırlama Yuvasına girmek istiyenlerin ye Tı beyanname tetkik bürosuna ibrazı kayıt ve kabulüne anma. Bu yıl orta okulu bitirecek gençlerde! eahna ber rar bir Mead n sürüni “ say olanlar Hava lu şubelerinden ay ve EE a rn ören en köpüklü dr e “ie , Zenieami Maliye Şubesi Mükeleerinden yukarda isin ve ficret adresleri yazli mükellererin terki tia- nebilirler. Bopleselderi bi masrafları Hava Şubelerinden ödene “aral yi irameri Eleeksdk oaizamirini Mile gibi tebelliğe salâhiyeti! bir ten göstermemiş oldukları ve ü plânör ve paraşüt kampına gönderileceklerdir. (6434) izel daha dit — Di em araştırmada bulunamadıklarından hizalarında yazı kazanç hun, fevkalâde zam ve cezalarını havi

.gek İnöni LİL TAİ LU m dila TT LU EE İşletme U.M. al “Asetilen Cihazı Alınacak vlet Demiryolları Haydarpaşa Satın- alma Komisyonundan: . — (10) on adet Asetilen cihazı kapalı zarf usulile satın alınacaktır. — Muhammen bedeli (7595) yedi bin beş yüz doksan beş lira. olup dokuz lira (63) altmış üç kuruş- SAÇ MA GALALAR in teminatı (569) beş yüz altmış tur. ” — Şartnameler komisyondan parasiz olarak dağıtılmaktadır. — Eksiltme (4.Haziran. ie) gi günü saat (16) on “altıda dahilinde t en Gar bi Haydarpaşa Satınalma komisyonun. da yapıla ılacaktı Ze mektuğlarının o gün saat (15) on beşe kadar makbuz mukabi- inde komisyona verilmesi veyahut muayyen olan saatten in ya geçe- cek tarzda iadeli taahhütlü olarak posta ile gönderilmesi, (654 re TÜYÜ 250 KURUŞUN. / Me pri ir bir El meme anıza b m ihbarnameler tebliğ edilememiştir. olunur o (694 — enkaz odunu toplama, ihzar, nakil ve istif işi ğe Orman n İşletmesi 6 eğ Revir r Amirliğinden > Si ve uhammen bedeli 230 kuruştur. dan 3024 Jira 18 kuruştur. 3 — Beher kentalinin ege psn İNŞAAT KALFASI ARANIYO ear — Adana ve havalisindeki inşaatlarımız için tecrübeli bir kalfa e caktır. 2 — Büyük ve resmi Devlet inşaatını kalfa olarak idare etmiş ve bu in- şaatları muvaffakıyetle bitirmiş olduğuna dair vesikası elma saiki hafi il verilen projeleri yerlerine tatbik edecek reid em .— mile Ni Cariağ. Bağa Jakarda tekn blgiler berer zay kas çalyşabilmeckerii Eskişehir Posta ku- iç lde rağ Pl RE 1 a raya bildirm. leri ilân olunur. gi it, sün ile ki bölge gefliğinde ve revirimizde görülebilir. — İsteklilerin belirli gün ve saatte komisyona müracaatları, (6782) Bayındırlık Bakanlığından : itim - Hukuk Fakültesi Dekanlığından: imtihanları 29 ve 31/5/945 Sa- zalktar, 4 öğ tihan mevzuları ve tarihleri fakültede İgililere bildirilir. (6519) esinin rg ilân e dilmiş olan Ereğli limanı inşaatı eksiltmesi, fiat tahlili vahidi cet vard bazı açıklamalar Sazlı gerekli ürüldliğnden n ii 1/945 ta, rihine kadar uzatılmıştır. yi — Eksiltme ayni şartlarla 28/5/945 tarihine rastlayan-pazartesi gü” nü saat on altıda Bakanlığımız demiryollar inşaat dairesinde yapılacak- Y tar. 10, 15, 20, ve 25 inel sahifaları Erdek e eme ığından : Eri bulunan olağanüstü ile fiat vahidi cetvelinin on al eni sahifeler eski lik verilmesi karşılığında demiryol- bütün zamiar ve | jar inşaat ei iresinden parasız olarak verilecektir. * (6211) eme dek belediyesi memurin il rü murluğu açıktır. ın tasdik edilmiş olan yan tatbiki işini Hele, ve bu X lerden sali bulunan mühendis ten memurunun müsbiteleri birlik: Ne ed reliye Baptanlığına ni m ELİM RAGIP EMEÇ NEŞRİYAT MÜDÜRÜ: GMUELERLI B Rene EMEĞ- 2 Ailem EALL DIĞIX SON POST Yerebatan BAASI a lwlirilriTr “erse ——.2

Aynı gün çıkan diğer gazeteler