18 Nisan 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3

18 Nisan 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| e A in A E4 4 ge > 1 7 £İİ. ff ir fi 7 EZ. Ye #4 / # f £ # fi Ji ri 3; g e ş) şE iş H i e Er, if £ # # i Ti İ| İşhavatında kad ressemlarından biridir. Gerek reklerinin tazaliği ve gerek gö- rüşümün. kuvveti bize iki matür- mortla bir ( Atelye dahili b isimli. | © İ üç eser Karandırmıştır ki bunlar - serginin en içli tuvalleri sayılabilir. Zeki ile ayni hocadan (Von (Önttaratı birinci sayafamızdadır) Muazzez Hanıma kendi- mi niçin uzun uzadıya tak- dim etmediğimi, istitralen şuracıkta yazıvereyim. karilerim saygısızlığıma hükmetmesinler. Muazzez Hanımla eski denberi tanışırız, hem o ka- Hofman) dan ders görmüş olan |dar yakın tanışırız ki... Kendi- Ali Avni ( Mağrzn önünde ) ismini verdiği eserle öğüne- İ bilir. (Ntürmor)w (Oturan çıp- lak kadin)i birer muvaffakıyettir. (Alber Lorans) ın. talebeleri «| Cevat ve Refik yukarda da * | söylediğim gibi. kocalarına; ol- “ | duğu kadar mev cenk ve ? ; f z r ii Hi çalışışında da müşterek görüyor. | Cavadın ( İki kadin ) 1 terkip | itibarile “boş bir eserdir; “Şunu | da söylemek lâzım gelir kb iki | kadından bititici pilândaki erin merkezi! sikletini teşkil ediyor: Bu kadin “teknik © itibarile sarslmaz hatlar topluyor. Cevat bu | saril değil Gisele “mnözirilne) veli hasa (Ker ivon)u ile kendini gösteriyor. Refik in ( Salınçakta tire- hat) ından bahsetmiyeceğım. Bence “eh güzel” eseri nülür- mortu. ile. (Etür)üdür. * San'at havasi içinde bu kö çük, İansıldanışın manas çek büyüktür. Gençlerin. İstanbulda açacakları . ikindi serilerinden daha ümitvarım. Kısa bir zaman içinde hazırlanan bu sergi daha dolgun ve olgun bir sevgi doğacağına işarettir . Hasan Rasim aihkekin. srişeliği çe Ticaret odaları kongresi Dün mesaisine nihayet verdi Mintaka © tcaret Odaları köngresininr , ikinci | içtima dün yapılmışır. Şitketiler; mani we mezhli ticaret Odalarının talepleri hakkındaki raporların. iktsat vekâletine" gönderilmesi Ka rarlaştırılmıştır. Bunlardan hususatın da vekâlete bildiril başka “dtideki mesi kararaşmışur Damızlık hayvanattan mu- vakkat bir Zeman için güm- rük resmi alınmamalıdır. Yeni. evrakı, naküyeden az yırtıklarının tedavülü hak- kında yeni bir talimatlamc zütrüna tohumluk için bankalar yar- dımda bulunmalıdırlar, Trakyadan Rusyaya susam ihcacı temin edilmelidir. Kongre bu. tekliflerin ve kâlete kâra verdikten. sonra. nihayet bul- muştur. bildirilmesine Sayımızda Ahmet İhsan B. üstaz Buat” hatıraları mumailegs hin- Aocupa seyahati sile. Hukukta senelerce sı- nıf arkadaşlığı ettim. Bera- berce ders okuduk. Gene beraber ders çalıştık. Hatta gok defa da beraber imti- hana girdik. Onun içindir ki anketi- miziw mevzuunu söyler söy- lemez, güldü: — Süallerinize vereceğim cevapları ben söylemesem de siz bilirsiniz, dedi. Öyle değil s. Bu meseleler etrafında her halde fakül - tede bir hayli konuşmu - şuzdur. Muzzez hanıma fikirlerin- den Vakıt karilerini de istifade ettirmek istediğini söyledim. Yalnız o benim veya diğer sınıf arkadaşla- nmın bu fikirleri odaha evvel konuşmuş, anlaşmış ve öğrenmiş - olması kâfi Benden yakasını öyle kolay kolay kurtaramıyaca- ğını bildiği için, diye kabul etmiş göründü, pek iyi, sorun bakalım suallerinizi.. Cebimden evvelce hazır- ladığım kâğıdı çıkardım ve ilk suali okudum: “ — İş hayatına ne zaman, niçin ve nasıl atıldınız? — Yani memuriyet ha- yatına demek istiyorsunuz. Herhalde istiyerek değil. Memuriyet benim için hiç bir zaman gaye olmamış- tr. Ben burada sadece sitajımı yapmak için memu- riyet aldım. Sitajdan sonra avukat olacağım. Avukatlı- ğı, serbest bir meslek al ması, Âmir mevkiinde hiç bir ferdi tanımaması ve halka daha yakından temas etmesi itibarile, çok sevi- yorum. Bu suretle halktan bir adam olmak, halkın dertlerine , kederlerine , iştirak edebilmek zevikini de tatmış olacağım, “İlkönce burada zabıt tut- mağa çıkarken sıkılıyordum. Fakat şimdi alıştım, artık hiç sıkılmıyorum. — İkinci sualim: İş ha- yatından memnun musunuz? — Benim için iş haya- undan maksat avukatlıksa, Gwek, çök memnuh olacağım, Deminde söylemiştim; Avu- katlığı çok seviyorum. Yük- sek tahsil hayatina atılırken de yalnız avukat olmayı düşünmüştüm. — Kadınların iş hayatı- na intisabı zaruretlerini na- sıl telâkki ediyorsunuz? — Harbı umuminin tev- lit ettiği iktisadi buhran, yaşamanın güçlüğü, bayat pahalılığı, erkeğinin kadınına iyi bakamaması gibi âmil ler kadını iş hayatına atıl- miya mecbur etmiştir. Ya- ni kadının arzusile değil, mecburiyetlerin o sevkile... Size bunu izah edeyim: Bizde iş hayatına atılan kadınların birçoğu; sıkıcı, yorucu, maddi. işlerle. meş- guldür. Tütün işlerine 'de- vam eden, veya konseve fabrikasında çalışan, veya- hut ta daktiloğraflık yapan kadın we kızların iş bayat- larını misal olarak alalım. Her halde ne tütünde ça- şan kiz bütün gününü Misa ağır kokulu demetler ara» sında geçirmekten hoşlanır, ne konservecilik © yapan kadın sabahtan akşama kadar ıspanak, pırâsa ayık- | lamaktan memnun. olabilir, nede daktilograf kız, A. O. İyi araştırmal duyabilir. Fakat bütün bunlara rağmen, gürüyoruz ki ka- dınlar, bütün bu müşkül, sıkıcı işlerle meşgül olmak- tan kendilerini bir gün bile alıkoyamıyorlar. İşlerini pek seviyorlar da ondan mı zannediyorsunuz. Hayır, as- la... Fakat ne çareki iş hayatına atılan kadın, her .ne şekilde olürsi olsun çalışmağa, çalışarak ekmek parasını çıkarmağı mecbur kadın demektir. Diyeceksiniz ki, çahşan kadınlar o yalnız “amelelik yapan. kadınlar “değildir. Bir de yüksek kısımı var- dır ki bürolarda, rahat masa başlarında - çalışırir. Fakat bu yüksek vazife sahibi kadınlar, diğer mad: di işlerle meşgul”'kadınlar yanında o kadar ekalliyette kalırlar ki... i Muazzez hanım gayet muntazam bir surette, cüm leleri hiç kırıp dökineden, müstakbel mesleğine has bir talâkatle konuşuyordu. Kâğıdımdaki * dördüncü suale gelmiştik; onu da sordum : — Türk kadım için nasıl İ bir istikbal istiyorsuöüz? N — Metin, müstakim; ayna zamanda, bütük . #manasile tekemmül etmiş, mürefeh bir Türk kadınını, müstakbel Türk kadınlarının «€nmuze- ici görmek istiyorm. Kadınlar o erkeklere temamile müsavi. olmalı dırlar. Bunun için hiç bir mani yoktar. Ayni. sırada, erkek arkar daşile okuyan bir “kadın hocasından aynı fağızi alıyor. Onun. kadar, hatta ondan fazla “muvalfak oluyor. ; İş hayatına atılmış kadinlardan hangisi ayni sahadaki er- keklerden daha az çalışı- yor?... Siyasi haklara gelince; bu kadınların hakkıdır,mev- cuttur, fakat henüz tezahür etmemiştir. Ve memleketimiz- deki fikir terakkıyatile mü- tenaşip olarak, bu hak ya vaş yavaş kadinlara verile cektir. . — Son bir sual daha, Muazzez hanım. İş hayati kadınları çirkinleştirebilir mi? Umumiyetle — evet. Meselâ akşam üstü tütün fabrikasından çıkan genç kızlara, kadınlara bakınız: Sararmış “yüzleri ve htri asabiyetlerinin o tezayüdile, herşeye sinirlenen bir hâlleri varki... Bu bize'iş “haya- tında kadınların yıprandı- gın ve çirkinleştiğini gös- terir. Fakat ne yapsınlar. Ekmek ihtiyacı: karşısında güzelliğin he mahası kalır Mi Öğle tatili başlamıştı. Muazzez hanım gül kurusu rengindeki şapkasını giydi. Adliye ; binasından; çıktık, ve Ayasofyanın çıplak dallı aylandızları altından geçe- rek tramvay caddesine doğ- ru yürüdük. ğ (&. | etmeğe ve bize TÜm tarafı birinci sayfamızda | is misakının altıni imza ile karartan ve hepimizi buraya, kat'i- yyen, eminim, büyük bir sabırsızlıkla beklenen ne- ticeye sür'atle vasıl olmak arzusiyle sevkeden “gayri bu müttehit ve meserretli kabule mazhar olurmu idi? jevletler © tarafından ahde iktiran ettirilen waitlerin kuvvei müeyyide- sine — gelince, (mademki umumi terki teslihat vası- talarını ararken asıl bu kuvvei müeyyideyi enemin ve en müessir. bir. şekilde tesis. etmek isteyoruz; o balde mezkür kuvvci teyi- diye ile komisyonun mesa- isi arasında ne. için bir ademi telif aramalı? inaçnaleyh, efendiler ürk hey'eti murah- hasası zeminin kâfi derece- de açıldığı ve konferansa tevdi olunmak üzere cihan efkârı umumiyesinin büyük bir memnuniyetle karşiliya- cağı terki e teslihat mesele- sinin burada bir halle ikti- ranına hiçbir şeyin mani olmadığı mütaleasındadır. Bu kanaatle dir ki em- nü selâmet O meseleşindeki nokktâi nazırımızı arzettik- ten sora; birinçiyi itmam meslenin heyeti umumiyesine de en ziyade — kabili | tehakkuk bir. sureti, bal temin etmiye matuf bir teklifi bu bugün nazarı mütaleanıza arzedi- yaruz. föndilir. ““beynelmildi sahada adalet, fikrinin yaptıgı en Bliyük fetih hiç şüphe yok ki müsavat pren- Sibinin ülke ku inden veya adet kudretlerinden mülhem hiç bir fark göze- (Silmeksizin devletlere tatbiki | olrmuştar. öyle bir''vaziydte. sevket- iştir ki beynelmilel maza- iyede artık bugün' bir ta- kımları Tehinde'imtiyazdan, “devletler beyninde birpevi ilei meratipten bâhset- hasası teklifini asil, mürüv- vetli ve mukaddes sulh fikrine ve cihanın kardeş leşmesine hibe eder, Terki teslihat mes'elesi- nin. iltizam ettigimiz şekilde sureti halli hulasa- tan berveçhi atidir: Birçok tecavüzâtın menşei umu. miyetle mevcul kuvvetlerin müsavatsızlığında ve bazı maksatların istibsaline ve bir takım ihtirasatın tehak- kukuna matuf seri bir bas- kın hareketinim icrasına imkân veren büyük kuvvet- lerin idamesinde münde- miçtir. 'istemimizin Üssül esâ- sı devletlerin — hali sulhtaki kuvvetleri arasında imkân nisbetinde bir teva- zün tesis ederek beynelmi- lel uzviyetten bu harp kurdunu söküp atmaktır. Binaenaleyh teklif | etti gimiz fikir esas itıbarile bütün devletlere bila tefrik tatbik edilecek ve mevcudu tahdiden tespit olunacak bir askerlik sistemini istih- daf etmektedir. Terki tesli- hat sahasında ideal bir sis tem olacak bu tevhid key- fiyeti tespit esası en yük- sek seyiyedan tutulmak su- retile bir az daha elverişli bir şekile ifrag edilebilir zannındayız. esas tadilâtı kendi- mize malederek na- zarı mütaleanıza arzolunan terki teslihat sistemini ber- veçhiati izah ediyoruz: Ge bu suretle tayin ettikten sonra büyük bir devletin baskın şeklinde icra olunacak bir tecavüze meşru o müdafaasını temin için ihtiyacı olabilecek kuv- vei . müsellahanın o azami mevcut ittihazını teklif edi- yoruz. Bu tesbit keyfiyeti bir kerre icra olunduktan sonra yüksek kuvvetler ida- me edön devletler kuvvet- lerini tespit edilen hadde kadar tenzil etmiye mecbur kalacaklar. e bu hududun dünun- da bulunanlar da bit- tabi © mevcutları © tezjit etmek imkânma malik ol- mıyacakirdir. Esas prensip e şerefyap ol- İteslihatın tahdidi olup kısmen duğumuz tekkf fev- kalâde muvaffak olmuş bu masebâkten evel bütün in- saniyeti milli ve beynelmi- lel cemiyetleri teşkile sev- keden bütün nazariyelerin en sağlam esası olan bir mefküreden mülhemdi Möswt prensipini etmiş, devletlere tat- bik edilen musmele saha- sında tam bir surette te- | hakkuk eden bu prensip bir devlet için hakların en mukaddesi olan kuvvetini bu hak menbamdan alan müdafaai meşrua © hakkı mevzuubhs © olunca nasıl olurda daha büyük bir kuvvet ve daha büyük bir belagatle terettüp etmez? Şire getirdiğimiz. for - mül kati ve gayri kabili tepdil değildir. Her türlü münakaşayi hadisatın icap ettiği bütün tebeddü- lât ve tadilâtı kabule âma- | deyiz. Het efendiler, mevcut müsatsızlığı tezyit ede-| cek ve nisbi kuvvetler iza- fesile bir kısmına diğerleri zararına: olarak az çok bir imliyaz verecek mahiyette olmamak şartile ayni ga- yeye daha ameli bir imkân dahilinde: isal edebilecek her hangi bir kombinezona “iltihak etmekle bahtiyar oluruz. Türk heyeti murah- “azami bile tezyidi olmadığından azami haddin Büyük bir devletin meşru müdafaası ihtiyacı sası dahilinde tes- pitinin ameli sahada ciddi müşkülâtı “bâis “olacağını zannetmiyoruz. Bu fikir sil. silesinde tecrübelerimiz de vardır ki bu tecrübelerden bu bapta müfit malümat istimzaç edebiliriz. Hüsna terki teslihat vadisinde son mer - hale olarak ele alınacak müsellah kuvvetlerin tenzili keyfiyeti iltizam olunan: sis- temin esasını teşkil ettiğin. den büyük bir devletin meş- ru müdafaası ihtiyacı esası üzurinden hesap edilen bir müsellah © kuvvet mevcudu tespit edilecektir. u haddi tecavüz eden kuvvetler bü hadde tenzil olunacak ve bu haddi. bulmıyan kuvvetlerde hali hâzırdaki vaziyetlerinde bi- rakacaktır. fendiler, iizam ettiği - miz terki töslihat sis - tömünin Kututü csasiyesi' işte budür. Bur bâriz bit vasfh'bü. vük bir 'msdeur “Ve hata tatbikat basel lan bir tek. | fifte bulurduğumuzu zane diyoruz B' tekfifin mülhem ol - düğu Pulusu miyet bü- rada toplanan muhterem mu- cahhasların gayri kabili mü nakaşt olan hüsnü niyetine hitap etmektedir. Tevik Rüştü B. insanf en büyük bir ehemmiyeti olan bü meselenin lâyık ol - duğu amel? ve müsmür sureti hafle iktiran etmesini temenni ederek sözüne nihayet ver - miştir. Rus murahhasının sözleri z Moskova, 17 (A.A) — İhzari tahdidi teslihat komis- yonu. müzakerstma İştirak eden M Litvinol demiştir ki: Reisin evvel emirde Sov yet projesinin münakaşa hakkındaki teklifi bu proje- nin esaslı bir surette müza- keresini değil mezkör proje- nin 4927 projesi hududunu tecavüz ettiği bahanesile red- dini istihdaf etmektedir. Sov- yet ptojesi Kont Vernadorf un muhürasında sayılan tek- mil meselelerin halli ve'di ger telilletin de tetkiki im- kânını vermektedir. Sovyet projesile 1227. projesi büs- bütün başka şeyler olup-ayni Zamanda tetkik edilemezler. 1927“ projesi! Yalniz Terini meselelerin müzakeresini müm. kün kılmaktadır... M. Litvinof beyanma şu suretle devam. etmiştir: « Teslihatın tahdidi tabiri mevcit teslihatım o mecburi cenkisini asla ifade etmeyip banta burlarm tezyidini bile tecviz etmektedir. Bu şekillerde hassatan 1914 barbından evel Almanya ile İngiltere babri kumandanları arasında bir münasebet tesisi hakkındaki proje arasında hiç bir fark yoktur. Bu mülâ- hazat sovyet murahbaslar hey- etini konferansın-mesai usulle- tinin Gağili “meselesini ileri sürmeğe mecbur etmektedir. Bü sön senelerdeki hadise- ler gittikçe ârtan sharp telh- kesi! ve *Kellör misakı neti- >Ceşinde — cehaddüs eden tah- didi tedihanın gayrı müssic halli ber tadil t hur etmektedir. Sovyet hü- kömetinin mesai ve teşebbüs- leri” sayesinde Kelloğ misskı Avrupanm en ziyâde tehelit edilen mıntakasındaki 8 dev- let mürekabilen merivete girmiştir. Kelloğ misakı, Sovyet hü- kümetinin nazarına Lokarno ftilâfnameleri ; ye milletler mecisi tarafından o Gvsiye edilen milleder arasındaki drilâfnamcler kadar ebemmi- yeti haizdir. Murahhaslar hey- eti umumi ve tam terki te Yihatı şimdiki ar dg) le sulhun en, tesirli teminat olarak telâkki etmiş ve et mekte bulunmuştur. Fakat büna aft bulünan proje red dedilmiş olduğundan Sövyer hükümeti teşliharın tedrici ve bir nispet dahilinde. olarak tenkisi hakkındaki projey teklif ederek bunu bazı mü- Tâhazatı bahane ederek reddi için değil fakat esaslı bir su rette teförtuatile tetkik için roznanicnin ük sirasmda mü- 2nkere edilmesini rıca etmek- tedir. Türk - Alman e muahedesi Berlinde haririciye ve- kilimiz tarafından mı imzalanacak ? Berlin, 16 (a.a) — Türk-Al man haken muahedesine ait mü- zakerat o derece ilerlemiştir ki Tevfik Rüşü beyin bugünlerde Berfine vuku Bulacak ziyareti &snasindâ mezkür mukavelenin imzası mümkün olacağı tahmin edilmektedir. arasında 928 sensi Tedigton Beynelmilel müsabakasında Omüya saati birinci, ve diğer “bir Omeya 2 inciliği ihraz. etmiştir. Omega saati mükemmel ve yağinc dukik sasi

Bu sayıdan diğer sayfalar: