21 Eylül 1949 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 2

21 Eylül 1949 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

3 GÜNÜN KONULARI ik ero nya im bir ie di ru ri kend gopraklanımızdan bas: hâkimiyetinin Gerçi Raman da doğan güneş nezuella m ia sevmen rolün bu #memlek Raman bugüne kadar elde ölesi neticelere göre durum ve itibariyle Romanya petrollerine, törü Gomez'i halk a: r. Buna rağmen, ette alevlendirdiği ik karışıklıklar, halkın mi evsaf itibariyle de mahsulleri Ve- m bağa bide 26 sene iş başında nezüella ve Meksika'nın bazı fırsatını vermiştir. e Şaflarmdaki petroilere da İnn petrol Cm ir Sela HZ A PİE eee in Kuyularda. başlıyan vaz da bugün katiyetle imiş mündet bas pateol miktar ton- ya. de pm dur, Tahminler ise 80 milyon te İlandaki di - gir rakabetin- de, Meksika'daki buhranlarda dai- da Di ve istikbali ile Biran için yıllara gidelim malak ları, larından biri tarafı dığına inamlmaktadır. ise arazi çi dar günisakt ia yanan ampullerden dır. Ge a Hana, ie k kiz ri il arası trenle ei İsa'nın doğu: sl anlaşılan Susta dilen Türk ei kend gözle- Tiyle görmüş olm: vi vad okikatte bir AL. mein “nelerdenberi di Hek gayret et e tikleri bu dövanm arık milletçe benimsenmesine yol açar. Bu ümit- de biz bu yazıda muhtasarca Yak Raman'ın biraz mazisi, biraz ola- meşgul ola- gum a inledi. devridir. Raman ışıkların ateş da yakıl- Hakikatte -atlaklarından sızan gaz- ap Şimdi 1: lının haziran ayı ortalarına öneli Alaca kı Ancak Raman. çim ve imseler Bi — Kurta. unun Diyarbakır'dan ni age olan > tman'ın 25 kilomet- ez - doğusundadır ve Siirt bağlıdır. Diyarbakır. Batman e im an'da ir yayılmakta n oldu bi “çuYazan: Prof. Dr. Kerim Ömer Çağlar !: Mz dn öz smliket acını karşılıyabi- ER ma ve,tek âmil petroldü. Nitekim Amerika « Cümhurbaşkanlarından Marding'in İspanya Yalnız şu noktayı ; ilâve ede- lim ki memleketin başka | yerle- rindeki petrol kaynaklarını hesa- ın yalnız Raman çev- esinde bu hesabı kabartacak da- ka kaynaklarımız maz 2 İnak an ri ha ba: yar. iş ve Siirt ği 9 numaralı kuyudan peteol elde edilinciye Simdi Kaman'daki kuyuların ba- li bil a kadar petrol lerine 15 milyor 8 Nolu kuyudan bir buçuk ki “72 Sidi işle Biz lometre doğuda olan 9 Nolu Na Sı Ni e yu 3 mart 1948 de tamamlanıp bu- ii ekti di ii iş >. günde 40-50 ton civarında ham ali ini m eşek ea yün pelxol verdiği tesbit edilince ve he. (lara rağmen Türkiye, dünyan İe her iki kuyu da asitlenip gün (anladığı mânada bir petrol çalış: Tük apankteler geinmdi b bir petrol ( ması yapabilmesi için işin işletme masına Yerin. Sunu çök eti ve e Türkiye'de p etrol Ai Si Şek DE e iş ir, di enleği barik Raman'dan İnkende- rna llemetrelik ve 10 pusi ın çekilme- si ve melis Se e “yda bir Kr ir ni a va ede İşlen- yonli ük ine "Fakat onun “karşisi dü petrol daha büyük bir zengin. iz Si Tik kaynı en Raman ak tün tasfiyehanelerde olduğu ler heder dimi etlerle e İse bir thermal erackine itemi Hive © Zima yamalara benzemiye Bumuhla beraber © mahkümdur. Raman'daki petrol Bine asl bir işletmeye açıldı- dâvasını anlamak için her şeyden ğı zaman ya eee > İs vel malt zihniye inin ir in kenderun'da büyük bir ka tür- ip yapmalıyız. İşin ba lü sA etmek icabedecektir. yürümesine inikdil yoktür. 21/9/949 “Demokrasi” nin bir başarısı! kadar Yeni Sinemada, Kıristal 6 Şimdiye Sergievinde, iti e, Batıda, Kuzeyde viran “damaflarde gazete fık- e da ve telefonlarında ballandır! ha alani ginirile gisirile söy iddi. pe belirtilmiş. bu isinin başında da yazıyor. Bizim e elele rimizden, umdelerimizden yan dergi ida Ml ai muhalefetin son günlerde gösterdiği aşma “e Mekani hem de güvenilir kay- pabım ün göstüeeek, yazcakız. Bunu yazalım da taşkın muvaf: kat, rini örtbas ediyor, bunu yi “efendice” davranmıyor diyen ea yan be iin de mahcuj delim diyorü; İstanbul'da” Molla Fenari cad- desinde intişar ederek memleket mahaleletin, bütün dünyaya da 1 beralizmin ışıkların saçan “Vat sayılarındı ihim bir hi Bu Tün muhalefetin ik başarı" EN ei olduğu halde, An- a Caddesinde ve Denizciler Cad- gereken iri sre Ç Demokrat Fırkasını mu, 'müstakilleri gal tat duğunu pek şmirmmeliğğe yin çikan haber gdur? Demokrat Parti, Kumkapı Bir cağı Lânga cağı üyelerin- den Agop yüzen iemiede “31 yas şında eni vatandaş Müslü. Man dinini Kabul Mp Şe gereken musmelesi ye Zeki Özt “ ek İsmini Tsi. Sünnet ameliyesi partinin tavas- sutu le Fem Sünnetçi Enver ÜL değiştirtmek nba, gerektir. Havadisin yazıl. ndan öyle aalanılıyar ki'bu ihti. da Lânga'dı n apalırkan a elman, hok- Mahkemelerde: | İstasyonda kömür çalan Aziz Çul- idettenberi memlel badi durümasi öcmü ermiş panik pis cezasına çarptırılmıştır. | arası İmar ve Kalkınma Bankası tem hırşızlıktan yargılanmakta | eicilerinden bir & > ela Şükür 5 burak ay ve |aladeki m Ta 7 pılması cecel amet Palabayak da 4 a9 bis cana: çizen amam aman da atm ürtaj dâ Liman uzmanı İstanbul yemini Küçbağ, liva tetkik e ettikten, san Karadenize Kürtaj yapmaktan sanık Muzaffer | çerek Ereğli ve Samsun, sonrada İz. Serer ve bu, kürt yaptırmaktan |. ek ve Mn Suzi yeniden ki şanık Suzan Dikmen'in mi görecektir, Uzmanların tetkikle layan dürütemlarına Dördüncü 3 nin bir iki hafta daha devam ed tiye Çeza Mahkemesinde devam o- tahmin edilmektedir. : Tunmuştu i maal ibi bundan öne dar Prof. Terzagi yayaları sonunda Dir, Mezadfer Se | Birkaç göndenberi serimizde be. ser 3 sene 4 ay ve Suzan Dikmen de | lunan Azez Profesit Tersagi dü 1 seneye hüküm giymiş ve Yargıtay ee Seyhan barajı beam iye bu kararı bozmuştu. lemelerde bul lunmaya eikmişti fesör Tersaginin barajlar ik — üzerinde daya ölçü weti vardır. fesör Teri Mahkeme dün verilen kararla eski kararında ısrar etmi müd *ketimi de etiler yapmakta olan Büleler. mma, kabaz hokka tef çalardı. De- mokrat Parti mevlüd okutmakla kayda değer bir inkılâp da yap- mıştır. Hele Sünmetçinin “fenni” 's ir er ll mare mu? Buda ti değer ki şefleri, bizim Hükü- İm malar geri bet yi rdiğini gös- dei mek > Balan Bini sözlerki sünnet Herhalde hol Süçlük çı A düğme” "erliliyarlar bulmakta da erdi o a kadar klarımı a- ix bir di ama ol Ge Gül. ii — galiba “Vatan” gazelesinin — mesleğini hatırlıyarak sor- Sak" haber © Penn 9 metçinin ilânı olmasın? RE “Tıp Kongresi > de in İki ir yapılmakta olan 0 il ni oram öğle yle- topl Yardımlaşma Dernekleki Genel Kurulu e üstünlük ie a Bugün öğle zeri Belediye Baş- kanı Reşat Leblebicioğlu tarafından Ekspozanlar şerefine Gazino: veda bir veda ye: en ir, rasında Os subaylık yaş ki teşkilât mütema- ea di telkinleri sayesinde ve tam dı pokçatk bir sekilde vukun gelm iş dür em büyük bir memnunluk duyduğunu, imdi Kadan sünnet ametiyes | PAYUR biz memmenluk duyduğu, | İzmir Fuarı kapandı Fuarı bu yl 1 milyon 200 bin kişi gezdi İzmir, 20 ax. (Özel a ii 18 nci İzmir Enternasyı gece yarısında kapi a Din ece 0 bi f Zillen Fua ar, bu akşam bir ved çeliğin mahşeri kanıbalığı isinden Misafirler ve emilir. r, bu son ge- ceyi de tam bir eğlence ve meşe İ- çinde geçirmek için Fuari doldur. mp, bulunmaktağırar. Re nl 11 devl De tin ek yab çekse cutları e yapılan alahat ile cidden ftlhar sülesek Dir imavatfakiyet kazanmış yaban: yin ve m düzeliği “içinde a e çalar Filhaki- ir güzellik “Entermas: erdir izbe ye

alan Kuki Bark,” ve bir hususiyet lamaktadır. münmış a etlerde hazır bulun sonlarında o Belediye — lr. eğin Başkam Reşat, eilebieieğin kapa- ” sna MR “Ekpozanlar namma Paşabahçe” Fabrikasının İzmir Şu- besi Müdürü Fikret Atadeniz, Eks pozanların Fuara karşı takdirlerini ve — en ve gis sine karşı konuşma ye m azeriler muharrir. Âsım Kültür belirten bi namına takdir hislerinin rmiştir. İganistan'da yedi Ea erçilik tan sonra gemin bir memleket olarak bulduğunu söy- mi a. ayrıca vent olim. Pi “— Irak'ta Tü vize karşı du- yulan sevgi diğer ile bir een Kayaslanamaz. Breanistan'da blu duğum a rak yoliyle Kâbil'e gelen birçok Türklerden Irak'ta gördükleri iyi, kabule dair seyler işittim” aka pek çok ik Ordusunda gözterdiği yarar. larla generale yük len, çalış Bağdad Valiliği y: i Jen dış ülkelerde memleketini ems | mekte olan General Hall ALZa- amanda bir Türk ka siyle balkılakıs se bi olarak İstanbul şivesiyle iğ ko- aşmaktadır. Gen id. AL-Zahavi et İİ elimi Kallikei pöngü Bursa'ya ve “İstanbul'a Didim ve Bağdad'a dönecektir. oradan Şehir haberle: Bu normal iyor Bu ire Meri fazlalığı yine den tatbikine girişilen yaz Türkün maküs talihi Feridun Osman MENTEŞEOĞLU İstanbul Demokrat Parti teşki- —— Kaldı ki Başkı —- genç ve, Dia bir rük- Kemal"! le Gi p Cephe: ardır: Dokt u İsmet Pasa anı rol. Hörminden pek'hampatik el kalır iğ temsi duğu sezilen bu dinami birer Mehmetetk'ten Eğe idi cı, sene - gel ler? Doktor Saral'an belki bebek ye Hire > yeti ağn içn bm İl gn Kapma barik Sili Mehmetcik sinde Sarolist adi m ika uş yaar belağ plunmasa ydı bug rm amire di e edilmi Celi işer lâyet İdaı tundu. Vil hırsındı ir denlisiiği - nerede olur . olsun» ben daima takdir cdi rını Gil rek, dei elişi. Bam Md etki brain nisbeti olan a- yim, Saro'a dale hisim de bu Faki itiraf edeyim ki kendisi uğ Na ei e — yin daha ileri, atak ren, burada, a başka yle seüner Sin amli tal İm. Nitekim “Türk isin Demokrat. Partinin meş öle hur Milli Husumet Kararı Doktoı irvel aral edi bi Bunda Doktora it bir meziyet ve- | dığını hatırladım. İnsan o hayatı fazla olur. üzerinde oynayan — kadın doktoru ei angi bir ho- sahibine ait olduğ ei never ve cali © bildiğim Na bir particinin zihin ia — elenin zaferleri Tü e pi arama Mehmet- başlarındaki meieikler'e akip olmak eli emsalsiz bir tali sayesinde kazanılmıştır. Büyül men ne ll imi Or metahir kita den ve tütün li rr ki Bim “cinsiyeti ve rahim hastalıkları şubesinde. par- en | killeri Tak bir zütehmesş olan gen$ Dok- torun za illet ara- ÇE ar nda) eiyaki ie letimiz ve endiniz iin yükseliş çözmeğe heveslenmiş, teşhis koyup « geptalariyle dolu yi e Çameli bıçağını) bas: er ie e bilirsiniz ki yaktiy. Sözmen aleni le 3 e sağa damak istiyen fikir vefat etmiş zi dan son. barel Doktor Mükerrem'i tasdik o Teri riz: Türkün makü: üz ini metçik yenmiştir. t bir dim bir hazla glam olması icabe "Doktorin istikam 2 sen evslden ke. eden bu sözler üçyüz den iseler bir kaymetler terminela- ergali A gil ylenseydi mutlaka kera- üninin Sul içli M Teri ye ik lek ri, külli mânasiyle Türk a in ki ark lekeleme mal- sudur. Politik ilede ikenmi: Bir —— el bizzat Atatürk ve zat şehitlerimiz ve ga- olan ehmetelki rm ınelerinde ei le, İ yeli tekerler imekten çekinmiyenlörin İK Yanmak silelim görecekleri — kabele herhalde teşekkür olm; nın hafifliş değildir. eğ caktır. irtmek gene kaabil Şehir haberleri? C.H.P. kongreleri Palma ilm eden araretle devam 0 KÖ; ll Şehri zon aralar. hararetli bir şurette de- te ve Köngreetde ie . şan deleg: yerler & m Çalışma Bakanlığı bir tamim ile patlayu mal eden veya bu iel üzerinde De —— arr leri Çaha teftiş ai Süren m Karacanla Pro yel yi 17 şeklinde ln al £ mez Km e a an İlkokul Öğretmenleri ımlaş- e e e en Da lc: ri hadır. Bunun i akn dünkü sayımızda | zerine baraj ve hidroelektrik işleri Saatlerin bir saat geri alınması 'dirmiş, bunların giderilmesi için mu. zda drink izl Seeriin. Konusu hakkındaki | üzerinde etldler yapmıştır. 1916 yı-| 4 Demeği Genel Kurul plan göryile uygulanmck ln Kiş meze niz tallâtlanımamız olduun. |057en müddetler yermişt. Mn yazısında birkaç trdp hatrı olmu. Di Şikmayında süz Tee Gok Fe ailede toplanacaktır. “ içinde tatbik edile-| dan milletvekilleri orada 23 Bin) Bugün, lu eksiklikler ve goganlar metre derin- meri etinde çalışmal. TARA S nel Kuru rl in katı aim ak El GE i kaları rak der köylere kadar ei gidecek- taamlakmz vir de i har in ane girip gün. an 1823 yılana yl & pin erimizden seçilmiş delegeler dün er nuşacal susta Çalışma inli tatmin ri ie Amerikan Yoleinde dore hocaşı | şehrimize gelmiştir Ordu Vapuru LK muhabirimiz | edecek, müsbet cevaplar. vermiş bu il re İyesini muha- tedi olarak bulunmuş, daha A 4 dı —ı— ıl izd e Ç.H.P, Ocak Haze saman Bunca geneli e | doğru Şeki Bun yika'ya, giderek muhtelif PİRE) Kaçakçılık vakalar Hac seferine çıktı sk örer «ekl öl Bununla ya gn ea elimi ayn, milan biri ürkütecek me: İlerde peel etmiştir. Halen Ca-| yy le deyi alir almaz daha ee al | ee e ali pi sahusetts üniversite | güney “hağutlanıncda > kaçakçlasa| Tetanbal, 24 (Telefonla) — Denie- iŞ > İve bilhassa belediye hizmetleri üze Hindişmmeden bir mene maine vel. beliri irimekte | ğ pita yeniden birçok müsademe yapılmış İdaresinin Ordu yoleu gemisi |daha açık ve harar, rinde çetin tartışmalar. olmuşlar Raman'da milleti ve hükümeti al. P Ye bu çarpışmalar sorunda 4 sani 14 de Tâ Hacı namsedini | göze sarpmkta şi | konrelerde edilen dilekler datan Dir dolap Ar. er ua dördüncü sayfasının kİ ölü olarak ele geçirilmiştir. hamilen Eae seferine gitmiştir. BulSamsun Mi al e a tom © sürülerek bu güzel a i Batagreinm üçüncü Ayrıca 14 kaçakçı da gümrük mü- mma ek bim munda bu-İ merkez gongreleinden bi bk re De toplanmaktadır. ber ba en si dü, işürüldü. aruri kel ii zararı o-| yetiştirdiğini ve hafaza memurları, ll olmak ini bir me- Jerdeki kongreleri takip inden akla bi lenin doğru şekli şu- m mecburiyetinde kal © hr — Tak m ya Mala tün İlleri Zir Bucağı kongresi in uri tesmi kurların ticari kurlardan|den der: hafta ye » İT 15 merkep, 7 leri laşmış bulunan müfettişin birkaç pi mi vii ir $ dar ma yin ii, | Büyük fark göstermenin dev kesim hayvanı, 2 yük afyon, mühim| va ekinelir ve Mili a Maraş'a gideci ir Bucağı CHP. kongresinde ha- mi a Me ir. İyon kadar zan yi | ypilac: gri ipe mensucat, AN yük “sacı ana nh- miş ar mağ a ğini Bucak İÜ mbiken YE iraliçes, çıktı. | idare Mek Zikerini yani buğün ve 1200 Drk lirasi de kask. maki Müntümanlar tarafndan vr tarihinde eski Ma-| İdare Kurulu üyesinin ismi İlyas Öz- Ka yaekeer kalkınma basina nk ap yan Tencel oluğu de barajı, da ila a külle gn alkid SMEAE alikadar| yur gözden. kasboluncaya kadar tar iy & miladi saplar ipnereye| çınar değil İlyas Bayraktar'ı. Dü- getirmiştir. Ve- İzaman iddia olunabilir. ını Hükümetimize bildirecektir. makamlara teslim olunmuştur. İp elilmestir 1 Parti mensupları da etmiş İ zeltiri: Tetrika No:32 — Onu öldürmek değil parça olduğunu görsem geni ace mazdım. Şimdi karla girişeyim: “Sizin de bi o gece Maya Bend bana evvelce geldik Yani anlatmışt 1 sadece bir şeyden e Laurent bana eder de ei bali” e, Bütün gün za e katl: bakmasına gi züler mağa mecburdum. Kilisede, mihı bın önünde yan ar basit rp mağ ei hatırladı dme ii, belde bü RE İn emi anda gözi Tekrar cenaretlendin #yle ne kadar üzmü izle Mi Ona bakark üm Vautrelle'e lendi e üzerime hücum ettiği sırada gile aldığı rak, gi pa Yi: ıpkı gülüyordu. şi m gibi ve Allahım, ne müthiş gey! Hangisi hangisidir? birleri in benziyor dı. Sanki biri, ötekinin — kalıbına İli ki 3m görülen 20 ği eldik.. Lau- rent'ten her samanindin en (fazla ee sağ ei za La per on vide e Da ind di orada gö oluyorum. “Yerdeki kırmızı > Holde hiç rami yaar & şağıda orkestra çalıyordı biri vurdu. Tam o di mn sigara yalova çıktı. Kendi ken- dime nasihat verdim: “Şimdi i. Orkestra, oyun Dali akseden sesler! Arkadaşlarımı, ni vi etmek için etrafımı maşti... len biraz evvel, buraya çi vx üzere ge nim: çıldırttı. a yüzünü, dalma karşımda görüyordum. Yani —— Tauren'i Son derece kuvvetli ve soğukkan: lıydım. Birçok #sanlar, © benimle konuşuyorlardı; fakat ben, konuşu- lan-şeylerin mânasını asla anlıya- miyordum, fevkalâde ih- tiyatlı ve fa, gövdeden maktulü © tanınmaz bir le getirmek maksadiyle ko- eye be Ml e ba şu yüzü bo; inciler kadar mesele meyda, ayene ettikleri za- madığı salailar ei Sesi, monoton bir hal Mağrurdu. Ve gittikçe daha bi Magaye holde e gördüm sa yi zaman Sal vurdu, diye hikâyesini anlatmağa devam etti, bir tana İnlete emiri yordu sanki... Bir tane daha Yi tım. Hafifçe bri miyon. Kn laklarımda bir vızıltı vardı. Fakat mühim bir rahatsızlık hissetmiyor. dum, Sakin ve kuvvetliydim. “Onu poker la canlandırmak ister bi darda “gözlerini kıst. Geceys — pencereden, yukarıya dok e sesi yükseliyordu. ivana yürüdük... Beni ora- sakalığım Yere ço Say ae durduk ——— Neredeyse göz- © ve yatırmak istiyordu. lerinin lacaktım. © tıklara doğru uzandığını Ban isle aliya TEL kocam ük e ni aynı vücut altnda — saklanmıştı. Onun, sadece gözlüğü yoktu, fakat, korkunç kahverengi gözleri, vardı. Poker ık... Ayakta du. ruyorduk. Beni Ban ünü eleği seydi. Bayılma raddeli ğe yy sem mu, öldürmek için getirdiğim aklı- ma gelince, böyle tarafından ii ettim, İm öp- tüm, Onu, ım arasında sik- e nn bara düğme üştüm. Ansızın be; yağımı uzattım. Sağ elimle çaktı, yana değecek kadar Şe Bacağımı e ti rt di vana dönük, m in çözülen düğmesini iliklemek üzere “e ei a a forladım, O, hâlâ eğil- yeller ydi... uştum sanki, Gözli iz iştu. Fakat, aldığım Şer e yanim çekerek gem. Tıpkı bir balta sallar gir (Sonu Var) Ri

Aynı gün çıkan diğer gazeteler