3 Ocak 1937 Tarihli Türk Dili Dergisi Sayfa 2

3 Ocak 1937 Tarihli Türk Dili Dergisi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Fılıı; nelı:ı- ahtıyal ııı.nıuı olacağım. 4 run diyor, Ozan ail dik yavru) el tepsi dolaşı! lerinde okunuyor. &' G selil yapıyor. di Ütevazi bir. genç, * ıe'uiıııı'ı —w-:r * pmak ııuyoııunıı — Verecek iik cevakim şudür: Yavrom Sunsnin ııı istikbalını siğorta hıyıue.ıhı piân ve proğ3 iş j yapacak Ve onun. tat a| î bıklâ:ı;:cnıdo çalışaca- * ll ikişina: ilâve lı*.ı:ıı'ı ceklır. bessümlerile adiye Ca isran ediyor: m bir safir ' kahvesi ıen;llı kah ve dim | wd bir. cek I yetişmek * Nevzet Ozan nerdesin diye, Y“k'w * * in kıpııını çılıybvunı. kşam yedi. Merakta Kapıyi Nevzadın babası açıyor. Güler Yüzle buyu: top- — Tanmış. Suna Ozan (22 ay- ı’â;ı. küçük bir oynuyor. Yaptığı büyük l)ln farkında, — Nevzadın ıuııııı'ıil “akra- bası ve öğretmen Halit Ozan la Şül l'y: Ozanın da yüz belkide dajmi gürer yüzlerine bu zengin'ik bir derecede ilâve Ozan yüksek bu'dük azizim. arlık Ozsn ailesine sene de DiZE ÇIkacak diye zuğürt te " Mamati dn'nyı Üümit dün- yası İnşasilah çıkar. Nevza. da ne, yapacağını, ne düşün mü soruyorum. - Sakın bir - , karar vermediğini fakat her | yovernodan gelerek Fransız halide iyi işler yapmak is sualinize hoyat eder Hıv_ı'ı Kuru- ıyacak lâzımge iılk vızıfeleııın alit Ocan -— Yok emin olunki Nevzat bu para ile iyi işler göre Yakın akrabam ol. iğu için söyleniyorum Fa - Nı-.vnl_lyl bir. gençtir Hllı ve bildiği n Nevzat Ozana ba- | O yavrusile meş: izün — konuşmaları ıştırak parçacık * |Nıür ederim Mi değilde bir siğliçmek ister- ı'ıı-ıetburiyı-linıle | yim. Şükrüye Ozan, Hıln Oz An bayan Nevzat Ozan ve Nevzat gülüyor Kimi sözle kimisi tebessümle, kimisi de gözle? - İnşallah gelecek sene İkinci bir zengin Ozan aile sinin zengin kahvesini içer- sinde, bizde muradımıza er- eriz diyorlar. Elimde Sunanın ve bab- asının resimleri hem yürü- yor hem kafamda masalımı çiziyorum: “Bir varmış bir yokmuş Evvel zaman içinde Balıke- sirde bir âile varmış. Taya- re piyangosundan 12500 li 5 e'lerine geçmiş ve..., (!') asalımın sonunu zamana | barakıyorum: Her neticeyi bitmeyen masalımı zaman iyi bitirsin temınılıl!ı . R. G. Arkın* | AA Simi F ransızlar ir italyan hılıtcı gemisini tevkil ettier —| Bastiya, 2 (Radyo) — Li- su'arında avlanan (Belatire i çı gemisi Fransızlar tarafın - dıwvîır edi ıö#br ve ilâve edi- na) adındaki İtalyan balık | * Bilgti yavrum Sıınıınnv Dün; lise 9 uncu sınıften 1209 numaralı — Edremidin Ookulu öğretmen ve talebe leri tarafından hastahane den omuzlar üzerinde geti- len cenaze, namazı kılın dıktan sonra - ailesinin ar- zusu Üzerine otomobille Edremide gönderilmiştir Mehmet Doğanın ölümü arkadaş ve öğretmenlerinin amıştır. Lise direktörü Vicda ni Ataseven cenaze başın da talebesi hakkında birkaç sÖz söy emiş, öğretmen oku lu ve hiseden birer genç bir kaç sözle arkadaşlarına olan son sevgilerini ve saygıları nı göstermişlerdir Halkeri başkanı — Feyzi Sözenerde gösterilen bu ka- dir şinaslığa — temiz mimi bir lisanla — teşekkür mukabelesinde bulunmuştur Mehmet Doğan lisede Ed remit Halkevi — tarafından okunulmakta ve Feyzi Sö zener de kendisinin burada hamisi bulunmakta idi “Avukatlarımızdan Tevfik Başaranın kızı — Müveddet Başaran üç senedir çektiği hastalıktan kurtulamamış ve İstanbulda ölmüş'ür. Ailesine — ve kardeşleri Vahdet ve Meserrete taziy- elerimizi sunarız A'manca kursu Halkevi kurs'ar şubesi ye- niden 'bir. Almanca kursı açınıştırı Bu kursa pazartı günü Ali Şuüri okulunda ba lanacaktır. Almanca dersini Doktor Ferit Bayburt vere İ W Si ve va | ı'd( llse ve ıııelı. oıımııııı ! derin bir tesiri ile körşılan- | >Arapf Harlletile kitaj kılıp satanlar yakalandılar. Malatyanın Darende ka- zası aşağı Şerik köyünden Gümüş Mehmet oğlu Meh met bu köyden İsmail oğlu Yusuf, Mehmet oğlu Süley man, Mehmet oğlu Ali oğlu Hasan Arap harfle- rile basılmış kuran ve dua kitapları sattıkları görüle- rek yakalanmışlar ve hakla rında tutulan evraklariyleile adliyeye tevdi edilmişlerdir. —aameım- Birlik- Yurt Maçı. Bugün Ali Hikmet stadın: da mevsimin mühim maç- | larında biri olan Yurt Birlik takımları arasında yapılacak- tır. Adana felâketzedelerine yardım — için yapılan mü- sabakaların bu maç sonun- cusu ve ehemmiyetlisidir Bu itibarla müsabakanın heye- | eanlı ölacağı mühakkaktır. Müsabaka saat 14 de Güç ten Şuürinin hakemliğinde başlıyacaktır. —at —— Üç &aul İki Mmıi—- Taratından Balkevinde ve- rilen müsamere. Gece Halkevinde 6 Eylül, Ali Şuüri, — İstiklâl — ilkokul talebesi tarafından müşterek bir müsamere verilmiştir. Talebeler müsamerede ha ftamızı oynuyoruz adlı yer li mallarını alâkadar eden küçük temsil şarkılı bebek dans ve kertemik hareketler, numaralı, ah şu büyükler adında iki monolog, kum barasızlara öğüt, Atatürk, Akdenize, Türklerin türkü sü, Türküm ve daha birçok | şiirler okumuşlar ve muvaf Fak olmuşlardır. 6 Eylül talebesinden Va limizin kazı İstiklâl Aykut Şeyh Şamil Raksını oyna mış ve çok alkışlanmıştır. Müsamerede Vali Ethem Aykut ve her üç okulun ta tebe velileri bulunmuşlardır Dünkü Güneş T utulması. Dün saat 22 yi 5 geçe bizim memleketimizden gö rülmiyen güneş tutulma hâ- disesi Bu güneş tululması ancak Pasifık de nizinden, Japon adalarının cenup sahillerile şimali Ame rikanın cenubi garbi sahi! lerinden görülebilmiş olacak. olmuştur tır. Güneş tutulması -ancak

bugün dördü beş geçe sona w!Yb: bu yıl ikinci ak - güneş ’ hariranda atulacaktır Lâkin bizim ınumııle ge ceye tesadül edeceği için | yıııı..ureııııyzrı(f! Kadir, | - Vekâlet Emrine alnan m memurlara verilecek maaşlar, Vekâlet emrine alınan memurlara verilecek en çok iki veya üç senelik vekâlet emri maaşlarının başlangıcı bazı yerlerden sorulduğunda bu hususta Maliye vekâleti | vilâyetlere bir tamim yap mıştır. Bu tamime göre: Hizmet müddetleri on beş seneye kadar sene, ve hizmet olanlara iki müddetleri on beş seneden yukarı olan: lara üç sene müddetle vekâ let emri maaşı verilecek ve vekâlet emrine alınan tarihten baş- liyacaktır. 21 mart 1936 tarihine kadar aldıkları ve maaşın — başlangıcı lerine göre iki veya üç se- (— neye baliğ olalara artık bu tarihten sonrası için vekâlet emri maaşı verilmiyecektir. Bu tarihten sonrası için ve kâlet emri maaşı almış olan- ların aldıkları paralar — için istirdat muamelesi yapılmı- yacak ve bunlara maaş ve | ne kadar emri maaşları hizmet müd" ıılııulı: devam olunmıya - 21 maşt 1936 tarihi aldıkları vekâlet caktır detlerine göre v veya iki üç “şeneyi hulmımıı ) olani lara,ilk vekâlet emrine alındıkları tarihten itibaren bu müddet- leri dolduruncıya kadar ve kâület emri maaşı tediye edi lecek, bu müddetleri ikmal edenlerin vekâlet emri maaş- ları kesilecektir İnhisar Memurlarının Parası. İnhisarlar idaresi memur larının maaşlarından şimdi ye kadar fazla olarak kesi len vergilerin iadesi hakkın da İnhisarlar vekâletine ya pılan müracaat Maliye ve | kâleti tarafından da tasvip edilmiştir birer bordro tanzim edecek | ve bunlar'a defte:darlıklara müracast ederek fazla alı nan paraları memurlara da- gıtmak üzere geri alacaktır —— 30 Liraşını çalmış Altay maha'lesinde otu ran İbrahim kızı Mahmure Şehrimizde bu yıl yılbaşı piyangosu büyük bir rağbet görmüştür. Biletler keşide gününden çok evel her bayide bitmiş bulunuyordu Piyangonun çekileceği saat olan — 20 ye doğru radyo bulunan ka: hveler ve diğer yerler nu- maraları dinlemek isliyen meraklılarla dolmuştu. Bu yıl piyangonun en bü yük ikramiyesi olan 500 bin lira 34417 numaraya düşm üştür. Bu biletin bir parça şehrimizde olduğu o sının | yayılmış ve çok geçmeden | bu — yirmi de — bir biletin belediye tahakkuk memuru Nevzat Ozan ile tahsildar Mehmet Arkanda bulunduğu anlaşılnıştır. Bu iki arkadaş V2500 zer lira alacaklardır. Bu bilete yakın biletlerde şehrimizde bulunmaktadır. Kazanan numaralar Eüyük ikramiye alan nu- maraları aşağıya alıyoruz; 500000 Lira Kazanan 34417 “Bu nuümaranın 25 numara | oyukarısından 25 — numara aşağısına kadar elli numara onda bir itibarile yüzer, yi tenide bir itibarile de ellişer lira alacaklardır. Sonları (17) rakamları ile biten bütün mumaralar da gene onda bir. itibarile yü- zer, yirmide bir — itibarile de ellişer lira alacaklardır 150,000 Lira Kazanan 1221 100,000 Lira Kazanan 19360 70000 Kazanan 38559 60.000 Lira Kazanan 15068 | 30,000 Lira Şimdiki halde İnhisarlar * c idaresi şubeleri fazla Lira Kazanan 27789 kesilen b l J ÜN Bo P reralar aa 1000 Lira 5B47 Kazanan Kazanan 30458 20,000 Kazanan 33215 200,000 Lira Kazanan 6145 Bu numaranın 25 numa- Lira Lira çarşıda leblebici Ayşenin dük.ltinını giderek sandık ra yukarısından 25 numara üzerindeki bir bez içinde aşağırına “ündür MN VU Müsu bulunan 30 lira pa n çal mıştır. İddia ve şikâyet üz erine suçlu yakalanarak çal dığı paranın sarılı bez aynen meydana çıkarıl mıştir. Parayı kocasına - ve rerek kocasının köylere git tiği anlaşılmıştır,evrakile bir likte Cumhuriyet muddıııı iliğe ülm * ıııı,m olduğu onda bir itibarile yüzer, yirmide bir itibarile de elli şer lira alacaklardır. - 10000 Lira Kazananlar 33128 30573 381zü | 10379 78345 » 33557 26647 izo1? 30BAY 14976 <ai —- | gece etrafa ağızdan ağıza | kâlet emri maaşları müddet - | Balada 5 Yılbaşı Tayare Pi yan- 'gosundaKazananlar.. Yılbaşı piyngosunda e büyük ikıamiye olan 500 bi Tiramın yirmide biri şehrimize düşmüştür. — Lira Kazananlar 15003 3418 9245 2424 15228 26590 32928 6529 2467 1809 24583 20407 21532 27812 32794 ANORT.LER Keşideden sonra dolaba sıfırdan dokuza — kadar 10 numara atılmış, içinden ikisi çekilmiş, (8), (3) rakamlara çıkmıştır. Sonları bu rakam 1238 936 13194 30120 LLO77 | larla biten bütün numaralar — onda bir itibarile beşer, yi- rmide bir itibarile de ikişer buçuk lira amorli alacaklar. dir v Yıl Başında Şehir Kulütünün Balosu, Şehir Kulübü yıl başı ge- cesi bir balo vermiştir. Balo çok nezih ve eğlen- — celi bir şekilde geçmiştir. eğlenceler ya- pılmiş, gelenlere lııdAy:ler n [lımntı ııl Iıuıiı e- tilen balo Edremit, 2 (Hususi) Yıl başı münasebetile ordu- — evi sinemasında balo veril di. Baloda birçok ai'eler bu- — lvnmuş ve neşeli bir. gece —— geçtrilmiştir. Piyango çekil miş ve daha birçok eğlen - celer tertip edilmiştir. Ayvalıkta yoksul çocuklar için bala Ayvalık, 2 (Hususi) Kaymakam Hüsnü Eralın himayesinde burada Çocuk Esirgeme Küurumu tarafın- dan Halkevinde yıl başında bir balo verildi Sabaha ka dar devam eden baloda ge lenler eğlenceli bir şekilde vakit geçirmişlerdir. Böyle ce yoksul çocuklar - için de iyi bir gelir temin edilmiş- tir, Edremitta de soğuklar Edremit, 2 (Hususi) Hayvalar son günlerde çok soğuduğu gibi fazla tahavvül de göstermektedir. Bu yörzden grip hastalığı salgın bir hâlde bulunmak:- tadır, Tahkir ıı_ı—’;. n_—,ıiılls f İstasyon cıddeılndolluu- r içi maha'lesi: oğlu Kl—fâ'n —meseletinden Karaoğlı ııı e hallesinden Osman oğlu Ali ye İlsanen hakaret etmiş Vl) tokatla döğmüştür. İddia şikâyet üzerine suçlu: kında kanuni — müamel İY' geçilmiştir. ğ

Aynı gün çıkan diğer gazeteler