11 Ekim 1936 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 2

11 Ekim 1936 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ETİ >) THER İl şey E. Bugünkü otomobil kazası: DEN " İRAZ. k Bir İstanbul gazetesinde şöyle bir başlık gördük : “BUGÜNKÜ OTOMOBİL KAZASI, tu terkibi “dil köşesi,, ne yazan arkadaş gibi tahlil edecek Put bu “bugünkü or nel kazası, sizde #bugünkü hava raporu, ” bir ge tesiri yapmayor Bu başlığı koyan eli UK haksızda değildir. Saadete dair: # Saadet, insanın e eni — Lacordaıre 5 # Bahtiyar olmak ferdin hakkı, aynı zamanda vazifesidir eğimi e emreder. — Finot olmak lâzımdır ; insan Mik kendine borçludur, gurur dola- yasi, il in dahi... my de Gourm. cemiyetin İki buçuk aylık tatilden sonr» * bana — Oğlum “hikmetin,, ne ol- duğu, anlatır > Ölümlerden ö ölüm beğenmek: Eski Y İN : zehir içmekten birini seçmek hakkı idi. Mari filozof Sokrav'ın Bu iki türlü ölümden zehir içmeyi tercih ettiğini bilirsiniz çıkarılan yeni bir kanuna göre öl asılacaklar, ii ler: teklifi Estoya mart'a'yapr! ii tar. lüm cezasına mahküm olanlar, eri zehir e derdir. Bu iki cezadan birisini ki ik defa olarak 41 yaşlarında bir 2 b Yali Bi Bu 0 m, annesini öldürdüğü için ölüm cezası giymiştir. Berlin olimpiyadlarmın altı puvanrı “Berlin Olimpiyad Komitesi bütün hesaplarını bitirmiş ye oyunların Almanya'ya 1,000,000 mark kâr bıraktığı neticesine var, Bu haberi okuduktan sonra şöyle siman ; Almanların da, öteki i a bırakınız. Keeniili m önüne konulan altı puvan'daha A © Sİ rün ve kulak: adamları, burun ve kulak gibi uzuvlarımızın vazifesini görebile- cek ei yaptılar. Bunlardan birisi “elektrik burun” dur. vi a Bu burun havanm içerisinde > > buharları koklar. urunla o havanın i var Kısmı içinde bulunan bir kısım civa al koklamak müm in Belli bir fe iştir. Bu cihaz ufak, portâ- # tif bir rad, ir e Sai için fazla tiz ve fazla pes olan e ve sesleri kabul etme- ISTANBUL TELEFONLAR, El işleri sergisine Bi parçalar İstanbul, 10 — El işleri sergisine İstanbuldan pe bin parça eşya gönde- rilmiştir, Bunların arasında deri işleri dır. Üniversite için ARTVİN HALKI İSMET İNÖNÜNE Sevinç ve eler bildirdiler | EİN, (AA. rtvinden tüc- Artvi r ve w ei bir çokları» nın ee şbakan £ İnönüne önderilmiştir: inde h acak bir ei sieğ güm ie bugüne ik büyük şahsiyet 5 Mi 10 (A.A) — Belediyemizin bu yil yaptırmış olduğu büyük hal nası ve Afyon saylavı Bi. Ali fından imle â yurt pey nir ve sebze için pazar yerleri vardif« za gehrimizde bütün gıda maddei deri : ; ılmaz nimetleriyle m. Halk İn ML a Yeni yz binalar | içinde ve özünde sakladığı ancak türke sinişiri Ni ar A8 İstanbul, 10 — 1936 gin gi dek Grecetiinliir ilimler eni ene e hi yiye ie - 1 versiteye dn bir milyon iki yi her ân için isbat 7 bir kudretle i$ | yök olduğu umrandan ve Tiran, elli bin lirasiyle Guraba pe mika" İ basmayan Ve ndan duyu, yy” | bam irt kabare, nesinde kulak, burun, la mize ruz. Çoruh halkı büyi seyahatinizde x ve tedavi yeri; elli bi 1 itibaren büyü B. Çetinkaya Afyondan ayrıldı) talıkları ve doğum e elli bin li- | aralarında görmekle ve bu teftişlerden gi /(A,A.) — Bayındırlık bas, rasiyle BN v mi; yetmiş bin Jira- | hayırlı aliş almakla bahtiyar bulu- | kanı B, Si ya dün 22 dd siyle e ve hi vi Büyük gerimizden ayrılmıştır. ariciye üntileri için yl Girne 2 hastanesi ine ye- nu için üç yüz elli bin, göz pavyon: için yüz bin lira verilmiştir. Haseki ba tanesinde teğet Dayyayuna yüz mareşalm ve Ene me tetkikler halkın kalkınması yolunda ileri adımların me mill İşletmeye açılmış bı kuvarsal kağ saat ki sonra gemi doğrü yola devam edecektir. Cumuriyet bayramında esli yeni kimya enstitüsüine, ikiyüz | ya madenlerinden biri olan murgul ba- gelecek izcilere yer elli, eczacı mektebinin ia e kır madeninin de ihyası geniş bir hin- ç mi ali 9 | terlandın kapısı olan Hopa'da büyü ie hazı in, letine yirmi “bim yapıl Maarif vekâletinde Cumuriyet bay ia kimlik et dahilinde konserve alm te- amma e ri Li üze ir ei doğu illeri hayvanatından | çe seferberlil Kadri il geniş mikyasta istifade edilme De reji rulan ii. Meşhud KERUMUCE meyveleriyle ur Çoruh vilâyet son içtimaında hariçten gelecek izciles : ii z m mac mahsulâtınm | Ni k a yet dahilinde ihracat birliği teşkili gi- | zere bir komite seçmiştir. Orta tedrisat kind © | bi yeniden kalkımma tedbirlerinin alın- | şube three, B. Bek Doğan, yarı nununun il derisi müdürle makta bulunduğu müjdeleri karşısında LG By ey ER i içinded dir 3. Meni ye Muzik. lerle bana eli Yüksek varlığınızla temsil edilmekte Roni ve kemeye sevkedilmiştir. Suçluların €0- | yan cumuriyet hükümetine bu an ie ia mu, askerlik, İaf atma, ve harsızlıl t€Ş- | de sonsuz minnet ve gükrat komite bütün izleri kil ediyor. Kanunun tatbikindenberi | par ve ellerinizden al asi terbiye enetitüninde a lake DEÜ müddeiumumiye gelen adi suçları melerine karar vermitir yısı yüzde doksan beş azalmıştır. il çarlar ei LAZ ii ii api Murgul bakır madeni edilmiştir. İzin oldüğu gibi başlirms Bir ingiliz Seyis.” ie gelecek muallimlerin de iii vekii nin yek zi Ka icin lâzım gele ie ii b liye ilin RM üzer e Me ie eek ızdaki Murgul bakır madeninin iş- Ankara Hukuk Fakül ğe karar Klm dolayı sine girme imtihanı DİL KÖŞESİ: in halk sevinç içinde “Halbuki şehrimize pek az miktar- da kömür gelmekte ve bı a kilosi ş kuruşa satılmaktadır. Bu fiyat şehrimiz için azami bir fiyattır., Bu “azami,, kelimesiyle “faz- yüksek, manası arm ri Hal baki “azami,, kelime: m çok,, ma- masını iri eder, Ar “gehrimi izin azami derecede yili bir Hiyat tr, demek isem olsa ger Güneşin mağ İn yetmez ol- mağa ve iri üredir,, © a Vazifesi n İnkrlâb ve dil dersleri imtihanları “ İstanbul, 10 — bm 935-936 e inkılâb ders! am eden eden haziran üm s0 vr be k olamamıştır. er diller kurslarma devam eden 20 tale- beden de 85 er yıl me olarak Ankara hukuk de tihan 15 ilk teşrin perşembe, günü saat dokuzda A faktilte smda yi e e ve, kabul Düşünüşler SPOR TEMASLARI Şu “fak im kulağı e e e KE evvelki cümlede daha 7 mi ğa mecbur kalanlara tavsiye etsek mi, ne dersiniz? srdendi “fakat, denerek daha mü Biribirini takib eden him elele De or ? Berlin ve Balkan olim- ; piyadları ile Be GÜNLÜK TAKVİM 2.19 “Maden ei al İlanmakla 0o- a et dundan istil edilec: hari runa çok hal et di a ii 11 BİRİNCİ TEŞRİN 1936 PAZAR fazla hararet alınacağı Yol tüneli e alir ÖYLE ileri gi z © temin a ie ne olursa olsun, 355 | — Atattirk tamiri geretlendirdi (025) “ la, değil “kullanı. | bu temasların, eri bal 1352 makla,, dilim k icab İ “temin kımızın spora karsı alâ- — Adana pamuk kongresi açıldı (925) k,, fiilinin faili ner ir ? “ma- kasını e kiye os 159 | — Kalecikte şiddetli bir deprem oldu. 249 ev, otu den kömürü, ise, cümlenin yn a loğması 6,07 rulamıyacak ldi (928) e e z v5 Mia n bir İri) iie ire” bor ölmeleri - im a fai Kİ sen v yoluyla ken. batması 17,37 | — Başbakan İsmet İnönü Peştede (931) e pa da bilgi ve görgüle: arttırmak gibi inkâr e- lr De dilmez faydalar doğur- ir, ledler. 1 münel kidlere hatırlatmak Zamdır ki, milletlerarası masların faydalarını ileri İesi Mi izzeti © yu menfaatleri kullanmaktır > bizi hü- kümlerimizde yanılmak- tan koruyabilir. Türk sporu icin mil EM çi rr a tmak değil, bunun kadar çoğaltmak Jüzu- muna işaret ettikten son- ra pratik ee aid bir ear leri o sürmek ri olimpiyadla: deni er sürullü bir ad taşıyan rarası e) ya e tizm sahası inhi; ediyor. B: Balkan güreş ve futbol müsabakaları i bun! a müstakil ola- Mi yor. Bu, “olsa etk eeletişme Kavestli B ın bazı kan m bileni işi- ne yarayan bir vaziyet- tir, ve öyle 1yoruz ki sırf bu maksadla bu şekilde (o organizasyonu Siitele Gelir iltizam” edilmi Balkan sete Madem ki memi a el olimpiyad oyunları tib ay be ğe > ha um k, güreşi e bol, 'binicil! ve denizcilik, in b : hala; ini ve hal ir ir teklifin komşu memleketlerce kabul 2 e eceğini tahmin et YAŞAR NABİ

Bu sayıdan diğer sayfalar: