5 Nisan 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

5 Nisan 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Gençlik yerli malı ku a B. M meclisi de salonünda yapılan miting iç Dardlfânunlular, © Orta mektep ta- eleri iştirak ettiler lenen nu nutuklar, nlen kararlar m e ». Darülünan konfe- salonunda ye li in? milas; M bal çin M. ği tarafından, bir vize ya r, yi Mitinge bilümum Da- Mae, op Mei ve erkek İsti mektepler talebesi 8 mke işlerdir. konferâns Oturacak boş iki hitabet kür Üstüne ve ön ta- Yerli “maklarımızdan *$ya: numuneleri ed Mensucat fabrika Süzel ve sağlam Yörleşi, 1982P “bir şekilde rilmiştir. biri ik arak kürsüye çıkan toplan Teisi Ferruh Buy bu “iyi, anın maksadını izah mal, ESaçliği badema yerli Peym örmek için abit ve dan , © davet etmiş bun- ta demiştirki ie Bu heyecan ve hare- Yor, bize inhisar etmi- alla, size İzmir: yerli bin ley hk İşte, MR Koruma cemiyeti- âZası namına çeki- vi ral. bizelmuvaf- temenni ediyorlar. eli, SÜR için üzeripizdeki Yor,“ İNİZİ Yırtınız demi- €skiyinciye kadar Muhafaza edelim. Ondan sonra. alaca- ğe yerli malları Sal, , “selim. e hazır bulünan- «vitabeye. gür“bir Yemin ediyoruz! , le etmişlerdir . ii Sonra kürsüye tn Âk Müderris Nizamet- Miri ki; * gelmiş ve de- ma İYİ. Gazinin Bim. A bütün bir düşman 3 üncü vayıfamızdadir | pa diye, B ie undan aldığımız cemiyet idare tefrika mp OMamımız. yerli Tup, APA mallarının izdekj ie ia ve ni ildirilmekte Reh, a 20 Muharriri- Sadr; tedir € teşekkür &lilmek. ün BİZ, Müne, izin vwer Büt Enç İyi aye İETAİDİ ba ade imi akil kaylcdep; Darülfünun konferaı Londra, 3 (A.A) Paris ve Berlinden' Fransa bir. çok yerlerinde soğukların avdet ve * Almanyahın etmiş. olduğu -bildirilmek- tedir, Berlin, 3 (A.A) — Bü- tün Almanya. yeni bir so- ğuk dalgası alında titre- mektedir. Cenuba doğru yayılmakta olan bu dalga daha şimdiden. şimali İtal- şarki Son sılır derecesi etrafında do- İaşan termometre daha aşa- ğı inmek temayülünü gös teriyor. Her taraf buz tutmakta- dır. Hatta son iki hafta zarlında henien heman yazı Fransaya günlerde yaya ve erişmiştir. andiran bir havanın ezvakı- nı “tatmış olan İngilterede bile' vaziyet . böyledir. So- ğuğun bu beklenilmiyen dö- nüşünden en ziyade müte- essir olan memleket İskan- ki bürada ter- mometre dün sıfırdan aşağı dinavyadır Sofya,3 (A.A)—Havalar birden bire, soğumuş,Solya Bibümum , polislerin: işti alma müsabakası; deva müsabaka m hediye, verilecektir, Mevsimsiz bir haber Soğuk dalgasi gene mi geliyor Avrupada dereceyi hararet gittikçe düşüyor, Sofya ve civarına kar yağdı 18 dereceyi göstermekte idi. Atış mü müsabakaları En nişancı ıncı Türk polisi | kimdir ? kile tertip edilen tabanca ile etmektedir, icesinde her merkezin biri ! “ Müzakere esnasında Adliye salonu dünkü toplanma esnasında btanbulu gene bu halde mi göreceğiz? ve civarına kar düşmüştür. | * Dün bu telgraf hat ve Kandilli ras: Rasi izel müracaat ettik. rasatanemi gün evvel yuki satı kaydedemez. Yalnız; mev- sim 'dalayisile havalar dalma mütebeddil gidiyor. Kâh yağ: mut yağıyor, kâh , belli hava müta olmaz. Mahaza ya bulutlu olacak, Ara linde yağmur yağması m meldir. havvildir. | tinize takdim | beyan buyurdukla i huriyet | kanunlarından | Bazı En nişancı polisi tespit için yapılan müsabakalardan bir intib: nişan mdiye kadar ; yapılan tayini edilmiştir. Dün topkabı hâficinde birinci gelen nişancılar arasında müsa- Dükü yapılmıştır, müsabaka iki gön sonra neticelenecektir Gede birinci! geleti, polis nişancılık birincisi ilin edilecektir. Bu birinciliği alan: pölise müdüriyet tarafından kıymetlar bir Neti- Ceza Üsulü muha- kemeleri kanunu kabul edildi vekilimiz mühim Kir nutuk irat etmiştir Ankara, 4 (Vakit) — B, M. meclisinde bu gün ceza usulü muhakemderi hak- kındaki kanun lâyihası mü- zakere ve kabul edilmi Bu münasebetle rat esnasırlda Adliye vekili Mahmu Esat B. mübim ve uzun bir nutuk irat etmiş- tir. Vekil B. mitkuna şu: sü- retle başlamıştır; Muhterem — efeadilerim, Reisicumhur * hazretlerinin nutuklarnda büyük hey'& nduğunu | Cum. | ana sonuncusu oli adliyesinin ceza o muhakemeleri iflâs ve deniz ticareti kanunları tamamen || hazırlanmıştır. o Takriben “| 1500 maddelik bir mecmua teşkil etmekte olan kanun- lardan cöza muhakemeleri usulâ: “kanımı: — Jâyihasını' | yüksek hey'etinizin,mutalâa ve tasvibine arzeteş bulu- muyoruz. diğerlerini de bi- rer halta onar gun fâsila ile takdim edebi leceeğimizi umuyuruz. Vekil B. usulü Alman örmek tutularak getirilen kanunda jüri ve istinaf niçin alınmadı ğını anlatmış , yöni hukuk prensiplerinin | önünde bundan sanra çezaiyesi Vücude fasıllarınn jürinin. hezimetle ricat etmekte olam bir mü- eösese olduğunu © işâret et- miş ve adliyemize hakim olan esaslardan: bahaeyle- miştir, Vekil beyin nutku alkış. | larla karşılanmış; ve kanun | lâyibası bir kül halinde re- ye konularak “ kabul“ edil- miştir. Kösuratn tee Hazineye # milyon varidat fazlası te min ediliyor Ankara, 4 (Vakıt) — Peyeti | vekilede. .: bulunan; , küsürati enin tevhidi lâyi 4 milyon st te'min edil Tevhitde *esas şudı yüz a varidat fazla nektedir. ergiler çıkan yeküya r. Bu nevi vergilerin tatıs bir invam altında Bir kalemde yapılacak, hisseler: tahısilât nis aliyeden © alâkadar Tekaüdük Lâyiha hazırlandı Ankara, 4 (A.A) — Maliye vekâletince hazırlanan teksüt kanunu Jayihasına göre devlet memurları 25 seğe hizmetten sonra tekaüde sevkedilecektir. Kendilerine son Maaşının isi tekâüdiye olarak Verilecektir; Bokürlik verisi Müsabakamız H. diyor ki “ Ben bekârlık ver- gisini doğru bulmam Eğer maksat tekes- sürü nüfusu istilzam ediyorsa daha evvel bu hususta yapıla - cak çokşey vardır . Bizde çocuk olmiyor değil yaşamıyor. Eğer maksat aile teşkili ise bu sefer de bir cebir manast vardir ki buda doğ- ru değildir. Aile sa- adeti ihlâl edilmiş olur. Müsabakamızın şekli nedir? Bir bekdelik vergisi müsabakası açtık, Bundan makant Yezgt meb” ww Süleyman Ser: Beytü Millet Metlialae verdiği tekli “Kaliüni üzerine münakaşa edilen bekârlik vergisi hakkında mabtelif fikirleri kuuca kaydetmek ve bu fikirler. den hangisinin gazetemiz karileri arasında daha fazla taraftar “bul kunduğumu tezpit eylemektir. Mü. sabalamın şekli şudur. Gazetemiz her gün gördüğünüz vehte'tif özeleklere mensup ve maruf ze vatikn” birinin bekârik vergisi hakkındaki moktal m. birkaç satırla Şüsacaktır. Aysi günde gan setemizii! bir köşesinde bir de küpon Beşrolumacaktır. Karilerimiz le vergicim lehinde yahut aleyhinde olarak çıkacak neklal “mazarlarm “ve bualarm es babi mueibesinin basyisine tarafı tür olörlürın © firin imtiyar etiği gazete mönhamndaki kuponun, üze rine adreslerini ve imzalarmı kos yarak. diğer. kuponlarla . birlikle mantbaamıza göndercceklerdir. Mat bsamızda toplanacak kupanların ihtiya edeceği reyler bilkhare tas nif olunacaktır. Neticede en siyade hediyeler takdim edileceketir. Ilanmı ya yemin etti Tufeyli kadın satılıktır? Kadın, erkek gibi kollarına güvenerek yaşamak kuvvetini kendinde hissettiği zaman mes'ui olacaktır! iha Zekeriya Hanımın fikileri Sabiha * Ze- keriya Hf, Mat- buat ailesinin kıymetli o bir rüknüdür. Taşi dığı o kuvvetli imzayı bütün Türk karileri tanırlar, Ames rikada içtimai sây mektebinde son tahsilini yapan mümtaz meslekdaşımız , vatana avdetin- de taşıdığı kuv- vetli irfan ha- mulesile gaze- tecilik ve neş- riyat hayatına atılmış ve zevci Zekeriya Beyle birlikte“Resim- li ay,ı çıkarmış, bunu bir çok müfit mecmualar ve kitplar takip etmiştir. Kendilerini, > Resimli ay daki iş odalarında ziyaret ediyorüm ve hiçte yabancı, si olmadığım agır, yıpratıcı bir gazetecilik faaliyeti âra- sında meşgul buluyorum. Genç meslekdaş İş haya- tına şöyle anlatıyor: — İş hayatına Amerikadan döndükten sonra, mahza çalışmış olmak için girdim. Bence tufeyli yaşıyan bir adam, cemiyette hak sahibi bir fert olamaz. Cemiyette ihtiyarlar, hastalar tufeyli kalabilirler. Tufeyli kadın, satılık kadın- dır, Her insanın yaratmak ve istihsal etmek kabiliyeti nasıl girdiğini ancak çocuklar, vardır. ederek başkasının sırtında Sırp talebesi geldi Dün talebe mitingine iştirak etti ee ve Dari fömmun talebesinden bir ularını karşılamışlardır.. Sirp gençi şehrimizde üç gün etile muhtelif müesseselerimizi ziyaret edeceklerdir. Talebe Birliği Sırp gençleri şerefine bir çay ziyafeti verecektir, Yuzoslavya talebesi dün Darülününu ( gezmişler: ve talebe birliğinin tertipettiği mitihgie hazır bulunmuşlardır. etmektedirler, Yugoslavy Darülfu ısım gençler Sırp Darülfünun- i 23 kişilik bir kafile teşkil kalacaklar ve talebe birliği Bu kabiliyeti iptal | İ tile hayata girdim, Sabiha Zekeriya H. yaşamak — şahsiyet . sahibi olmamak demektir. İlk defa zevcimle be Resimliayı neşrötmek sure bunu mütaakıp bir çok mecmu - alar ve kitaplar neş İş hayatından nun musunuz efendim? Gölünisiyor ve: — Çalışmak benim için bir ihtiyaç olmuştur. Zaten hayatta en çok zevkaldığ şey çalışmaktır. Çalış ım günler sinirlerim has- tadır, diyor. LAhtarahı 3 üncü sayilamızdadır) Bu gece Maksimde Bir Türk artisti numa: râlara başlıyor tik, ye Refet Süreyya Hanım Refet Süreyya Hanım is- minde k artistinin Pariste, Berlinde, Viyanada ve'son zamanlarda Roman- yada muvaffakiyet hatıraları bırakarak devretmekte ol- duğundan — okuyucuları haberdardırlar, Aldığımız malümâta göre Refet Süreyya hanım, bu gün Köstenceden şehrimiz& gelecek, ve bu akşamdan başlayarak o kısa müddet Maksimde muvaffakiyetleri- ni ilk defa olarak kendi hemşirelerine gösterecekdir. Refet 'Süreyya hanımın ismi, musikimizi garplaştır- ma yolundaki, neşriyat ara-

Bu sayıdan diğer sayfalar: