8 Mart 1941 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 2

8 Mart 1941 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Merhum Rifa cenazesi dün hâzin ve EE erene ONADI ( Başı 1 ner sayfada ma kadar cenazeyi sarı kip etmiş büyük bir kalabalık otomobil ve otobüs erhumu son İstira hina kadar eylemişlerdir. Rifat Böl am cenazesini tal asil ruhunu tâziz e ar 'nakley geldiği lu ME maddi ve mi tün varlığiyle or tuğunu bilmiyen yoktur. ral feragat ve liyorlardı A nun” hizmetine koş Bu hiç bir itimatlı olm ni al şeflerinin sonuna kadar izlerinden ve hiz yi metlerinden uyrılmamıştır. Gön ri e ik olarak İs i ii Börekçi'ye, el rahmetini A1 Çelenk Bakan x meleri yalar el 80 yıllık & ımlekete ve millete iyilik bu iyi ruhlu vatandaş, bu e asil bir feragatte menedememiştir. elin fani dünyadan ayrılırk bulunmaktan nefsini Merhumun cenazesine gönderecekleri çelenklerin bedellerini Kızılaya yatıran bazı müesseselerin adlarını dünkü mızda neşri ri faber e göre dün de Hava uzılaya bu ge — ebeler yapmış. basi arada, Di işle ai namına Bi Br sa- ped B. ii li ei a m Güdüllü ve gönder N Kanla Gemiye ie gönderen eek be-| deli i Re arı . Va hbi Koç ta- alit a irki ar tarafından 25, B. ie 25, tarafından 20, 25, lal lustafa tarafların. an e oğullarısta- rafı , B. Emin Şenol tarafından 20 li (TEŞEKKÜR) Bevgili aile reisimiz Dr Rin arm “Rifat Börekçi'nin ger: e iştirâk marti bizzat eketin her köşesinden uyurulmasını rica ede- oğulları Yüksek müddelumumt Börekçi, Samiye Börekçi, a Börekçi, £ Börekçi, Ziya 1 KÖRİ Sevgili aile reisimiz Diyanet isi merhum Rifat Börekçi'nir ii İşleri Re- hastanı ye - | silme B. Hi e yakın bir indei afiyet irin JR t Börekçi'nin : dı Ankara'ya da kahve gönderiliyor m Bb yollarının kapanı müddet ağ dik. İki gündenberi İstanbul'da satışa çı karılmış olan kahveden 100 çuvalı da An- kara için tefrik olunmuştur, Kahveler İs- tani yüklenmiştir. Bu iki gün İçinde şehrimizde de satışı yn bileceği ve bu kahvenin bir aya yakın ya müddet, e er etle ii aktadır. İstanbul'da gümrükten çıkarılan Kükteler İstanbul, 7 (Telefonla) — Bugün güm- ekil 749 çuval ii daha çıkarıldı. ve çuvalı İstanbul'a ayri a 100 çuvalı ıkara'ya gönderilecek an miktar m diğer vilâyetlere aka meni Ceridei Hövediş ve Saadet geri sahibi UL Ankara güreş müs İstanbul abakaları 'denberi heyecanla beklenen An - Mi : elm serbest ve Greko - Romen güreş müsabakaları İm saat 16 de Hal Li 8 imize geln NEZ Kafile güreş istasyon! kenleriiden Sedat Şahin'in "idar: de, antrenör Saim ai an ile Fehmi, Ma nol, Ahmet Çakır, Halil Yüz Adnan Yurdaer, İsmail Yılmaz, Büyük ml ve yobandan mürekkep olmak üzere On altı kişiden mürekkeptir, Evelce de bildırdiğimiz , İstanbul takımı bu müsabakalara en kı ele eimiş eldir e genç güreşçiler varsa da risi Türkiye birinciliği kazanmış Ve bir kısmı de milli takıma dahil olm eşçiler u bakımdan eni cid bir hül ek mümki raber siklet üzerine aşağı m bir tal min yapma ündür, Buna nazaran e re $ , 61, 66, ankaralıla! şa canli gridir ve eli ise Li - Rumen güreşte; ni ankara - lılar daha şanssızdır. 61 ve 66 . kilolardan geri kalan sikletlerde email ka - zanması ihtimali fazla; Mamafil saba ra ii bir Ni e ati bel li müsabaka al â ii her iki ml kala. ineâ- epler de olarak b ki, yarı a- il mevcuttur. Son. söz hafif ve orta sınıflarda ankaralıl Bır ve ağır sınıfları e da a ka- anı » Her iki tarafa ması İhtimali rafinerisi klar tebliği Güreş ia ci Ea e) 6 di EN arz olan Ankara A İstan. bul güreş mi larımda hakemlik vazi- fesi e isimleri etmi Lili miştir. Bu arkadaşların saat 15 te Halke - saat 16 pi Bi e et Fethi Uzkun'ın bir hastalık- çak e İstem haber aldık. Selman Kapdanoğlu, İhsan Emre, Necdet Ulutan, Necmi Tolunay, ir saat 16 da Halkevinde yapılacak Demirspor'dan Ahmet Işık (61 kilo ) ne min Eskişehir'de SPOR Yarınki maçlar Yapılacak ve Hukuk İlmini Y 8/3/1941 ukuk İlmini Yayınd Kurumu serbesi kürsüsünde EPİ» #7 5 'ayma Kurumunun b iktısat serbest kürsüsün. e dün be E > 5 Protez Mall Ete. erme ni müsabakalar kredi ve kredi hukuku mermalu dersini SE yine nşr. mi Kân e Şubat ayında .. By i k ven Profesör dünkü derinde sermayenin "e. .İ at alı şampiyon AKIMI |bivetinöen, ehemiyetinden, dolayısiyle vi Bite talizmden bahsettikten sonra sermayenii İk bu şel tarılarına temas etmiş bi ni İma pa b in, evle . tayin ediyor ve Zİ Be # lerin, bankaların teşkil ettikleri serma; j Di a Ankara Bölgesi Fut - |nındaki farkı izah e Sermay' mi İkra, si dolayısiyle kredi mevzuuna da tali k Süne bol ie in ann bugü- asal iç | Par Muhlis Ete kredinin bir kere ikti “ kadar olan neticele, men #ebİİĞ| bir kere de hukukt cephesine işaret etli Sİ Mali. ni ir Ye cini b tebliğ bu » | kre, weli, m tir, a başında like dahil kalplerin müsabaka e rın sonuna kadar harek b hi söylemiş e Lami doğan EEE mek ve ndi uy ii ve münasebetleri hali lent kanunlar, İsi kant 74 ine nazaran tanzim edi z rma i Fihakika, müesses nizi k verme kanunu, (mürabaha imana Mdey yürie, beleş Mia ebabil Mta şekl Da asr kanlar vartnye me umların o güne kadar kazandı! Zan) dilan b mit. 5 neticelerle o takımların di kulüplerle gelecek hafta derslerine Am olan temaslarına ai rin sidaği edece a ibi mütalea edilmesi lâzım e —— j bn sair leman ZE ve ke) Ta d Beç Türk Hava Kurumun ie lüplerin geri kalan maçlarını Taşlar lüpler ise hükmen galip sayılmaktadı

lar, yapılan yardımlar LD Bu cetvelin tetkikinden anlaşılacağı ü - | Türk Hava Kurumuna yapılan a hir'e gidere 4ç yapacağını |, ., bugünkü halde Gençlerbirliği 40 pu: |dımlar etrafında aldığımız malümsiğ iç the Mecdi miz Pili rbii futbol ta- re, İsti Kazmirci! sı tin vanla başta bulunmaktadır. Onu 36 puvan: |”©* szmireilerden, Sy. | dün akşam «8 kişilik bir kafile ha -| 3, grarbiye takip etmektedir, Maskeşpor | ve mahdumları miti bin ti yüz eli. Niye ind ie Eski hareket eylemiştir , 8 mem "in iki maçı |pıfaturacı Artin Kınasiyan dört bi | aç Bl ili ann Yeğin Hakiçe > | İKM e ul vermişlerdir. Kazmirei Salih Keç' N Gençli ikincisini de pazar | askere m bir müsabakabı vardır. De -İsteyik Karunciyan, Nuri, Abdi ii hi Döklirepor” ig SİRA spor henüz birinci devrenin acılarını | Malta oğulları biner, Pertev Pakef ye gekmektedir. on Kohen ve oğulları. 550, 7 ; Ankaragücü ve Birlikspora İyem bu | Eskinazi ve oğulları, Yaşua e — Sekiz Bölge bar koşuları ii | hu, Azman ve Yazisi bese yüz İİİ Bugün Manisa, Burdur, Eskişehir, Sam- İdi zant ve Novaro, Hamparsom tayştd vas, Zongule ru 3 Yordan Yanoğlu, At P öle #uletletinin ki ile anten | inip Kazammiiilarıla eilemie BİMbi <İ| Niyaz amal Üçer iyel Kn e rine bi o. ii Di ıktır. erleri Mustafa , e va Tahmiizime göre, yarın yapılacak © a pa Ya ar Birlikspor ve Ankaragü: il Yaş sk diy İnönü koşusunun hazırlığı e anı daıpiyoe Like değil an 175, Mehmet Emin 3 üm Ankara'dan Milli Kümeye | Damlıyan biraderler, İsak ve Me biri hen lg vi , Sadi Kaplancalı a ii le ra Spor çıktı 1 da il a m ii yn Feslada yda SiRİİ İ Şehrimizin yegine mer mecmuası Anka “ ii "bis Ferdinand, Ki pci ii ikinıpi m Li mi Salınsas, Mehmet Sucuko, Yunu$ iş Mec m e ei en Ajanlığın tebliği (| (Avm, istetan, ke e er Raki 1k Lendi, £ Çelebi, Sati Sw Me ları, hakkında tafsilât ve t Aİ en son) Bölge Futbol Ajanlığından : Karamanukyan yüzer lira tel | spor haberlerini ihtiva etmektedir. Okuyı lerdir. ularımza tavsiye ederiz, İkinci ül ü ha | Düzköy, Iğdır, Ke Karr e e Rüştü Çapçı olmak üzeri Salâhi Vehbi 've diğer doktorlarla k yakın k N ” terfian kaybi Müdürlü Sakin Gökde- pia Salt Eİ rels an Ma- raş T.T. müdürü Fahri Kutluay Sey- ei 'T.'T. müdürlüğüne, posta İşleri re- isliği şube müdürü Şevki Özatan Maraş P.E. ile müdürlüğüne terfian tayin edil- al İzmir'in ece ından e gu- elif mem - zmir, 7 hazırlanan “bir ie isi a ini HE muhte canlı Sağma da olunmuştur. ie bayramma ka , 7 (Telefonla) — ii pılacak olan am hazırl u asal e bir progr mıştır. başlamışlardır. vaa m lira kiye rsite ayl Polislerimize atış Mesleğe yeni girmiş polisli: Ankara Emniyet Müdürlüğü zaman zaman kurslar açarak mesleğe. yeni inti sap etmiş olan b iv Ki bilgilerini arti eski m ların da ali aze bir muhafaza etmelerini temine çalışmakta halde 1 değirmenlerinde - Kurslarda verilen nazari derslerin İstanbul, 7 (Telefonla) — İstanbul değirmenleri Türkotis hesabına istihsale ya ee Em de ihmâl o- amaktadır. Bu nazari atış m ki verilmi memi . dersleri veriliyor Fi sile yomunda devam oluna; — BİRLİKSPOR ere atış dersleri verilirken derslerinin di alar dh dahı ması mesi için palgenda ni nl ana ei ktedir. leğe gi- yi a vranmas ri tanı rar mai poli - > ie nazari ve ameli ii dersi görmüş lerdir. Yukarıdaki resim tabancaları Uze- rinde verilen izahatı dinliyen ve atışa ha- e polis memurlarımız göstermek. Ferih Kule ki hakem- RDU Özeüiş. Yi sonra kulüplerin aldıkları dereceleri gös Teke ve Muratça kö; 725 lirayı A akerrlda dır. Buldan'da dokumacılar kı — taklariyle — Hali mek ve öilekleripi eği kmek lerdir. da bazı vatandaşlar da EEE 328 lira vermişlerdir. (a.a) ve Mebuslarımı v2 Koyseri'd, w Kayseri, 7 aa. Ai; EEE Ker ta başlıyı arışlar için inelim ya neki yine at kısraklar getirilmiştir. Sl Vehbi Durusoy, bevliye Feyzi ir Işıkman, ii Dr. Ali Rı- rur ti Dr. m Vehbi 'aner, röntg. ve asistar ie Hik- bulun- mazın e tavassul mi ve aile doktorumuz met Oktar'a allemiz namına Bi duğumuz minnet ve Meri hterem ye Börekçi, oğulları yüksek Raşit Börekçi, o müddelumumi Börekçi, Ziya Börekçi, Eşi: Si mühendis muavini Fuat Açık Teşekkür talıktan dolayı Ci Sinir harbi - harp siniri ! Bugün halâ Darı b yaşıyan sayılı memleketler: harp girmemiş nir harbi,, her yerde vardır: Si söz, yazı, ERİ alan Li kötü ve kara tı e ırbinin öncü kıtal: e menlken li e me mleketimizde 2; Sa YANI meyi duyunca eki eni şüp- ei gözlerle Bakmayı ihmal etme- yn Sinir barbinla Erk vatanın- zafer kazanmasını istemiyenler lak ağızlarına hâkim ol. mayı bilmelidirler, Sinir harbi sı - KILAR LA zaman'ın sonundaki “an,, da görüp öğrenmiş yaşlı bir sat bunu zim memlek: insanlar vari pey - e diplomatı,, İsmini v Bun - lar eksik bilgi, yanlış el ve kö - tü muhakeme ile hâdiselerden, ke, karşı “harp. siniri” ile karşı koya cağız. #4 Okurlarımdan Zeki Özkan” e e bo; im beci hastanesinde yattığım müddet | etraflarına da yaymak oki uzda her tarafta zarfında büyük bir ihtimamla tedavi unlar ister iyi niyetli, ister kö- O tazaman gelde telâffuz edildiği eden değerli dahiliye mütehassısı İrfan Tİ-| çü niyetli olsunlar, — hele böyle (Bİ ni iğunuz kelimenin yaşlıc le muavini Hakkı Arsal, satan TalD) zamanlarda — birer mikrop gibize (Bir tad anız ” afından “minta Kiğay ve baş hemşire ile #nir hemşirele- lendi ini duyu re ve hastalığımla akdan la sin e “İyi niye © Ki e e ri 4 değe P Baştabip Şaban © Barutçu ve ikinel tabip) 7 Hamza Vahit Göken'e lr ibo | giliz atalar sözüne göre “Cehenmne sunu soruyorsuDu: ri *âyın gazetenizin tavassutunı rica ü ini ihtiz iyi niş T: unda döşenmiştir.;, ın,, ve “İn,, sesini veren site! kare Her kötü haberi, her kara muha- , A araplar tenvin derler. Munta- Lütfiye KAYIHAN, mil verebilirsiniz. Fakat keli- Ik di. o keli- Uçan hastaneler ! 1940 — eşi yn giy LİK e e. Mağ. H Kulüpler ia e Pu.” Geli & e v 2 404 dar 0. M9” va e — ci i 36 <1 ei de 0, iş m 15 36 | mirspor mi e s3 19 33 il nkaragücü BLM er — 35 xı 32 i Birlikspor 14 <6 A La 1 s u # Galatasaray Ge al vi Gs. 15 sa Si Na üneş Mare mz il 2 s6. ı Dinçspor 16 — 3 13 o 4 i ve — — EN 258 258 İK İzmir'de at yarışları tie : > zmir, a st) — eee t yarışlar Vilâyet umumi mecli TELL ASEŞ merikalıların uçan kalelerden | Balıkesir, 7 aa, — Vilâi sonra e gi çan hastaneler de | meclisi dün son toplantısu! yeri aka yaptıki Le oruz. Fakat b ğılmıştır. Vilâyetimizin. esbit, a ie mii a Tek bütçesi 1.287.785 lira olarak * b hiç de Yi ve merak dır - | lunmuştur. Bunun irsi | mamıştır. Bu, ledi birisi ye m gi vi lirası sirt, 332 0 imiş . ayrılmıştı İİ ın hastaneler de lâf mı ? zl Biz sg kadar kaç tane hastane o e satışl! a e kaşa ei m me sonraları iline — Yenmek, yahut ölmek ! Ki mahsulü dün i melerin telâffzunda en doğru ölçü “— İan mübayaa edildi. im il olan halkın diline — girmiş ve ağ 'da He Katimerini e - vi yetmiş sekiz kuruş arasın" 2 KEİ YER si bir makalesinde şu parolayi irkçenin ahenk kaidesine uyarak veril ——— 4 muntazaman olmuştşr. Doğrusu da, O “Yenme e Değbönmleri zoe, | şüphesiz, budur. Tandlrman e e İİ Şan Çi erdi YI yor sd mi il e m ar, | 3 aiz? Ben bütün bu türlü sözlerin MELİ dilimizden çıkmasını, ne muntaza- man, ne e muntazamen . demenin doğru olmadığını ei ii günün e) bekliyor küçük iv izel de. rd şeyi söy - Temiş değiller midir ? “Yenmek, yahut ki, Hava lir tel İzmit, şe Pl kı âza anl ai iyi vE Kurumuna 1.098 lira veri

Aynı gün çıkan diğer gazeteler