11 Nisan 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

11 Nisan 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

li e Perşembe Tahdidi teslihat konferansına davet edile (era m usuli huriyet bük Cum! adli islâhat sahasın, da daha meclist: vekili Mahmut Esat beyin İğ dediği gibi bu kanun ana dilimizi ilim lisanı akim tabirleri liğin mi Gi amı) ölü cezası a - “(isticvap) yerine (sol ancak bu itirazla; mürafaa şeklinde yapılamazdı. tahkikat olmıya- aznun yani bulundurabilir. ” Sonra yeni bince maznun tahkikat'sı- rasında yapılacak ehli hibre tetkikatında; bizzat Ve; ekili © hazır abilir; müdafaa vesaitini ihzar eder; bilfarz mahkemeye vereceği müdafaa şahitleri i esbap edilirse maznun kendiliğinden şahit- > mâznunun vekili.de h; Eğer bu kabil ar mahkeme heyetince il a müessir gi mahkeme ler le İeile mal ederek mas - raflarını hazineden verdirtir. Gene yeni kanundan maznunlara karşı vörilmiş şöyle bir teminat vardır: Aleyhindeki, bir işten do » layı birmazmın mahkâmeye a tm edilece- ginden te Gidimacığiğe ça mal kemeden bir teminat vesi- | Heyeti murahhasamız vin. Sara geldi ve Avru vrupaya hari Hariciye vekilimizin beyanatları meşin men ameli bir saim gir- selo aldi kim vasbahs .5 de; N ronazlarla Nil Nus hududu meselesinde itilâf ettik. Tahdidi teslihat konferan- sma iştirak etmek üzere An- karadan hareket eden heyeti murahhasamız dün h ekspres trenile şehrimize va- sıl olmuştur. Heyetimiz kimlerden mürekkep Heyet, Hariciye vekili Tev- b MR Beyin -riyasetinde iz oyak Kâtibitamu:- Die ve Hariciye Esi fre e müdürü Ze By ikkeğ sir, vat Paşa Heyete Bölen il hak “edecek tir, Hariciye vekilimiz Haydarpaşa istasyonunda müdürü Ke. | ederi ie mü Heyetimiz liman şirketinin mot il İstanbula geçerek Tokatlıyan oteline inmiştir. Otelde ge Hariciye vekilimiz otelde kaldığı üç'dört saat zarfında Amerika sefiri M. Grov, İt ya sefiri M. Orsini v seliri! Her eN inni Mubadele reisi M. Rivasda Hariciye veki- limizi Ziyaret etmiştir. ahı 3 üncü sayıfamızdadir) eybin - Cezire ; Boğazlar komisiyonunun top- landığı bina Boğazlar e m — me- ref” b dn fakat bi hususta yi m ar itü- haz ol Boğazlar ilin tara- fından “Cemiyeti Akvama kn İzmit ilezine memnuiyetin refini talep ci eni verilen a azmış ve tekzip er Köğılağön reisi il ir Vasıf Du in bir muh: mize şu' sözleri söy emişli: « Sele neşrinden evvel çıkarılan” bü ie e doğru Raporda da görece- Bu tarzda zn bir'karar ve talep :yoki TAlttarafı 3 üncü sayıfamızdadır) komisyonunda Ali Röşat Beyin cenzesi dün kaldırıldı Mi z Heyeti murahhasamızın askeri | üstünde müşaviri 2 Cevat Paşa laydarpaşa istasyoni Haydarpaşa - istasyonunda Vali: - vekili: m ddin Bey kolordu kuman: Naili paşa, bir çok Didar Mubtelit . mubadele erkânı ve daha pek çok Zevat he. selâm» resmi” ia Me Gazi Fiz. ANKARADA BİR TE-İ NEZZÜH YAPTILAR Ankara, 10 Wak “e Gazi bugü tarafından edilmiştir. ET z dalde mi bir ezin ve Bent am len e hart, oradan A buyurarak bir müd- nal MIŞ, ği İİ İLE a olan .cenaze alayı Bayazıt Muzaffer B. iz altlık iye iki fendi r. hi dai irat. etmişler, kii memtekete yaptı derin bir izah ii Bunu mütcakıp alay Mer dem e ln işrif ) © istirahat ettiler. — öğe. mahkemede | 0 tel e kadari sed tevkife .Jüzüm olmadığı kanaatinde ise bu vesikayı verebilir. “me kafarinın sali; la çıkmiş, “cenaz Mörkzlendi anl in dıktan sonra mezar başina gidilmiş ve Em gözyüş- darı “arasi ni “merasim ifa. edilmişti, un emini Neşet 7” Bi anlattığına göre merhum velki ve kendi- sine male k dün için Da- : Hi ee ie ümü | rülfünuna iğ ve ken- ik bı- | disi ile örüşeceğini söyle- miştir, Hazin bir teasadüt eseri yakın nuna yerim Bekâr vergisi Masakaianız İş hayatında, | İk adın Gümrük baş- müdürü Hakkı B. diyor ki: a ik yegisi- raftarım. Çünkü bik gayrı | He Bekâr Khal iki kısımdır : Ya iktisadi zaru- Pi dolayısile evlen- iye maddeten imkâı balaman ya- a bekârlığı daha —— bulanlar, Bunlardan birinci- i bir zü- imkân ğu ğı bir vergiye tabi tutul- maları taraftarıyım. Müsahakömizri şekli ed üsabal ke. imdi ilime yerme mi öba Süleyme Meclisine v. — vi Üzerine münakaşa eğilen bekârkk da muhtelif fik olanlar. arı nike Main yali: ya kazanacak 10 karimize muhtelif hediyeler takdim edilecektir. a tuhaf bakmak tinmmle Bu gün çekiliyor su bu gün öğleden sonra çekilecektir. azanan numarala- dâ muntazam. liste halinde bulacaksı - NIZ. Maaşlar e yan 25 inan, b rl — Manş lâyihasıı tatbik se ge e aza- .mi maaş 550, asgari 25 Ji radır. , birliği adın Belediye : intihabatına hazırlanıyor ! “Evelki kanunda mahke « | fıkra hükmiyenit, EE bilüssi .şifahen söylenir ve tefhiminde im: bir usule”riayet edil. mezdi; yeni kanun bu usu- lü de vazstmiştir. haa sı suretile «tef u fıkrada espabı muc deb ulunur, er fikrai hüke süygüazil miye O “ olunut; ibâ |. hP era yazılıp ie r,. Maznui ei bir vakıt alabilir “ Lua E) (Yazısı ikinci: sayıfamızdadır| işnle Tayyare piyanko-| - rı yarınki nushamız-| : Mektebe girmem çok oldu ! iie 2 Sonradan.. İş hayatına girc drerken bir ihtiyacı dü - fünmüş de a Enis Talât H. k. ente Beden addedilebilir: Anadoluda bir gs ii ir den yeğane. tasını söyliyeyim-ki ben tam ıyla bir lulu; diyor, İş hayatına J Alttarafi 4 üncü lam r) aaa Teri Kâmil hey e EM Mübadele: komisyonu Türk baş- Taurahhaslığına tayin edildi Yeni başmurahhasımız. Tevfik Kâmil B. İstambul meb'usu Tevfik Kâmil Bey, Muhtelif” rau- adele komisyonu Türk başmurahhaslığına tayin o- hinmuştur. . Tevfik mil Bey bir iki güne kadar Ankarad: elerek yeni vazifesine başlıyacaktır. Ma- £ vekili Cemal Hüsnü heyeti murahhasa baleine deriedecii Bütçe Yokarıya we ET “misaller gösterir ki yeni | gimiz Kanun Sm ve, haklan / lan, m süretini. beril” ine” birçök yeri esa: im etmektedir; tell ! Aşık yok Yeküun 218 mil yon. ira Ankara, 10 (Vakıt) — çe inin e Mesan öbür cu Üz: sine asa Açik ve tur. Muvazene (218) küsür yon Trada temin » edil- miştir. tiyet hakimlerinden bekledi- emin YE tatbik e ir, — Asım — yeni esasların. #

Bu sayıdan diğer sayfalar: