4 Ocak 1947 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 6

4 Ocak 1947 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SAKARYA EKLANSİNDEN Sayın Dokterlra Vitano B. Adexolin in Capsu, Lui, Ostomal vi Kelimeler ul MAMAAİADAEEAR ra Soldan sağa: 1 — Türlü renkle 50 Glcebilen bir huyun Oğur Seda 3 — Eski Mısır All — Dâhi 4 — Bir —K öz Bir erkek. emi Er çük İn Sonuçeuzlu — Tarlanm yerimini çoğaltım çin yapılır. — Tem 8 — Bi iz öleli Dolayısiyle — anlat ma As Y zi Yokunta 2 gi Kafanın. pimi Bir kıta — Bi göğebilmek için verilen izl & Damen — Bir nota 7 — Mektup — Bir balık ismi 8 — Akl Bir Çalgı Bir nevi kumaş — vücudun. çıkar diklârından, DÜNKÜ ÇAPKAZLARIN i GÖZÜMÜ Solüan saşa: 1 — Doğan kardeş 2 — Olay, — Gazete, amik 4 — Ağ, Limo — Nola Ma YE Miyabed a. 7 — yüke Gel 0 Bu, Ara. 11 — En ağı: Doğan, yaz. ni ganüstü 8 > Ze. Ayel, yepyeni 5 — Titani 6 Krem Be 7 Deği Ur tim, Turp. 11 — Anadolu. 9 — Damar, “Mai 10 — Eğil Şaka, İha- AŞ > ç Satılık dolap UÜ gürgenden yapıl- 1s gayet sağlam üç adet dosya dor abı İdliven fiyatla © Back drop olarak da kullanılır. Tel: iç sene evvel et Bir soru — Bir hayvan 10 — | sebe işleri gördürmek olmak üzere 1smarlam ve hazır, kadın ve erkek yerli ve övrupa her cins e Ka BEYANA di ir IDAKE: SIENIFONK olistle : Sevinç he Saime TR I o 4 Ocak 1993 Cuma günü Cumartesi BİLETLER : Öğleden dank Yenişehir” a onser saatlerin; lt aldır, & —|,, Kanuni defter tutturmak, bilân. | ap grkartmak, hesap tasfiye ettir. mek vesair her nevi hesap ve muha- istiyenlerin posta kutusu 2008 & ürmcsatları, Satılık moför ve alternaför 6-80 18 KVA, 331/400 v 50 HZ. COS g 0,8; mi Evsafında jenatör iraple Dizel motürü ve bir alternatör satılıktır. Ulus İşletme Şefliğine müra cat, Hm Mariana NIHAT ESE)| saat - in ve 4 Ycak 1947 si günü s4 A 7 ielerinde zebimmakei ve evvel de (6 MAUN ağlardan başka her tarafa otobilş vardır. | | Tücarve esnala | m kolaylık — Kaşar — Hususi getirilmiş gayet © nefis Ankara Terziler Kooperatifi ortaklarına Mallar Paz; alınan. Yük saten, akla yağlı (Kaşar peyniri) | temizlen miş tekerlek hesabiyle veya top- e me (080 LMAKTADIR. Yenişehir No, 30-10 Müracaat: Sakarya Cad. Nuna Bakkaliy 9. Tel 64, IŞ 1 MAĞAZASI Sayın Ankara halkından gördüğü büyük rağbefe bir mukahelei şükran (İK V i SİNDE NX Konseri : Başargan, Hasbiye Sakpınar AVŞAR kalar caddesinde, öğleden sonra da lalkevinde 085) ——————— MALİYE BAKANLIĞI Satılık Otomobil. Maliye Bakanlı lar Tamir Alety Atelyemizde mükemmelen tamir edilmiş dan ötemesi yanl icaru rsi e e ile boyanmış faal 937 otomobili s2. El del ir Mm bae 2000 Ds Ocal Ze cuma giz 0 dadlr. Taliplerin merkür gün ve saate kadar teminatlarını 2 telyemiz vemesine yatırmaları. 38 Diplomalı Eb aranıyor Ankara Daktilo Kursu yanında İş ve İşçi Bulma bürosuna müracaat. 7 Mühendis veya Fen Memuru afınacak Belediye Başkanlığını m ve mile pi alarm —i almak üzere müracaatları rica olunur pie E KURULU Apartman üst kat 4 REAKS rana Yeni Güven Taksi m 18333 TN ni erik sa- iste in Mehmet Emin Selâmoğlu de kayıtlarına Bir yön yi li çel rsiSİ Kayıp Kayıp — 23 aralık 1046 40139 Neslu kömür, bettim. Yenisini alatı nin hükmü yoktur. İP tarih ve ordinomu kay- tağınıdan eskisi- Kitapetoğl» Matematik Fizik ERSLERİ Ortaokı e gerdsüberi elde: ettiğime izribeden iştitade ederlerse. kusveriyelği 1e kalmazlar. Müracaat yaz Yalmizyal Çankırı Cad. Nor “ Tecrübe dersi parasız) r onaya İller zaman kalbimdesin Almays'in my beart ARTİST : Giorla Waren SEANSLAR i 10 — 12 — 18 — 1615 1880 — de en : Dinva' iu “isler Aynen & D* EY Zlnir Ap, Z)yarmnnan Si HACİ Az kullanılmış bir Havagazı fırını gidiş dolayısiyle acele satılıktır. miyehir Necatibey Cad. No..99 De. daire 5 telefon 767, KN iz Hükerrer firar suçlarından E o olup alan firarda olan & ye iü gülarından. Kovalan İZ yapılan vr rağmen E isk yn pa biye Kk im bolu'nun. Cami Keb şma- iz oğlu Mel — Emi Topuz (D.827) un elan iltinâle etmediği men ğu ubesine de radian & a YUK Z ) avtikan ri b dane DEC ale; İZ rinın haczine karar verildiği 2 olunur, (15). (As. Pos. 10814 K. Selin eN Günay 011 SİZ Eczanesi üz E enanındakı diz Gediz imar Plânınn tatbiki ve Belediye yapı alan sar aşacak bareme gör dos zim kalınan aylık. (140) “ire er bir mühendis veya fen memur yin m aktır. İsteklilerin, — ellerindeki riyle” Geçi Belediye pliznyaatları ln olüm e Hizmetçi aranıyor uslu bir aile yanında ça- hyarimak" üzere bir bayan hizmet: | si aramı Selânik « belgele- Başkanlığına 1 karşısı önde İsi muayenehanesinde Pazardan başka her gün 14 den yalar hastalarını kabule rik İki hol bütün konforu ll kazım Öze Çad. Hüsamettin . 18-19 arası Salılık dükkân Yenişehir'in en işlek yerinde öğ- Hastabakıcı âranıyor Kursu yanında Iş bürosuna müracaat 8 Ankara Daktilo ve İşçi Bulma” — Valda pastili Sanogyl Sprogyl a Winthrop malları Başkent, Kezanesi Tel; 3116. KAYIPLAR Hukuk Pallkepinden ğin pas iyetimle kaybe . Hü Dinle adığı ilân Saffet Olgaç 0. almış oldu- e. gol > Ahmet Kalaçlar 35 leden evvel 8494 öğleden sonra Sşüz telefona müracaat, e Lisan dersleri İngilizce, Almanca, Hapanyolea inanlar iyi öğrenmek istiyenler: büyük kola; Tür anına da vakıf bi ULUS — 28 nel yıl No, gi SAHİBİ Bursa eren Atı AKGÜÇ Müdürü “Kani ULUG Neşriyatı Elilen idare eden Yazı leri Milürü Müni MA em ri 52 ri 7 EMİL LİR o) IRIK Manro GİYİM id temin elmeğe 3 eme Oslocalciur | Emulsion S-ofics bol mikta m | Ticar Borsasına mensup anna p SADİ | Müessese, Şirket ve il - tâcirlerin dikkatine perde, ee rolü; riş 7180 — 100 — 75 Sant 8 den İş a kadar Ulus Meydanı sında, 12 den kadar Yenişehir! ve Saat 19.40 dan itibarı iler TÜRKİYE DEMİR VE E ÇELİK FABRİKALARI MÜESSESE; nü AK ARA ÜDÜRLÜĞÜND) | ale alınacak | | 1 — Müessesemiz dökümhan esi için MODELCİ USTASI Tüccar, şirket ve e - EY Uraya bül yevmiye verilecektir. Si nazarı ! a aa ea sp olm na Askerlikle alâkası a mıyacak, her hangi bir ye z e meci meti bulunmıyacaklır. KR 5 — İmtihanda muvaffak olup lara geliş yol paraları veri Muvaffak se ren ib denek verilemez, Mi - İstekli olanların 3011947 al Kadar birer dilekçe ile ve ağla yane bişi doğrudan doğruya ARücesese Müdür. güne müracaatları ilân olu ZE Satın 31 Mi ine kadar alda leri im mind müddl ahi el mi ken müameleyi i£â ettirmeleri lüzumu il ii — Nütus kâğıdı (1916 yokl — İYİ huy kâğıdı > Anafartalar Cad. No. 188 Tek: e gece saat 21 HALKEVİNDE yar bi yarın ii onunda” sihağ et bulacağından Du az Mami MArL mler ha ia 5 | nya Saheseri: Aidatını ima ol en üç misli GE den taha ös 5 HAMLET HERAMAAASASEAKAD ARANILAN ERAS UA YAA SASA A n (HALKEVİNDE) satılır, (Otobüs) varı Ankara Ticarel ve Sanayi odasından ; Kayıtlarının yenilenme muameles den dinen a ir Oda'da kayıtlı taci alam HZ inadik sarf nda gi 1/1916 devam effiğini arzeder, 2915 arda gelmiştir. TEK — ATROSU de nde (Sadi ile e Mağaza- © GE my RAM MALAR arr müessesalın afine e 2 Ocak 947 tari şirket ve il eli larını Oda veznes deme misil üzerinden in ân olunur. 3 — Aşı kâğıdı. y 4 — Mektep diploması 5 — Hizmet vesikası 8 — Son çalıştığı yerdön muvafakatname, n iyi arkadaş ie mn €N iyi arkadaş; zorl! arımı; Bu iyi hayatımızı inti Satılık Ceviz fomruğu cut 200 yem, ceviz tomru- ardır. Alıcıların Kay- b iş Bankası karşısında 6 No. Uzel Ticarethane- çeri başvurmaları ilân e ve bit Dale ko: İnşaat SELE ZEYTİNİ il Yeşil ve siyah ZEYTİN ÇEŞİTLERİ 5 ve zeylin hülâsası Kiralık ilç GELDİĞİNİ BAYIN MÜŞmERiLERIMİZE SE) ve bü sularında z z şehirde İzmir C: de eme nl koyu Umay b NUJDELERİZ öle ni bi ün Kiral ir en ayıp durumumda. buluna z ME, havagazı, elektri su ls İstanhülün ““Ara © mahller iü ya PA ind vi lm memurluğu İZ Köprübaşı * caddesi No: & 4 e e a ve Zin Yasi Ç. reomrine irca | Kamil Oğlu 328 doğumlu KE 5 z istasına 4 k o NİVELMAN Satılık ev mm 'da: İkbal, GEN, (Bey : Galata Lâtif Han Doğan Y lu) ve Sergiyadis Kitabevleri, üle Tecim Evinde de bulunur, Memürluğu va: vasıtasiyle Yumuzuna müracaat, İamanpazarı Askerlik Şu- beni ninde e Ryan Yeni Sinemada 5 OCAK PAZAR AKŞAMI SAAT 9,30 DA Ratlyo Sanatkârları kanseri Hemi hem — kol saali - alı nı İsmetp: İlk Semahat Ergökmen » Sadi Hoşseş Ex akn meki br 9 şirini l tele an Yecen sevimlirlecek” Vecihe Daryal » Fahire Fersan ; Cevdet Çağla » Refik Fersan ; Cevdet Kozanoğlu Mürşide Erdinç * 40 £ Cey bek iy may EN Biletler sinerha gişesinde satılmaktadır, nl de EE 7 illerin her Ağ Gönüyeni v Yavaatları rica Olun, mmm ntılı anlarımızda imdadımıza a rimizin düzene girmesini sağlıyandır. arkadaş, bize faydalı bilgiler gm | Muktraı Hayat Takvimi zi İstanbul Ma Bahçektevler Tasarruf evler ti, ASürruf Evlerinde e) tevfikan Türkiye i Müh. SAİD YASAR w evlerden biri ir ii o a > 5 yeri! Berkalp Kitabevi. Fiyatı 250 kuruş, lim edilecektir. Ulus muz (14) As, Post; sınUlus Sinemasında sun Meyve . Günahkâr kadın kimdir ? zı gideren, hastalik zam Şe gil Kitaphı Yurtyapı, 'Küç Sahaların elk lerinde pa toplu. CUZ ev setiyenileki operati © eiverişildir. gekli ve” iyeti hakknda. CIZ KARARI r firar o suçlarından JO e EE ln tâ YUK. 218 10314K. Selim Fahri Günay aranıyor İşletmemiz hastanesi için Kızıl waşire Okulundan mezun bir peki SARİ cekleri asgari ücreti de ildirecei yazı Hü ERGANİ BAKIR İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ MADEN ne müracaat etmeleri ilân o- 9474) 9766 simin en eıkli aşk ve fe- dakârkik dramı (La Röule Şrolde, veli Du Bogne) ice YENİ SİNEMADA . A PARK ve SUS Sinemalarında İstanbul'da Melek sinemasında gi birdi 6 Hafta gösterilen. Haftanın e öğ değil, senenin en büyük L , 18 — 1580 — 1830 muvaffakiyeti Seanslarında ; i a Unululmaz bir şarkı Yl Ölmiyen mumyi u iyi LAMA e Atkre'de dere — Ee erene ee v GZ 15 — 17 Seansların. Tamâmen renkli SEANSLA ZORLA FENA SEANSLAR PARK'TA — 1830 —31 Gece: 20.30 da ik! film birden 1 iran le 10 12.14, 1615 183021 “ SUSTA: 930 — 1130 — 1880 — 1530 — 18 18.30 pa inin bir filim pr. Si

Bu sayıdan diğer sayfalar: