August 31, 1944 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 4

August 31, 1944 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

AK ORDU TERFİ LİSTESİ 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısiyle | terfi eden subaylarımızın adları yaşılığa terfi eden P. Yabları: Yeb. Mehmet Ertek Bingazi“ 30 Ağustos Zafer Bayramı do- X. Ziya Erk Ayvalık, Şeref Ünsal m Teni, Marettin Demirkan Kayser, rının. listesi yilksel lee ap e hair şeş uk "it yam İyi (Bum dümğ palalı oku ileride #UZİMDİSE KİM de terfi listesinin ikinci kasmı- me koyuyoruz. bayrak,» Şaki bayrak, ali ei, Nece bayankaii 2 ik, saran l m, Ten e ri wa atçıoğlu, Nezih Apaydın, İL ML gür Babana, A imi ayal İ Hasan Egemen, Abdülkadir Bryüce, | © | item Ünver, 1 tem Yörük Celi eti X ö Lütfü Yalçın Ayaş, Â/ Hulüsi Söy- eu © Çakınberk, Besim Singir. Bersel, Selim Özgüven, İsmail Tüzüner, Se. lih Yarcan, Hayri Sümerkan, Davut Mustafa Mi Maçlar ilmen, Mü Yüzbaşılığa terfi eden piyade üst- Şat orsa Gürkan, Namık Gömecli, ğ Büst eşik Gürcina, Kemalettin Tun- Prsan, Beyazit Say, Necati Teli. Orman Ereünay, Hümü Özcan, Enver Sönmez, Selâ “Seyfi Ertener, Cahit. İçer, Akif AL | hattin BİLEZ İbrahim Kiliç, Fam tan, Hasan Akpınar, Nesimi Al Abdülcelil Başakçı, Ta- in Hüseyin Beyhan, Etem Gençali, | nk Tuğsaydı. Kemal Bayraktar, Ke. ükrü rk, Mehmet o Tetin, | mal İlkay, Mustafa Tekinsoy, OH. Fabri Sarıkâhya, Hüseyin Birkan, eng, N. Baar Jop, Müzabfer ma. fa Kızıltuğ, Yı Dora, Cemal Yurdaş, Rüs- | Sensus, Osman Fe Fuat Ka- va ğe Zeynel Abidin Gökçe- |nan, Arif Kentsu, soy, , Ahmet Öztalay, | ihsan lunan TAE. Avni e vi 8. Ziya Tunçer, | Alpan, Nuri Ersü, Sadık Önaç, Na- Fazıl Kungan, Rükneti , Şev- |âi Yüksel, M. Mustafa Tunca, İnsan KI Tekin, Burhanettin Wzgeç, Selâ- | #irken, M. Necdet Muray, Fuat Ton- atin Albay, Halil Büker, Muharrem | kal, Bahtiyar Turun. Hikmet Yoluk, iter, Salih Yavuze ettin | Necati izaffer Yurdakul, Çelik, M. Münip Arık ip Şa- Şeri "Uğurtulekin, Necdet Gür. hin Abdülfeyyaz Barlas, Mehmet Ol | kan, A. Oğuz İriş,” Çanka, Ke lı, Riza Özatay, İnan r, Nihat Albat, A. Gün- ei İn in Ja fa Suer, Sebahattin Öc- t, O. Haluk Alsan. | Tahir Ganbol 5 ar, Se , A. Dahi Bulgiçatar, Acar, | lahattin Özkul 1 Çamlıbel, A. Bekir Ecevit, Remzi Tırpan, Textik | ikret Eat, Necati lar, Ali A- Türüngün, Cevat Kırca, Tevfik Ün- Nr e Oza- liler, Mustafa Unsal, İsmall Gücü; inşa Tam Süzer, H ner, Ahmet Serter, Ahmet Çankaya, ann Eroğlu, Şem "Bilge, Mus- 5. iner, Selâhattin Ergün- teşer, Fe er, Hall Kural, Sacit Brdener, Meh aba, 2. Mu Selâhat- Başı Ekrem © Yükselmen, Cahit Doğu, Ragıp Ogan. tepat © Volkan, A, Avni Günermene. ei ısuf Ergün, Hilmi, imei. Niyazi Sakarya, Cemal A- | Aktürk, Mustafa Tunca, Wekhi Sir. ÜĞİe Mi Cema Akyel, Taran Ulner. | danaip, Süzer, Mehraet Ata- Ertan, Ertuğrul Alpan, | sü, Mehmet Akgıray, evtik Gö- en, Mehmet Hirken, | ker, Ahmet Güvenç, Knmalı Gevası ix Dursal, A. Rahmi Kipar, Ha: | M. Arif Güldamac, H. Necati Özenç, eylemek HE | Gem GRİ A man SAN angünip, | Usffeğmenliğe terfi eden P. ted "uat Şahın; Vedat Kınık, M. Şey. | enleri, Ziyatttn. Aamir. ni e naca, Reşit Bata el, Necati asan Özgüner. Em ji e ae namlı Toker, Nümret Akman: | er, M. Vahdettin Sağır. Kani Seren, a Ergüdön, Sabri EDE ti Aİ an Öz. valim İliria dm al ÖRULKAR, ya Önde, Muren li Baydar Us ktenberk, Hurgit Unsal, Ju Necati, şk Akaydın, iye Mehmet Şahin, 'M. Rauf Gök: ei an si Nu il rk Pamir, Şikrü Alpan, Ziya Polatkan, | men Mesut Taftah, Hayri Mini, M. Pamir Şükran cay Mas Gü | Bebahattin Yiyin. A. Cevdet ilacin yakan, Muhtar Okvuran, pethi Gö: | s7et İshan, Nazmi Uzoğlu Necat Bani hayli çrkmın, M. Tür Güre, JrvAfe Cemalettin Je See i me yurt yaz, Ömer Cengiz, ri isin, X Hürpi Gülün Mustafa Yrcan, | Mehmet Yaşarmatöreni, Beşir Üney, sm Arai 5 Şükrü Mrdogan | Geri Hel ear ea Jamali Çakmakçı, Seti Çamlibel, | Onan. Refik Ortac, Mehmet i Hüsnü Önel, Burhanettin Karadağ, Faz BUGÜN ULUS Sinemasında - Paşanın Karısı ein e OHARA satin» ve 5,80 Paşanın vam 4 te Oyma kim oyna, dr 5 m de Oyan ai ve Paşanın v0 güler YAN Açıkgöz. 5. Şakir Yer ulmazlar, İbrahim Özteka, Basri Wr- kın, Kum- b İğ 1. Hakkı Tomanbay, Necdet. Me iğbe Akdaş Söze zin Gi gen, esi ak, "abana Erkun, Necdet Çakmal oğan, Mehmet aşak, Kemal Ka- ULES Orman işletmesi Olu Re-| üzerindeki » rampada vent ii 264098. metep küp muadili a > Devler Orman işletmesi Olu | if “boy ve kuturda 662 adet çam 1— e ei agi e 17 tomruğu acık arürme saretiyle saz ,gesniin Uzun. mp; çıkarılmıştır. merak 880 wlete denik 101083 met — Arttırma 49 20 arihine ip, kerestelik çam iğ açık | rastlıyan pazartesi 15 te saat evi Orman İyicimesi Bara Re an Suretiyle satışa konulmuş- tur. vir Amirliğinde toplanacak komis. 2 A ar ala kaşe wuzuriyle yapılacaktır. rastlıyan cumartesi günü 3 — Artırmaya könulan iş bu Devl Orman işlemesi Oleü Revir tomrukların. beher mettekününün Maiyemsa plesk 37— a iş — Arttırmaya işti decek- gunun deli 37 lira 38 e muhammen bedel tutarının kuruştur. 5 teminat akçası 89o lirayı nr bae ölamazdan önce revir vez- m ırılmış olacaktır. la Orm e mere A kli is üstünde Ole Revir yn şartnam, amitliğinde, Kars'ta Orman Çevirge kaca; Oyaları if) zda e m mi li a Kİ lap, Bi Ele ilede. - Brzurumda orman ve. al Mi inde ve Köroğlu bölge get e, İzmit, e M. Ke; ili Om. Gina Gümaği, YE it görülebilir. .* (7292) 3012 aim İnegöl ve Bursa revir 39 Şevki yani, Al Soyan Sabri | * Deylet Orman işletmesi Oltu Re. | miriklerine ve Karabelen bölge Sunay, Rifat Abay, an Özkar, | vir Amirliğniden: ve müracaatları ilân olunur. Nasuhi Küçükeren, Ne çü ozan, -M.| 1 — Devlet Orman İşletmesi Oltu (7918) 3328 Naci Gizliöz, Hasan Dönmez, Rıza | Revir Amirliğine bağlı Köroğlu oöl SATILIK ÇAM KERESTESİ Fikret Berksan, Ahmet Bilya, Tacet. | yesinin Uzunçayır rampasında istif. | De bul Gi. İşletmesi . Antalya tin Tekin, Ahmet Bunt“Çetiner, 'Ali| te mevcut 873 adede denk 3954049 | Revir Amirliğinden: Relgi, İbrahim Güven, Mustafa Br . | metreküp kerestelik çam tomruğu e e e e am Dönmez. Fuat Ertüre, Muhit . | muştur. tin Uyar. Mithat Aşkın. Muzaffer Açık arttırma 20 944 tarihine Balçık, a ya ar arpa zül east va m kereste, 395 adet, mik- Necip Mean aletim, Revir yili Alan, Gadetin Ortap,| Arriime Ya ME b Di rak, Necdet İpekoğlu, . Abdurrauf| Kay ra ar İhsan Er a Er Yalçın di ie, eye si Gâvur Geldi, ormanla” A el, Hayrettin ğa, gunu mmen bedeli 37. lira 38) 1— kuruştur hani is MK e a iie 103) dede yundll Türüne Sai a ayi yar katllpiiğinde ve rk e ei 2 ee emar ee Mginde görülebilir. (728 a | Re A ; Devlet Orman işletmesi Bayra: PE EEDle miç revir âmirliğinden: ( pazartesi günü 5 ayi revir âmirliği binasında yapı- j ve 7 — İşletmemizin Evci Vasfi | cından kat edilecek 1386 metre küp| iri mika > Çanı Kompuğunm, Kenz ME Vekile. İp aa harim bat 1901 cek ölçüye göre tomruklanması ka- van le BASE İTME ON 6 iki yam srmn nn yl depolarına yak ve iin iğ an 2 h, Fazıl #kdip, LALE Birol, Kemal Gi. lesiz. ak, 7. Mehmet Fürüzan. Si ei ai ni Gökan, Mem: Mnurekter. Anl Sadrettin ük Ramazan Avç ei Burl en, Sal Haydar Kara, üre dei e Sali EN x Kem EK kare Kad iin çen, Sözeri, Mu- an Ünler, Abacıoğlu, Gön. een. 9 Hüsamettin. Önen Ge ie Ab dullah İyivar, Me - hat Gözübüyü , Rıza Ko: hmi Çilingir, e ti mi Erk, Bahattin aki ie san e span A. Basi Sengün, ami rank Ee vi, Ezlikatein Mar Orhan Öz- | mii 5 Öne, Veeam va e e mirliğinde kin Tuncel Nail tekin, Eİ Çelim, Necil iin. Aşkın, İhsan Sürek, e Hilmi Uyar, Adnan Aldı zaffer Balçık, Tayyar Baransel, Ne i Çakar: Halil Gürcan, Hikı iyki Kaya Şahin, Ari İ, Hakkı Diker, İlhami Ki ket Sözmez, Zeki Erten, büzer, Niyazi Özen, ei Özgür, kebetki ape if Bölü , aya, Şev- Lü Gü Nurettin Tan- , Necip Cayan, İs” gay, Mustafa Erboy, Selikat (Son mila kDa arın) DEVLET ORMAN İrmiEi ei 2 SATILIK YAŞ MEŞE OD! Devlet Orman ENE ir Amirliğinden: e Devlet Orman İşletmesi Z.İcik revir âhnirliğine bağlı Pazarcık - | bölgesinin Pazarcık deposunda mev- si Bile. m a çık artırma suretiyi S mir talin (Türkçe) — Tüfekçi, Ki ıl Özerkan, Necmi elimi ırma 5.9.9044 ASSİA. MARİ KUVİNİ Uyan, ii ii aim zl ai nee düz, bii e e lacaktır. 2- o İm Oyna İce skini emma dei Bursa, Deki miri << müracani an muh; dele Zili 85. rap atılığa çıkarıl. Elkişehin, eg, e me de görülebilir. a günü t« inat kiii: bite ee Behkğie, ev içinde teminatlariyle Hân olu- 3339 YE Ee A ie Çırı a ii 90“ kumara. ti iş maca Tarininder 4 ralerin luva teminat ee e e gül fa güle Üci da aç ekme A iy İ e ea” mea yararı 2 — Açı m e -o-944 pazar” e İM Me e te si günü saat 16.da Bi Day ame PEY lere ii 6 YAPAN a il Nİ âmiriği o binasında gü Sögephikartdilğe es Vu iyon muzurunda yane a a e imi se üi kanie inlerine rek ileri tan o-| Yumur 07021) AYIN ENKAZ ODUN SATIŞI Devlek Bran İşletmesi Adapaza- | Meyan a wvirimizin Geyve bölgesi- in e yanl meyi dürlüğün Biga revir âmirliğinde ve) 00 a revirimizde görülebilir. çık artırımı işa çıkarı 6— imi ihale gününde evvel heminat ökçelariple birlikte a dari ei her metr. yüzd benii e en ME İ her metre mikâp muham men Tedel (ix) liradır. Ri 2 — Beher tonun muhammen be- deli 35 otuzbeş liradır. lerininlüzumu ilân olunur. 3 — Satışa iştirak edecek istek- (0871) 330 Vasi yine Arme Herilhei ekle Devlet orman işletmesi ği e NN evli amirinden A anla laktuğu 1 şlememizin 9. 944 günü 5 te Ada- Dübler, Gülfndik, Patlak yem yn e Birine İmilisyekiei Fatına Uluk, Mekerdaltı, yosunlu or- | Koralsyoa müracaatı manlarından kat edilecek 2818 met- sinama Ankara'da Or. ea a eli ve Emin ei İstan- yerilecek ölcüye göre emi or irge . müdürlüğünde, Semi 7 Arne Geyve oi ası kabuklarığın soyulması Beşik, e depolarına nakil ve is a fihinde açık elesilt- o Ya bilen ae ilibdez Alaş bar be lediye RED ie Adapazarı re- Yele eleği A (12053-6761) 333 | sütmeve konulmuştur. z 7 2— Açık eksiltme — erime ağ “kipazar pazartesi saat 16 da yali İmali Mami 5000 —İvir amirliği binasında (toplanacak | beş bin metr: keri komisyon huzurunda © yapılacaktır. | fabrika Sahas siz e yükleme Işin bitimi 304.944 tarihine rastla- | ve vagona tahmil işi açık eksiltme. -an gününç kadardır. ye konulmuştur. — Beher metremikâp müham- | 2 — Eksiltme 19.044 ine mü- 3

meni bedel (10) Kiradır. AE ni ii 1080 da 4 — Teminat akçesi 0/07.5 hesa- | virimizin binasında yapılacaktır. A O ik eksiltme Mr 4 Yüzde 7,5 herebiyle teminatı a “elli diradır, Bu is ait şartname Ank: re bei ike lame Geni ii görülebilir. 6 — İstekli ihale gününden e da Orman Umum Müdürlüğü, Bart vel teminat rini birlikte re- |revir âmirliği ile revirimizde gö- vir amirliğimize müracaat etmele- e rinin luzumu ilân olunur. $ tri anlari ir (1872) 3301 yda en li gün saatte revirimi ğe İze 20) ii Orman a Orhaneli - E5 - | Revir Amirliğinden: 1 — Orhaneli Devlet Orman İşlet-|” ıklama ve tahminen 5 kilometre | mesine bağlı Keles bölgesinin Ala-| SATILIK YAŞ MEŞE ODUNU imla bulunan Rumşah yaylasına | çam ormanından imal edilip Tepel |: Devlet Orman ini Bilecik e İstif işi açık eksiltmeye ko- | mevkiindeki dep. bir. numaralı | Revir Amirliğinden: i MALE istirinde ut 922 adede mundil A e — Eksiltme 19404 İarihine mülsadif cuma günü saat 11,50 da) tifinde mevcut 919 adede denk (100) Zr) ml Demi ü “ ii iradi Yüzde 7,5 hesabiyle teminatı 503 dede denk (80) metreküp mi sa 00. — ebatta çam kalasları beher ati işe ait şarttame Ankara- ayrı ihale olunmak üzere açık OEM zl Müdtetiğü Zar ürma Suretiyle satışa çıakı Revir Amirliği ve revirii — Açık artırma 8- Di m m cuma günü saz — İstekliler eksiltme günü te-| haneli revir âmirliği blzakal topla- sölirl ile birlikte revirimize gel- in ld n huzurunda yapıla- meleri. (8024) 33 Artırmaya çıkarılan Ee liğinde, kanları, enli anin virimizin Karabelen böl pi e an İşletmesi Bursa Re- 8 ia erik Dağakça ki dudu dahi- n bedeli (95) lira 55 va m dere ve Jandarma çeş- kur mesi mevkilerinde Orhaneli şosası Artırmaya konulan kalaslar. Devlet Orman Par Ki ki Biga Revir Amirliğinden: Deposu ( Ormanın ismi O Mehsulâtın cinsi N dl label Bıçkı deresi o Çam enkaz 2 Kirazı Slank “Köprüsü ,Örendağı ve civarı o Meşe odunu 3 Kirazı Nişankaya köprüsü Oba ve Bodurlar köyü civarı odunu 4 Kirazı Kalabah köprüsü O Yanık Çam, Karapını Muratlar o Meşe ve gam 5 OKiratı Balaban Somaklıdere o Meşe kömür iran bakı npr | ümüş den Anidere Meze Köle ei © o aesüitmesine Binet vur etmediğinden 20 gün mülddetle ve part açık eksiltme 5.9. 044 rastlıyan sah günü asmda revir âmirliği riyasetinde elli ulm Eksiltmeye © Ankara Umum Müdürlüğünde, İstan! ye Çanal birlikte İsteklilerin bu milâdet mevcut. 922 (100) metreküp ve iki numaralı is-| cik ır. | rastıya, 2 Kizin bul Orm: Müdür ikale Orman bölge Kâtipliğinde örülen yenir Amirliğine dan bir ve iki mumaraı Kalasların muhammen bedi nın yüzde 7,5 hesabiyle RAKİ O A (716) Tira altmış i urugtur. Üç ve dört mumaral aslarm muvakkat. te- Yin im (480) Vira dökme Eer Kuruşun 1 Tau istiflerin vi arı asa ıdukları pa yk Tepsi lll ve 22 WLÜT geni MAN Emi EREM, ruhuna” yale yu yı imüne ölümünün yi ra Eylül 194 cuma günü araba yolu üzerinde olup Inegöle 16) ogi, yan ee e Ki kilometre vin er Sn bii “ Mevint okutulacaktır. $ — Arta le- | Rahmet etliyi tanıyan ve sevenlerle ae cave mesh linde görmele- 2 e ziyade tafsilât almak is- e e 2 ia, İne- e ürlği İle Ork oi, yem Revir am e in Sin iteyi min seri si a at Yüzümü. evlet Ormn İşletmesi ; Beyşehir Revir Amirliğinden: & Çi 00.667 mı inin yekün: 208620 Santa in yekümu: 8. talimin bedeli: 88 lir BE eyy Miyan em ira TL kuruş. ha ikisinin yekümuz 1381 tra S4 kuruş. 1 — Beyşehir Göl iskelesinde şose kamil azl ele cut, cins miktar ve muhammen be- deli ile muvakkat, teminatı miktarı yukarda gösterilen çam kerestesi kl Parti halinde açık arttırma süretiyle satlaş çıkarılmıştır Ami rihine "| rastıyan cuma Bey: şehir revir Ari anında opin. ık komisyol yapıla. ni iç Rami a eya il ra Orman w Li İs tonbul Gecis MARİAArnda. Hata erin ümre Mep Mame ee şefliklerinde özle Eğri Seydişehir El ME — İsteklilerin teminatlarını Re saatte komisyonda an Olur. TEZDELLGOGE) ERESTE SATIŞI Devlet mn va İşletmesi Adapazarı Revir Amirliğinden; Deposu: Hendek Çakıllık, Cinsi köknar azman, muktarı; M3, 828, DE 1168, beher M3. ün muhammen B. 101 tra, yüzde 75 iie teminatı: BOZA ira 22 Kuruş, İhalenin tari; 188 Şüm al deposu cinsi ve mik- a "yazılı kökmür azmanı açık arte tarına ile satışa çıkarılmıştır. | 2 — Satışa arzedilen köki ap ii nl 0 iledir 8 — Satış günü 49.044 pazartesi Kl m Revi inde müteşekkil ko- merk m yumatanda: yala 4 — İsteklilerin yüzde 7; Min el e Kr a mektubiyle birlikte mez- kür ER ve saatte revir merkezinde- ki komisyonda hazır bulunmaları. e a rm ei Düzce revir m se Bilecik gn Devlet Orman. Revir. Kaim 1 — Devlet em İşletmesi Bile- gök Tevir amirliğine bağlı Pazarcık bölgesinin Pazarolk depomund 2000 kental karıjık odun vagık kk nie is vkibi yik mıştar, 2 — Beher kentalinin bedeli 2 iri 85 kuruştur. 3.— el mesabiyle 428 liradır. 4 — Artırma 49.944 gününe rast- hıyan pazartesi günü sant 15 te re- vir binasında. yapılacaktır. sartname Orman Umum ürllğü Bursa, Eşen İnegöl Ayam, revir iler âmirli. gimizde, görüleni İst ei artırma - ia akeelriyl birlikte em irliğimize* müracaatları ilân olu - 1216-8015 muhammen lr Alek; bağlı Yasam bölgesinin Pazarcık deposunda kekeli yay meşe Odunu &. çık artırma suretiyle satılığa çıkarıl. muştar. entalinin muhammen bedeli 4 ire 85 mi Artırma, 4. 9. 944 gününe günü saat 14 te akkat teminat yüzde 7,5 hşenbiyle 428 liradır iyi ame Orm Un düğü, Bursa, Eskişehir, ne, aşan e Amirlikleriyle Amirli- -İ ğimizde görülebilir. 6 — İsteklilerin artırma m Jiğimi “(016 günü te- Mik. kental Muh. Bed. Muv, Tem. Lir Lira K. a K. 5000 125 468 75 30000. 125 —o2812 8000 125 750 00 150 562500 700 . 262500 il izasın: ii açık, eksiltmeye saat J4 e kadar Biga revir âmirliği dir. an Çevirge irlüğünde, 8 müracaatlar umur. - 10686) y” m8 Ş em ENE el niş pazi hazır bulunmaları 3331 | Ha birlikte verir Amir. | ie 339: arzu edenlerin bulunmaları rica olu. nur. ei Bakımı rdemsevenler . Cemiyeti > Gönel ine Hastanesi Gücük Serel Şar Haldun Tekinerin hazırlaya; e baren satışa BAKIMI; memlekete sağ - m yavrular yetiştirecek olan genç yk e Mani ya a Kitabevi 182 Ak JANDARMA Ankara Jandarma Satınalma Ke- bayii Başkanlığından : üra, ilk temine Yürürdağlağ temizlik be Ga mar satin alınacaktır. rin belli gün ve saat buzlarivle kol (7508) Ankara J. kanlığından: Jandarma birlikleri hayvanatı için asgari (100) azami (150) ton ir 69.04: ii saat (1iyde Sa. Al, Komisyonu Baş- batık maktanlı le birlite a sin pm atlar (7660) DEVLET HAVAYOLLARI Devlet Hava Yolları Umum Mü- dürlüğünden: — 35 parça muhtelif cins ve ebaddaki evrakı matbua açık ek- ltmeye çıkarılmıştır. — e ai ale 140-044 tarihine mü sadif perşembe günü saat 11 - mum Müdürlük binasında yapıla - şe ait nümuneler umürd müdürle birimde, görülebilir. 5 — İsteklilerin teminat akçele- le birlikte ihale gününde uumum müdürlük e malar ilân olunur. (015: Si emi Em Makinist alınacak TÜRKİYE az CEMİYETİ ln Menem akarak” Mi m pall a ie Pek elele üzere 200 lira kadro sk ve yz erke zam Vi Rae RR Ee yi mektebi veya deniz makina vk he an ve İlk balik İN ei ün ai iç askı ri MAŞ lin Sanalika 183 la ol Mühendis iş arıyor taşa ollkiğn gibi paniği e Ulusta N. 8. ri (veni ve ar) CS sozanoleri nöbetçi <7 şarta. ar 2820 3 1830 Kapanış, at ayarı şerler 34 18.80 Müzik: rödyo dana orkestrası. ye 190 Memleket. saat ayarı ve ajans haberleri, şç 192 me e Düny bisi Müzik: radyo dans o Müzik a şe 2 x 45. vamı. gp 1945 Maji İsime kle alanlar. D. 2215 Mü kmayer. yalar “(Pİ) X 2230 Memleket saat Be sie De günkü program. 3k 2: G z “ " w 5 t 1 di k sn dad rs

Aynı gün çıkan diğer gazeteler