17 Ekim 1949 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 5

17 Ekim 1949 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

A RM AYR. Di Bevtieşise |V "6 ŞİR BİR eee Bet 17/10/19. Başı 1 inci savfadı adaylarının aldığı oy tabi Ez Halk Parti Muhale efetin yıllardır bir sakız gi- eyi sek bilhasi mn işaret etmişlerdir. Beç mi sırasında halkın aleme See ler yaratmak istiyen zetesi Kılıçali'de 118 ln e Leon adlı bir vatandaşın yüz oy bir- dan attığını ve bü Bi zabıt tu- ikâyet edildiğini ti kipi ü yı İhs m Kök ayet çi eli "Son Saat gaz desinde bildirilen hâdisenin. kus gesi ve Partİ ruh Ali ei Pie basına seçimin cere- kında şunları söylemiş-| m, a vi Mein. ömerin Mn C.H.P. Adayl de seçimi kazandı Erzincan'da Erzincan, 16 (Özel muhabiri Vilâyet RE, e X Dn vardır. Fas mesul yek zamanı len) önder seçme gi mahsülleri olmasına seçime katın ni edici bir duru » aşı Hükümetin dağı gok memnun, kalka göylirer oğlarını CELP. day Içel'de Mersin, 16 (Telefonla) — Kier Moli saat 18 de açılı ersin İcesinin şehirdeki AM ıkla- me ee İGry Karşı tarafın hem partimiz olönğa mala aşılmak tai “Diğ ileelerden kamlar gelmemiştir. muhabirimizden * (Özel telefonla inle air EEE me bir mlm a ın hükmünü gözönünde | Şemsi sil vi a tiyle memleket emniyet. çin müylmims Mn irmei | ına -yerinde Bürosu de muhtelif yer- lerde seçim faaliyetini filme aldır mıştır. v diye kadar gelen rakamlara göre kani Orbay Ak), Bebek san fa vera “Atıf Ödül 36 oy almış- aşı gayretlerini boğa. aim Dir izni İyla zim Sk rkezinde eğme m Poslinde seçim ol n | hal lardır. Mer) B âtfi e nu aldık” y rada DP, İl iye iy o sına, giderek defterleri tetkikler yapmak ist m baskanı, evvelâ ker Balâl ti bii Kirli in “ söylemiş, iyreçi ie sandık li Gele gailerine lâm vermek ve istedi wn im einen ği birşey DE arı 12 ilde esir | kalabalığının reylerini Sarışirmak İş kemi ULUS kullanmak i- in ii bekledikieiiğe gehir oldi, olm len e akilli beti yüzde 60 1 bulmuştur. Köyl grlarım tam bir iürakle e: Bill 4 Seyi faliyeti örülen di imdiye kadar tek öz ola. mıştır. Seçim ini vam mektedir; Urla, 16 Çöz muhabirimizden). ) — Şimdi Birecik ilcemizden aldığı* yanda klsenin hnm An alâkası geç gekmeğe arda den kamış. .P. Genel İdare Kurulu ü Fevzi Lütfi Karaosmanoği in ir mir'den otomobille şehrimize ken di manalledeki seçim sani eb memurlarına e mazi pazarola) ialalmış. bal etmiştir. Şehir 2 eye ke e megguldür. Böyle olduğu balde var candaşlarımız işlerini bırakmak e» retiyle seçim haklarını kull ndıkla: r es edilmiştir. mi a . Demokrat muh- ık başıma oturarak Demokratların — “rey Bütün il içinde şimdiye gr kedi Geçen nk m varla ik çi ine rağmen Si i eN yüksek Şüyük muvaffakiyetli — addedilebilir n mukabil milf. gazetelerin ın gözü önünde “cereyan eden bir i bermutad i ederek nasıl İri e Kerr edilmektedi bando ile mev- ki ürüldüğünü ve hal işken kaplağiyle yarım Pile ladıklarını öğren sandıkların Ufa, 16 (Özel muhabirimizden) zi Siverek ilcesi samyeli ate yor. Köylerden e iyi gerilimi maktayız. Şimdiden yüzde 80 İ ba - dan köylerimiz Yerdir pinler" tünetle deva: yor. Hiç bir hâ- & Urfa, 16 (Özel muhabirimizden) Saat 17, köylerden son haberler geliyor. Her tarafin seç m e Srmek üzere köylerde eyler 80 seçmektedir. Geli dahilinde. ie yiyim har ve k vaka yol barel bir daha (Başı 1 inci İ verilmiştir. Bir kere daha m vine biz. eüirilörde moli a Tat lerde bir olduğu kı ni İnaatine v yazınız Siya; Gayet ba: bugü Kir İ dakika oturmam” da | Demokrat Parti filhakika bu ak- am zalaydaki demeçte bahis mev. ağ muniyet olacağını | zu edi dei cesinin mucibi m ımmakta; ar seçim ku De Ee e iu bâş- Me kanlı diğer resmi e ra seçim hakinda hiçbir şikâyet m liği bildirilmektedir. Aslı ve esası. olm; len dolayı ilgililer G Bavalığına, mürmehağ ederek ba, ye: yukubulmamıştı Mardin, ai tenin Tar.) taşlar takil Mersin merkezinde if | ha yüksektir. n İf ce | mak üzel ne de Vatan ei önceden dia ettiği Gideri 'n epi Konuştu” vz beyanatla bugünkü seçim Ye nin İddia e Halk Parti > ği vi olarak, intişar şeki Mi ola olar: int ies ekmiş, buna zağmen balk sabahtan i- tibaren seçim sandık lerek oy vermeğe m e gid Bilhassa öç kenar makaleye si turan halkın erk sandık yaşlarına geldii bat udi dan iri tele- raftan. M ema nn EDE Sani de at is Bu - olmamıştır « Küre'de defteri yanan şk anlamon. 16 (Özel muhabiri. en) —— Küre'deki yangın dolayı 0 defterleri yanan üş köy sx iz ibaret bir defterleri kullanıl. iştirakleri ilgililer tarafından temin edilerek faaliyete geirilmişle, ei ni ırs'ta ilen öğek, kabileden) er. in mlbakatie bem ti yüzde 7 Rıza Gizdeşir simdilik beş Iğdır'dan 226 oy alabilmiştir. i olmamakla beraber ve ede E ie iştirak nispetleri unlu es'da yöne ME Göle'de izde yofia karda yüzde 74, yüzde 79, Arpaçay'da yüzde dir İeesinde yüzde 60 dir öy yene meticesi yarın belli Gaza LE. adayının ei net Zn bi vd Manisa e sn, 16 (Özel muhabirimizden le 85, Ardahan'da sark e di larına, Sile ği lamak dır. öğleye doğru Demokratlar Şe- iye irosunda imde damak olmadığım söylediler. Bağımsız adaya binde bir oy at ir. Tokat'ta İokat, 16 (Özel muhabi ? larda edilmemiş va sağma mke bir yükâye ekl eyi Bazı DP. mensupları dik başlarında dolaşarak Kullanan yatandaşları tenbit etmek rinden - olan seçi la bakmaktadılar. Tali 16 (Özel muhabirimizden) Hanlal, Saatten çinde devam eden seçim be Sona. ermiştir. İlce, | bucak Manisa merkez ve ml. geren GE »tvekili le giriştiği ve a iâtiyi irdiği sistemli ve menfi b e A: ilimiz ve çevresindeki öne sali Bu sandalyada bir te halkı seçime ge- niş ölçüde iştirik dememiz İmei Mae alâkasızlığa teşekkür olun- ÇEP adayla vem Amaç bü gece yarısı Timya konuşan bir arkadaşımıza sandıklarında Partimizi temsilen vazife | gören Mi habe al ığımız bi günkü seçimde Parti rek herkesin gözü ör intizam ve mükemm İlinde Mi9i 25 - |39, köylerde itibaren tam in- ni göre İstanbtl, 16 (Teltonla) — (Saat 126), İstanbul | geşimlerini idare > ee Seçim Kurul Sırrı En ri Ulus'a bulun- Secim Kurulum kiç bie yerde hiç bir şirlyet Gb) miştir. Bu vaziyet karşısında hayali karaklığı dçiade- b Buna mukabil C, e anar LAMİNE uniy: lrinâ memnuniyete vesile olmuştur. Urfa'da Urfa, 17 (Özel muh 1 b. | — Şimdi otomobille büroların, iş , Hönlüyorum. Uğradığı Kör 8 da görülmemiş bir köylü ş muhalefet bir. rak v mai Gilan iş yü: iştirâk Seyoeiyikel kü: “um Thai De elm Tini vi mak lâzımdır.” o m C-İ re ve İç e Mep esi Ziya Şahin seçim sandıklarını dol LE 'den gelirken rasladıkla Karaosmanoğlu'nu. ie | rı Fevzi Lütfi tomobillerine alarak yedi, mişlerdir. ed, Latfi Partililerle sandıkları eek Halk çile rürlerse ğımı gi iye ve latife epg a z esnada İki a bir Ev meğe başla, - İpe vatandaşla; “CE. zi İl anı Kenan Çapan gülerek Beledi X ' ç Bimğ Melediş (862.635), ei Mn ai 0” İz suyunun kaptaj ve isale işi 7,10,949 gününden itibaren otuz gün sü- eye konulmuştur. ve fenni pi (1818) Hira bedel karşılı- e öde ll Ta lenen alınabilir. günü saat — Eksiltme 7.11.949 pi öü e keli 4— gri olmuş Geçici güven parası (18.266) lira 41 kuruştur. e em Bayındırlık Müdürlüklerinden ve yeyip dair sından alacakları teklif mek tuplarına Maş br) S1s7 İllerden gelen ilk neticeler (Başı 1 inci Sayrada »siktaş: Seçmen sayısı 40619, iş- irk ede m İşin nisbeti yüzde. 14, Atıf Ödül 462? Sayısı 348, i yüzde , Âd , Rayt 0, Sak em Al a adaylar Seçmen seçmen sayısı 144 gü, se s0. işik — AR > ve TEN 334 <— ie yil 63462, iş- men kayısı 10891, e mke bei üni 18; Ayi Ödül 931 auf Orbay işti beti 1b976, krem Amaç 19565, Ravf Or bay 1225, sair adaylar 64 t Ka Bi çemen sanı 28438 eçmen sayısı İştir miabeti. “yüzde 17, Atıf öd — ie nd EŞ, Ape Öğ men sayısi 16006, & iri en sayısı 3981, işlek, miebeti "yüzde 35, Kar Odul 3405, Ekrem Amaç 3522, Rauf Or bay 524, sair adaylar 105 tör Kartal: Seçme: iştir m geğmen sayısı ZGE), iştirük nisbeti yüzde 32, Atıf Ödül 2802, Ekrem Amüç 2802, Rauf Orbay res, isı TL Kar Odül m Amin 6291, Rauf Or es sayısı: 9074, ik, seçmen sayın B140, iş râk nibeti anl 56.6, Atıf Gini 23, Ekrem Amaç 6086, Rauf Orba; ilivri: Seçmen sayısı 12940, oya ar misbeti yüzde 50, Ödül 6000, Amaç 5990, Orbay 31. İstanbul'da pri ——— — lerin. beşte elen ast Gibey GER gşrlarmm ın yüzde besi betinde oy Mn ei Mil nisbeti (o yüzde 22 İştirâk nisbetleri merkez kazada yüzde 485, Genie 42, Orhangazi” de 52, Orhanili'de 64,8, İnegöl'de 61, enigirde G4, Temiz sa, Kaz ie 45 Mustafa kemalpağarda 53, Mudanya'da 5 vak nie ti yüzde 54 ma'da 28S381 seçmenden 121 bin Seçmen oya katılmıştır. ERZİNCAN: ——— iştirâk nisbeti seçme ip 11800 seçmenden 85002 i bitmiş, n 8900 ü Katılmıştır. Kemaliye'den henüz al bitmiştir. GOL oydan 26D4B. ini GELE, adayı almıştır. ir "Belediye Başkanına da 743 o) ilmiştir. 0) e Tan am e 109 bin ile < nisbeti yüzde 7 vi li MANİSA e Kula irak nisbeti Belin kadar tasli Bitmiştir ler İştirak nisbeti Gülnar'da yüzde 20,75, Mut'ta yüzde merkez il vede” belediye” hudüdu dahili iz yüzde 118 ii 38 izde , lifke'de üz 15, Tarsus'ta yüzde 32,5 tu Ri Malâzgirt'te iştirak nisbeti yüzd 85 vr Vart'da bir sandik: müsteri tirak yüzde 75, Bulanık'ta le dr 18 merkez müstesna, yüzde Som 8 — — anal deli İZ. Göle- de iş le e a KASTAMONU: Bu ilde tirak gir. iri mel da 86, Deyrekinie 3 rae Cm üs sandıktan heni si zi —) bana'da yüzde 7 Tosya'da yüzde 65 “> >.“ te Elâzığ Belediye En-) gramer mid ihaleden bir sant evvel Belediye Başkanlığına iş Postada vaki olacak gecikmelerden. Belediye so- Bir Dünya Devleti ri etr ie saya le tav oi una Askeri ver, ir bir a hall GE AİR me İniş en eki silmesi izm: geldiği hususunda henüz laşmaya va Re anlarlar: Gefüet iri Vermantlu bir köylüye Mont- 2r'e neroden gidildiğini sormuş. müddet düşündükten. sonra ontgeliie ben gideci e Kame diye Dün; ar: sin çe vaziyet bözleğir, ye buradan çil ek ini ; Milletleri tehdit Ma ee B yanımda, Birleşmiş Mil- lerin şimdiki faaliyetini GE. ölçüde ıslâh edilemi- da le bir şey m ün zar 35 liner barış ve e sin mücadele ediyorum. pi alk dimi Ml — Sdlmesi mümkün olan ee | ürer az teksif ettirilmesini i- iel ri“ tehdit eden her olduğunu söylemekle, tenkitten o vazgeçilsin Dergi istemiyo zaim daha yiz la tenkit bu ten, ri bir varlık —— Sign ap yon, imana, gam e vir im yerini, Biramiş Milet bei bir plebisit “bi b ren Amerikan temsilcisinin m dünya federasyonu taraftarların lan kaç kişinin bildiğini öğren mek enteresan olurdu. ın mühafaza İüzamunn cil olduğumu takdir lerin dik vazifeleri “muhakkak SE Tleymiş Müller ei ME bir şekilde destek” birşe iktisadi ve sosyal konseyleri vas” e Şe Meni mn rlamak Mn: >. aba ahi arent l olmıyan bi hali ml rr etmenin. devi ve geniş az emtekledikledn Se di 1. Genç ideelistin ener- bale Di evlen Taze iliş ACELE Satılık ev m Milli mahallesi e milletvekilleri evlerinden tip 8 den yenlerin aşağıdaki numaraya telefon et- meleri. Tel.: 23463 652: Kadın Gazetesi Yayım : 1 Bütün Hapçalrda balm. 1398 Röntgen mütehassısı i ey sö ümede ıbulüne ln ıştır. Himaye Etfal A. vi 3 Tel: 11563 di vid gelmiş ve has- İstanbul'da tepede ankara Eyler. Missesi satılıktır Müracaat Saat 15 - Tel: 14262 88” Dı vE arasında İsime Hunerman Pk nani meşri sig il desi Konur srk-k Taksitle vi Havagazı inşaat de ön eğen İm Lİ LİK çekme 6 ve NŞAA tir. Kömlarenini âzami pılır. Almakta acele ediniz. Sümela AE > Kapalı teklif zarfları, 18 ka- cuma günü saat 15 de Bankamız Satınalma K e sim — Teminat mektuba mukabilin. a. avans verilemez. mi — e mağkma ku ae m 1949 lar 949 üne dü elen aramda di hiz alp e oi alta açık eksiltme e Ek İtme pre

Bu sayıdan diğer sayfalar: