30 Temmuz 1940 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 2

30 Temmuz 1940 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

mp gar gramesasasıranmunnrananarasasadasanasasay, : gat RÖPİ A IR İÇİNDEN Vani o: yetiştiren kiymetli müessese Y. Ziraat Enstitüsü v Kk İraat mevzuunun Mmemleketis © —memlekötlerde hemen hemen aynis ii Miz için taşıdığı ehemiyeti (o dır. Fakat hususi ziraatin şartlari dl sağ €n «ork rü ettirmek lü- Oo gene bütün Te lr li üz Bir harı olur. Bu haki- Jar gölterir bu rılıklar biz e ür- yüğümn' en küçüğüne, en bilgili- kiye'nin şark, garp, şimal ve ii sinden şuna kadar her- (o bunda İklim vaziyeti, toprak terki. © kesin Bilir “Pürkiyemiz bir — bi biribirine hiç benimi Bu miz ziraat memleketidir. Bunun tabif (© tehalif şartlar, iktisat ve kültür şe- killerinin çeşitlenmesini, ziraatin i Yüzde sek iyi kâh bir şubesinin, kâh diğerinin ön © müzün dol tençberdir. yi rem Bem Bu ba- © İhracatımızın yüzde doksanı kimd mleketimiz koca toprak mahsulleri teşkil etmektedir. — bir beta zibidi Büyük Türkiye, in ve tar- Topraklaı n bu husiyeti eris- — laların arkasındadır. Gayemiz oraya (o titünün amma güçleştirmekte - ünl olduğuna göre belli başlı (dir. Karadeniz havalisi için, mahalli vamız köy ve toprak işidir. şartlara uygun Mısır tipi üzerinde Anadolu toprakları münbit alışmak, beri yanda Çukurova'yı inme. Nankör değildir, koy- beğendiği pamuk tohümunu bulmak ğei ike İâzımdır. Malatya, kayisi ağaçların- daki hastalığın izalesi çaresini, An- pi aldığı tohumunu iyi besler, Sa büyütü ir ve bol verir, zeki nâ uygun ei önün mine rakan derdin devasını, Manisa bazı ie nuna yerle: alığın panzehirini “bekler, Sami bulmak, hemde yerinde ik Tp gi a görerek ve bu tecrü müşahe- deleri ke eşi a ederek bulmak lâzımdır. Bu büyük bir iş- tir ve imei sarin olarak meşgul bulunduğu işlerden yalnız bir eld “Türkiye üzüm memleketidir. Bi- ve ihtirâğlar i istiyeme- va Bu, haksizlik ükemmel şarapl: ei EE ? göstermiştir. Fakat b: p lin Türkiye'de a trmabileni Yalnız gözümüzün önünde ve bus bal hakkinda nikbih kohuşe — bir çe değildir, olamamış ar. Se çalışmalar wardır. Bunlar, yak “Ba sualler, bir, i i, üç ii dağ Ça lışmaların mü ispet meyveleri gür, hâyatin ei istikametine eni P plağa başlamış da bulunu- O bakarsak bizi yı waller karşılı- yor or. Bünların İe-doksanı mutla- ni zn tesislerin başında, zirâatin €#- © ka gelip Ankara'da, Zirant Enstitüs n, Kata S&- sinde toplanır. yim yi yetiştire! yanın; münevver ikmeki Ziraat Enstitüsü, bütün Ma yk ri gönderen bir bü ihtiyaçları düşünerek, geniş bir a Yüksek Zi- teşkilât halinde kurulmuştur. önmeli ki memleketin. yan ziraat işinden b tat Me- selesi, raya kadar ekim bir hay- Yancilik işi, ehemiyeti hiç de bün- yeti hü tadan, sik olmıyan köy sahatlari eti ana olcak kadar mü- bind himdir he mi şöyle böyle bir asit evi kadar akla gelmemiş olan kaş Kürü da İlk ii dey dak Akla gelmemiş olmasini bir Di gaye “derdesi bare vaktiyle mühim ve va b tiren sanat kollarının korumasi GİR esefle sekr nl imei ve hiç bir şey geri kılmamiıştır. Türk derieiliği si Herm vom böyaeiliği bö: sim “5 esti ni ehemiyetini das A beni Çünkü Yük yeter ki, enstiti be: Maya iraatimizin erkânıharplerini! U Felâkefzedeler için yapılan yardım listesi Ji Doğubayazit milit yı & 3 Bezilşebap m Sardı £ 10 76 Bi 58 72 Haymana kizilay ubasiader 12 77 Blâziğ kisilay merkezinden sap ap 20 Yeki 5284162 83 81 Na Mh listemiz muhteviyatı 5284503 12 Umumi yekün Bterlin. 93/19/01 m Şefimiz Resletimhuru- a yaamiylu ye ili yardım kömülesi eliyle büyük els vi rg eye Allâhabat- dd İllias tarme Deden Tİ/KMi İskenderiye ye a ii muzdan ti ol slAtının felâketaedeler ikame” 84/02/— İskenderiye baş konsolosluğu: muz yle Mısırdaki hayıtses yerle 249/17/— Mısır lirasi Ur. Kr. 0 50 İskenderiye başkonsolosluğumuz €- iiyle Misırdaki hayırseverlerden Dolar 7000.00 Nevyork başkonsolosluğumuz v Sitasiyle Türkiyeden m edip Amerikada yerleşmiş sever müseviler Tüzünndan n hayırs | Fincilik mi liyoruz. Buna ri Türk - Yugoslav ticaret müzakereleri boşün başlıyor Türkiye ile Yugonlar İebLİEei sekret adov yüzoslav heyeti dün AA giderek. alâkadar. e die Matur. » Mü eler bugün Beden Terbiyesi muallimlerine - verilecek troller £ Vekâleti, si kalarında bibi göre beder giysi rm ile vi “ir “ a ii bir talimat - ham, öt la talimat- a ve salonlarında birincilik ve te$- gömme sahi resmi, il a vie e "Türkiye mektepler bi - üsabaka! e yurtları ta « w de eriyen eeiimleri hikkinda Hükümler ağmen, bir ayrı ya- gı ile, ol YA ii enstitü- lefden bahsetme! Umumi ol arak ir. imi yda edebiliriz ki Ankara Yüksek Zira; Ensti ii üş ke: iyi verilen yim vasifleri tamam. müdr! X b e a li ir il dale ya gibi zir: ii mâs- bale aliktiez eni bir vi & lan bir rektöre kavuşmuştur. Mü- essesenin m kendilerin. deh istifade ediler dühyaca tahın- mış alman Mn göğü, Yer lerini mensup oldukları kürsülers ens ME Yaz biri kendi İ- çinde başli başına bir Âlemdir. Biz bunlafın yalniz dolaşılmasıni bile bir güne rğramadı ai nl leri ve bilhası bir arasında mahpus me e dır vee hazin bir şeydir ki her bir fakülte aşağı yukarı beş al- akkın tasarruf tile türk ço- ekkeptir. Y ke sek Ziraat Gi böylece (o Şimdi yalnız üç yabancı profesör 32 enstitüsü Val vardır. Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü hü, hakiki mânasiyle emi bir memleket olan Türkiye e inkişafında ei kler! bi yö kuvetli bir teminat olarak öz » | caktır. LUS Ergani madeninde 30-7- Beşiri kazasında Raman dağında 5 çıkan yangın Geçen çarşamba günl akşam üzeri Ergas| e elim bir yangın çıkmıştır. Yangın 6 sabaha karşı söndürülmi 7 Bütün rt bir anbar yakmakla bit ş kalbi ini için sebep yoktur, Fabrika ve diğer biti bi nor- öi mes&isine iritizamla ü e etmektedir. çın meden çıktığı ve zararın hakiki iç en ne gitmiş olan Etibank umum müdürü B. Reşit Gencer'le İktrsat ri maadin müdürü B. Kemal Galip döndükten sonra anlaşılakiTo< ole ir, K. Ereğlisi Halkevi rini v güzisi , ara, ve dağları yayılmıştır. Gede esnasfi- - sıcak bütün siddetiyle devam etmiş- İl'de Marmı harman işleri maz di ee rai in teşel n, bu 8i Üçüncü petrol kuyusu da açılmağa başlandı Petrol mütehassısı Cevat Taşma vaziyeti go izah ediyor (Başı 1. inci sayfada) pa açılan kuyular, eti dağın ci idi a v4 tkik ve Arama a

izerindedir. Diğer taraftan sahanm kapa- e ii ski e Raman dağı sahasını HAAN e buldukları | lb pe yes yata r ve vasıfta bbüsata eçtik, arişler alış bul iatrdlake he, Haziranın birinci haftası İçinde, petrol bulduğumuz kuyudaki sondaj ğimız esmer Feti suyu e ettiğini eek binde 94 18.68 bensin, 25 15.31 p 95 9.05 motorin vardır, in, d yala Teri sahalarından İtalyâf ve inde çalışmakta ol€ ağına benzetilebil . ki: taramlanmtak Üzere ei 20 aa. — Vilâyet dahilindeki şile 271207 #ÜRe | Nakli, pek nadiren “yapılan bir usul iri o-|le, kuleyi hiç bozmadan, iterek tâşi- göyetoe İdik, Bu, 38 metre yükseklikte muaz- tan itibaren temizleyip iaçlamıya Başlıy va İtibaren gö- iL başladik. Bu nakil iyi oldu. 380 metre ilerde bir yete B. Cevat TTaşman bu rirken, bulduğumuz Bu sene o havâliye ekilen hsün, ye temizlenmiş ve ilâçlatmış tir, 4 demek olduğundan hi Kar Sed m tekitikeli ii Fakat muvaffak | Torbalı'da hava korunma | vetie başarılmış Bees er yünün enik başi yi yl beş si Kem hasam. Olü- mm? üye —.. ir 16 di günl ük — his yi piki ele Mille b banal ini Mn kasılmasına erleri orada için yük ir gayret eğrinin. başlanmıştır. Bugün gelen malümata e e Ge a. da mi hn bir göre 33 vel metreye pi iniimiş iştir. Bu iş için teşekkü | m yardım kolü bir Hafta içinde ortağı | eulummaktadir. Ön gün 20 punluk bos azasindn 477 İadın Ava kaydetmiştir |fülar konmuştur. Bugünde ri sonra Köylerdede aynı gayret gösterilmektedir. din'dya kaylueeda, (00 erkek 800 kar| Diğer taraftan Adana'da bülunanli anama inci sondaj makinemizi de Raman | et Sürası dağına gönderdik. Bu e şimdi Şürasında tatiller | gene kuyuya açmak için kutulmuşe ko Devlet Şürasi dalteleri temmuzun. seriyi . İzm KANLI vale le tur. Ümit ediyoruz ki deki cibinde ri girmiştir. Müsimedi yle ye 4 .Jeümhuriyet bayramından evel bunu çin İkinel ve gördüncl daireler söbetçi e «| da İŞİ a m arak kalmışlar İlk ku veya yaniı'pet Karadeniz'de görülen serseri maynler istanbul, 29 (Telefonla) — Karadenie.| eyi satıma vasabilesağimlzi tahmin de Dipburnü önünde denizden serseri bir » B. Cevat Taşman, #muharsirimize icimi gikarıldı. Ormanlı mevkiinde ikin- i > ve bir mesafeye ini de 15 ire borularla inilecektir, u kü yuyu kazarken alti Şi batinda pi rolün alada pe ancak 7 peel ala ğu hal emen bir ele e işin olup lemiş ve yacağını etmiştir. Ya) ine bir gesi rafından b ekili da iii eee alar vi rin iştirakiyle milit o: dir. Zahire fiy fiyatları Bi 29 iliği ei ni sanâ zevk, iftihar gürür ve Ümlt e mayın görülmüştür. Bunların Kös - | bündan sonra inceden inceye tetkik lm ilmi kesi malarını, aldığı rene bir iki la imei bir mü gizi ği OSMAN | ndan elle olmaları mke - | edilen peel sahasında, görüntüye gö- Ml Km 0 niyen 2i i meldir. dak pit taflan gör, Olin Gi , span ni baik ia Mi VE EN iyileri ie W si amk in KİRİ dâir ! Eski ki şiir de de erin yarı yuk vi değildi Fakat bunlar, Nedim" Bir gevheri yekpâre iki bahr Hurşidi cihan « tâb ile tartilsâ ei Galib'in Ayinei sine bahri simâb Güya ki boğazişinde mehtab. gibi beyitlerinin dar çetçevesin « sallı ye güle gömlekli bir mes öl ia'in neden kaçamaz, Bugün Aki darda Bde'di sakin ve lekesiz imkân kalmamıştır. Şizediki çocuk Jar, de mütehameildir. Onlar, tagayyür va ya tadını aldık alalı, ki Ki wi denizin bir yea ni sah iyi izden beklemis gar le ri yi ei nirdı. Bu gün dei enin, ME ve ek, yandan. esi ieyenlarla 4 ek ir, SESSİZ ve . ÜR eli re süzülen bir yel - rp dinlenecek yerde dalgaların sürükleyip zi iş bir ma- gri ör, otla öğretiyorl, ge göllere ağ şairleri, lederya der menafi bi - şimarest Kü hahi selâmet der keharest Şimdiki nesil, bu “ İstanbul'da bir in Hepa 29 (Tele alönle) sdnda bir dalcıyı ek yaraladı ve öldi Ki sebebi, katil er ten kiz kardeşini istemesi ve pe muvafakat etmem. aldi ia X Manifatura fiyatl: şi N lm) 2 beli pi na yle e Ela Madi Mnatieksünün de imi bu hu | seni e rmekte ihmalkâr 9 Bünyan Halkevi üyeleri NR ge m gali TE ar ve kari kolları er atila an yapmişlardır. Ö 0! etegi lardizmı mesi erine me eş . Me : Kapasite itibariyle Raman dağ Eva, | tağı, Arnavutlu! 2 NE sansi liç debili a 400 leniğ Ereğlisi i e balkeyi, makam | fazla kuyu açılabileceği tesbit o- dr vd 300 öldngu Ride Alaplı MeMiyd alar e da 6 ğ gezi tertip ederek küylü Remi Türmen Ka gi > e kuyuları aç | ton yar Allar Va hesapla £ Mia kind den ie El Bu geziden bil em > lan kuyulardan | kayese edecek ol | dn fade dünya vaziyeti ve haya kurumuna ei mek için muhtaç | kaya ei e e Ç a #agiteiiiikk Halle Mi mzer, Ör lu ranalap Yöziİmiğ ve Köyliyi elli ae Eldupummaz mekineler de Ameri - | yardır. ii eri gel nil mi, öeleler. etrafında, görüşmeler gapılmıştır. o ile v oluni ei ek ti itibariyle arklı i Men İS saadesi ğildir. Hai ii yi i al ii İliş ün vermiştir. Sel A tulumba ile le pi Kuy eki, k R1 ünkli dünyadaki petrol KÜN p -İzmir havalisinde geçeceğini, son vaziyetler | arından ancak yüzde beşindeki Fri, z yayi tahmin ve giz aki | rol fışkırır. 24 95 nden bizi tn bulunan eski eserler müşküldür. Ancak Raman dağın- | gımız gibi, tulumba iie çıkarır ğiN y) daki alimilem mevcut isale Değerli mütehassis izim ir müzesi müdürü n ya me m a e yi lemleri. upsımda cıkan bazı in zn ter.) tir tağını diğimiz şekle J dk için yaptığ seğalaltın aydat etmip. di n gi tr. Gerenköy, Ulucak ve Belevin'de çıkan | B. Cebat Taşman'ın verdiği vaziyetimiz. bakima, slotlar gin ye ikaz: dEiMerin izahal ve ni iie anlayılmışta İçlerindeki nelik petrol bi üçük parçalar, İzmire getirilmişti 'kik ve Arama Enatitüsü- m md iliği yukarı 1 "ih Suzbeyli Köyünde'de bi i kazılırken mermer vir Tevlia üzerine: haz | tin değeri öitol teleski. Ce- dedir. Bir kuyudan GMK bartma olarak hâkkedilmiş bir İran süva- | vat Eyup Taşman, Başvekilimizin di- iş deceğimiz petrolü a d yn release EENE çeklerini aldıktan sonraki çalışma- |ton olarak tahmin ediyoruz. Bu Üğiy | © | virlerine ait olduğu zannedilmektedir. A- ulduğumuz petrol yatağının dirde bilen hepi me ri yeri a 1 lar da ral Mi ve evsafı hakkında bir mu- | kuyuyu açtikt eme ak iç ye, gtürmuş biyer Yala ize şu atı eri şe iyi rmler yi elele Bunlarda | “ lata dağında İduğurbüz (lar görü pri evi | va Selçik müzesine sevkedilmiytir. yo elini m şii bi- lrdin har. İçinde talihin husuş olan işlerde kati İzmir'de sıcaklar Ke iie Biz bu ii eğimi 'n içtinap etme 1 şi) “a Kırk gün kadar süren alel e iii 4 cak Sa ye a Ea ir "İsonra vasıl iz ve mk anlar anla- iii apasite, im yapm. Düş bi Linea, Eomiti almak İm tek io Mü den dışarı çıkamamışeı, Eskiden des ve Mz kümlar, yi si va arkey ülüp kü selâmet « i | en tiyaiiet ha 7 p çül - dern cihazi Kizi ücün teknik vas | mizi özliyenler, onu karşidan gör - daha hudutlarını genişletiyoi tedir. a rare izi . ii ik hes bu sah e Fikret, “mavi deni, teğet bathuyoh “| Istanbulda beden terbi let, dan ei bir aksi de, meifi- i m li m Deni seniii Weili ... pelin e ts #'h, Ni şartlarına o uygun yanlara. edebiyatımızda ui den renk, huzur ve enerji Siren ie o ek i iyesi ile alâkadar “NİN du leri e de araştırmalar tuzundan İlk defa bahseden ın büyük çieyecan? Japon garabeti! meni yali gal iş ei * e a eme e lori öle pm e el e mem bk kya gresler memek umaktadır. Kara ve nahiyesi? İm ve bu işleri mükem- | denizi Dinler a ri babi, Miyuki. | Gisa Silika gözlüğü ile görürseniz Tekeş deriz EE ; Japonya da ex garip bip |iStfsst€ heyeti kurulmaktadır N e yi için de |: tuzu tada tada seviyor, yahut onu © bu netice; “re Yarırsınız. Uyuyor mavi deniz, (ke değildir. Japonya'da yabancı « Al e in paz Bu eyi - lk için öğlüyorlar. eyv Ayhi manzaraya biraz da siyaset vısrağlarını yazmıştı, e hakkında çıkarılan son bir ka - | öpebilir; fakat şayet , vin İz tl olunan tet- | sahillerde yaşıyan uzaktan biri ge #ünda, bakısı, Be acayip hilkümler || ve göz p? püre örme si a 5 & meyhanesi eşik luinuyof. sinirlari vardı an a lale gayi dışı Mış r ki ziraat edilen Bi; damakıllı / ” İl ve temi netiemlerr ila” dağın i m yaban, BE ortalık ei Jâzım yemle vk k p vo p g bir japon kızını dl dimi ki, dü N clk de & â di ğ

Aynı gün çıkan diğer gazeteler