10 Şubat 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5

10 Şubat 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Evel zaman içinde. > Sen wisin $ Sehza- | lerine yüz söne evel My de ei .Biliyor mu- | verilmiş “emirleri ye- 16; Ni Yüze Söneleni)| Fiöigilmek için öte- ' dani tol 4 uyuyan “bütün iceri Meteilep. Yüz wi senelik | lanan yemeğin la i : iç ında uyannış- olduğunu haber verdi. | al Ks SE e İ > Sanki yüzlerini bir Adar Kişniyorlar, Giz Miş i *ibi yüz sene evel-| biraz evelölünün hü- İ Mevzular üzerihde | küm sürdüğü yerden <Duttiyorlar, heidi bir | tu, simdi taskin bir hayat ! ya piya Kâin Ahmet Abut Elendi kona- Düyük bahcesile yanındaki Alemdar sine- | is ve arkasındaki kebir arsa birden ve y bee ve müsait fiala satılıkır. Evin | ilere müracaat olunması, dır. | Paşa ö a, > ve Siber içe eğ devadır. — Bilumum. b bulunur. Umumi ika tulusi Yazı makinesi CAdlin ufki herufsr 6pi imdarı wöshaseren Adler yayı makinesine -mahsas bir husu giyer. Arzu olunduğu » Kadar çok kopyalar çıkardabilir.. İlelebet dayanır. Nazif yazı makinesi. 1898 de ADLER fatrikâs pafafından imal olunmuştur. Bücün. dünyada © 360000 makine sarılmış. G * Bandırmanın 1. Üy ailesinden mürevaffa “ oğlu Çırpan'ı Mustafa Mi rinden ağir Huy İ Türkiye. wekili — #mumiliği, İstanbıal, Galata Voyvoda han Ni Posta kutusu; Galaza 44. Anadolu vlâyti ğin yü Acentalıklar ve seyyaf memur- lar aranıyor. dinin rine beri dı Aly gine Genç Ağa İl Vahiy, vE epkedi tarik ile İç © bir kılada seksen Reş Metro seksen iki Yüz, muralbanda ve üç İç beş bira kıymetinde- Ba a muhüerikk > hane Kend Mmriâeri Mustafa bine kar ve tapu siciline e Yet madığı hülle ve ©” Masarruf vE bili niza İken ya temellükünde Mng Çi vefasile kendile- İanbal | mahkeme | asliye ikinci ticaret dalresinden: Mü. vekili Fuat beyin ça emre muharrer senet muci- bince İzidor Kreples elendi- den matlubu olan (380 tira- asinda anbeş ve ai as nin temin istifası Ziminmda mümailevhin emvali ri menkulesi bissci şayias rine meyzu haçgn otastiki ve müddeabihin tahsili tale bile wekil Cevdet Ferit bey tarafından mümaileşh İzidor beri üze Mei Ssiğinden babe | geregles' “et aleybine” ikame “YE ş, in MAPUYA | edilen dava Üzerine Olbapt “ekilteyg öçilmin derasne İçi aczahal ve ük tenidat Miş Mehmet Bi. bilve resi deidleş il Ne li Süreleri. Dpi si KA- İ cen sel da talep eyle ali Omçzkürda Gİ £ Adliında dulunan- — dü ağa takdirde on ui zarfında Bandı 3€ hukuk e Müra metgihi olmak üzere göste- rilen Beyoğlunda Sarı Tüldi mâhallesinde Yemenici soka ğmda $ numaraya * gönderil- miş isede imüddeâ aleyhin mumaileyhin O ikamcıgthını meçhuliyeti o has&bile teliç edilememiş olduğu davetiyeye mübaşiri tarafındah verilen | şerhten anlaşılmış olduğun. dun mumalleyh Dir ay 2ar- da ve mahkemesine atları ilân Yüz sene uyuyan sultan alâmeti Yadişaham oğlu sul- pek kiyokdum. (ye eriyeKoşuyorlar- Sahasının sarayına gö- a böraber şük f4lı. “Hala âhei Kadın | türdü, Bedeğ ) erek sultana Uyuyan sultanımeni- hulun “hiz- | yüz Sene evel isiyap- | muniyeile karşıladı. Bi- ir | ricik İ evlenbirdi. rkin perinin büyü- de aki 2 > dakika evel kapa- | köpekler * havlışorlar sübozulmuş yüz “sene Xİ uyuyan sullan mesul Acele satılık emlâk İDOKSA En mükem- mel ve dam ayarlı sa- altir; Dakika şaş maz, temipatlı ve ehven fiat barla satılmakta- Beşhca © sast dükkünlerindan Mi 'z YT Saka bul Havuzlu han 9-14 Her cins saat elepos Bandırma asliye | hukük mahkemesinden: Bandırmanın gafa, diğer mahtumu Mehmet muti istidalannda Bandırma: nın Paşa bayırı mi vaki tarafları canibi yemini müteveffa eskici İbrahim Ağa verestleri, Yesari kunduracı tatar Ali usta, arkası bakkal derik ile mahdut olup yüzelli” ârşım tetbiinde ve yedi vüz lira Kiymetindeki” bir bap hane -maa baliçenin kark. se neden beri Düveris ve pedet- leri bacı hafız Abduflak Yfen- tepo sicilinde mukayyet ol maksızın uhdel tasarmıl ve temellükünde iki sinde vukunvefatile Kendile- duğundan bahsile Kaydın ta puva kayt ve tese eyledikl dirde tarihi ilândan #tibâren müracaatları mesinden : Bandırmanın Dep- Mehmedin hududu dak kâyyet olmaksızın 30 seden Beri bila niza ve fasıla tasar - rü Ve ziraat etmekte bulun- duğundan bahsla mezküârel- miktar tarların tescili husu- sunun tihü büküm vekâ rara alınması telep eylediğin- den milkiyet iddiasmda bulu- nan alâkadarın bir mah Zar. imda Bandırma “asliye hukuk fışkırayordu. şatodan cıkardı. oğlunu onunla yala kavuşımıs- Bike Abdullah mabtumu Mis- ve kerimesi; Hapifeşin inde haneleri ve cephesi bilâ niza ve fasıla 320 sene intikal ve © tarihtey e tasarrullarında bulun- ii talep inden mülkiyet iddi bulunanlar olduğu tk. gün zarfında Bandırma hukuk o mahke lân ol inden Recep oğlu Depleki kariyesi ilinde Çırplık, Ka- z dönüm mürabbam. 2830 fira kıymetindeki kuşlar niçin Yubyalat © Özkeneni, Şarkı kuşçu oğlu Kiza veresileri, | in Biliyor musunaz? ölerler? Dikkat etmişseniz | kus ötmez. Kuştn ötü- görmüşsünüzdür Kil 5 kuşlar” alıız Y& ies!) Sü hislerini ifade et üt oldukları zaman / ek ve va arkad ölerler.Hasta. zayıf vlan! > ' * : Kuşun ayni Zatyanda | Kuş bundan gayrı 24 - sevdasım ifade eder. Suya düşerseniz Sırsıklam olursunuz Halbuki bir ördek sudan çı çıkmadığı halde ne üşür ne de ıslanır manlarda ötmez. g z Mütemadi suda | — İkinci sebepde sudur. yüzen bir ördeğin 15- | Ördeğin kuyruk tara- Janmadığını iddin et- | fında ağı bir gudde mek size garip görüne- | vardır. Bu guddenin bilir. Halbuki bunun | vazifesi yağ çakarmak- ur.Bu güddesin cıkar- Mündkü silik kide Gk öl iğ Düzce hukuk hakimliğinden: Köyü mevkii hadadu Yahyalar Özkenarı Sarkı tari gerin Ki Mehmet vetesesi şimali Öz, cenubu Tendöl “müm tarla birçok sebepleri var- “inmek “TEME oğul Timi smufca Şaki oğmubu Hendek, gar i dığı yağ ördeğin tüy- » Sereşesi, şimali Kuşçuoğlu kazı ır. itine yayılır. N 4 dönüm tarla Evvelâ ördeğin tüvle. yayıp. Gir pla seppii Seth rik İşli Dz şad Kii 1 ei ördeğin füyle | Onları hem yumşatır. yeri. ç Mehmer we Kuşçunglü Mehmet veresesi | pi gayet sık Ve YUM- | Hem. yağlar. Jlalbuki nüm tarla, : © * GKüprühaşı ari Hendek, şimali Kızılesoğlu Bay- şaklır. Bu tüyler o ka- yağ ilesu biribirine > Tam, cenhibui dere 5 dönüm tart, dar sıktırki ördek su- | karışmaz. Ördeğin bü- Açma avlağı Şarkı Hendekien 5817 Mükmür öğlü TES e; N 3 yeri... yarin simali İlemdek, enbe Hin olu | Ya Girdiği zaman su | tün tüylerini kaplıyan 209 447 Müseyin 4 dönüm terle tüylerin altına giremez | bu yağ suyun tüyleri Yukarda köy ve 'hudul Yahyalar ki Rukiye ve ka re ovayı tarlaların ; tssçili “Bdüzcenin Bu sayede ördeğin | aslatmasına mani olur. vucudu ıslanmaz ve | İşte bunun içindir ki den Kuşçu oğlu Riza eyladarı Hasan, Farma, Hari Hmire taraf aa a edilmektedir. Bir itiran e b İsme ri sm Düzce hukuk hekimliğinden Düzce hukuk hakimliğinden: Küyü mevki, Hdudu Külü © mevlai Hududü kun Aziziye Şasa kenar Şarlo vol Garbi Ahmet oğlu İsmati birader- pulla Hasan. © şimali öz, gemi hk üç eml ekin ME » odiğmünn sapla. 9 Kemal — Tamutea » Şarkı kuşcu oğlu Riza veresderi, garı çenu- ve validesi de mahdur J6 dönüm tarla. . . Şarki Kasım, garbi Ahmet oğlu İsmail ve biraderleri, Şimali Ahmet ve Muharrem ve Diraderleri, genubi yel ile saahdut 9 dünü, > > Şarkı hacı Kaspüfat vereteli, Karbı İbiyhim oğlu Ziya bey, cenubi- yol, şömeli Osman ve biraderleti ile mahdut 10 dönüm. . . Şarkı Mehmet oğlu Afi Bane ve bahçe, garı Ahmet oğlu İsmail hane bahçesi, girmeli vol cenubı vo) we meydanlık ile mahdut 6 dönüm bi hendek, girmeli Baht oğlu Hasan we Mahir oğlu Mecep beş dönüm tarla. o Hacı Yusuf., Şara unik, garbı öz, şimali kuşçu oğlu Riza yefi ... Welesesi, Gçmula yaly carte iğ amm carla, Şarkı molla Hüseyin, sirali” İshak “ve Halil tarlaları. Garbı Tlğsun oğlu İlüseyin, Benibu 0 Osman kıza amide ile saahdur dört dönüm dar) Yukarda köy ve hudutları yazılı tarlaların tesçil Düzcenin Yah- yalar köyünden Kuğgu oğlu Mehmet evlaları İsmail ve İbrahim ve Mustafa ve Tava ve karısı Behiye derdinden talep edilmektedir. Mir itirazı olarlafın bir buçuk #9 içinde malftemeye dilditmeleri Hizm bahçe ve hâne Muhake 18-3-20 Pazahcei 1 dir. lana, dır, Muhakeme günü azattesi Li dir. ilân olunur, Y. v Serin yol 98 'birederi, saeyoaalılk," şimal zer fişekleri yal, cenubu köy merası ile mahdut bir buçuk * İsanbal öilayeti “ defterderiiğenden: İstanbul inhisar depölinnda 2li dönüm bahçe, mevcut malhfelif kalıplarda 6020000 adet av kovanlarde 50000 âdet mavzer fişekleri esellüm tarihinden itibaren 5 güğ zarlınla harice sevk olunmak şartile satılıktır, muhammen bedeli 500 liradır, müzayede 21 - 2020 tarihinde defterdarlıkta yapılacaktır. Istanbul icra dairesinden: Weh- | zira terbiindedir, 130-138 med ik beyin: uhdesinde | mumerolu arsa Zihni mukayyet Küzguncuktn Paşa | imanı caddesi ve lebi derya limünı caddesinde 140-140- | ve Eskinazi sahilhane snkaz 140 atik ve 125-127-120 | ve arsa ve mumaileyh Sadık yeni nümierohi sihilhane arsa» in diğer. arsasile mahdut sile eski 130-138 ye yeni | ve sekiz yüz kırk yedi Zira 131432 gumerolu arsanın | terbündedir. Her iki arsada tamamlarınmı otuz gün harap su hazineleri ve müh- detle icra edilen müzayede- İ tacı tamir rıhumi mevcut Ve lerinde 140-140.140 eski ve | gayrı meşguldür. Beber zira 195-197-190 yeni mumenolu $ smurabbar dört lira kıymetin. sahilbane arsası yüz, ve 136- | dedir. G 138 eski mumerolu arsanında | o Müzayede Istanbul icra da- er Jira bedelile talep edil. | iresi Omü e şubesinde mek şarüle mhdesine İhalel | 28-2-920 tarihinde saat 14 iyeleri icra kılmış ve | ten 16 ya kâdar icra kılını yüzde beş zam kâtiyeleri caktır. Tefsilât 10949997 icra kılınmak üzere öfi beş İnemerolu dosyadadır; müracaat gün müddetle tekrar mijizz. | Olunabilir. Talip olanların yedeye Konulmüştur. Fiski | kıymetimuhamindlerinin ba- 140-140-140 nlihörolu sahil. | Vi£ olacağı miktarın yüzde hane Paşa #imanı caddesi | onu nisbetinde pey akçele- ve İcti derya ve ama ve | rini vezneye teslim ve biz- Fethi paş sahilhan& bahçesile | zat ve ya bilvakâle müracast çermeleri ili olunur. Yukarda köy ve hudutları yazılı tarlalar ve hanenin teşçili Düze cenin Aziziye köyünden hacı Osman oğlu Haydar velili Mehmet Ali bey tf 1 talep edilmektedir, bir iitazı olanların bir buçuk ay işinde mahkemeye bildirmeleri Jizımdır. muhakeme günü 17-3-99 Pazar 10 dır. İlân lmur. Düzce hukuk hakimliğinden: Küyü hududu Arşbalı Matangelli Canibi yemini tariksam, yesarı Hüserin oğlu Haci tabime sir tafikahas, arkası Hüseyin oğin Haci İbrahim, cephesi tarikışmi ile mühdur bir bap hane 204 ve samanlık ve alsa, Yukarda köy ve hududu vaz arsa ve ebniyelerin gesçili Düz,» cenin Arabâci Mashgelli köyünden Dilâver oğlu Hlüsey'a ken Ayş vekil Hüseyin Küzim Bey tarafindan ezlep edilmektedir. Mir döranı Olanların birbüçek ay içinde mahmeye bildirmeleri bizimbır. Kah & keme günü 94-3-50 pazar saat İ0 dur. ilân olunur, İstanbul Gümrükler baş mü- dürlüğünden : 5 Gi Zaklıkla tamiri mukarrerdir. Taliplerin baş müdürlükte mey- cüt keşif ve şartnâmelerine irtila huswfile beraber teminât evrakını müsteshiben 14-2-029 perşembe günü ön dörüe müdürlükteki komisyona mütacasıları. LAN

Bu sayıdan diğer sayfalar: