3 Mart 1941 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 6

3 Mart 1941 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

NCI Ncİ İkramiye adedi 6 6 6 Teselli Mükâfatı Yarım Bilet Hayarınızı BU SA AYAR EDİNİZ! 7 Mart İkramiye miktarı 15. 5.000 2.000 1 5000 TERTİP ÇEKİLİŞ 1941 İkramiye tutarı 90.000 30.000 £ i i 16.000 | 60.000 i | - k | p ” 000 i 000 500 200 100 50 10 3 15.000 24.000 30.000 15.000 30.000 180.000 22.026 542.021 Tam Bilet I 3 Liza İNNİ Muvakkat Semti teminatı Lira K. 6 s0 18 75 Üsküdar Yukarıda mevkileri UCM Beylerbeyi ve kapı numaraları yazılı ahşap binaların enik ri 103.841 pazartesi günü soat L1 dedir —— - 041 İRİ İPTİCİ Mahallesi — Sokağı Numarası Cinsi Mülühazet a Abdullahağ» —— 65 Temel duvarları 87 hariçtir, Ahşap köşk Tenbel haç Ahşap bina Mehmey Temel Selâmsnz taşları hariç v8 desinden tavra Evkazı kazma İsteklilerin © eminatlarile TAN Gazetesi İlân Fivatlar Başlık maklu olarak 754 Lancı sayfa sanlüni 504 304 100 75 sü mem Kolaylık Evi msi Umum Emlâk ve Arazi ahım, satım, kiralama ve idaresi CEZBİ ÇETİNTAŞ Sabık Kada ve Kartal Tapu memuru. Kartal Hükümet Cad. Xo.3—1 Dektor Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün saat (2 — 6) ya kadar Istanbul anyolu No, 104. / Va a Te. 22399 gm A AZ Ş Devlet Denizyolları İşletme İdaresi İlânları 3 Marttan 10 Marta Kadar Muhtelif Hatlara kalkacak vapurların isimleri, kalkış gün ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar. Karadeniz hattma e Perşembe 12 de (Güneysu), (Ankara). Galata ratumından. NOT: 4 Mart 91 Salı günkü postam (o yapılmıycaktır. Bu sebeple 6 $4l Perşembe günü kalkacak (Güneysu) pro- greamma ilâveten gidişte Tirabolu ve dörüşte Pazar iskelelerine uğrıyscaktır. Salı 18 de (Ana Cumartesi akkale). Sirkeci rhtamından. Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 9 dn (Mersin), Pazar 9.80 de (Sus). Galata rıktımından. NOT : 3 Mart 941 tarihinden itibaren on gün kadar Mudanya hattında haftada dört sefer Yapılacaktır. Pazartesi, Çarşamba, Cuma 8.15 de (Sus). Ga- lata Tıhtımından. Ayrıca Çarşaml Cumar- tesi 20 de (Sendet). Tophane rotrmındar Salı ve Cuma 19'da (Seyyar). Tophane rıhiti- mundan Pazar 9 da (Bartm). Tophane rihtımından Çarşamba 15 de (Bursa), Cumarlesi 15 de (Ülgen). Sirkeci rıhtamından. Pazar 1i de (İzmir). Galata rihtımından, Perşembe 13 de (Tarhan). Galata rıhlamından, * * NOT: Vapur seferleri hakkında her türlü malümat aşağıda tel Ion sumaraları yazılı Açentelerimizden öğrenilebilir. Galata Baş Acsmteliği — Galata rıhtımı, Limanlar Umum Mö- dürlüğü binası altında. Galata Şube di Pızar 16 da Köreleniz pr 18 de (Ça- Bandırma hattıma — v Karabiça Battma © İmroz hattına Ayvalık batına İzmir sürat battma — İzmir aralık postası — Gulata rıhtemı, Mentaka Liman Re- isliği binası altında Sirkeci, Yolcu Salonu. Ne 5 MUDANYA POSTALARI 3 Mart 941 tarihinden itibaren Iş'arı shire kadar Mudanya tında haftada dört posta yapılacaktır. (Mersin) vapuru ile yapılaca Pazartesi, Çarşamba ve Cuma pos- taları İstani ın sasi 9.00 da (Sus) vapuru İle yapdacık, Pazar pastası saat 9.50 de kalkacaktır. Pazartesi ve Cuma poslaları Armudluya da uğrayarak OGemliğe kadar gideceklerdir. Çarşamba ve Pazar postaları Mudanyadan döne- seklerdir. (1616) a erme nn er emr ama a Kuleli Askeri Lisesi Müdürlüğünden: Kuleli Askeri lisesine girmeye istekli olup ta taşralarda şubelere, İs- tanbulda da doğruca mektebe müracaat etmiş olanlardan sınıflarında dö- bekliğ! olmayan bütün girme gartisrmi haiz bulunan ve ayhi zamanda Firiş evrakını tekemmd! ettirmiş olan isteklilerin imtihanları yapılmak ü- zere 7 - Mart - Ml cuma günü saat 9 da Kuleli lisesinde bulunmaları ve bu tarihte mektepte bulunamayanların haklarımı g£aip edecekleri ilân olu- mar. (1443) (1618) hat Istanbul Levüzım Amır- inden Verilen: Harici Askeri Kıtaatı İlânları | 2000 çift er fotini almacaktır. Pazarlıkla” eksiltmesi © 6/3/93 | Perşembe günü sant 10 da Anka İzada M. M. V. Hava satin alma İ komisyonunda yapılacaktır. Tah- min bedeli 15,400 lira kati tem: matı 2310 liradır. İsteklilerin * li vakitte komisyona gelmeleri (2008 — 1486) Beher kilesu 4 kuruştan 803,201 kilo kuru ot pazarlık İsatın alınacaktır. 200 tonden aşağı olmamak üzere parti - ler halinde alınabilir, Tahmin be- beli 32,128 bira kat'i teminatı 4820 liradır. İhalesi 10/3/9041 günü saat 10 da Erzurumda as- keri satın alma komisyonuda ya- | İpıacaktır. Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. | (2028) © (1608) * Haydarpaşadan o Tekirdağına 1000 ton buğday pazarlıkla nekil İettirilecektir. İhalesi 5/3/941 | Çarşanba günü saat 14 de Çorlu- İda askeri satın alma komisyon! |da yapılacaktır. Teminatı 60 lira- İdir. Talip'erin belli vakitte ko- İmisyona gelmeleri, (2032) (1612) | ! » İ Beher metresine 340kuruş fiat İtahmin edilen 200,000 metre ka-| İputtuk kümüş kapalı zarfla ek-| İsi ilimeye konmuştur. 25,000 met- reden aşağı olmamak şartile ay- İri ayrı tekliflerde kabul edilir. İhalesi 19/3/9041 çarşanba günü İsaat 11 de Ankarada M. M. V. İsatın alma komisyonunda yapıla- İcaktır. Evsaf ve şertnmesi 34 İliraya komisyondan alınır. Talip- lerin teklif edecekleri miktarlar üzerinden kanuni teminat ve tek- İli mektuplarını ihale saatinden ibir saat evvel komisyona vermele (2016 - 1519) » 250 adet binek eğer takımı alı- pacaktır, Pazarlıkla İhalesi 10/3| 941 Pazartesi günü saat 11| de Ankarada M. M. V. Satın al ma komisyonunda" yapılacaktır. | Hepsinin tahmin bedeli 22,500 ra teminatı 3375 liradır. Nümune İve şartnamesi komisyonda görü- İlör, Taliplerin belli vakitte ko- İmisyona gelmeleri 2022 RE - 1557) Devlet 1 — Devle çin 19/a/941 çar; müsabaka imtihanı yüpıl 2 — İmtibana girebilmek için huluk veya fktsat fakülteleri veyahut siyasal bilgiler okulu veya bunlara muadil olduğu Maarif Vekâletince tasdik edilmiş olan yabancı memleket fakülte ve yüksek & mekteplerin- de Atar. Şürası Reisliğinden: mahklar i- binüdında Sürasındı mürhal bulunan Etinel su ba günü sant 14 de Ankarada Devl aklar, 3 — İmtihma gireceklerin yaşları 30 u geçmiş olmayacaktır. 4 — İmtihanda muvaffak olacakların memuriyete alınmaları memü- rin kanununun 4 üncü maddesinde yatılı gart ve vasıfları haiz bulun- — İmthanda muvaffak olanlara 30 lira asli maaş vecilecektir. 8 — İmthandu müvaftak olanların kleri takdirde müstati erk şarttır. saka imtihanı aşağıda yazlı mevzülardan yapılacaktır. A — Esas Kukuku, B — Umumi surette idare hukuku ve bühassa aşağıdaki kanunlar 3546 sayılı Devlet Şürası kanunu, İdari kaza nazariyatı, Türkiye Cumhuriyeti teşi Memürin kanunu, Memurin buhakemat kanunu ve bu işle alâkalı diğer kanunlar, Viliyet İdaresi ve idarel umumiyci vilâyet kanunları, Belediye kanunu. Madenler kukkında mevzuât, G — Maliye, başka bir müesseseye devam et- miyecekleri ve e addolunacakları hakkım ite 8 — İmtihana girmek istiyenler nüfus hüviyet cüzdanları ve tahsil vesikaları ve iki kıt'a vesika fotografile birlikle örzuhalle 17 Mart M1 Bünü akşamına kâdâr Devlet Şârası Umumi Kâtipliğine müracaat eyle- meleri, (4472) mmm Kapalı Zarf Usulü İle Eksiltme ilânı fıa Müdürlüğünden: Ii — Eksilimeye konulan İş Yozgat - Sorgun yolunun 38 taci kilometresinde yapılacak 11501 Wi- r& 83 kuruş keşilli köprü ingastıdır: 2 — Bu işe sit şartnsme ve evrak Şunlardır. A — Ekellime garinzmesi, B — Mukavele c D E F a İstekliler Yozgat Daimi Encümeninde bu evrak ve şartnameleri gö- cebilirler. Yozgat esi, Nafia işleri genel şartnamesi, Şosa ve köprüler fenni şartnamesi Hususl şartname, Keğif cetveli, tahını fiat, metraj, Proje, 3 — Eksiltme 773041 perşembe günü saat 15 de Yozgat Dülmi En- cümeninde yapılacaktır. ii vakkat teminat vermeleri lâyetten meye gire İmeşe girebilmek için isteklilerin 883 lira 57 kuruş e İhale tarihinden 4 gün evvel müracastla vi- ileceklerine dair vesika almaları Jiri 5 — Teklif ne kadar Daimi Eru mektupları 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat ev- cümene yetirilecek Encümen Reialiğine makbuz Posta ile görderilecek mektuplar nihâyet ü- saata kadar gelmiş olması ve dış zarfının mühür şarttır. Postada gecikmeler kabı (1335) vel J Genele? C. Müddeiumumiliğirden: | MARVIN 15 sene garantili İsviçre Presisyon Fırın - Süpürge ve Saatları AEG ber türlü Elektrik j! ZET Mletleri Ni OSMAN ŞAKAR ve Şki. | Galata: Bankalar Cad. 47/59. Telefon: 41378 Üniversite Cad. 28 - Kad İskele Cad. 93/2 Havagaz Bam Beyazıt. Ni — Kapalı zarf usulile eksiltmeye konulan iş (38387) otuz sekiz bin üç Mi ir seksen yedi lira | kuruş «eşifli Çanakkale vilâyeti dahilinde Ba- - Çanakkale gösesi üzerinde ve Jandarma ları kargı lacak ceza ve tevkif evi inşaatıdır, ilime şartnamesi, Yapı işleri umumi, fenni şartnamesi, Bayındırlık işleri genel sartnamesi, Mukuvele projesi Metraj, Keşlt bulâsası, H) Hususl ve fenni şartname, 3 — İnale 17 Mart B4l pazurteni günü sant 18 de Çanakkele Adliye” Binasında C. müddetumumiliği dajresinde toplanacak komisyon huzun | runda yapılacaktır. 4 — Eksiltmeye girebilmek için taliplerin (2880) fki bin sekiz yüz seksen liralık muvakkat teminat vermeleri ve ihale gününden tatil gün“ leri hariç olmak üzere üç gün evvel Çanakkale vilâyeine o müracaarla alacakları ehliyet vesikaları ile 841 yılı Ticaret “Odasına mukayyet bu: lun&uklarına dair vesikalırını komisyona vermeleri Mizımdır. İnşaat müddeti on aydır. $ — Taliplerin bu işe alt evrakı keşfiyeyi bedelsiz olarak Çanakkas, ie C, Müddeiumumiliğinde görebilirler, 7 — Teklif mektuplarının ihale günü sent 14 de kadar komisyona makbuz mukabilinde verilmesi ve rosla ile gönderilecek ( mektupların ihale günü sat: 14 de kadar komisyona gelmiş olmus şarttır. Poslada- ki gecikmeler kabul edilmez. (1292) D) E) 6) Pr) Miktarı Muham- men 8. Lira Kr. 420.— “ 7.8 temini Lira Ke sı s0 © (Açık eksilme 14 610.— 45 75 . . 4 Zamkı arabi 1000 Gk. 100,— 82 80 çe yay | — Mevcut nümünelesi ve kereste ebat listesi mucibince yukarda ve miktarı yâzılı (3) kalem eşya açık eksilime usuliyle satin alma- aktar. 2 — Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme hlzalarında yazdır. 3 — Eksiltme 8.061 çarşamba günü Kabataşta “İevazım ve mübas rant şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 4 — Nümuüneler sözü geçen şubede görülebilir. $ — İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve santlerde 95 güvenme paralarile birlikte mezkür komisyona mürsesatları. (1431) Kapalı Zarf İlânı Kocaeli Nafıa Müdürlüğünden : İzmit — İstanbul hudut yolunun 14 4 880 — 23 4 681 kilometrele ri arasındaki 53309 lira 36 kuruş keşif bedelli şose inşantı 20 gün müd“ detie kapalı eksiltmeye konulmuştur, Bu İşe sit mukavele projesi vessir fannl evrak de görülebilir. vakkat teminat 3020 liradır. İsteklilerin ihale tarihinden 3 gün evvel müracantla Nafla Müdür. lüğünden alacakları vesikaya istineden bir fen memuru kullanacakları. na dair 'stida ile yeni sene Ticaret Odan kâğıdı ve 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde yazacakları teklif mektubunu hale günü olan 7/3/ 941 cuma günü east J8 ye kadar İzmit Nafin Müdürlüğünde müteşekkil ş olmaları Mizımdır. (1139) Devlet Limanları iL! U. Müdürlüğünden; Muvakkat teminata Kepif bedeli 9 Ekalitme Şekli — Saati Muşamba “önlük “200 adet 10 M3 saatleri i 1 Nafia ANAdrliğtin. Mevkii, zı Çanakkale - Ecenb3* » Maydos « Karamürsel 2089 45 206 G 214 Keşif bedelleri ve muvakkat öemlnat miktarları yukarda yazılı i5- kelelerin tamiralı açık eksiltmeye konulmuştur. eleri 14041 tarihine rastlıyam cuma günü saat 18 de Geli rdıtmındaki umum müdürlük binasında toplanacak satm alma komisyor unda yapılacaktır. Şartoame Ve teferrilatı ber gün sözü geçen komisyonda görülebilir. (1436) İstanbul Bölge Sanat Okulu Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan: Mu. Fi, Eksiitmenin T. G. 8. M. Ta, Li, Ku, Li, Kı “ 81 Açık Şekil Harici elbise 11/3/041 Putartesi 107 S.A, İstanbul Bölye Sant okulu parasız Yatılı talebesi için 50 kat har'el elbise eksiltmeye konulmuştur. mi ilime Cağaloğlundı Yüksek Mektepler nssında toplanan komisyonda yapalacszlir, 2 — İstekliler 2490 numaralı kanunun istediği evsafı halz olacaktır. 3 — İstekliler Ticaret Odasınm 1941 yeli vesikazını ibraza mecburdur. 4 — İstekliler elbise şörtnamesin., kümaş ve malzemesini görmek istedikleri takdirde mektebe mürsraat etmeleri ilân olunu (0484) Muhasebeciliği bi- Gümrük Muhaiaza Genel K. Satın Alma Komuısyonundan: 8, Mart, #41 perşembe gi “ dar, de 403 lira muhammen bedelle af ve şartnamesi görülebilir belli gün ve saatinde teriinat makbuzinrile Galetü » Mumi İbrahim Rifat hanındaki komisyona gelmeler Sahip ve Neşriyat müdurü; Emin Uzun. Gazetecilik ve Neşriyat T. L Ş$. 'TAN Matbaası

Bu sayıdan diğer sayfalar: