13 Ekim 1942 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1

13 Ekim 1942 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ui e # “| Kaftan gönderilen telgraf v Ve i Basıl Ni SALI | 13 | ! Çank: Birinciteşrin Koni 1 | 5 KURUŞ | rekeren: Her Bayram De | | lığı Yer ULUS Basrmevi arı Caddesi, Ankara at Müdürü Mümtaz Faik Fenik 1082 - 1068 | törenle Şeker bayramında |* Milli Şef'in teşekkürleri eş inse Cumhur Umumi Kâtipliğin- Reisicumhurumuz Milli Şef İsmet İsönü, Şeker Bayramı münas sekizi ber mektu bai beğ e ay la beyanına — Ânadoli 4) ra ibraz olunan teşek işlerdir. (ma. e... İDördüncü | harp yılının Bayramı Falih Rıfkı ATAY Boris içinde bir yeni bayrama dha uştuk. bayramı, bilhassa da ici b ri ler için Ni dörünme günü idi. Dün sepap Türk İruları her bayram sabahı gibi gülüş Bilen, sevimliler oymaşılar faka büyük h,nin gör zay sevinçlerindeki derin ve vi nlamadılar. tiralı mânayı vi Çi memleket çocuktan taşiyor. Birçok mem meydanda alm agi bile İrünmez, ole iş inci dia ya 2 ha binde Türk saferi adı, milletlerarası barış gününe kan ksrzın, yanmaksız Man iktır. Bu zaferin börü aferler bir pahası olduğunu nasıl unutabili Ki Pir pal ie a k, iye sabah bayram şenliği yapan vü İşle rusu bakın wi şlamadığını er ve imihala san aldığımızı 0 Ya Süşünmiyebiliriz? Fakat, dün- a, Pitbinin dördüncü yıltoda bir hayra ye aha bisi e İn sıkıntı Üriihanın sms si poli Haki 1949 ç bir gün hasiretimiz ktlanmadı. Bundan böyle de ayni VB il Bununla beraber, kanlı | a kansız nan RE anti. pakta olduğumu, bizi, yarın, öhürsün İt çetin, daha zorlu imiharlara öğün çet inek mevrimde bırakacağını akılda İş ialıyiz. Üç emniyet şartı bizim için w etmektedir: ordu emniyeri ve bes (Sonu 2 İnci sayfada ) NİHAT RUTKAY Ticaret - Komisyon - Sigora ANKARA Mer nevi Sigortalarınız için 2687 mumaraya telefon edinir Meydanı Koçak Han - Ulus 5 gönderilen tebşiklere| ei yavrular a'da AURA AE AAA müfarekenin yıldönümü dün halkın tezahürleri arasında kutlandı Mudanya, — Mudanya mütârekesinin 20 yıldönümü bugün saat 14 e ein ak lmmişii m kalabalık e halk kesinin ürer ara Me kalamayan. Trende, Va li. Dari Müfeniri, Mebuslar, Kaymakamlar ve Bur e Reisi hazır bulumu — saba baştan başa milli renklerle > Si ve, mütarekenin — imzalandığı Mg binanın içi ve dışı halkla dolmuş- Beyden çaldığı İkili macgından inen Vali Keli Güleç, bu ci günü — i nutul miyim belin bie matok n Haevi Büğkem Dr. Mönü Hak in hitabesi takibemi, Ebedi Sef dem 'ün hânrasını rahmetle anan Hal. Başkanı, — Türk © dünyasının si ui - e ve ordüya karşı 2 ni rin de iner ee talebel bila bera ediler İşe Mar da neme sonra, iski ve bu tarihi olay ebedileştire lak dai atma töceni yapıldı. Halk tasarruf sandıkları — kuruluyor Ticaret Vekilliği özel kanununun | tatbik ma İyi Dizamname - i ğe gitmesi ne Bu Semai rdan ndık kurula: miti ir sonra ilk Salomon adalarında Bir japon uçak ana gemisine hücum edildi Kokoda'ya bir hava akını yapıldı gemi, pflotlarımız tarafından son defa — ( Sonu 2 inci sayfada ) — Moskova'ya göre A

less ienelaindeni len Mos seren gemileri ( Sonu3 üncü sayfada ) Mr. Welles'in son nutku Arjantin'i hoşnut etmed Stalingrat'ta yedi haftadır ilk defa nisbeten sakin bir Yalnız mifralyöz ve topçu düellosu oldu 2 — Gece yarısı Doğu cephesinde Sovyet askerleri Avusharalya'da savaşan Amerikan askerleri |. Esirler meselesi ,, | Almanlar yapılan muameleden ne gaye güdüyorlar Şili Cumhurreisi de | Amerika'yı ziyaretten vazgeçti Sonu 2 inci ipi ) | Avnsturalya'ya da | talimat gönderildi Londra, 12 as. — Times gazetesinin siyasi rini manların in giliz harp esirlerine yaptığı fena mun v 1 sebep olsa gerer: " İngilizlere karsı mevcut kini a- Ma 2 — Avrupa kıyılarına yapmakta ol- duğumuz. baskın hareketlerinden bizi vazgeçirten Münih toplantısından ve istilası Polonya'nın | 7 undan önce görülen ete müze: | (Sonu 2 inci sayfada) Doğu cephesinde Alman askerleri bir Rus blokborzu önünde Berlin'e göre Tuapse yolunun bir rus birliği yokedildi Bir çok muharebe mevzii zapfolundu Berlin, 12 Alman orduları başkumanda arlığinan. eebliği: M 'Çörçil bir nutuk söyledi s. Ve Zincire vurulan esirlerden, denizaltı savaşından, harbin gidişinden bahsetti Sonu 7 inci sayfada ) — okulu takımını olen. da hakem Mersin tam 2g müdürü Tevfik'in (Sonu 2. . İnci sayfada ) Maraşlan Malatya'ya gu müddet zarfında idare heyetleri. ve halk ile görüş a vi. işleri üzerinde kuşatılan Fi enerbahçe ii m ri im Mersin'de deniz harp lan, İş Bankası davetiyle takımlar C.H.P. Genel Sekreteri | Yurda bol miktarda manifatura geliyor İlk İli mallar Basra ya geldi Memlekette normal ticaret sekilde ve harp ekon tarzda pek daralmış olan hacminin genişletimesi ana pren ip e öde atalar. İADAJA: ve ihracat islerini normal ticaret k tür va ismi da Basra Dir sörket kurulm oi taç. | ii rl me dan idaresine calışılan bütün ithalat ve | ithali tetkiie edilme Cumhuriyet bayramı hazırlıkları ilerliyor 29 Birinciteşrin Cumhuriyet Bayramında y lacı devmni emiktedir. Anam Belediyesinin sörenin yapalacağıHinedeoesda İK mız için yaptırmakta olduğu tribünler tamamlanmak üzeredir. Diğer taryfiem Maarit Vekilliği tiren dolayısiyle ghelmiee gelek İnel yatacakları okullarda hazırlıklarını tamamlamak üzeredir. pılacak büyük geçit töreni hazırlele, İngilizlerin Halifax tipinde bir ağır bombardıman uçağı Hava harbi İki faraf da karşılıklı akınlar yaptılar Reuter'e göre Alman ordusunda genç subay kıtlığı varmış Amerikan uçakları 48 uçak Londra, 12 aa. gakları 28 e rak gece ib BİRİ rde ha Ortaokulu bitirmiyenler bile subay e ee ai ye birkaç es etmiş, birkac (Sonu 2 inci sayfada) Muharip fransızlar tarafından Lon adyosunda pazar. aksamı ya, Hacı Bekir Ticarelhanes Sayın Müşterilerinin Bayramlarını kutlar Bir gemi Malta'ya yiyecek, silâh, mübimmal ve takviye getirirken ALİ İLHAMİ AYTAÇ TÜRK ÇORAP DEPOSU Sayın müşterilerinin şeker bayramını — Anafartalar caddesi Telefon : kutlar. 3024 Se yaptlaCakcır, yere Para yar inde Tatile ede Mr. O e S il # (3 i Di İğ kei —i.

Aynı gün çıkan diğer gazeteler