3 Ocak 1945 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 4

3 Ocak 1945 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

> 7 MEMLEKETTEN | ! Mersin Borsası İdare LA ve bir mesi Sahaflar çarşısına | — pa ei nla) ĞAV yeri M3 a kuyor, kur Batı'da Almanlar yeniden 3/1/1945 CEMİYET HAYATI Türk Hukuk Kurumunun Türk ya Tarihi (Telefo: Belediy e, “Ba azil ğ ö TI ae iy vd v ai eamiinin vira dei ie aiğine le gibi, uzak yolcu Zil ve pan i ihi sahaf- ei sü alar heysli heşitiiei ve | iyor iz ar çarşısını bir yere yerleştir. | perakendeci kerestecilere veri-| Adını sordum mek için a ipiyO İle : İLA dgarruzda | ire Dalar a ön ii ei © ıskaj se ve zayiat an bir alışında, dedi. İm ime ie ük özer sia şi çim el m plant > inde wz müddet | * Sonra anlattı. Erzuru na m — 2 | Enstitüsü) toplantısı 4 1. gaş per ii Ma gör Hülya ie Sormil hazırla- | lüs “var idi” İ . şembe günü saat 17.30 ii Türk Hu- yenin elindeki medreseler Ee 5 kelimeli, eklenir emil kk Kurumunun. Evkaf, Apartman a mıştır. Adanada ilgili kereste lata krar başlamı; mi ma ye mm isbein tahakkuk ürü nl ai Yazan: O gün ana am ee em eca > Jinin tebliğini veli-bir zamanda, vi Çar maçlara — ilde Hz Se , İlardır. era bir ağa ile A » G hi BEĞ SEN isa 2) aşlıyalıdanberi kullandık! kların- “kö rülü. Mevzu: (Selçuklar Mere il fim işleri eğin bİr dane Gi a, Cahit dan daha büyük £ kuvvetlerle | Joparatorluğunun Hukuk | Mesele ni ld > erine bir olusu pilâv Si bu vakitt. apmaktadırla bu e Bu toplantılara herkes gele- Yeni Adana Yi nu için proje Kopuk ek kekikli başı bah git, tut; üni r büsbü ame, AE AE e hay, m anbul, 2 (Telefonla; ica- | gecmişler. Biri yer biri bakar - Ş ö er e başka bir ephede Erendiğini göre, Mersin'de| ,.;“oğ, K Ye ah ile ie Uşakla Kont, Ağa mişlerdir. Yeni ta-! Tp , Ve e e e ai lay ie e a are e O aruz. kimi Yedinci meri, Türk Hukuk Kurumunun. öylerde yapılan işler git | mayi ikiye bakımın . irak dai, misvanlari kan Ordusunun tuttuğu orman- tükve hızlanma m Dir enem bakımından tekir) — Bu böyle olmaz uşak, do. iş sanat eseri sa - ğ sahada Bitehe'e yakın cev-| | Serbest kürsü dersleri Tekabet İmiktadı Bn » sen yerken ben yedi yilan birçok korede traje - iki başına |rede bulunmakta dir. Bı ni münan ed Kirol Gemi soyuyorlarmış an sayayım; ben yerken sen ü ötede İVME 12 Saatte Alma gün 18,15 te bağlı. yam ek yü), etnbül a Greltemt) — Gece e — az > E S | emiş mini 5 E sr la çi ri liman, Gd Kabi. esi ise, bize bir şey pir i taarruzda kaz. : eki Ve bül in. silerni al © Şilan Bakan ve aMr ül ile ei Ağa başlamış bu taya köy bollağu; ki k |muşlardır. cephesi e 1 e Bi reken gayreti sarfet. | iki sabıkah zabıtaca yakalanmıştır. nl köyleri teker te - oyasını ım başına geyik tiksirmis (hapşırmış) Ke Bitehe'ten ri ih'in cenup Ti ta yaşamda rüadye Graten ATüimit “S8: ka geviğe vak - doğusuna ve ve ayan, vim ıbbi müsamereye çağrı yi hn YAN oküler 40 dikin Dae Ergemansur bir, bir de Şah - akl: A ari * sıkmış. “Olur | doğusuna e maki adır. Y ik bir tara tim göllmi Ve bazın siri iki lüsatanışman ba ik i yırım” demiş | Hatırlardadır ki, Al r ken. | Bu yilki Gülhane tibbi müsamere- O ik da i ki İz m 2 —— Yılba- m ei ? Karv »gini bir ta - ii ens vE ri | erinin iki 511945 cuma si şi piyangosunda 200.000 lira kaza- epakaban Köy ted ir) n! < vara ge rına böyle bir Sıra karşı |at 1780 da yapılacakır. Bu toplar n biletin. dörtte bi parçasının Bili Karakillar. att; eya en ha in | aa. sab baştaki ve ti sağ -reli iş; ilise altı, Büyükkâz- yi s. Yaralı Boğaların oşlalşi ardı ve ou) is herta” Porta kalanın pi Se ei e ii iİdariç köyü, yedi. Yedisini de KALE... Karasu, Kâğda- kavarlan ka: | hücumlar büyük bir hamil İle sirtaki. ŞE ee Zeki Özür — Mn yer baksin kaşığı w- Tiç deresi, Serçeme suyu de döner ar- |inkılâb: il İ. Simdiki ia ye İ Bütün sayı in ye mk ara ek aprşlardır. Bu e shea ine “re taplamıyor Aşkale'nin yanı bar ars. | mların da Bel irin al eşrifle- dlo ile satılması ve Me a yu köy adlarını sayar a bi Mi uzun diş yik gitmiş o gitmiş, gey vi rabaçela siz İ ğer pl ip olm meselesi > al il ha bire pilâv kaş kli. ve iie Yarmadan vel, gitmiş o gitmiş, Bir Di y yük bir hamley, ni Acık Teşekkür Tüşük e — yormuş. Ağa irat . an ve - gelmiş, geyiğin tırnak tuttu: ve meğe e oldağu heni Eşimin doğumunda yakın a © yundan aşa asa lez erhalde bu yeni taar-| Xi Ali Esat İL Züle T k $ Bitti ğa a AR Şu yere ayağın ram mus gösteren profesör. Ali meli gö ak garson ürkive - Me. vi balm 5 kayayı aşındırmış. Aşkale sözü, Kaya © kadar yal akan de a tâarruz sa: | ve doğumu muvaffakıyetle ei ani ei di & Hi > YULNA ai Ri yağ tana yn isinde, e e ÖRN se e | pek uzak değildir.! pa iren a eee Izgıç'a ve ihti- ee ii si” may , Va ibi iF döneme; 5, gi imdiye Okadar Omul ihimebaldi) ime ŞERİ, Ataiel mer münasebetleri köy adı sayacak EA a e m ğ alk telle anama De HA El Filme ve geniz m ke yi line Uşi pi kaşı şığı uzarken, bir çır- adı veriyorlar k I ii Ee e emen uae teşekkürleri. suni göle düşmüş vE dari ol. Pei AŞ : pıda çı ge Gl la mizi sun duğu için derhal öi m rm ariciye — elki de, , diy iyorlar, “yemek (o Bunu ia köy a| Yeni vazi işa ede Mur) Edip ERGİNÖZ bekl Amik Gr al Ercik, Ermecik: kalesi” mânasma gelir, Öünik di, çağrışa yalcın ii ei ln sun, eyer tam un zarlılı kı birine aşağıdaki be çağı ya z Balipe kayada bir edeni e eyanatın > bulan. | Cins, Birtan. / Teburcük; -Akger biraz aşağıda Kavurmaçukuru, gelmişler. Maral karulsa ye taları 36 beri” Balyt Teşekküi —n kn Ağ nala ver, ağa kaşığı ba- Barsak deresi denen mevkiler tişilecek gi Zi eyer Si Babamız ne wi Bütev'in e bölü Si mkü bedlerie En yoldan ordular gecer - kılacak yi deği si taarruzla iyonlar, | üm dolayısiyle gerek | cenazenin İlme emi evt e EE m Sie daha fazla inkişi Gi Bg ap le'de kazan kaynatıp dar yorgan döşek Vini erir Bu e eki, Kpün. vel YA st de)» yok a İmette bulunan ve gerek cenaze de- Tarlaşmıştır. Burada kaza ve köy- seki. 5 ea yi lin vene ulan, kaşığın burnunu da soğuk suyun baş ordu kayanm dn : dü - | Şimal istikame serer fin merasimine gelmek suretiyle ler halkı muayene edilecek ve a- | ğini derim. İki memteket a-a, | J1ha Pilâva dokundurmadım bi- konaklamışladı Aşkale adı - şerse ölmesi işliğinde . ve 4 kilometre | püyük acımıza yi a inde öld yak tedavileri yapılacaktır. ne m kemah bii le yel v ia an gelmesi akla © —— Eh, demişler ne yapalım" deriniz öndedir. Düşma ili dir bütün dostlara ayrı ayrı teşekkür dai üs üç | nete dayanmakta iye bağırdı ise de; uşak: ii e göce bühün uykusa gelir. ucu - İçe ok si per r aptal ilmiştir. Bunu Jetmek imkânını bulamadığınız için bi Kuru âçıl Suriye ile Fransa arasındaki mü- | — Sav ağa, demiş, vedi köy Ee denen kayada hiç bir ha- rumdan düşer. Bu yutmı- Imanların İba humusta değeri Hİ ayşe İİ önel > e nasebetlere a bu da, Fransa m daha ss yok. Esi si e hartada da. yalım, yarın sabah pi arma yali e e p kinikiidie Gi vagal ilm aşi i İm Catroux tarafından © şayarağım diye dağ baş - İml Petrin yazılı. Aşkale, iki nın bir kolavını buluru; lar da zırhlı kuvvetler kullanı ben all A peer e e sb başi z ini > i erkal vel mi ile uğraşacak bir kurs açılmış- | istinadetmektedir. a köy usa a e ie &yasi --| yonlar; herhalde a efo, iğ un | © Acı bir ölüm — Ankara janıar- ve müm eli an anlaşın ner | Abbas'ın kör kazı gibi atıştır . 225 hane, Yeni binalar zörü- nın dibinde k daya! JA | b alay Komutan mavili -biokagi seri dad eyi e in İ maya baslamış pi Bu kö . Jüyor: hükümet konağı, e > çaldırmıslar. Fuat Uluc'un kaym pederi Dr. Va- Mo ağında yeni doğmuş seir e la a A nl adı yok. Kul binasi, kaymakam evi. Avcı, üç gün dayanmış, ücün era er Sapan la eli tisusi) — Güzelyahda | tadır; Ve kendisini tamamiyle müs | AZaver KÖV di ları Bu binalar da ol olmasa. kaza in vaktinde dizlerinin derma- yetis Dai EŞ aym b sokakta bir köpeğin | takil addetmektedir. Hal ikdyelerinde, hele halk: OIS Peküleiyask Bi kesilmiş... bu kısmı ile Meuse arasındaki | dökrerümuzdu Basa 10 6 NE yi yeni doğmuş ei kle yal ie alda “Ağı alar m e aptal Ea tane, eczane gibi der Oğlanın yayuklusu. Köylüle. .İmesafe 24 kilometreye çakmış. bei 3 Sapanca halkını me: 5 Da A e Gİ lee oğl insan. > YOK Bununla beraber - Hpmie hazırlanmıs | tr. men ta taya “derhal haber Yörüimişir. Fo. | ep dostuna! Tam edeceği 1 ” rum'a trenle bir buçuk saatte Almanlara göre v tahkikat yapmaktadır. in si ler gürür m da bekl yanlara göre durum İ bat. etmiştir. a değil, si- varlı: ; ins onla şa sie Tanrıdan “Türksözü” 24 yaşında | "tatlıyı, güç Ç Aşkale kaymakamı Sabit Kon un tebliği: amet kederi Ek BEAM 'Adatn'da > çıkmakta © olen) Çocuğa yapılan yardım yokluğu Gercolnu'me Satilik deliyi be va gas oenupybAtı ve Gemi | di “Türkeözü,, gazet si, 21 ine ya: YE ye ele peki tünek va Geyikli gösterdi: imdi. me | devi daha m Büyük küre, | Doğum — Muharrir Munaser A- şına > basmıştır. Arkadaşımızı imlisidir. tan sanat kuvveti ri isti Gençmiş, suna gibi bir deli - Var: ” dibine an İlerle hücum eden üçüncü Ame: DR Amerikan | #slirik eder, başarılar dileriz enler de az değildir. Bunlar. kanlı imiş. Ava da meraklı. & Yana iki öksüz me ie ötüm ordumü Hoüffalise istikametinde yap- | tn Pir, *Riiseşin İlkender) > adı işi y si ia mera | yer İn Gani). mey emleket dilinde. Di tüh J mak istediği yarma Fe 2 e eee: en gitim ayılar ür amm. Yayruya uzun ömür e e an m ana babayı tebrik ederiz | Tövbeler Meuse ile e aranın | Siz gidin kardeşler kaldım daki savaşta 16 e tar ii Li Ken > veya ele 5 elen Roosdyali; Churchill ev Ki ben jevreler bah Esvahım sal kal | Siz gidin kardeşler kaldi saya- İ larda ovalarda ! e köyü Aşkâle - ki ei min r iki kö se pe lumuz üzerindeki Zıvans ki urada takdirle kaydede- m5 cephesinde: dara, denizde ve havadaki harbin yanı başında bir de “köprüler harbi” cereyan ediyor. Resimde, * Amerikan istihkâm ka tarafından tamir edilen bir rü m edir. Denizlerde: bir İngiliz torpilbotu son hızla en hasmma hücum ederk: BUGÜN ıstırap. ie Sabah olmas Uzak-Şark'tu: balta girmerliy oranlar. içine Doğu cephesinde: ormanlıklar arasında Almanlara bir hava meydan ates eden bir Sovyet askeri v, Akbaba daki | inat ha atarı ele tir sr | Ei wi ti kruvaz tta demirli bulundukları yerden Kişi gi kalkmıştır. Os- Pon hi mitesi ti Bi tanıması ihtimali hakkın-| salon rr ım devi da istarla dolaşan şaylalar. Tadyo * ziyade güçleştirecek her hangi in ve 7 haherleri, harekette bulunmiyacaktır. £, eni meral inden viy Alm; saffıharp gemileri koruyormu$ ! Londra, 2 erine göre, zörle semiz himaye etmeğe olm Fransa Lüblin leh © — hükümetini ter.madı Bimer in aa. — Reuter'in Paris ve Stalin yakında şimal-doğusunda senebaşı eği opak kazanç e görüşecekler Şimal bat etilmiş ve Saar- etdi # ha, Ma doğusunda Bil ng i leri Yi epelindeki İL seheli siyasi partiler $ şen Tantaşmda pek yakinda M- CİN if emar. | hill ve Maretal, Stalin'le nt itte- | aşacağını söylemişti MEATETEEYETEAAA AŞA e menem a de müteaddit râir. ile EMatematik dersleri? an filelerini 3 Tecrübeli öğretmen tararından verilir. Sıhhiye, Necatibey Cad. No. 54-2 2542. ger #) BUGÜ eli ve eği 27 w neleri nöbevgid vi ond) e Köl ri birkaç sydnberi Bal, Bu .kruvazörler En delik saffıhar, nbr riyor: ikümetinin sal Polonya'nin Tül “küme, * resmi halde mi Gal daha | Manmefleld. e 3245 VE 8 vaziyeti e program.

Bu sayıdan diğer sayfalar: