22 Şubat 1943 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1

22 Şubat 1943 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

1/2/1948 eminatlariyle neye konul - ar, metre mik m ği besabile n Miri emirliğinde de teminat mirliğimize nur, (1583. tırılacak ii (1546) Tire at (116) Me 1943 tarihi: ünü saat 15 nde Konfor plur Muha- aima ko - Mi gö at teminat vamilen yu te komisyo- 8126 tışı 'ooperati- ılmaktadır. müracaat kararına toplanan müracaat 3148 süati 1430 1445 MAZARNESİ | mn vi 2 2 Telgraf: ölem Ankara —e HALİL NACİ MIHÇOĞLU | ÜN YON ŞUBAT Basyazarlık. a > 5 Yazı İşleri Müdürü » , . ,. 1 Milenees DRANEA | Lüda yangın - hayat - kaza sigorta şirketi sea Yan İşleri 201 ANKARA ACENTESİ | FES | ör Ne | Cumhurreisimiz. İ Halkevleri .. odaları bayramı kutlandı (Maarif Şürası Gumhurelsimiz C.H. P. Genel Sekreterliğinde Cumhurreisimiz Milli Şef İs- £ İnönü . H. P, Genel sonra a il ba a köşklerin ine av- Dün, kendi evimizin içinde Ba milet bir ve çe yaşadık. pi büyük mür- gil mızda idi. Bapvekilimiz Büzlülerişi le ko- bir ağı m ak bi waları çel breler le muz gerçek saadetimi hiz dabbe Dir yazda bulu mamıyanlar, leketin Ankara'ya Küğbid yaşıyanlar, nın başlarında bizim Cumhurreisimiz Mili Sef İsmet İnö, yelerinin Çan kaya köşkü Maarif Şürasına büyüklerimizin ilgi ve ilifafları Mi im sade pili telgraf usa- gıdadır: mü, Maarif Şârâsı üyeleri ne hitabederlerken ü ziyaretlerine sit resimlerimiz 4. cü sayfadadır.) Milli Şefimizin Maarif Şürasına iltifatları Relsicumhur İsmet İnönü, b aya: daki ki Maarif Güran üyelerini Kabul iMLRU ege ki 5 iyafeti verilerdir. Kabulde BUYUK Milet Mecisi Hel Adi e Ve kia et Hlk Peri illeri hazir bulun” muşlardır. Maarif Vekili cek güz aleni Ml Şefimiz tanıamışlar ve met inönü güze üyelerine aşağıdakı söylevleriyle takdir ve Hltifatlarımı ma "— Hoş geldiniz arkadaşlar, ikici Mari Şile gelmeleri çalan skeci Mek. e yakından alâkadar Ea i kültür yy ie sip olansa is vim ila hüzne ve e vasıtasıdır. Sizlere takdirleri: benim içi byk. aile kalleş, BİZ Yer arla alâk; arı kıyı iin inmek yolunda. elimiz. en Tapacal Emile isik seriler e feyizli — olacaktır. be. kalan İzm kendi fikirlerimizi kanama münak aşa ve müdafaa ii İİ da olsa, başkalarının fikirlerine takdirli ve nsan- Ali Manrit Vekili ve İk Beni Mari? Sürası arif Şürasınn. rl a Bi Kema Sare ii en aim um, Şra'nın üyeli iyelerine teşekkürlerimi ve iyi dileklerimi bildirmeniz! rica ede- rim İSDET İNÖNÜ (Sonu 4 üncü sayfada) Milli Şefimize ikind seçmenlik mazbafası sunuldu bürmedi reniyoruz. Her toplantı, bizi ideal yolunda ilerletmiye, ç Ankara İk KM ye d Nevzi Brandi Cumhur » ve va çe iri kectel rl mpi e yeni ii odamın zen rim Milli Şef İsmet İnö » ni duyarak Ankafı'dan ayrılacaklardır. Hepinize teşekkürlerimi ve sevgi» Kalmak Ai e ikinei ii seemenilk mazba- ve ii: tekelini otnlş Maarif Şürüsı üyeleri. Maarif Vekilimizle bir arada B. Hasan - Âli Yücel'in bir nutku ile Maarif Şürası dün kapandı Üyeler Afatürk Muvakkat Kabrine bir bukef Mk i v. al uzun leketi- in teknik harici ileriye te olduğun ini: pale olan emniyetimiz ha rtti. Vela Çünkü mızda in- bitirdi: sanlığıı in büt Selen ve Kir mdeptlerini © aetipde toplamış olan bir Şef varı nön, Sonu 2 inci sayfada) Sadi imiz MN şöyle e Um Maarif Vekilimiz ve Maarif Şürasından bir heyet Ebedi Şef Atatürk'ün muvakkat kabrinde CHP. sanat mükâfatı hemen hemen müsavi derecede Ilyakaf gösleren üç genç kompozitör | arasında taksim « edildi? Z | ie e) arih müf- senede itilebieceğinli, orda. Siz. ni sını ının. da di ön iştirilmesi, gerekti” sayfada) nönü'nün huzurlarında dün Be Milli Şef İsmet İnönü, B. M, M. ey e likte Halkevleri töreninde (Bu töi irene ait diğer resimlerimizi okuyucularımız 4 sayfada bulacaklardır.) Başvekilimiz, Halkevleri ve Odalarının Millet hayatında işgal ettikleri. önemli mevkti anlatir B. Şükrü Saracoğlu, Türk iç ve dış politikasının da çok veciz bir izahını yaplı , Türk vat içtimai ilde teknik abad Ka hili ve harici işlerde iş adım dmlarin iler padiyen gen Sim ğı e kudret ni etinde topla olan ba Şe var: İnö evlerinin yıldönümü münase- li g“ aşvekil Şükrü Saracoğlu dün Ankara aya 'nde aşağıdaki nutku söylemiş tale gözbebeği, sevgili Şe- det içaler” sevil li alkevleri bi dı Ankara Halkevi'nde dünkü kutlama töreninin tafsilâtı Başvekilimiz B. Şükrü Saracoğlu Halkevinde dünkü nutkunu verirken | Sadrazam Talât Paşa merhumun 2 nci sayfadadır mi akik nm ml 4 . " m uğ cenazesi memleketimize getiriliyor Kadıköy'de Yeni Halkevi binası dün törenle açıldı parlak ir ören "rörende VaH ve Belediye Relei, Part le ee ei gla generaTler, sehir Meclis mu 3, tüneli sayfada Madrasem Talât Paşa työrhumun, Brent Lipovak muahedesinin imzası, meal maş i larında, alınmış bir Tesmi — (Yazim 2. inel sayfadeğ, Bö

Bu sayıdan diğer sayfalar: