21 Ağustos 1936 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 5

21 Ağustos 1936 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

AR e e ge. — —— Savraş > SAYFAŞ, a a giye (profesör), M. Cemil Bo, - e se : I Türkiye şeker Ücüncü Dil Kurultay ei t Tüzün, BB. H. Te. e olam in a (öğretmen), BBn, Melahaş 7 .02,4e e , , Ü Kültür Bakanımız Türk Dil Kurumünun | 58». w Baysan, ME MA Hk gan “Ores Besin aa ünkü da bulundu - Gğrütmen), Muharrem Zeki Korgu Ankara Radyosu he ie meem dünkü toplantısında bu m Man 0. Sy Mu Zilekiyeyi bien em küçüğe ii < z C sa m Koler (işyar), Muvaffak 1 — Oda musikisi di Menim Sa itmek irme kartları adreslerine gönderilen ame çilek, Muzaffer in ? — Edebiyat saati Bilali niva a Kurultaya girm irki ki AS indis), Mükerrem Arın (öğ 3 — Orkestra (pâk) iyi bekliyen mütebariz muvaffakiyeti dösetii rm ikinci listesini neşrediyoruz mim, BB. Muhime nim öğret, * — Ajans haberleri bir mumünesi, şeker endüstrisinde elde Z lubay (Yedikv- Si Se pire ir (öğretmen), | 5 — Caz musikisi edilen seri terakki ile östörilebilir, inci sayfada a REM mr BM peki (öğretmen), Naci Eker 1926 gibi yakın bir mazide Türkiyenin | meni), Murat Uraz (Vefa ut elliyi eee iğretmeni), yeli “). BEn. Naciye Nejat İstanbul Radyosu yeker ithalâtr takriben 63 milyon kiloya öğretmeni), Bn. Nevare Akozan (öğ- ği ktörü), Alek- Nadide » BB. Namık iğ oluyordu. 1943 de ithalât 17 mik Nİ 'n), Örhan Rıza Aktuğ (öğretmen), | Sırrı pe eee ir er o- | Necip Onur, Necdet Rüştü (şair) Neş- | 1 — ii Operet parçaları (plâl e kiloyg düşmüş, 1934 de ise 5.718.000 lr Ekinci, erkek li- i et Hun (öğretmen), Nevzat Ayas, BBn. | 2—19 © Haberler kiloyu geçmemiştir. ve geçen sene iha. se öğr ğe baş- siya 89 no. da apart Ks no.), Ali ia nin Mz ora Nezihe | 3 — in 15 Muhtelif plâklar Yür y ük milyon kilaya b — aşi rn a ii Sr dat (Haydarpaşa a öğretmeni) Kürdemir Göksel (öğretmen), BB. Ni- ER Halk musikisi (plâk) bicer $€ öğretmeni), Rifat Bike (ünive m lal az zim Küle. | 5.2 2030 Süyo orkenraları Bu yekünlar dahili istihsalin seri iy. Sai iğietmenik. ri yi utluay, Bap EM een, #7 depolar | Men), Nuri Ataç (öğretmen), Nüzl : — Son ii kişalını işaret eder ve bünun meydana Binme) e er Binek Mialekellki KE (başöğretmen), Nüzhet Gökkel (öğret. Saat 2 den a sonra Anadolu pm gelmesi için takib edilen usullerin kısa ” (öğretmen), rü ye Ya O. Faruk Verimer (öğret nın zetelere mhasus ha bir isabımı verebiliriz. Lozân muahede. Şadiye Ötügen (Orta okul tarih coğraf- | ma Degirmen s0, no, 32), Bn. Baha Te- men), Bn, Nakiye Demirgüç (öğret visi verilecektir. va ticari ahkâmı ile Türkiye, yiye kr İİ El Cumut azfsi), S9 4003), Rasim Beka 0 ; : | $ sene müddetle gümrük tarifelerinde eli öğretmeni), Avramgalenti (profesör) | Bekem (kız lisesi Ye Şeren (yardirektör), Refet Bengü (öğ- Belyaşi Radyosu tadilât yapmaktan menedilmişti, fakat Türkân Altay (Öğretmen), B. BB. Bekir (Brinvi karakol s0. ne. retmen), Refik Ahmet Sevengil, Reşit inhisar sistemini tatbik imkân dahilin. pa ), Bn. Vedia (Öğ- hendis lisan yğretmeni), Bur. Örücü gama ». Reyhan Melek Kısa dalga (49,18 2 ı N 6.166 Ke) de-olduğu için, şeker bir gole devlet in e Ede Bül ban Özsaraçoğlu br pe Şamgül, BB. Rifat Cafer Sidal (dok- | 1 — Sırbça konu 0 > e m iler Tetmen), BB. Yus Muzaffer Baysal | Çiaydarpaşa lisesi türkçe öğretmeni), Gelki mi m Meriç (öğretmen), | ? — Yugsolavyanın Mi nebatla. | te, milli rafinerilerin i : (öğ ). hey EZA, ie dr.)İ Alâaddin Cemil Meba (Büyük ada Ni r za di sa » Sabri | “ yağa konfi tın yı verir artması için her e (Erzurum sap-) maden), Bn. Bahire Pertev (Kan- Sacit Akarsu, öğretmen), Sadet» ağu dca, ve macarca o- | türlü kolaylığı göztermeği l ie lü esir Gt), “Ahmet dili kur Hissi coğrafya öğretmeni), B. | Oru, Sai İğ “ e hil Balkaş radyosu göndelği 2100 | miştir. İlk Mm ie miiyesi i VI), Ahmet ai i iş 1928 de 4.582, Baik kere) Nurettin Sevin. ei Na-) Davut Meya SE Gülme Benli Dalak, EEGEMbAeN çe kimi Mel 2200 lin m 902 ye Krabi beya mi 090: şişeci 5 (öğretmen), isce beherler 2148 bir mikdara ye e mi ss Memet Ban mi BB. Çav izi BB. Salih Zeki Çekinci), Prof, Salim. | © — bü vi Fİ İli Be daha iki fabrika k imi he ! e Mehmet Ulukut © (Bilezik | gemin Dalkılıç (emekli < Peri | Rıza Kırkpinar (Bat'5. Örreş e imanca olara) er im nl İstemi müldariı Siyer e iü i ; ii i.v , , Bn. Şefi kü i e m Gi 2 Yi ağ Ve en), Bn, Pet rl e Ta 7 Dalya Mi ae ee . tesiriyle 5. ie Da asal bilgiler profenir” kiri Artun düpeincik pe slk hir Nejat Gencan (öğret), Tahsin Ban- > im minik an zn () ei kiloya e de; münhaninin yükse Bünin Ayn yn iler öğretmen) one m (Doçent, Tenlğos Gülbaşıin İş vaz Seval yekir Bale ğ ş > Hafız Cemal (dokto: — İ ), Veysi To- mında Türkiye atü ii e Havva Köksal (öğretmen Halil Kök-| ter özeni / el *), Vasfi Aziz Çavu: giltere | ataşemiliteri), lm Sazay, gayesini eşi), BB. Hayrettin KE ere Kapa Hamdi GE | e ÇA Bebeç Görk Bn Ne) *de di hakikatı değişim 3 Tetmen), Hilmi Naili (Ki çize imei EZ im pe çi Minekave, Zeki VER vin Sökmen, | Mali Hai e Muazz. ei K 7 a çi Me “hili ve ” hr ln), bn | gen üm pin ür | mek a Kip di | kan rm he Ma Çin japon e. Mahvi Bakır (türkçe öğretmeni), Dili yan) ale lede bin Bn. Zühre Ek Ç resin, Cevdet Çulpan, 1 Eriç, Mithat il Hakkı Cendey (direktör), A. Cebbar | İşsever i e Ahmet Halit ve kitapçı Bn. N. İİ Alacakoğlu, N Ataç, Fuad. Erden, doğru Moser (Türkçe öğretmeni), İsmet Öz- | biyat fakültesi talebesi), Teme item ie iğ Pa Burhan sk ve Hüsnü Göksu, Hilmi Bilend, R. Gür, Bİ no, 7), | kir (doktor), rektör), Sırrı (İstanbul yar şarbayı), den, Ne 20 (A.A) — Japon büyük * Kâmi | Gökel, BB, Faruk ) Faruk Göze m, Necati; (kurmay yarbay), “Celâl Yy İszet Melih Devrim ye (emekli abay), Faruk Nafiz (Çamlıbel | Mene. Raymond Pons (fransız er eri Alkoş, Ferit Zühtü Örücü (genel sek, çilli apon-çin iş birliğine ve şimali Akyük (direktör), Mazhar 8. (air), Ferit Assioy (eski maliye müf.), BEL ie inen), Meliha | 1€t7). Pazr Nazmi da başbakan ile Die görüşme yapamaz (öğretmen), M. Dündar e meş ele (öğretmen), Neyire Şilay, Sai- , A. Süheyl i ö Ya e mn e İsem Fuat kapli irmorman (öğret, | Ver, M. Şerefeddin Yaltıkaya, Mah- p yerdamınız uramakiı Mehmet Ali Ayni ERE Ba -İ Pe miralay), Pm Ataç (dok- BB. R a 0. Sez Oral t Sald, il Bilsel, Sabur, mine, gerkese teknik ve fi 1 İY AE v4 Kami | ba), Bine Gelde Dünde Der, Heli e ma Tu, | Cell Saraç, Mükrimin Halil Yınanç, ME Ke ya bi ioğl e ak beni) yer Sexi Candaş > löireimeni, o nukan, Semiha yi eşire Zahir, |, F*8'P rma — A Cafer oğlu, A önce ie aş de Manioğlu ei 5 N das (i akkı Ne gi v ye - ri 3 başlıyacak ithat Sadullah Via Sarkan , Hakkı Darlas a e sa TEB e an e ae Za miş Vilayetlerine tevsi e ), M. Said Yi m iy ki Kunter (va z Ahmet, Mustafa, Salih Zeki, Fethi Er. i j hiddin Bariş ve ram Be direktörü), Halim Sabit Şibay (sabık | Zeki Barn pi m Bn, > ig, Refik Günel, Ekrem, imleri m Muhli ki Organ (İstan- | müderrislerden), o a Melitopulos (ç. | Gültekin, Tevfik Kut, Nurullah At, Yananlstandı siyasal z öğretmeni), ” ktörü), Saadet Var- | (öğretmen), Bn. H. Mahiruz. Çdirek- Minili Ba Mine İbrahim Basmacı, | NAZm, Nevzat Tandoğan (Ankara vas E uli übler ka 1 Ki bul orta okulu dire! vi da), Raif Nec- | tör), BB. Nazmi Sonçağ (öğretmen), BBn. 1. Mujia Livarç (Arjantinden ge- | Visi), İsmail Hakkı (İlk tedrisat umum er Kapatıldı e Gas A a i ). Hüseyin i üdürü), Avni det (Kuleli askeri lisesi edebiyet öğret: iş (mütercim), Hüseyin Kâzım Öz. | len genel konsolos), Hüseyi, karç ( Atina, 20 (A.A.) — Hükümet, Yu. i i) bi Nazlı Silarköni (kız orta 0- va iz Ra dağreisiiyi Orhan Özel, Bn. Meliha Hü. m müdürü), Sadri Ata (Ankara | nani tarafındaki bütün sıya- kulu öğretmeni), B. Nebi oğlu > a - mi Ziya Günay, İbrahim Çağlar, in m lee e EN it e kulüp ve serklerin ka, SUNA, ” ş , Bn. Nezahat Kulen v Hüsa- or Bu tedhizin kün), Bn. Nurinisa Özçelik a ” ssiüğ imei Hami Danişment, İsmail eee) RR eler e Ku m kulübünün kapatılma. ) i ri re iy a 8 ça Be e < bilye ee e Özçelik, Refet Avni Aras, Hate. | Orhan » Bn. Meliha Sag siyle başlanılmıştır, b bi) Bill EE ea — ” ymm eli e iade (diş tabibi), Fatma mayt > ie inci ilk okul öğretmeni), B. ban id Pei Kâzm Yada (riyaziye öğretmeni), Ser Bilgihan, İzzet, Hafız Özbay, Sur ği Norveç elçisi geldi y milyalkut Çİ: krs-limesi ede Kenan Akytiz. 6 ). B. Jrr Oymak, Ezio Bartalşnş (mali), > duayeni), Bn. Rahmet Lİ Ör. > Sür K ei, fettiş), İ Simkeşyan n. Lamia İr. | Alessio Bombâcr (doktor), Eyref Kaz, kün, Raşit Devletgiray, Yusuf 2; Ziya: 7 Norveç orta elçisi, Bn. Ya saylavı), Tevfik Besim ii Tisesi e gen (öğretmen), BE. Mait Gören (Ro- —— Koji Okubu (şark dilleri oku. (kurmay albay), Nürettin “Baransel | Bentzon'la birlikte; bir Bn. Ülker Köksal Çİ e İde Kala Nedir DİY rektörü, Londra), Mine Dora de ama şa yle Bn. Resmiye Erel (İs | mezunen bulundeğa memleketinden Öğretmen okulu mesleği 4: şi «-İ CN. mezunu), BB. M. Ali Gökberk, ig BB. Major Alexandre Rose (in. ir meclisi azâsı), dönmüş ve vazifesine başlamıştır. BB. Zeki Cemal (Alman iz id, amma a aa — durgunluk ve ka; derecesi küçük akk Pk kıyas edilemiyecek de- inde kendilikle; - raşır; durgu ynaşma ME e O A rinden meydana gelirler, Bi; Tefrika: No: 30 urmağın hızına ve hacmine tâbidir. Terkibi, uz- recede zengindir. Hiç şüphesiz ki o, Siyke ile nihayet, mecraların Yaraları üzerine, yapışıcı dö YEN İNSAN i lu: - Henderson'un fiziko - şimik “kapı armı bul bir inad ile, kendi kendin. ip-kanaiak b BİLİNMİ YEN i Jenfa hakkında da vaziyet böyledir. İyice muş oldukları hamız, baz ve pori mü-.. akmasını ilşinin ilham ki 2 Ri | azan: Dr. ALEXİS CARREL tahlil olununca görülür ki il zekeb mahlüttur, Bu hususi terekkü sayesin- rojen denilen bir protein vardır. Türkgepe gm NASUHİ BAYDAR yelerinin yaşadıkları muhiti meme getiren, Kipi "ki, li ğe a e e rak: Kanın nesicleri olan beyaz ve kırmızı kürey. doğrudan doğruya veya vasıtah olarak, kandır. hamızlara rağmen ionlü »viliğini t ve veler, iç ii le, 7 Lİ Mng — K v a lak Oak itidal halinde bulundurabilmek, © VEE mhitin teşekkülünde esaslı bir rol oy- » iri 000 my arm e 30 bd Ba anl da gr ei marlar. Filvaki plazma, bavanm oksijeni Kan ve iç muhit milyar beyaz küreyve'den mürekkebtir. Fakat bir muf bamız, ne fazla kalevi ve değişmiyen pe kaz mikdarını tahlil edebilir ve vücudda ka, İç muhit nesielerin ayrılmak — kabul: etmez bu höcreler, diğer nesiclerin höcreleri gibi, bir ir mühüt arzetmektedir. Fakat 0, aynı zaman pal kalmış höcrelerin sonsuz ğına lâ. vi e meni ön 2 ydı anatomik ün- çatı ile hareketten alıkonulmuş değildir. Plaz- Protcinler'den, polipeptidlerden, hamızlar. zim olan oksijeni - sayet bu oksijen kırmızı kü. surlar da yaş , Uzuvların ve asabi ma denilen lüzucetli bir mayi içinde muallakta- e memeyi yağlardan, mayalardan, gayet zeyveler üzerinde üzerinde “tesebbüt t etmiyecek olsaydı - merkezlerin bütün hayat tezahürleri, düşü a Köne bie Healer irk, inden de mü. eye ve fedarikten aciz olurdu. Kırmızı kürey. sevgilerimiz, zulüm, bitin fizi- F MEKİEİİR z LE z Dİ yl cer del Bl w bede ie götürür. Ve aynı zamanda, nesic- pp Bu maddelerin mahi yetini henüz pek lobin | üzel, İni zg ii ye v3 âna dama? 2x Bunl felerindeki sonsuz ile dolu küçük keselerdir ki çi ciğerlere geçişleri * şimik vaziyetine e w “ k lüzumlu ” Öcre ti. o #irasında, uzuvların öbür hi inin biz viii ve.u si Kalk ai eli mürekkebliği ancak sezebiliyoruz. Her höcre ti. Mia hücrelerinin biraz. ide cidarlarının bir an ME Yİ Dan pi kendine uygun gdayı, faaliyetini hızlandı- re mışacakları oksijeni yüklenirler, Aynı Mağ içinde, sızan mayiden mürek kudretini haiz şimik maddelerle höcreleri de ih- plan, 20 Mütedil bir hale getiren maddeleri kan © zaman, uzuvlarda, kana kendi asid karbonik. ki Ka yol Di am m e tiva eder. Bu acayip fiilde i MDA ir. Kan, : fülde inc, sürüklemekte bulmaktadır. İşte bu sebeble, “se- ferdi leri e deri rtularını bırakıyla i be lal Keki ayan mebatlara tar bulunduğu çe ilmi tene Kr sl gi selen aleme en laa e mene çe ema el Vardır. Her uzuv, suda yaşı ee ye ir al bir küçük Sk nmakça beslemekte le eder. : Ka man iyİe durdurmak hassas ila m arkam em 1SIE ia nmn v KuMmMMiM Se Mia pei zannı mlm sinan İl a ml hane araz m mr kle miş oldukları abstraksiyona vakıa cevab ver mikrop işgaline uğradıkları zaman bunların, el) : i e

Bu sayıdan diğer sayfalar: