13 Ocak 1950 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2

13 Ocak 1950 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Si BOŞTA Ocak 13 Umumi af pgünlerde yeniden riva başla- yetler dolaşma; ie umumi af iânını RESİNLİ MAKALE Ez Sarfedilmiş sözlerden Esnaf Hastanesi Koruma Cemiyetinin kongre5i Esnaf sazlık fişleri hastane tarafından verilerek gelir sağlanacak, yeni b.r hastane yapılacak İstanbul Esnaf Hastanesini ta Koruma ve Ya.dım Cemiyeti. «li yiklk kongresi dün saz» hi) durulmuş, bunlurun tahsile ça e Emi..onü Haikeyinde yapıl. bşıldığı belirtilmiş, bu s.ada 150 vi Mira borçlu durumda göşterilen ediye vi Pra| Şekereller Cemiyeti adına e Kak Kella Gekay'len izahatta bu pazann hali olunan ve bazı gahıslar İ etinde Kalan paralar üzerinde ie. sre Bir sözün ve EE bir lamaz.. Bir a, bunu şar 46“ a ifade Vi Be kurtulur, “Bi. bulur.» a da, sarfedilmiş bir sözün kri ER çok zaman can'ı olarak kalır. Hareketler Tevil götürse r KISACA: İktidarın torrağı bol olsun Allah razı gisün «Unesco» dan... e eliyle hariku- bir incisi Beki ii kurak aklar münbitleştirile- topri © Amun Unesco, canım W- meseo? Hasır elin değmişken, mün bit ayak ami ğa akü raklığa» ia bül Fhik| kı ki ödendiği ileri z Tal Mirim az. hazır bulunmuş, ri. | müştl; ACIF YUMER yasey divanı seçimini muteakıp Çeşitli konulardaki tartışma. ei ire kuruunun 1949 yılı tardan sonra idare heyeti ve > Mei raporu okunmuşt 5 Evvelki günkü pi, yipeinlar : : mi | Rapora göre hastanenin bü.| bul edilmiş ve dilekler tesbit ntı Üniversitede dünkü topla (04 servislerinde bir yıl. içinde | olunmuştur. Mesuller ya cenaf he Ki m SAĞLIK Ge Er > Kurak yerler hakkında | Şiki nara na ep ün tevki p dar RK tedavileri bişi Dünkü toplamda ihassa d k f j itirazlarının(|: r hükeğe gl enin ere) | ALA ESYA . . ala olan hastanenin maf odanı de dildil ararlar alındı - ($ yemi şekli Hye 2 edildiler en li İstanbı 1 le e ve sanayi oda. baren e$naf gağlık fişlerinin bi Mhl selale $1 da müesseseye 70 bin Jirn hastarı Gm ermeni öne gece biri, Bultanab. tn ii Yeni vergi usul kanı Ç | yardımda bulunmuştur. Bun. hametinin bi U : dı ile i bir nuna , göre çiliraz arın Ö|dan sonr; ydi bügün si görüşülmüşti pi deylei merhametinin bu in i en! iz i ç # Taporda bugünkü ya. emi tamir ettirilmek Kai hakkında nihyet tecelli e Yaağla ği va y k nasıl yapılacağı tak ve Bekim kadrosiyle yıl bususta ei Me a e Hünkâr köşkü adı ve etmesini dilemiyecek bir kimse merkezi büro kuruleci bit edildi ea 82 140 bin lira iseyen Es. im meye sre, a eli lk SİM mayoz. eya, mecbur yi va ie tasavvur edilemez. Bir Ocaktan itibaren yürür-| bilmesi için üye ve ari da El Nevruz Bi Bit | ni Ve Angoz asil Karlo; Herhangi hir suçu işleyenin mwwtakalarla © ilgili tehassıslar, kuvak mıntakaların NE 7 a EE © suçun cezasına katlanması a gemin tebk eteriek çizeri yerd esi nara Tüğe giren yel ii ul kanunu | müzaheretl istenmiş ve üyel. > pi ASE e pü ie mes iki yangın olmuğ- bii bir emi dir. o 'Türkiye hirliği taralm. timi izl müesseseleri me irenleri Mal z Si lueoliriz Çalın cezayı b e am amkk Beka ON KR belimi ek, aş le kir Matan bördiğirmi ti saat 15 te Üniversitede pen ün sa 22 1 bu yangınlara ait tahkikata in şanından ol 2 a ei ur Bundan sonra göz alan hir JA 17 lira öder mükellef iR rl ei hir toplantı Bu onu Bs ki undan, söz pl ş Eze eo a iii si n m > ie a alam bnn tesbit edilmiş bulunmak Bi im üyeler idarp kurulunun vutulacakları İİA ahkisaşnı ikmal | eymiştir > ört göz | anağlar. İm La tadı z gliyet dolayisiyle üyelerden Po- > ediyoruz - aff: dör gözle bekli-| ynescn merkez teşkilât müs e El alınmıştır. Ali? Mükellerder iüraz kd e eş ee Hilimik muayeneleri, tahliller, Hünkâr köşkü yangınında, in ii) Klum da bulurmuşa. yenler arasında nedamet getir-| bet ve tebii bilimler rae in kararlar arasında; Unesco-| ni iki nüsha yla yevkili #41. ameliyatlar için cüz'i miktarda saat bekçisi Ebcep TE He Nuru. Bslş, nefsini ıslâh, teker hürri- dürü Prof, Dr. Malina, ink van san e memleketim. sz baniyoni maz) a öz alani icarel Oda- birer devet alınması uygun gö. osmaniye cami müezzinleri yete mğu takdirde na MD DİA bu tapar eses e ile receki e a tani ni gi şi eler Eği Enver Detsr, rülmüştür. Sağlık tlş'eli ve di m Ee Revep Bi e murkârane bir hayat yürmeğe rulmanı! TEE Yar. gor yardımlardan ihtiyacı kar. Wl görülmüşler ve vün adliyeye yenii dımda bulun, ri - vi 5 ahdetmiş bi-gçokları vardır vi mir gr 2 ku.J işin Di merken lie Bem dilekçeleri a he ni ML Rl ni yapıl e glam m ai > ye 0 una Veri EŞ rde yeni AS X e ek oz a mınlaka mes b Millet kili işl de vardır. gi ze elerinin. sağlığını a e ieakip fevki? edilip kiri masa gerekir. e My m ER Mallna yarn uçak Bul meye MK LİNİN ai Mİ ere ii Mes ve ikâmet bir takım yen ederek dünyanın bütün ku, Hahlceye gidecek ve. Orada anla nda mel idin li a ibeblerd. i affı | in GE üzerinde Beyoğlunda e atölye , sebeblerden umumi effı mah. | lele ayaga ge-| bulunan Unegcı Ni aark | Tü eki are yapılan yapması gerektiğini | beli:tmin. göz alan Vali diye Baş. | sindeki yanızma geline, buna zurlu gö seler dahi hiç olmazsa reken işleri anlatmıştır. Müte. in rsi Ç ura- dir, ae ir aş in ni un kısmen ve Çumburlyet savcısı! akiben toplantıda bulunan mü-| cai Li ç ii r El a TDİ da sağhk £i mesele. sahi Vasil He müstahdemler. nin Cezaeyi müdürü ile mi ir ömie e EYİ Bul Kaçarak İBAYET kı Da ei 08. Yorgonun yen- I sinde gereken müzahereti gös-İden Hıristo ve Yo reken verecekleri rayor üzerine, “Rolls - E Royce Belediye ve üne ağıman Türk meli: Bir Sl üyeler de ne, G5. ereceğini, Banat Hastanesinin na senbizet veraialeri tesbit ahkümların affa mazhaı 1 fabrik a e e e e kuvvetlenmesine sazaflür. oltu | ea Jar da adliyeye ve. mınları ve tahilye edilmeleri gay! otomonil fabrika- ea paz İzeni ile şehrimize gel. yasızlığından ve ia li Bunu, İstanbulda mevcut İ00'rile; kilmişler & iin değildir, Si gl zayı esirgedi. bine yakın esnafın yardımı ile! haklarında tevkif müzekkeresi isı bilğe bu defeki Weis törleri şe. ar iş, aylıkları a pr ae e ginden şi ll lapa BARR Küyvetlendiri. ie lip cezaevine gönderiimişler İŞ Di öiremes Midi s le | İneiliz Rolls mayer El Bele diye emekli 8; o Bulgaristanda bulunen Eç, ERİ . hakanı Sel 2 ayan rs ve Ka e e F. ie hn Ee e ee ia Sa ge ii Ya ali bildirmişti — ———— a A umu Me. çi iübaren verhimiye baş. EŞ esnafın yardımı He has (Kongre nizamnamede yapıla- “ini: Pei Eği tercüman Maya İN Mağ ayla 2 z iü nda Rİ iin ya: a yanikesrini Meri cak değişikliklerin esasarı ka- İki kişide 100 z mişlerdir. Dr. Levellyn ken: ar : sürmüşlerdir. (eee ini bar are kr Mealilnin Du üeyresi Je görüşen br arkadaşımın, iş| AYlklenmı İikante eiirenige eta semi e acı İz Müteekiben 1034 ten 1948 yı. heyeti geçildikten vor paket ero ME Di im tanbula gi a er KE yi di Si Pe İla ye la 3 | una kadar aidat nkpularyle erme ? 8 Küzel bİFİZ pl gel nkasın yi Zİ TAL ie orani da gi dan rm N mekte ve mena | Bölediye parasını Sarıyerde bir |. aze ii zini ve ERE elli - Anları kapatılmak. | Ş5 iren; ” üzerleri ——— | söylemiştir. Zabıta kontrolünün | İğ “diz ellik, wear) ZİMMEt.ne GeçirEn.8r araba denize Mek ve Bal kn —— Bir yılda Al; neticesi Jet hüküm sürmektedir. ye . w gi işe DE iz İrili SR wvelki gece gehrin muhtef) || “7 iz Mehmet, Önal'ın ia, | Sünükler adliyeye veriimiğler- Ur i kontrol Me Ni yerlerinde SN yapılan, g.i Mehmet Emini anma EE e ii Si sünni in ei kum yüklü hir arana, | “© aca vi ün di töreni 3 GE e, z l ortadan kaybolup © Büyükderede piyasa endderi İsti bi I li 1948 yı, | 514 esi , iki kişi fazla sarhoş "Pörkiçültür çalışmaları 2 İsi janan ve bu nn bol gi Pe Bir randevu bnda yaplan 2 iü 122017 lk etmişler, bunlardan nizamlara |” neği Şalr Mehmet Emin Yuri a. | yakal den Beşerkei hayvenler birden, a Hıacata mukabil 1946 yılı fçe, | 9947 hareketleri görülen 26 halde tutulduğundan ti ip. inu tanınan EE E lirasını belediy: yi ade kanlı risindı li ğnzlağında, hâkkında takibata girişmişler. | liye sevkedilerek müşahede gi te fe Eminönü Halkevinde bir top, BS m pci a Si şi 217,578,560 Jiralk ihi el tana alınmıştar, 'lantı yapacaktır. in yar a miktar geride meli Ki za ve ia <a ei b Zubitacn müsecoei randevucu çıra kayn ö9AM0 860 ra le ban a şe vene el ras Ay pimetin evinde ye- is TER İNAN IŞ T R R İ ANMA! Suç ortağı polis memuru Cemal bine Ehtmiş, hir aralı üze. m ve ven al bir o N Narkaya bir müddettenberi w. rinda kalan arabacı Mehmet). Özel okul ögretmenle- Bazı ga azetelerde birbirinden pozlak 'e sonra Suriyerin ilk buğday tesli- rçozu , mahkemesinde KAYI. etraflan EM tarafından in Fa) Ataman B! ni e inin kongresi ve bim için e il vir başladı; haberleri. e olaruk muhakeme edil. kurtarılmı ğında bulunan Ayşe Hn : ketler bizden çikulata is mekte idHler, RA lm simdn 1 etmenler kon. |, 2ası memlei ir söneyi memleketi değiliz ga 7 Ga di ee ; ML Mis Şa diyor ER ei ba ziraat mem he ketiyiz, Bu Bunların duruşmaları dün bit| o Bir taksi bir kişiye ( İkadınla m: oturan ük dim Müdürlüğü öze) okula me El gi ir. li Karice, Natitin ü EZ bk x0iş ve Agâh Cabir bir sene altı ak yaraladı — |metresi Ne ğe İM ayini Şevki Erkson'un İştirak, Bir di e GL VE Kayır miş > emr üren edebi'eceğimi Yirmi gün, polis. Cemal de) göğpetiden Tophameye gitmek, | ZE pe a nir a kpnere kağan e le, biz aklımız. yatmıyor. Buna | (dokuz ay yirmi gün müddetle ig Sal şolör Hasan nalın ia | 2813 ein liğin Orh; iri seçilmi Komsu memleketler bize cam siprişi in zekin feryadına koşan” ğa a > Çin e e iş V Mi Kiler Hemsilen Sfabrike akabi, bada dir izm biraz| | hapse, o kadar müddet mem. yesindeki 5032 numaralı takgi, E iyı Haber yermişlere imei akereliz. | J zum apatılmanı Bayar vaz e geçi gayret ve bir o kadar basiretle pekâ'&| | riyekten mahrumiyete ve para. Kadri isminde birime çarparak e boliğler yaralı kadını Et de bulunduktan sara yeni ga mesi üzerine açılan eni a. af” in temin edebileceğimize ina| (nin iade ederi ismini” muhtelif en yaralan-| fal hastanesine | kaldırmışlar, Te seçimine geçlimiş. ve ku, niyoruz. da ödemiye mahküm edilmişler masına api emir. takı da yakalamışI gi Gürcan, Orhan Çinili, ai » Her iki sanık mahkemede! m alınmış, | Tahkikata sayelık el koy hi ve e seçildikleri | İSTER İNA N ISTER İNANMA! ii 5 ll gönderil a kap Koyuri | muş, Müştak dün tevklt edilmiş anlaş takibata girişilmiştir. tir. 5 > ne diy İki li günün rinde evle. Dip esas yerine dönecek olduk- “tan sonra tahsili uzatmağa lü. | vk e diye e ümrüyorum. Yüksek tahsil yapmek o kok m1? Kar dl en gldiyor. Vaktinden evvel yıpra, m NN Gk gibi doğru yatak oda kasabadan, bir de İstanbuldan tarzda e belki he İbaska bir Şer e A ln e zaman d4- ei dağıldı, Bir miödet ba kak ki, evlenm. L, mâne giti herhalde b söylen daha ve vaf şeylerden ea Müfet v Ki mini emk Ee olmalı diye kendi aa 3 Uş Hamdi son Avrupa s8- yek Hele çoluğe çocuğa karı. elliye çalışıyordu. Nihayet ko-” Gi ml alina an 1; u Amerikan zihniyeti al” ayni Belkis bir Hayes gibi J biyorlarlar, ilme daldıkça hisler! gır pl Yolunu tutuneg, sinde nr Bir Amerikalı. köşedeki koltukta oturuyor, re e değişiyor, gevşiyor, daha dakru) değisiyo a e tara ile bir Avrupa kışlarını konuşanlara in ei barlar Ve bir kızda & Müfei e im şarklınn / yetişme! zek, söze karışmağa © cesaret imiiyeti. başlayınca, Ka “9 emeli EN kür seviyeleri ve görgü KEL Bibi ve içinden birçok dyo şaka aynca ep vererek belirimeğe | çalıştılar! yeocası bu şekilde konuşmağı rd eülüştüler, Böz izâlvaş meselelerine gelince! başlayncn ilc can kl raber ona, büyük p — Madem ki okumak latiyor, ni neşe İle dolup taşa rak: kadar anlayışlı bir ba. 6. Beninle iftihar ediyorum, bi Bayan Belkıs gözcü iie kÜ.!Esad Yılmaz M.S Yin Bane) Ri o eğ ei eyi — Gün oluğar ki, dedi, kızıma fimadı vardı. Kocasının göz üş cal demek istiyor j almei yav: aya veriyorum. o Henüz çok lerine ve az Aİ öakübienk izin a genç. Bu yaşta evlenip te na nanıyordu .Jladı. Arkadaşı garip bir gülüm rdu: Bir an ipl de sunular. iie öf * Oğur piposu sele: iğ del nu e Mi tütün dol vü B — Bu iz bir adr mal be ki, bu raber, hemi en de di. İyi geceler diledikten gonra olacak? Hayatta daha ne gördü onun yenmesi ml I' durdu, yeniden ayan bön edinin mİ Ew. büyüklerden ayrıldı ve fırsat. ki? Tecrübesi yok. Derslerin yü uzak görüyor, bunu n çı Belkis soğuk azırlamak iar ucuk, b; yemarlık gibi a. lan istifade ederek kedisini ku, künden yeni Kurtuldu, ği karmak galyordu. EE bujiçn ME ağa eiti l en versıni diye gözlerini bi si barı olduğu içln mesudum, de. gün Fehime slgara tabaklarını te- li gözleri sar ve DE ii te konuguyor, diye yordu. İpi giyinmiş, hayatlaki Yazla , değerinden emin, t€- ir yaşamağa pl çe bark onalirka i, vekamı, G- r ins Mü ei EİN Oğuz kaşaba da tanıdığı 3. a BE a kimse lere benzem da konuş u tuğu verin ei alına lan bir hava vardı. Da iz le, konuşması ve e hall ilein sanı adetâ büyül VE (4 iv Var) ! a li MD .., i | ğ

Bu sayıdan diğer sayfalar: