24 Nisan 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3

24 Nisan 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

VAKİT 94 Nisan Ka Gün İ irim Çenberlitaşla muhterem (o müze müdürümüz ara sında garip bir alâka var- A li / dır. Gazeteler ne zaman nneter. Halil Beyin bir seyahatin- mama | den, bir faaliyetinden bah- Çocuğunuz. Tlçim Se) aeticier hemen ayni gün ağlıyor? i ierde k, pek küçükken meşhur ve eski abidesin- anlatmak için den de dem vururlar. a | İ Türk ve çocuk azı tarihçiler "Türküyatçıları(Türk) üreyüp türeyici, ba- zılan o durucu ve muhallet manıfanadır,derler | Tuna kıyılarından De Zumun son uçlarına kadar ya diki ve geçmiş asırlardâki hayalma bakılırsa — kelime hin manasi ne olursa olsun — İ bunda bir gerçeklik gö rünüz; çünkü Türk bin bir Divanyolunun © ii mile, ara- e ântığımızı bir hi “vergiye aaa Ayırmağa, ça Ber halde yapacağı Yogi Göne' Halil İamaktır. Ağ ne Halil Bey Berlin ettiren söbep (Ort kalkınca ağla di dir lan Türk milletinin şii seyahatine çıktı ve gene gazetöler, © Çemberlitaşın ğ #| kaidesinde sondaj yapıldı- #l gin yazdılar. Ev&lli al, müze müdürü : â # tur. Çöcüğün “mutedil bir halde ağlaması iyi: dir, ağlamak, ciğerlerin hava ile dolmasına hiz- | Istanbuldan ayrılırken kor- n maş | engel, bin bir felaket için. LE ic- | ği de “delme demirden: ve met erler kunç bir haber sütunları N ektense Ç dolaşıyordu. granitten yaratılanş bir var- hile gibi dimdik *kalınıştır. İ Ti ün çoğalıp diyar, diyar taşmasını üreyip türemesinde... Payidarlığını tarihin göz yumduğu eski | ve meçhul asırlardan kalına asaletile hiç bir millete na- — Cemberlitaş yıkılmak tehlikesine maruz mudur? mahküm rulmasına ifade olunur. Tabii hal O günlerde ben de kısa yüz de bulunan Çocuğun ağ ş bir. fıkra: yazmış ve şu ma- münasip defa karı tiki gören | ©re “bir de- Uktan #ücevellir eğin akde bir ex myimegim ması emzirme zamanına “Müze müdürü Halil bey Ayrupaya müteveccihen ha- yakındır. 2 Çocuk tam birra- reket ettiği cihetle muma - sip olmıyan yüksek kabili- <Kiyan İ İl yetinde aramalıdır. ların hat, içinde olmazsa hid. Bİ öleyhin avdetine kadar yıkıl. © il z else Şu halde varlığımızın, devi, hiddetli. ağları maması lüzumu Çemberli- j m Pek pm | iştikbalimizin temeli çocuk» b ZE başlar. Bu takdird taşa bildirilmiştir... Me r i si beslkr “Kk ö ğ 'miren, vE larıh zayıf varlıkları üstün- eyannamesi çi ii Sie İri Bu sene de üyni ihtara lüzum görülmemeli mi? Bi- çare abide bu yaşında ope- rasyon geçiriyor. Ya buna tahammül edemezse... Sonra Halil Beyi nasıl avuturuz? ——— “Çindeki harp | Cangsinçan | ağır bir madâlâhiveie nüâradı Nowyork, 22- (A.A) Şantünir dedir. Her ümit onlarda!, odüik bakımı; çocuk: Tarı koruma şüphesiz ki milletimize, sevgili yur- dumuza yapılacak hizmet lerin en mühimidir. Hele topraklarımızın ge- | niş, imparatorluk zamanın- daki kan ve can.israhı göz önüne getirilirse nüfusumu- zun; artmasının ne kadar lâzım olduğu kendiliğinden | meydana çıkar. Medeniyet İ karşısında et. lâzım derhal ken sesi kıçı, (o gidiklayı a, tahriş O edididir. Çocuğa kundağınm iğ nden birisiin bat- “Aç çoçuklar ' kalbi mizin en büyük acısıdır öne Bu hafta çocukihaftası. Türk ocağını bize teslim ettiler. edemiycek vaziyettedir, Bu gün hayatıntızin en mes'ut gündür. Bizim mevkiler- yabur da hastadır. mizi tanıdığınız için hepinize teşekkür ederiz. 3 — Çocuğun” edindiği Bizim birçok dertlerimiz var. Aç çocuklar, hasta çocuk- « sağ sinai e Nİ bir tariçiğile bize buderi er ani alan lerimizi anlatacağız. Bu hakların müdafasını size bıra- dare Bu oyardımı” bizden esirgemiyeceğinizi ümit dâyade dikkat edildiğini, i dey yapa- "vt yuva ve aile etmeğe Yoksa Türk Sefiller, di. lutlar ye- âileler felâ bir şey “ Fakir ve gıda sız çocuklar yardım — bekli- mucip Olan, a ve Serli de nüfus iste Türk ccnği bir haftalik idare heyeti meselâ yatığı yerden eyaleti dahilinde Çefudan gelen ki Sağra ektedir. Nerede terakki | yor; (o himaye ww * kaldırıldığını, Kendisi. Bİ bir telgrala nazaran Jenersi eğe varsa, orada kilometre ba- Türkiyedeki bütün ocaklara bu tamim mektubu | gönderilmiştir le konuşulduğunu “Ves İğİİ Luyüçönyenin kuvvetleri dün , kendini oynandığını, ya- ğ| gece yaptıkinn bir hucniz de ticesinde mareşal Çanasunçan- gın kilaatım Güyük Bir bezime- te uğtatmışır. Mareşahn Ocakis kardeşler, ya « (23'nisanda bizim haftamız başlıyor. Bu bir hafta zarında hut nalan, ei öcük bize teslim Edilecek. Pepimiz cani gönülle çalışacağız. çömuk; | Gilhati” yerinde Birim arzumuz fakir çocuklara yardan etmek, onların her türlü rin ştrtüe üzün uzu altiyaçlarım demin. etmek, Türk çocüğlünun tanklarını. var have ötüğün arazi. a etmek, onu hiç'bir zaman ezdirmemek ve Sali edildikten, biridek- etfal cemiyeti- ne âza olunuz, vereceğiniz &- şına düşen nüfusun da faz» la olduğu görülmektedir. Eğer şimdiki nüfusumuzu bir iki misli artırmak ça- resini bulsak medeni ve milli emelimize “tahmin o- ve a Mei ağn yü ter Türlü zâp ve, rabıltan malırum olan ve huzuru için bir tebiike teşkili “&den 25. bin: kişilik: bir zıcık para ile tor tarafından da çoçu- Vaniduğundan"dâha “az “za ile adi Tabii bu müddet zarfında bir biriiizle “mektuplaşacağız. Si- ğ gür uhbati Şi or ie io ge dünde kövüşacağıniıza şip: |) ÇOK İŞtCT yap zinle niünaebet derin etmek için isim tu ua hatah, fakat olup ağlaması içi ciddi Üİ eee 2 NA A). Balen be yoktür. * Çalışan eli've i sırf kendi ağzımızdan çıkan iki satırmizi kabuledersiniz değil ğ bir sebep olmadığı te GE AY lale i liyor. e a EE e enin kumandası «altındaki anil düşünen başı çok olan bir z mi? Oradaki bütün kardeşlerimiz? selâm ve mühabbetler. nini #lunduktan © Sonra amini İİ 1 O memleket" “herşeyi elbette İatenbul Türk ocağının bir haftalık İstanbsl Türk ocağının hir haftatık çocuğun ağlamasına. e, Hİ edir, Mİİ kavvetleribu Paz verirlerdi. Co kâr uras Remi z iki © girmişlerdir. | daha kolay elde eder. “1” | su çok olanları baş ime Sevim Burhanettin hemimiyet, isNermemeli, şehri 12 “ay zarfında üçüncü B“* bin “millet | lasri çırirler, dedelerinin ruhb- Böylece çocuk. Jüzümm defa olarak şimallilerden aliniş vasılalarla da teçhiz firm takdis ederlerdi. alir sü İade e ağlamak: hu Ğİ yulunuyorlar. edilmiş olunca her istediğini İşte şimdi de © çotuk deyen herk i k > yundan vaz geçer. Ço: 7 e ği bik diersehni denilen büyük varlık N: mutlu, 6 kudretlilere f 2” va Me —— cik ağlıyor “diye sikin Prens Fazıl öldü ie iç My zenginlere ki onlarca Ai eşini SAğ Yavruya “yiyecek” ver. tır. Karalının. amcszadesi Tabiat ve hakikata la - lar geli çocuğu korumak, yüzlerce “ze DİRİ z midesini" bo- Prens Kâmil Fazl 18 Nişanda urlu ve özden b çocuğa faydaları: dokun- Afyonkarahisar — me'busu mi > Nis şehrinde, velat etmiştir. ve erkân viliy -- Biz Türküz eğer" Diye nan da sizin gibi Şe- | ide bu manada dır. Kitabı | inkâr ediyor. diler, aradân böğ'” dakıka geç: | cevsp verdi Hidir de onün için” Ona kibar- | abide mezkürder Ki ehli be, | © Sep sabr bilir misin? i vactiiir: Vali mecliste Bulunaği ülema- | ca at Köyler davet, köylüler: “şehirllerden |. çi, il e İ Kapı yunilduz dan Seyit elendiye döndü; Muht söze kanşu öncak bir sene sonra Gennete Zi “aa SAN İ Yaver içeri girdi, selâm Efendi hazretleri; bunların — Elendim eski adettendir. | girebileceklerdir. pelyen inkâr" ederler. | iç - : verdi. Mim vebali isize sacidir. Henüz bü ta km is İmer Seyit elendi Valiye döndü: Deinize iinde buyurun Gi İ 5 .. «— Efendim dedi, Adaköy. | zındıklar müslümei esamisine e'ül olunur. vesol say- «— Bakimız şü zindeğa “nasıl | sual > | a Jandarmaya emretli: deh bir er aldik” bile sahip değil! falardâki ismi haslarden biri | şu mübarek sözlere hayvan gibi çiz İ Tiniz N —— m Süleyman Bendeniz “kardeşi | (Hoca Seyit elendi cevap | doğan çocuğa verilir. Bu be-'| bakıyor. Hakim köylüyü - kötü kötü €resi, diye bağırdı we bir az sonra) Pazvanğlunu görmek için git | verdi rifin de amam tesadil şehirde | © Vali San ya döndü ve sordu: | sözdükten sonra: “elepy ek biz Id iç Bi girdi mişti gelirken yolda rastgelmiş. Paşa efendimiz... Hakki | doğmuş onun için bu; nimetten — (Sah bu” bizim “söyledi. - Hey bana bak.: Hazreti Hemen. aim değiştirip Boluya | asalileri dergârdir.. Ancak bu | üsülade etmişi o yoksa hadisi | imiz kelimatı mübarekeden ne | Aliyi bile misin? S Ki — — Yazsin: Sadri Btm | gümüş, adamı tevkif ettirmiş. | domuzları iyi Bilmezsiniz.. Bun- || gerilte “mezkürdur köy balkı | mana istişmam ediyorsun... , — Bilirim Dudu bacının İN Bdeveğiz.. Elendi hazreileri; ahalinin | EKİ” Büyuturlarsa “hüzurünuza | lardan on para almak mümkün | külür ehlidir Vali kiranta sa VE Mi evindedir. Gökten ' orya idi. Sy, bilge m, NM değildir. Para “almak canlarını *| kalin: scazlıyarak söyledi Sati da tetap yok, 'Satı mum — Paşa hazreler bunlar « ediği oldu, Pİ anal lili eid almak gibi bir şeydir yoksa Bu da mucizatı nebeviden |gibi, San bir kayaygibi sessiz durdu.) nübüyeti haşa söme haşa haz Bi, eke elişi lr — Geliriniz teresi... talebei ulüm” gbi kullarınız dini | birisidir. Hakıkalen öyle... Şu Vali hiddetle bağırdı. reti Aliye tahsis ederler. mn e ; Lütfen e dağılın. Jandarma zabilinin. yanında | diyaneti çoktan öğretirlerdi. Hepsi! galle berteraf olsun. — Yani hayvan bir şey Bir sual daha sorayım. İ ğ Menem; # - cihada Seyit Elendi: kelepçeli bir köylü içeri girdi. | dini bütün müslüman“ olurlardı. Bu cümlei tayyibeyi hana anlıyor musun. — Buyutn i Yen yy avreleriniz — Vâlide “yemin edetler Vali sordu: Fakat Zindiklar pek'basis şeyler. | Rüştü elendiye bir Jâvhai Ağam ben Türküm.. Bir — Heyosen camiye gider. ediz. — Babanın adi. - Vali, isticvabına devam etti; garra “balinde yazbırayım. şeycikler anlamıyorum. misin 2... İn > Dursunt, - Ananın adı? Vali suali değiştirdi » e v Artık dağılımın. ben bi Ns isira Bön çile gidiğiri" iğem. a en İri nl sk — Yasin kalin. Köylülerin külürüne “dair | “bina “devam settir i ia ili — Neyürd at... nice, nice haliseler Vardır, hatta Kalu “bön” bön “baktı gü | kurandaki “Arabi “kefirün ve İ tümsiyerek cevap verdi: İ ilakın eşeddile malüldür, aye- — Senin” peyganberin kim?.. iyyorsun mu? — bilmem... 5 <i e e Şa e ai Yü pasif at 9 Köylü başım salladı: .

Bu sayıdan diğer sayfalar: