6 Kasım 1942 Tarihli Ulus Dergisi Sayfa 2

6 Kasım 1942 Tarihli Ulus Dergisi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Baska memleketlerde ve bizde : e ekonomisi m pa ol le tatbik olunan bazı usuller mukabil de sulh zamanmdaki Ye mühim bir kısmının eksildi iğ ş * Ali Rıza TÜREL haddine — veya vamamizle veli kalktığı çıkarmak yüksek için almak, bu temin itleri me ih” tir. Bu tedbirler Gl is tihlâkin kısılma; isti ihdaf kin tahdidi, sad. arbin lan ihtiyaç maddelerinin halk arasında ını temi .. bir tedbirdi. Bu ye ili müdafa ihtiyaçlar < çi orya ifadı e e e a ki pm halk itiklülini mi. sddeleri. gelirin mümkün pamlamek, Mimi ee yüke kısmını Bes “inik. Terin gelişi süzel iicimesi bi raylarda beraber, çok erek Âr. ayal a geniz maksatların ie rılmasını ve esyanm iz dihenliği hizmet etmektedir. tihsal, Kün ve elemi tahsisi kıymetinde is- o "2 ra- N Uzun ve devamlı çalışma” . d ,Bi li ize Tar Rima ini İmanya' da 1940 lı p kineleşmir o ordaların sma de yalnız bu yüzden 14 mil- il rildelerine alan Hi yar mark tasa edildiği sr lere ölçüle- şılmaktadır En ucuz bedel, en ucuz sigorta ; Kılık kıyafetinden çöl ei olduğ anlaşılan ir ya ir kadın, lüks salonundaki kibar gi misafirini elinde bi ee Dz İzem ger danlığı ile pırlanta küpesi hizasına dar kaldırmış, elinde bir damlalık , ucu Hâstikli bildiğimiz ilç bu fedakârlığı ve ni karşısında zel ime turmuş, ia ie — ve teşekkür ed kerinizin resmi eöpeğime İleri. Binizden dolayı da ayrıca teşekkür. ler! Bu karikatürü nn çek se: tılan ve mi balli mesaı belki siz de vw dere Avrupa'nın elsi memleke- iyi ter. Süt memleketinde süt ve vesika... Dünkü Ulus'ta La Tribune de Genöve Kr erman hakkında çı Kalecik C.H. P. kaza Kongresi dün toplandı ( Kalecik, 5 (Hususi) — C. kaza eee Ankara'dan misal .# Ankara'da 5 Hayrullah Özbudun e pe ve Rauf in huzurlariyle bü. gün yapılmışı ir nı İntihap “airesinin e ii dürunnusu incelemek ts dahilinde dolaşmakta Salli 96 Gin ne zl mebusu yün Bi sy Kema le Di Ku. da kongrede hazır bulunmuş li seli aza İdare Heyeti Reisi tara- z tında açılan kangre, Ebedi Şe: » Dil ve Tarih - Coğrafya fa atürk'ün hâlırasını tâziz için v klein ml enstitüsünü gez- e pek bej ü hak- ği bu enstitü va a yaptığı bir ihtiram vakfesin- deni sonra iy al basla - e? ile tr. miş, ve üç r devam etmiş- nında Ebedi Şef'in “hayata tir, ürşit ilimdir., sözünü aşı Çok hararetli müzakereler yapıl- | bu fakülte, gerçekten, bugünkü ve ya- mış gerek abm ve gerek| mnki miele öğübülecek İde ant müşahit âzalar rafından Ya -İ tadır. pılân hasbihaller de alika Ye dün. Dün ba fakültenin iki ayda bir çe lendiliten monra mnrmlekii, e m bir kler dalı ve hayırlı bir çok bit edilmiştir. Kaza İdare Heyeti Azalariyle âyet kongresine iştirak ede: legelerin de secibmesini iz Büyük İnönü'ye azaya delay ginnetar edilerek kon, son verili Kahraman erlerimize kışlık armağanlar enini m, TR dik yerin a tedariki kanlığında yapılan bir ieplmeti b ” parti olarak bazı e Yl Fazil Meto, red 2 Savatlı, Cabbar Kibaroğlu Mike bağıl in Tane olan elerimn develeri fr aman hi isinin ilk sayısını al kacak olan dergi dım, & isinde de Maarit Vekilimiz Hasar ia "dalinde orya şöyle koyuyor ilmin herke ve hayat için oh mu doğru mlm mağıdır. Şu belde, fert ve miller E ük elük 08 vi erim hareketli ve hayata en çok haklı hard Yüksek bilim mölessevelerini bu örnek m dergisi diklerini söylenlek ladiğı içim yayıma b » dergiyi, anlatmak istediğim ana fikrle celi bir tömığı ölerek takdirle m * Dekanının bir yazısı da takdim ediyor: adim dei el "Fakültemiz, kendi damdaki Bilim e re e dirim adamları. ve böylere pm dafas meselesidir... demekle Ti dınlarma bu canlı gerçeği anla Tiz ie ede dk ler ei Ne yolumuz: aydınlatan sşıklar. olam şi inde Türkçe, İngilizce ve Fransızca yi bulan in Di derinin pe değeri, millet. ler a: ir dergiye y. ağır baş- lığı. Sonra bu dergi, bir üniversite imti- yet maerifisin değişmez ilkesidir. Ku» ruluşumun sekizinci senesine girerken, Eee Üniversitesi pe — Tarih - Coğrafya Pakültemizin bil sa mu 23750 liraya varan büyük tebe İn a ce le e Re ; | Tarımer 2000, Gilede 4000, Ali Kars- Pk e muvaf- | burcak 1000, Abidin Ramazanoğlu 1500, İg ! | İ nemleketinde Zeki Ener 1000, Tevfik Kadri Ramazan Unun mese e Gi artık va ile Tall ta 1000 Kibaroğlu, önünde bedel ve bafit Peş Za e m memleket tarihinde, Tomatik e li iie lanan bakim bir m psi halkı matı ei rabolmaktan yaa meni Si bol kullanmakla, salonlarında topla. ii çalışan dördüncü Dil irem anmağan kalan havasını e? Bugünün zorlukları ie Beçmemiştir yirçok güç le akm Fo Fakat bur rından mall içim de bi pt seke İri mişlerdir. Yakında iki yüz bin Jirayı isteni diği keler baluhdiğ, verile Be ye ii rilen tek şeyin ekmek olduğu anla 5 elen çük öyle! deni Mi an li yl - 7 “Görüldüğü üzere, Türkiye harbin dişim lerle esaretten zencilerin hür yem ma e dak | öner doğra sekel Şefleri kar | e çile ün rağmen, ba. Dede oldukça ağırdır. 7” mi srmn “Eve ile alış verişini iş aye tahmin Bununla beraber, komşularının NE vk EL ıyan Liberya 1942 yazında bir gün A- İandıkları mi, mdnevi lr ” m daga edi edil düşmanlık. e içinde, her gün biraz daha ma taraflar arasında, taraf in güçli ie — rin baş le wi de ie karı nl için bir basamak e e BEZ EE ve | söyledi, Tarafsız gazeteler, in çök yorucu,, olduğunu Büyük muslu fi bire emel bir bücemu karşılarken önce Mae vakdir. edeceğini söylediler. Sabaheddin "SÖNM E vemet edecej d ei ruf e “e paralar, istihlülte pi lanılami faizle maddel herhangi ba bir şeklde harbin tecrübel lerinden ve enecektir; be imi için “için yapa acağı bü- masraflar, çeşitli şekil- selirden a- liklerinden mülhem vücuda geti takım müşterek e: "clan o Ci Re almasının ar var- ke e ipine ihtiyaçları yerine mil li mü- Bitiyasları ile hallem ana e htiyaz sip i lere üşür mili rine olan ihtiyaçlarm arttı

a masraf” “Muhteli a sel ğı, kıtlığı rk milli mili irin: tanzim didi etmek maksadiyle kul- m e ele ri zim olan bu tedbir, do- idin layısiyle mecburi tasarruf Hi sistemi halinde inkişaf et- miş bulunuyor. (1) (1) “Revue della Situa- tion Economigüe Mandisi” in 1939-41 nüshasından. laa yn Fitilli bombalar Muharebeler yeni ihtiyaçlar mey - dana iie ei yeni harp si - lâhları bulunmaktâdır. Bu hârpte, pike A asiri bom balar, mıknatıslı mayalar bu cüm - ledendir. Akdenizde gemi kafilelerine, Doğu Cephesinde tanklara karşı yeni bir çeşit bomba kul be Ezen eni tel. graf haberle: , Bu Azamı, İran bütün yökdil eki memu- rini hazır bulunuyorlardı. anıyor - Batı emek yedinci ğru, anılar tarafın - e m. ateşi en di sülilezin Kate “. “edikleri fitili silâhtar ei ka bir şey değildir. Baz pat AN “hususiyetleri keştedilince, e RL geti bal Aleti olarak ti yu te havi olacaktır. ibih' sk bunu İngilizlere karsı kullandı. Kayıp ekmek karnesinin | yılında, aş b şehrinin, e sahibi bulundu ia, bundan çok fay - Geçen gün Toprak Mahsulleri O- fis memurlarından Hüseyin ya tarafından 131356 numaralı bir ek- mek karnesinin bulunduğunu haber | Geçen cihan harbinde. bu harp yerli Yüksek Zirmat > Enetitüsü | mı #eansızlar modern bir İle memurlarından İsmail Yünsel'e ait Le ei Bu harpte e olan bü kame, gazetemizin koyduku | bambala sayesinde, sahibin. t, çelik koyanlı toplar yaj nca, gi silâhtan daha Üstün çıktı. ie il aşıyor Bu saye- emi de ei kN ei de len has yan aya — ye e çi tesirleri de © ye büyümüştür. Karahilara ekmek karnelerini daha iŞ minhafeza etmelerini tavsiye /ede- Bir j enç kız çocuk ürürken öldü ra 5 (Telefonla) — adında bir ebe Hatice adında By vet | sında bir kıza kürta$ yapmış ve kız 3 ebenin evinde tedavi edildikten ölmüstür, Ebe tev- namesin: e ee E den 12 firmayı para o İsına mahküm ye Kulüp reisi li me Manisa'da üç yel b rulanı bir kulüp, çileği Genclik Kulübü” adim taş Şila lego benzerleri ei ni “ürü lışmaları ya, uu kulüp. me nin tatbikınde üze dean Da mi e a sıdır. çök: çalışkandır. bı Ya "beden terbiyesi maikeileğyeti. Gençler bunları Fahriye Aygün adını taşıyan kulüp yala yukameli yinln Üçüncü Genele aba ber şi teşi Fi ir. bir Bayan anne Ip bi dar bae aşkın. milli ve getimal onferanslarını dinlemektedir. rkiye'nin belki Alan u- İak bir dükkân aka yendik. Buradan bir okul e fay neyi ve Şefimizin “bir gün Dan e iskan ia büedizimmiz EEE eye bu işgalin politik yüzün em geldi. Böyle ei mir, mi bir lere almas ,, Millet vekillerine söy şirin e aran “oleik A biz Vemesi yakarak kısaca çizilen birkaç © sayılmadı. daha gözler ape beriyetin iç iy eni için herİrır. şe harbin m veri türlü teminatı. ve fer, insan: | nişlemesi, gerek sayı ve cek baki bi ların renkleri pak “a iyle | bariyle girişe azalan e küme nezliğe | lerin uni her gün İaha güç. yaşayış Heştirmekte, lal vi takihetmekten basla kinmiyeceğiz.,, a ve e ordumuzu > bulundurmıya bu içine “girmiş, iğ bolşevizme karşı lime ka slam olansından duyular imla ve, ve işgal makamlariyle Berlin temaslardan bu memlekette “en: aralığın haber veciyor. Ko Diz diken için vibe bın üzerinde be e parlâmentosundaki münist — > iye 26 ie > ie 39 ol ileri e üçün bilek Bayan | sosyal demokrat da resimde futbol izalarin birlik- Bundan böyle, i NÖNÜNÜN Büyük © Millet Meclisini, açış markları, yer dun içinde m eni çok ge niş akisler uyandırd İçerideki m gi e Şe- en de fin, ayi ei “ koydur pe daha bundan daha açı ei ve hiçbir Deli. emi mille. bi dar dille şemezdi. gn een halk en derin huzuru duymuş m zaman 22 dei, eklerin, bu de- türlerde peydahlanan bazı firsat dür künde eki ii iplerin yüksek Dere aksede- bir müd. de imi EN getirmiştir. ulaka halledecek. Siki eke bü &n şiddesli korku i iile: seçe ei e şel ia, karan: perende atâmıyacaklar ! in tarafsı ketlerdeki bazı iç eler bii her mahrumiyedi göze alacak, ve bütün milletçe külfet ve nimete birimin e Di közlerin İdare âmirleri arasında nâkiller Sölhan ka; BB. Ekrem se Se kamlığına, Kaymakamı Fahrettin * Başel İ Torbalı kayı iskele Şaki kayı De duğu serr infiallere Si emi DE ve maraz kald. ümre "ühriyade bir poltuka, Takibi ik skip yelkeni yükselen gene ilk defa İsviçre'de aksini bul in li sö la Angle ın çarpışma © alanı olmuştur. “un işgali ediyor, Ha- arbıdışı kalmış Hol çika ve şimal Fransasında iş” nündenberi milletin ferahlı manzarası | çal ordusundan fazla halkı zararlandırı- ii olmal dir. yor, Vaşinaton'la Vişi arasındaki müna- Bilinmiyen politikaların uşakları “ levam ettiği pale Amerikan ice, Büyük Millet Meclisi kür in yl e la sünden lânetle apılmanın silinmez 1. | balyorlar. Alman ende kesi, şimdi, — kesindeki rest ia a böyle vicdanlarına söle arak ene bie hü dn ii İ Bayri her — eli N Ve iç an'a kemale e dali mabelikai a Ee e Bü iel a era aklar serdi O ii “ gider eri eçirmenin artil “ ilim ii me e — Türk ri milletinin gele gerçej dinden olanı sezen ve ii bağlar kkltek e deği miştir. : , mücadelenin tarafsızlar Artık, millet trapezinde perende &- Sek e ai e ölinği, ölesi tamayacaklardır. mal Zeki Gencosman ' Sm eni edileceğini” Öğrendiği tale, e e bozulmasına Bir ir bep ais o İz ar m pe haklara yarağı? kendilerine yur hi makamı Necmettin Kuteş “Dikili kaymı iğına, Foça yale Rıdvan Akmansu Manavgat kai Kızıltepe © kaymakamı Poke a lina, "Beşi mu Mehmet sar Nüfuz U, Müdürlüğü İkinci şube melilniğne, Arzunun mektupgumu Hilmi Besim Tosyılmaz Zonguldak memek Akdağ Madeni kay. makamı Kemal Özgüney Hukuk Mü, savirliği İmahakemat” erdir mua - vinliğine tayin edilmişlerdir. Bir mektepli ii altında kalar: dü İstanbul, 5 (Telefonla) — Galata- #saray'm Ortaköy'deki subesinde oku- yen eba adında bir genç mel in barel alır e erki Kömür) ir kamyonun altnda kalarak Misafir ekmek kartı | veren büro 19 Mayıs Stadyomuna taşındı. | — Vali dilmiştir, Alâkahlara

Aynı gün çıkan diğer gazeteler