29 Mart 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2

29 Mart 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SONA HABERLER Yeni maaşlar A bitirdi kat) — Maliye o vekâletinde yeni maaş ve deşeceleri Fiyihası için aynca İirasyari miktar daha yapılmıştır. Bu sene hu miktarlar: orta ve aza- mi öktarlarda bütçenin müsak vlduğu senelerde tatbik olemscaktır. Ba su- retle wwü mali senede kü- Şük mmular pek az bir zam göreceklerdir. Ancak tevkifat ve tekaütlüğe ait muamelât o yapılımyacağın- dan bordrolar o swhuletle tanzim olensbilecektir. B.M. meclisinde) Atikarı, 28 TAA) — Bü yük Millet Medisi drugün 16is vekili Norerün Ali beyin Yiyascönde topianmışız. Har din mili Siyaset eti olarak tulmilmansı hikkinda Mot #ovsda imza eğikmiş olan protoiöhin “ msöikine dar Kanun Jayıhası hariciye encü- Menine verilmişir! Bazı de- vair Gütçelerime tahsisnsm munzam Tası ve Tesiler arasında münakale İcresi hak kmdaki” &anann —İlyıkalerı <ncüdaĞine etil miştir. Cumhuriyeti le Ma. m kırallığı “resmün akdolunan bitarallık uzlaşma ve hâkem nmâheğzsinin tas- tikine ve sirarsı örildlnamesi akdi hakkında o hükümete salahiyet o verilmesine dair kanun Jâyıhdları Tuznameye irammgor. Maaril geşkilduna dair Kanun yirmi birinci maddesinin tadili hakkımda Ki Kanunun ikinci müzakeresi Yapılarak kabul edilmişür Akerlik mükellefiyeti Kamu mum bazı maddeleridin te- dili kakkındaki kanun birinci müzekkeresinde kibul vdil- tetkikatı biisiştir. Maaşlar tespit Şerifin sağruna kurban giden bu yan yana sallan- / mış iki kadın cesedi bitta. bi köylüler tarafından gö- rülerek Obükümete haber veriliyor. Tabkikat yapılı- yor ve anlattığımız netice alınıyor. Muhar aşkım fitret zamanını doldurmak — için bir mavazaadan ibaretmiş, Fakat bundan sonra sana temellük iddiasile karşıma kim çıkarsa öldüreceğim... başla kocan olmak üzere hep- simi, hepsini, Eğlence yerlerinden nef nisbet dahilinde alınacak 3 Yeni bir kanın Tâyihası hazırlandı Alınmakta olan isthlâk vergisi yerine. kaim olmak ve bursahada verilen ver- ginin daha iyi bir şekilde toplanmasını temin etmek * üzere, yeni bir vergi esasi edilmiştir. Bu hu- Susta hazırlanan kanun lâyı- hası Berveçhi iti madde- İeri ihtiva etmektedir: 1 — Eğlence ve hüsesi istihlâk vergisine tabi olan Mitaröteneler ile mücssesat şanlardır: A — Bar, umumhane. B — Dans (o mahalleri (dans — dersanesi olduğu hükümetçe tasdik edilen ve dahilende hiç konso- masyon olmıyanlar o vergi- den müstesnadır ).. İçkili, çalgılı yerler. C — Birabane, meyhane, içkili Tokanta, içkili büle, içkili o pastane, He gayrı meşrubat (istimal eden çalgilı" mahaller. ( Hiç konsommasyon o olmıyan umumi bahçeler Mmüsles- nadir ). ğ D — Tiyatro, sinama ve sirklerle duhuliyeye tabi clup derununda hiç kon- somasyon olmiyan san'at varyeteleri, tren ve vapar- (Maliye ve Maarif vekâ: letlerince terbiyevi hizmet. leri kabul edilecek tiyatro, konser ve çocuk . sinama tarı dühüliyeleri bu Vergiye iradı gayri safiye tahvil olunarak bu iradın 6 misli vergiye esas ittikaz edilir. 3 — Verginin © nispeti birinci maddenin (A) fık- rasında münderiç mahaller için yokarda adın bi (B) filer Namuslu oko jp» vi: Hüseyin Rahmi — Sonra kanun seni bırakır mı? Ben Kanundan korkmam... aşkından kudurmuş bir kaplan gibi. seni dişlerimin arasına takarak kacı- rırım., ciddi Mmuvaze neli hayat ağırdır. Dü- tan y gösterilen 4 sap (defterleri Tahrandan (Şikago Tri bün) ganetesime bildiriliyor : Elganistanın ; siyasi inden Mi işinin o siyasi pasapottu Bam, olarak Mos kovaya gitmeleri > Kıral Ax rica ig sine gideceklerdir. Kâbildeki Rus we İran safaretanelerine | yaklaşmak imkânı hasıl olsağığı (için bir takım meseleler Mesko- Arkara, 28 (Vakit) —Istnbul merkez memuflarından "Salik BB. Urla polis müdürlüğüne tayin Bir idam Kararı tasvip dil Ankara; 28 (Vkat) — Adiy idam tasvip cifi ve arar umumi heyete sevkedildi. Defin Erdüment Ekren “Beyin Refikasi Feriha Hammelen. dinin ülümünü dünkü nüus bamızda: tecsslirie. yazmıştık, Rahmetli “dün ikindi vakti Şişli ahır yurdundan kaldı- rılmış ve, namazı Teşvikiye camisinde kılındıkıan sonra MHarbiyeye kadar el üzerinde taşınmış ve oradan ttomo- billerle Edirnekapıdaki aile mezarlığına götürülüp ioradı defnedilmiştir. Cenazede Vali Beyle meb'uslardan, ve Türk gazetecilerinden bir çok zevat bulunmuştur. Ercümüm “Ekrem Beyle oğla Müvakkarı tdarar wi ye ederiz. Muhittin ecnebi için yüzde" yetmiş: beşi (C) fıkrasında - münderiç ha- bikliki “ğin yüzüe' elli, İDİ #iramidi. münleriç mahaller için duhuliye is- tiklâk bedellerinin yüzde onudur. Lüyıhaya göre tahakkuk ettirilen o vergiler nisanm 15şinde mükelleine tebliğ olunacaktır. Mükellefin -iradina göre 4 müsavi - taksitte © tahsil edilecektir. Tiyatro ve sinamalarda vergi, pul ilsakı suretile, tiren ve vapurlarda da he- üzerinden İ alınacaktır. şunceli, sıkmul, y gunluk mudur. Akla ge- len. birşeyi yüz defa mehenğe vurarak in- ceden inceye düşünüp taşınarak yapmalı, Hiç bir eğlenceye dalma- malı, bafifliklerden, çocukluklardan sakın- malı... Ebussuut Efen- dinin torunu gibi ya- şamalı,, Fakat havai, muvazenesiz, mülâlra- zasız, hoppa, zırzop hayat tadıdır.. aklına geleni önünü ardını düşünmeden hemen Şapıvermek.. endişesiz yaşamak ne âlâ şey.. vada görüşülecektir. siöddetten beri bir yerde otur madığından Kabile gizli hey emmeli! Kayyim “dan getirmek ümküm alama maktadır. Bu müzakerelerin hangi mevzu Üzerinle sında mündetiç amahaller VAKİT 90 Xlarr gi tarafı birinci,, Saytamda | Süçtün işlenmesinden sosa : md vazitçleri ia eden rabita arı” ve memurlarile owm- yet “nfüdeği milinin wazilelerine üllesiik “nü E | etleri teminen EMiektedi ir. Vali, Kaymakam ve vehiye müdürlerinin hükümet imimes- Sili olması tasebile küklarmdı il takibat“ierasinin memutin mu- ( Mikemat tanınma tabi bukun- Polis müdürlere Yasdarma kuman- ması kaydı ipka edilmişdir. damları Ve amir mevkiinde unun” esasarma göre müstan- tilğer salmız. tahkikat icra ve vakıa hakkmdaki delilleri ceme- bakimierde aranılan bitarailık wayiyetinin, pek vasi bir çekilde Bu miniminiler iYni ccza usulü muhakcmeleri Mini temine 1 huzurunda agir 'bapisi İl mğsteizim busuşüüta aüvacehe tsülü kabul edilmiştir ki tema | göre muvacdye ehieemei İl temyiz resen düzum görebilecesili gibi Tiaznın “Öz$İ” Bimu talep İl edebilecektir. fiozen darültünan Limanımız talebeleri hem seyyah vapuru geliyor Amerikanm “seyyah Da- | rülfünen, denilen bir talebe gemisi yakmda l şehrimize (gelecektir. Bu gemineki talebe hem: seya- hat etmekte bem de hoca- || larının derslerini takip et- mektetirler, emanetine “geminin nisan ayı zarfında limanımıza geleceği bildirilmiştir. Sey- yah darülfünun limanımızda dör gün kalataktır. Büyümeden reis, idare müdürü; Bu gördüğünüz minimini- tere dikkatle bakınız.Çünkü benler yarının kalıramnmla- ndir. Düryada bu yaşta nadir görülmüş bir maz- hariyete erecekler bir reis, bir idare adamı 23 nisanda "Türkocağına vazıyet ve ©- idare edeceklerdir! Gerçi zamanından çok evvel olani bu saadet “ancak bir gün devam edecektir. Fâkat hatirası çök cazip bir Şey 'olacağı muhakkak- tur. Bu miniminiler muhtelif mekteplerimizden saçilmiş ve 23 nisanda tes'it edile. vek çocuk haftası için dün Türkocüğında © kendilerile konuşulmuştur . Haftanın çok güzel bir programla tes'idi için tertip rasını ayıklık zamanlarında ağır olan bazı kimseler sarhoşluklarında ha- fifleşirler. İyi kötü herşeye saldırmak a- taklığı peyda ederler. hatta alelâde zaman- larında yapmağa cesa- ret edemedikleri şey- leri icra edebilmek icin içip sarhoş olur- lar.. nice facıalar, ci- nayetler, işte böyle iki cinbetile, ispirto- dan alınan cur'ete ika edilir. Sakıp Cemalin koka- ii , çektikten sonra dağlar dewrip fena | umumi kâtip olabileteklerdir! di endütneni İzmir apismesinde | mevktif şaki kozilaklı Mehmedin; Darülfünun |' ER A Gene Mezbahadaki suiistimal davasının . rü'yetine. dün imtihana çekileceğini tek- Zip etti etibba odaları bu sene açılacaktır. © Mubadele murahhası Cemali Hümü Bey Anka- raya, M. Diyamanduples Atinaya gittiler, M, Rivas yarın Atinaya gidecektir. P Seyrisefain müdürü Sadullah saf büyün An- kai b Dar köy kadın er bir inüsamere ser mer a m sl a verilmiştir. g İşten menedilen ko- ) erisyoncular dün gümrük. Yarm asırevdi VAKIT p Mert 487). © Banı 'güna isa- data cüret etmeleri indettahakkuk te- beyyün eden Ka- dırgalı Efsuncu Se- her hatunla Eyüp civarında > Bülbül deresi sakinlerin- den Mücellir İsmail Efendi bu kere âr- kadi vapnurile Ye- mene tardolunmuş. Tardır. * Evelki akşam Pangaltıda kudur- muş bir kelp bir çocuk ile bir pa- pası kapmışsa da köpeğin kaflolun- dağurm karşı gaze- feleri yazıyorlar. fena tasavvurlarım n dana vurduğuna dik- kat eden Perran Maz- Tum ilanım yavaş ya- aş delşetlenmiye baş- ladı.. Kokain sekrin- den mümkün mertebe » bir gün Salap Cemalin cennet diyar larına naklettiği mü- zeyyen salonunda fik- ren Şöyle çarpışular : Sakıp Cemal — Ha- ram ben mukaddes bir kendini korumayi ve bu delikanlıdan yaka- sm korlarmak çare- lerini aramağa çalışı- yordu... çünkü çok büyük bir belâya çat- mış olduğunu aruk anlamıştı. Kadmın bu çekin- genliğini — hissetlikçe ölekinin düşkünlüğü haddi aşıyordu. adamım... Perran Mazlum şırarak : — Mukaddes adam ne demektir anlaya- mıyorum.. — Hangi . insanlar mukaddestir. Bir ker- re düşün işte beno .mübarek — şaluslardan biriyim... sağ şa kolera ağır: cözma mahkemesinde | 4 mişlerdir. yy yy a Ray Yeni kanun; fazıl muhteremin ii artırırken kısmetini de açacak mii dersiniz İ | İten kekik dük! onuda Veriye veremem; KEİ Gm çıksıh karşıma! Fakat kocanın pek düşkünü de — Muharriri : a zamanında | İzmirde Kendilerine iyi m l hastalıktan korunamıyan birçok fa kir abe e ee | fukara koleraya tutulup ölüy orlardi , Şair şü kıtayı yazdı: Kıta | Müsavala riayef etmedin, hainsin €y > v EEE lerden içeri bırakılması lardır. Komisyoncular * müdüriyete protsto Hariçte: m LANA j Zeplin seyahatım bivretaa ve Friğrihehafendeki EB) harekösinde yere inişe Seyahat (Br Y sat (3088) dakika sürmüştür. | DG İnzihere çarlamc İİ paskalya münasebetile ii edilmiştir. -M. Çemberli y tatilden istifade ederek EĞİ TahSaıya GİTMişTr. İ P Batırılan gemi hadi © Amerika, İngiltüre' ve- KEİ nağa hükümetleri tarafınd fevkalâde Bir alika ite e edilmektedir - 2 — Evliya mis > Dâha yü — Peygamber mi | — Şimdirbildin. ; bi kat bu mülüm kati sormadan man çok arzu ©© dim... — Ben de yor şeyleri senin ağ! işilmeği hiç arzU mezdim... — Niçin ? — Çünkü sarun aklı başında hiç yi kimse bu iddiadi Tanmaz.. al ü

Bu sayıdan diğer sayfalar: