7 Nisan 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 4

7 Nisan 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Skapaflovda — ıan. donanması kendi “kendisi nasıl batırdı? AriralFon. Röyre 517 2) muhafız Kânunsani 1919 sol asabileştirmişti. Onlar Mütercimi:. M. Gayur < dar drasında muharebeleri efradı i i ın yegâne düşünçesi vaziyetlerinden istifade ederek fazla 116 / para al Üçüncü bap pa Flora avdet - Hükümetin gemi- İkalalçı mükeme - Karl Asker tevkifime karya Miraz ve di yöre Bulunmadığım sırada, al- dığımız mektupların üzeri- ne sansur vazedilmişti. Kâ- nunyevvel sonlarında hiçbir suri sebep olmaksızın bu üsul ittihaz olundu. Bundan başka, mütareke komisyonu, Bahriye neza- | retinin ilhamı üzerine kâ- nunusani sonuna doğru Al- | man gemilerinin Skapaflo- dolayı es- bir protes- | to tanzim ederek İtilâf dev- vermiştir , Eğer bu bapta karar Baden zırhlısı vkifinden babı müdleleli letlerine hükümet verilmeden nı göndermemek cesaretini İ gösterseydi bu protestonun daha ziyade tesir etmesi muhtemeldi.Proteso cevap- sız kaldı ve hökümet bu tahikire katlandı. Benim eğer | Bahriye nezaretinin bu iti- sırf hükümetin harici vaziyetini muhafaza içindi. İtilâf hü- kümatleri de bu mütaleayı yürüttüler. Fakat avdetim'de beni en ziyade müteessir eden şey, o gemilerdeki vaziyeti dahiliyenin heyeti umumiyesi ile boysk olduğunu ve za- bitlerle (oefrat arasındaki münasebatın — düzelmediği gibi disiplininde iade edil- ol kanaatimce razı samimi olsâ bile ğini görmekliğim muştur, Mühim kargaşalıklar vu- kua gelmişti. Hatta birkaç saatlik bir müddet iiçin amiral gemisinin süvarisi azledilmiş. ve yerine müret- tebattan bir zabit tayin olunmuştu. Asker şurası er- kânı değiştirilmiş ve yeni âzalar en ihtilâlci efrat ara- n sından ayrılmıştı. Bir takım | taifeler, yani amiral gemisi mürettebatının takriben beş- te biri kızıl muhafız teşki- lâtı yapmış ve Spartakist- mensup bir ateşçiyi reiskârına getirmişti. lere nilerin hepsi bir ha- | a müsait bir saha ih- s eylemişti. Alemi bari- ciden uzak kalınması, fikir- lerin iş ile m ması, o vücutların nuktarı yorulmaması, uzun müddet işsiz kalınması, ef- rat arasında sergüzeşt ihti- yacını kuvvetlendirmi; Ele geçen telgraflar, ga- | zeteler ve mektuplar 1919 kânunsanisinde Berlin ve diğer Alman şehirlerinde olan sokak muharebelerini tasrih ediyordu; bu haber- er ve bahusus “Libneht, ve * Roza Lüksenburg şın ölümleri heycanı ziyade- leşiiriyordu. Bu haleti ruhiye ha'kın o amali müfsianesine muarız tanıdığı kimselere ............. gul olma: lüzumu İ rasını azletmişler onun ye- | İ rını temin eyliyecekti, maktı karşı teşdit etti, | Bu kimseler meyanında ilk | derecede yordu. zebini zabitler bulunu- Mürettebatın kısını fevkalâde bulunmakta haklı olduğunu | azamı | | de | mütale! | zannediyordu. Gemileri Ska- b paflova kadar sevketmek | ve orada mevkuf kalmak fedakârlığını ihtiyar ettik - erek, hizmetle- rinin bedelini istiy Onlar kendilerini tazam vazife başında lerini söyl mun - efrat vaziyetinde lardı, Sanki rizaları ile bu | işi deruhte etmiş olan gö- nüllüler idiler. İ Binaenaley bütün Bahri- | ye elradından mukaddes | mükâfat görmek istiyorlar» | dı ve bu mükâfat o zama- | nın o mefküresince ancak | nakti olabilirdi. | Mürettebatın iddiasınca | Almanyadan gelen mektup- | lara göre orada maaşat tez- yit edilmiş ve bu tezyit €s- | nasında mevkuf filo müret- Bir | | arını | tebatı düşünülmemişti . çok efrat aldatıldı haklarının yenilmekte oldu- | ğunu, dolaba bağıra çağıra yorlardı. geldiklerini ! tekrar edi- Siyasi müşevvikler bu haleti ruhiyeden istifade ederek lüzumu mıktarı faal görmedikleri asker ali şü- rine kendi kafalarına daha uygun kimselerden bir şü: | si ra vücuda getirmişlerdi. Bundan başka ler bir heyeti mü ihtlâlei- | hasa ayı-) arak.Berlinde Bahriye nezare- göndermişlerdi. Bu heyet onların maddi ve $i- | yasi mütalebelerini nezaret İ nezdinde edecek ve emellerine olmala- tine müdafaa nail Mürahhaslar ile Bahriye nezareli arasında cereyan | eden müzakerat üzerine ka- leme alınan zabit varakasını vaziyetin tenviri için zire aynen naklediyorum: Bitmedi) Modunya asiye mahkemesinden. sem Estel kariyesin- karısı Vesile Fâzh ve kızı Mustafa ve Oğlu atma Hanım vekili Ziya Bey tarafından Mudanya alıkemei resinde İtyesi hukuk dak ame Olunan / tesçil emvali kulenin balâ kin medeninir esantisil Mmubafrer ler “tarafından 639 uncu 1 take | » Emvali kanını maddesi mucibince t binde bulümü | cede | bir rik burada kıral | zarından Vakt ın mn sa vukatı Ceza kanunu hakkında Süleymaniyede mu Adnan. beye Maalesef MİYECEPİZ. Ceza size Kanur emri umuzun “Du Jaki ahasma geçm görülmemektedir. u tatbik mev ası o bakk madde uduğunuz İmad mektubu gönd 12 tedir ihrac müstelzim « olmuy dere zasile r i tahvile olanlar ilin meselesi Kanada Yaşmeiküye bir protesto notası verdi Nuyork, 5.(A. A, nada hükümeti rine; hariciye muzır; a. verilmek günde bayrağını isinin Da ' İngiliz imalöne gi olmu hamit rılmış stoda bu lay Feci bir kaza anda bir hattan çıktı (20) ölü (60) 3 yarah vr Bükreş, 5 (A. A)— ekspresi Bobok istasyonda Kişine yakınındak hattan tı öy miştir. cv vâzonu Kar ve kurtatma ame ir. Şimdiye kada 10 ceset unda çıka Bulgar kıralı Prağda gayri resmi ziyaretler yapıyor Prag 5 (A, A.)— nekkiren seyahat olan Bulgar kralı Boris 1Lân Şatosunu gezmiştir. M. Maza şerefine -bi; vermişür. o Bunda remandtind şehremini dilmi bu ziyaretin, kareneti noktsi haiz olduğu che kati kabul gazeteler İarın rn miyete d celb tedir, Elyevm Berlinde bulunuyoı Berlin, 6 Boris Berline gelmişt İrtihal Yirmüni lek ve hayatında temiz seciye Biyalİtmlerimisde, kizi Seher Tanıt duçar olduğu hastalıktan urtulmayatak Tip fakülue Al terin parııştır. alimi ylesin, Kadıköy sında Bay kat Hilmi Hüseyin Beyin ka yın valdesinin park am Zade avu cenaze bulunan ve tee a aynı simi sürü: müze zevata miz namına ayı taşekkürlerimizi arzeyleriz. Merhum, İşbu müsabaka 12 nisan cuma günü saat 9- 12 ye ç adar Beyoğlunda başlanacaktır, Deposu : tatbik edil- aman ahküm tabi ekspres çıkmış devril- 20 telef ve 60 kadar firtina | a tmek- (A,A) — Mütenek- enedenderi rsaaril mes- © hayatı mera- nyerde oturan | ec Kadri intihar kastile kendisi- balıkçılar “f ni denize atmış, tarafından kurtarılmış ntiharının sebebini söyleme AM marifeti Sabıkalılardan Çemişkezek Beşiktaşta Niy | Efendinin evine gitmiş. e | imi atlayım derken. Halit isminde bir - Bebek h tramv atunda iliyen t aydan miş, kendini tutamıya dl ŞU Bir taraftan da motosiklet... Fatihte Fer İ sinde oturan | ! bir damın siklet galrpmış tehlikeli sekiz iyer ve i yak lanmışar Bu nasıl saatçi? Malik tarafından tamir edilmesi Büyük a hanı « "Tüccar başı sade di İ için 1j Çul çarşı ittisalinde ağında 7 nu mi yapan Püzanf 1 İ kaymış bi ş Puzant Efendi saat tim iddiasile fade den Halie “Bey. sulüstimal SAÇI 4 ne emniyeti takibat müdd desinden yapılmak üzere wmiliğe mü rücaat etmiştir. Istanbulda Şark Der i İşledici Kümpanyası Türk Nİ Anonim Şirketi DAYETNAME co) iryolları mart tarihiride Gzşgi âde çiçtimaa “davet “edilmiş olas heyeti urmumiyenin, nisabı ekseriyetin ademi mevcudiyeti dolayısile toplariamamış - oldu- ğunu 20 nisan len, tekrar: gelecek tarihinde İ ai de kump lüriyet binasında evvel. saa yamızın Sirkeci- deki ani uk $ | dâma azolunur “İ İşbusiçi Tİ lecek mesail niz Vİ giikimi mucibince birinci da ada müzal wnamei dahi! ruz “ | veinimenin amci ralnda münderiç bulunan me- valtan #baret bulunmaktad Şimdiye” kadar “bu vukubalan hisse senedatı mev duatile 30 mart içtiman içir gönderilmiş ola: £ | 20 nisan içtimas için de ber addedilecektir. Yeniden tevdi edi senedatı gihayet 21 ber €ssesatça kabul olunacaktır: " Türkiyede: Kumpanyanın kezi idaresine; Galatada me liki Şarkiye Fransız bankasına, Avusturyada : Viyatada Viner bank ferayn. ı Belçikada; Si Brük& ya dü ta No 3 (Sösyete beljik ); Brükselde Namür - İ kağmdaıno 48 de Sosyete Jene- a İ raldö beljik şubesine “(sabık 1 İ bank Dutrömer ). ek hisse san o tari- hi zir mü“ hine kadar va Sirk a e ide M rk. veral dö s0- in kerimeleri var dezitalyende ................. YI Kadri| | kan almak İ bunu herkesin İ kili | başında Mimar ve içtima: mezkü'un be 1929 | | i bulacağı hissedaranm pişi itti- apta | köletnameler İ mute- Kod akliadik Bahar geldi. çok eski bir «etim tekran da başl demektir. Kkzeması . olanlar. aya arlar. faal bir yorulmuş bün enelik nin kirli kanı w hacamet aleti ve ya ber- berin kirli usturasile akıp Ondan sonra ağaç hafif ve seney iecekti m filizleri gibi olarak yeni ler. Bi & bunun gibi biz çok mams efsa e Kanlanmı © hedreden- lere acımamak mümkün de- gildir.. Hiç lüzum olmadığı halde kan sebetsiz cak diği hastalıklarda a aldırmak o müne- Kan an güster- bir şeydir. hekimin lüzum nmalıdır Bazı damar hastalıkları, mağ afetleri vardır ki onlarda amd, F bildiği, gibi bildiği gibi Kirli s usturala değil hekimin yapmalıdır. aletleri, kten .iyade zarar verir. hele nere- den alındığı bilinmiyen sülük- ler bir çok arm na vazifesini de görür. olarak kün Son söz her canı isteyenin üldirmama- anı tüvsiye ederiz. kemesinden: Galatada Mehmet Ali Paşa hanmda' mukini Ha Beyden bacı Saim ve Mehmet efendi- san Fehi lerin İsticar ettikleri Şehzade camii Mehmet ittisa)! laz karşısında furuncu ustanın furunu ndeki #rini 1 mavl 990 dük itibaren sibatı türadlamı aylık cm kadar maliye owar İterakimi' yirmi “İki bedelât icarpm' tahsili Hasan Fehmi bEy'tara- dava rinde fından, ikanle olunan 16 mart 920 tarihindeki yev- e müddet mi muhakerm netgâhırın meçhul dan dolayı tebligat yap'lama dığı muharrer bulunduğu yö- rülmüş ? ilânen te husüsu “mezkürdan 30 nisan olmuş ve dolayı mahkemede salı günü Sat on bir alik 990 buçuğü edilmiş © oldu. gundan yevm ve saati MEZ“ kürü Ja mabkemel nanız vE YA öndermeniz lüzumu nini ka en kanuni gi niğka ön olinak tebii ——— DEZENFEKSİYON; b gün için elzem bir ameli - yedir. En kuvvetli mükemmel muzadı taaffün ise Şülke ve Mayer A. G. fabrikasının mamulâtı olan ve en | Lizol) dur. | No.lö Holandada : Amsterdim da « Teixeşra dö Mattos » biraderler, İsviçrede : Balde Bank Koiner Bil. Zurih, şehirlerinde Kredi Bal, Ce Tetânbul, 4-1V-1089 edici KeH i idare ih sulh ikinci hukuk mah- | etten / “AaAADEARID İ dan mumaileyhi İs münat irae için otuz Bip! Melekte: Konletiler Majiktet n adar DENER Elhamrada: Sırgapur “geceleri Operada: *Ylahkümlar Ferahta unda katil ve gemisi Aşk uğru Donkiyot ( o” EEEEGERNEEEERRRIERİ meri il Zİ Yıldızların en dilberi BİLLİ DOV un en mü” temsillerinden biri olan Genç kız kalbi Filmini seyrütemaşa etmek üzere akın akın azim bir halk kütlesi Asri. sinemanın yal Kişelerine tehacüm etmektedir. Bugün saat matinesinde VARYETE g GGıııLananannnnz Eimamıp ye > "Ya Kadın yoldan çıkarsa yi e Beşinci > hukuk Fer Hüseyin Salâhi Bej akşam 2 fil kat N Donkişof basti baci ge" driresinden | vekili avu- İp İstanbulda | Katil netiin Beyin apıda Celâl Bı katta ve banında mükim mimar Ali Anatsas dendinin Nikolüki Dimitridi 3 alâcağiin temini BİTİ mahcuz bulunan Zeytinlik maallesi caddesi 25 yumar 48 hise ( itibarile olur. gün müddetle ib vazolil san 029 tarihine müsadif pazar- tesi günü saat on dörtte yemi eym ve vaktı müzayedesine kre bakimi hu- aksi mezkârda, tahkikat Kapudan içeriye giri y malta döşemeli Dİ oda gene camekânle >. gil sikle bir Zrunda ; bul ve takdirde hakinda amele ül gıyaben nin olunacağı ilân olunur a BOMONTİ fabrikas DOPPEL dn . Birası çıkmıştır tekne e bir kuyu kapu ile bahçeye çk iki ağaç olup Yap ye” haraplır; soladan abş3f diven ile “aşağıf Le zemini loprak vardır. Mezkör ri yi 4 merdivenden yakan? e bir sola üzerinde İkİ “yi abdestane bir kiler merdivenle yukarı ld bir sola üzerinde MP eyi? bir oda olup deruni vardır ve Murat bey a e RR BE Hdd bir yedeye konulmuş EL bene b Mei Ağavni hane Ve taralı Yusulaki Eb iğ İstanbul icra daire zade Et. nin İng a M.A islenden istikraz €y- Tiz“devteti tebaasını di lediği on iki bir ya mukabil öl eyledi dol, yı şim 22 No. elyevm me bul m arsası cephesi istasiyon © We dattur. Umum met” 115 arşin hane BA kiymeli, FU iki, bin“ liradır töP yi y kiymet muhamrinel?”. seye. iyi» miki uhdesinde y tarafı Jak müfrez sol Menanenin arsasile mahdut İ 3 İ arşındır intikali ww köllisi tevsi üç bin dokuz Şüz rşm terbinde ara- daki bölme onu hispetinde me tarihinde kadar bs 5 5 928-14515 des eylemeleri X mat doşyamdi” ilân olunur. z on dokuz lira kişmeti mu- amminelidir.. Ahare “ müracaat malümat istiyenler kıymeti muhamnine- sinin yüzde olu wispetinde pey ve “028411149” dosya stashiben “iri icra & Olunur. —...........r Müsabaka Etiketlerinzi tebdil ediniz. Tepebaşında ASRi sinemada icra edilecek ve bir gün sonrâ “depoda hediyelerin İstanbulda ketencilerde No 11 tevziin?

Bu sayıdan diğer sayfalar: