18 Nisan 1944 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 2

18 Nisan 1944 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Muhtelif cins mallar için özümi| imento, m alçı, tebeşir, Guru, kâr hadlerini gösterir Tisteler aşa- | İhdadır: 9 iii ios, Çatıya), robero- it, kileri, akli kehi bar've bun Şifa leri item Sala önle tirasiyle |ter, boru e yüzde 20 yüz ndecinin kür. hadlerini Her mak nebe ei yüzde ispotlori rg, Tapan v5 porüken keki ağamı gösleriyör: 10 er ve mamulleri yüzde 30, yüzde 10, yüzde 15. Çini ve porselenden mamulat (dö- şemelik tuğla, soba, banyo, tuvalet takımları, mutfak, ve mofra takam- adet azolar ve emsali) yüzde 80. dal BE de 20. safta çini ve porselen ma- i > | İamba, telefon, gile ne mul eşya yüzde 25, tevettürlü cereyanlar için mesnet v p 15. t İş birgi. Suni dişler i Hayvaant dişleri (fil, gergedan...) | va sair ler yüzde 40, yüzde 10, SELİ mn 20, yüzde 10. yüzde 90, ENUTMUG! #thalâtçı, töptancı ve perakendecilere verilen azami kâr harlleri içini Yeri, piknotlar, kiâsör © makindleri, dosya. telleri, abikaiilini. eya demirden “gümüş e ği yüzde 7,5, perakendeci yü de 15 kâr alâcaktır. DÜNE ve konisi ince el aletleri ve hassas ölçüler tl haniki ölçü etle ig ve dış kom- paslar, pergel, cetvel, çap ve diş öl- İ Hi shiyette her nevi cam ümitli, ihengir, “V” yatakları, Ii e Yem mler e pi Eleme Kn oisali, mücerritler, ampı m (komparatör! anki öl ei sami ayna, Gal 0) aletleri, sama a büyük *olanlar hariç) reler- ve müma- #ener, saat camları, . den ithalâtçı yüzde 50, talden sofra, tuy: ne eşyası, düğme, boncuk Ziynet eşyası (çamdan ve miineden sun e yen 0. yağ 10, “Tutkal, jelâtin ve bunlardan ma mul yapıştırıcı mâddeeir, gomalaka 85, yüzde 7/5 yüzde 15. nevi hayvani here ve hay- 30, yüzde in he rl Taa meli (o- tograf ve sinema makineleri, adese, leri dahil) gözler, tahabette, baytarlıkta ve Iboratuvarlarda kul iş lanılan ve ci tl aa Dostlar | hazlardan yüzde 50, toptan- > ye oğlak ve keçi post | © vüzde 10, perakendeci yüzde 28 Ha hang yüzle 1, ünde 0, Yüz kâr im nir, çelik ve kaba mamulâtı; onların iplikleri yüz-| bölme kullanılan demir “ > Yine 10, yüzde 15. dö ve kıl mensucatı yüzde 25, 15. yüzde 10, yüzde eli Halı, e ve kilimler (kullamı-| veya dökme çul mış olanlar hariç) yüzde 25, yüzde| kalem w 10, e 1: tayları, tra: ve ella, | he her 25, yüzde 10, yüzde 20. | lak teli İpek ve iplikleri yüzde 20, yüzde | cirler. (Gemi ve saire | 10, ytizde 1 eirler hariç) nakil vasıtaları İpek atı İleri” ve Yüzde 20, yüzde 10, yüzde 15. fonttan İpekten ve mahlüt ipekten hazır | mamulât, inşaat çivileri, demir, oğya 20, yüzde 10, yüzde 20.|'da, cı a , yi de 157) olani iörebantin (Neft yağı) yüz- | baları, mangalar, de 2 10, yüzde 20. m, e ç (kazma, * kürek, yüzde 30, orak, Mevaddı nebatiye ve döküntüleri |taşcı. (kamışlar, ıhlamur, Böngacı, vi masi “ misvak ve saire) yüzde 20; yüzde 10,|ti, he yüzde 20, i demir rlstamel © mebatlar | mir PK — Gpeka, . Kabağı ve de 28, toptantı yüzde 7.5, pi saire) de 30, feet Ri 15 Müstah: YE e hususi çelikli Mr oksijen Yalar, Nez, tadım eleme ma- hayki işin belin sert metalden deni, nebati karalar, isler, tababette | X2leMm uçları, üzeri sarın her nevi | müstear Mevaddı 'hulâsa, | teller, (toprak ve su altı elektrik - darı, > loları hariç) fonttan demir veya çe- oru lar, fi 5 akları, a de ağaç çubuk 30, yüzde ir , yü 78, yün Her hevi fuçular © ve siipürgeler l azda 88, yüzde 78 yüze 15 İ Vi eek Kalburlir.yazae 30, i yün Ta, yle 15, deni veya sair maddelerden mi i Ber nevi siri ayvar ve abajur | zalar içinde veya katlanır halde) teze ları, mukayvalar, mukavvadan iz pamuklu mapa "Yür 28, Yüz. de 10, yüzde 25, t GE totoğrat onmları (diya- eni amal yüzde 25, yüzde 7,5, vi | yüzde ver iğ hai e giydirilen yoksul kkalari, » çocuklar . o 'ne teller ve kablolar, sırmacılk Wi. ii e Sucat, > Yağa atari mut çivi, zerleri, fatı, diş Ee ipleri ve sair ma- mullâtı) yüzde 25. yüzde 7,5 yüzde iya (çinko) ve halitası ve bun- Lg ve halitası ve be ma- lata. de 7,5. yüzde 20. ae leri y0n88 S8, yüzde 7.5, yüz- ei gözlük ve çerçeveleri yüzde Cep pilleri. yüzde 20. Pulluk uçları ve K aksamı vee e em 7,5, yüzde 15. 5 75 re em şefnsiyeler, 20, yüzde TS, ve 15. itmedi) İstanbul ve vii Resmi Gazete gönderildi bö Dare ithalâtçı, tanci Azami hadi an karar valiliklere tebliğ eni. ti Diğer taraftan Vekillik AN him iti rkezlerimizden (olan İstanbul ve aym hususi memur- ie Za ba kafi mil e ii si gale şmalar ee nknek şik iliğinde, Tica - ii, 5 # leri ü- zerinde görüşülmüştür. Pek acı bir ölüm Esefle haber aldığımıza göre Ha- riciye Vekâleti Protokol Umum Mani Halil Aben cpskâr lik. vazifesinde bulünan oğlu Refet Arbel, en e ee gözlerini hayatı ii Refet Arbel yaşında le na tani > e My en iyi san bilirler! arasında hd. yaşında ölümü, gerek ( Tahmetliyi, gerek babasını tanıyan bütün dosti derin. teesstirler ted tlarını are mke İV ryan ailesine başsağlığı dileriz. Antalya'da Babreleiler yp Eki lan Bahçeleri 3 Kooperatifinin yapanı e evlerin temel atma me- asimi valinin bir mutku ile yapi em Öyemin atan. ik Esirgeme rafından 0 yoksul çocuğa ri elli m nisanda da 170 çocuğa elbise ve. Alecektir; İngiltere'den de yolçu uçakları satın alınacak Gİ. Ali Fual Cebesoy'un münakalât işlerine - dair gazelelere demeci İstanbul, İ7 Telefonla Dür akşam Ankara'dan ila Münaka- rat ez Me ypizde yaptığı tetkiMler. halkında. gaziere beyin bulunmuş « ir kiz a gene gir daki taninan .Jdan zim kületim daireli ERİ dar hiçbir teftiş yapmamıştık. zamanlarda rine iletlürine istedi. Bunu si Köralai he “bağ EK ve hem de Taknik Bakıytdan bir tef. Ami m zâm “İngiltere'den beş & Küm. sd İngiltere almıştır. iler b htülelim. zim kiraladığımız. a k a bu gemi azı | ve'fe | İngiliz gli ei epi Terin | edecektir. veb: yolda >dn faaliyete © geçmiş meleği alkan ler ahli akl şile mukavele eyl olen merikahl yi imzala bir tecavüze Bia sera İizamgelen tedbir. ii İN Sağda. “Bu iş a e Ma mız binağı tamir ve tevsi etmeki Tâ Yollarımız ve havacılık fa- ami vermekte- Gr may ie Almanlardan “aldığımız beş tayya- reden maada İngilizlerden a vin e almak için temaslara geç- tunuyoruz. Son yersarsımı” kurbanlarına yeni yardımlar ni : Hâra memur ve müstah- KR 107, Keçiborlu: Halke- vi teisliğinden 2 kk iie ter- ziler cemiye tesi 549, Filyos 500, ya — miyetinden 150. dl SK kai Xi 270, İk okulundan 160, Divrik Cumhuriyet okulundan 148, İnönü okllun- 50, Ankara M. Müdafaa Leva - eşya be kir Bunlar İngiltere" ht | Dun ait değildir. Harbin de leri ikmal edilip kanunlar kabul”. dilmistir. 1546 bulunan va, gün | HA HALKEVLERİ | Halkevimizde > gecesi “a kşam saat 21 de Halkevin. (şik ei edimi “ropisatidn Behtep K: lar genç-neslin © 2 ik z günleri Hali vinde toplanan genç yarar el ken di. eserlerinden bazıların 'caklardır. Şiir gecesinde bulunmak istiye: ler, dâvetiyelerini Halkevi Büro » Sundam alabilirler. Dünkü “Medis yük -| Millet Meclisi dün Bü Refet leğini yakından | Camıfez'in riyasetinde açılarak Gire- mebusu Dr: Hasan Vasıf Som. rek” isi Gökünlay ve Zonguldak m r. Rebi Barkın'ın m olunmuş kurduğu" Ükalir; tasdik 9 Dahâ sonra e k, 1685 dayılı: arkeri Ve #Alüki Zekat Kanununun 44 Elştirilmesi me ve il | desi lâyihalarmın ikinet ime İki 2 ea ikleri pe ekte kd isini uyan ilâçaların mem. Eee) eğik yihı " ri kalan maddeleri kabul fak Ey m. e pi bitirilmiş ve il iştir, — Mlüeln gelecek inikadını çarşami- ini saat on beşte DEE B.M. M Endimenterinde Bütçe - encümeni; bugün Saati, ga apn Bapvekâlet, © Devlet oroloji İşleri. ve İstatist um Müdürlükleri 1944 mali bütgelerini Müzakere eâdtektir. İlk ve orfa okullarda model aşk ye ağa ar sie” ai RE e ük ar ara- yarışı sür Öğrenici dir. (aa.) model ” yâpmakta — Hikelsiz mal satanlar ağır para cezalarına oldular tal talebelerinden 21, Biga Dimoto Su, Siliike ortap - üikoklumdan so, Etiketsiz mal sattıkları sabit ol- masından nc) ağa yemi leğhan, Şengül, Hayat 2 rapel “skeci e ki Seyi | mar, Hsm et ve Köy okulları ve enstitüleri teşkilâtında çalışanların “ başarı listesi Ki ç okulları ve enstitüleri teşkilâtı hakkındaki 4274 mum; ğumuği Zine) madliasine GEvfiKAN meğfI eba esi â bunanların isimlerini gösterir cetvel aşağıda | men, Sekine Sağlar öğrtmen, met Ali Eryiğit ziraat başı! men. GÖLKÖY e Enver Karatekin mi retmen, Şahap Aral © e öğretmen, Azmi Bilen vini ve öğretmen, Azmi Gökmen öğ- retmen, 2 Gökmen öğretmen, mem Karatekin öğretmen, Fat-İ çermı dürekepi. Ca az Yürü, muavini Osman siraet başı ve öğretmen ci, Süle; şi SR usta be eti ANT LYA AKSU KÖY fer Işık Msi ve öğretm NSTİTÜSÜ (OĞLAN KÖ alât nee, müdür ve- öğretmen, erime ö İli il Vural müdür vi ai Büte - Öztürk eğitimbaşı ve men, İzz. st Palamar erer ş | RI - Sn KÖY |vini öğretmen, Seret Tarlan eğiüijisb ÜSİ ve öğretmen, Mustafa: a ileyman "dip Balkır müdür ve| yapı ve sanat başı, öğreti E ıkçıbaşı öğretmen, Hakkı usta öğretici, Tar ; berk. ziraat öğretmen, Şadan) mur, Sili Lâyoğ usta ö) Oyman sn men,“ Hik- İVRİZ KÖY ENSTİ | Öz-işlikbaşı ve â z sor, üretme, ) MALATYA - e KÖY | Yağcı 1 KIZILÇULLU Ki KÖ EN "ENSTİ it Te ve öğretmen, Pamir e öğret - -imin Recep ek. rüdür gayi bilmen Nilüfer, mam Hüs retmen, “Diker beyin Küçlkkeri işlikbeni ve öğ aye Ah Beri “memur, Sn e Sarı ( hastabakıcı, » Celâl, Iş al öğretiti. TRABZON - BEŞİKDÜZÜ; KÖY N KAYSERİ - PAZARÖR E m KÖY Gi elim Osman Ülki e öğret) | gey K ğ pl meh, * Fehmi Akin im ve ve ö Dinçme a öğ Kemi ip Göre re X bazi lr Skal öğretmen, iş yer? muavini a öğr Teralii Taya J ie MN KEPİRTEPK Y . KÖY SLİRDS0 pi Ahmet | Az Bal üriner *Bedrel ital ve ta öğretici, Fehmi Reis usta öğ - retici. KARS - CILAVUZ KÖY ENSTİTÜSÜ. Ağanoğlü seğitimbaşı öğ” Zakir Güven öğretm. es Özay öğretmen, Selim. Bi giri öğretmen: ÇİFTELER MAHMUD! KÖY. Eri. BALIKESİR - SAVAŞTEP Rauf İf: “ lem ei KÖY ENSTİTÜSÜ müdür be m gimia ve e irk : Öznenek müdür iki Ek Nuri aya öğre - o m Hatice Sökmen © eğitimbaşı | Zeki Tunaboylu z : eti lükriye Ersel öğretmen, | Men, ie bi le iie 3 er :er öğretmen, Raşit Tuy- anes Kenan Görgün öi b reti Cahit Barlas ziraat başı Ri SIVAS - YILDIZELİ KöY” i retmen; aa in Guten öğretmen, e seyin Ünül Söretinen; Talat ürha di ii Tamer öğretmen, Mustafa Şölen-zi Yal gö irene keriya Gam di an nl Süreye, Süleyman Gülen usta öğret mü Mehir Ölür Yı meki örün Yerdioğlı ante Büret se l ci, İzzet Erçin memuf, Kadir U * vi girsat başı ve İ zur ol memur, a SEYHAN - DÜZİÇİ'KÖY ENE TERÜBİİ Sia eğitimlerin ek mil e gi & öğret *İ yarın meşredilecektir. -i Halkevi" z ğ Di n EU KONERVATIV Bili “KIRIM ç YURE Açimme : z Yi ni tar 5) Kızilordu'nun son günlerde sü -İ| #afın ei adi e e olan z Ee Hella e nde İİ m binasının tahliye: ŞU, Ni z malinde — e mezkür binada leyli bir | «İz Moliğre - ki ba küşad tel eylemiştir. | İ z 3m any Kağnı tır ve yü - DIŞINDA EK İBARLIK 3 isöumu Zin' kimzan | v am flar elik senden daş pütür Japonların © Cemmahizi İğ j mr li e manzarası, vâdile Müttehideye dahil * olmalarını | Şii N z enginliği He cenup Rusy: meneden kararı kabul ve tasdik |oğa bu alas 3 hi penzmez. m etmiştir. Tokyo'dan gelen ma- | $i zlu rte lümat projenin kabulü ti mem- z Mk m vag. “deni leket arasındaki münaselgtim İl fel (Le Bourgeois. Gentilhomme) Zİ parçası ir e enbe ve inkıtaına sebep olacağı mek Baletli komedi üç perde . Zİ zahını pek lir. Bu 8 zinâedir. Ali Süha Delilbaşız | rumada, Mei bağlıya, yank, m mağ ye | ken ai Fİ rmadası doğuda Kafkaslardan Be z Ey zn a Ergani istikraz ye Azak “denitine girdüten Se a ve ila 1 det öğleden ev- E lesindeki, öğ- E Yenişehir'deki Mil-.E ie Kütahya lise o, Sivas Yar -| lebelerinden 128 lira, (aa) ielekep br ila arkan kalan Siva bataklığı — an en kurur. “Kırım tahvilleri çekilişi & m Birbirine Meal det parka e ramlyeli oy 5 faizli 1038 Ergani” Biri Salgır nehrinin şimalinde'uza'. imei tahvillerinin Ea e “kiye Ya dü ova Min, diğeri cenuptaki | armyet Merkez. > bina > dağlar ve buriların cenup etekleri... | sında Maliye Vekâleti ve diğer Ban © Şin bidngö inde; temsil il ağıl Jeriyle noter hükurul. S günleri de Ane satılır dn yapılan 2 inci emr! ve. az ne GM m vap miye keşidesi p sihai 68241 numaraya 30.000, 111538 nu- b m er 380 kaş in marayh 15.000, 17580 pumarayâ 3.000 z kon 50. kuruş, Toca 800 40847 numaraya 3.000, 72127 numa- “a aş emilen İ raya 3.000, 31814 numaraya 908, Of am aplik Ge yeriz ABİMİ sales ç ranga GİZİA) nel | ge a e ar ortaokul talebelerinden 8r, | Yarımadanın en zengin yerleri 00 -| 125381 numaraya GOR DADIZ muza. 3 sarı lebelerinden | nupta, topları mühim Hirnan | yaya ©09. lira ve nca sa 37. Akdağ komitesinden | ları ;Öpatorya — Tâodosya'dır. “Yarı. mara ii 10 Şer im riya 038, Bartın Cumhuriye okulundan |mada'nın ieleinde en na nt İt e İn manayı m ie mesçit) tir mü HDODORA ip. Si Hd dünkü çekilişte Ğ erp > e Batinde” Balan ukramlye kadanan ve aport edilen Söli Bahçe: ıçakçılığı vi wiler listesinin We kısmını bugün ii sayfamızda bulacaklardır. yumcu iğ e mz

Bu sayıdan diğer sayfalar: