27 Nisan 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6

27 Nisan 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ECFE ŞARTLARI: Türkiyede Hariçte Kuraş 150 Kuroş İğ) dar YAYlığı 000 » . ve Se 6 . ie m ? wo 3 Vakıf p dürlüğü Müzayede Mübammen İkraz bedeli © kıymeti. © No. Lira Lira 420 9000 20726 Şehz 240,11 ada ve ve yeni Gazeteye gönderilecek ugun mektupların üzerine e içinse (İdare yazıya aitse ( Yazı ) iğareti Komulm Bavlmıyan ektupların i mekadderesiz mektuplara konulmuş paraların kaybolmasından ve dinlerm mündericatımdan aralar mü- len Merhw Borçlunun #smi m cimtü sevile ve müştemeilâri 13 ve 15 emlâk ve | (0,11 harita numaralı yüzü 72461 metro. ve i sathı (288,27 metro terbi» inde arsanın tamamı Kâzım ve Aksaraydı de, İtan cami Ali Kâmıran Beyler a, Çakirağa mahallesine sokağında / 34 mükerrer emlâk ve 62 ada ve 1638 harita numaralı yüzü 0,8: ve yeni O ve yeni sathı 110,65 metro terbiinde arsanın tamamı, Doktor Şükrüye, Selâmi paşa © veresesi: Güldeste hanımlarla Cahit ve müşfik Beyler. Üsküdarda Selimi Ali E£ ma hallesinde, Şıkmaz terlikçi Fey- h ağa ve Topaneli soka- ında cedit 10,10 47,53 nume- ralı ve «150» ziri «6000» Zirâ linde arsanin mali mebai ve üç satıbta iki Sofa, bir tiş- hk, bir muhtevi yunların EL in vi medyunların taht işgal mutlak ve iki halâyı odası med. Hüseyin bizzat ve dört akrabasından e diğer aksamı nde bu- lunan bir bap hane e iki kıta arsinın tamamı, Hüseyin Fehmi ye Mehmet Cemal Beyler ığı Mehmet Halatçı sokağında ve 81 - pümaralı bir kıta 20926 sinde, cedit 28 4,91 yeni sathı terbiinde mamı, 21353 Ka 20840 Topunede, Defterdar mpaşada, * Sahaf) ahallesinde Kuyu Ebülfadıl mahallesinde cedit cedit 1 emlâk 82 hanta ve # ada 148,5 zirâ miktarında arsının tamamı. Resmi B. zevcesi Servet H. EL Unkapanında Hızırbey mahalle- Taştekneler o sokağında numaralı ve yeni yüzü 56,75 metre bir kıla arsanın ta- Kâzım B. Muhittin sokağında cedit 8 numaralı ve zemin ka. unda: bir yemek odası, bir mut- fak, bir halâyı; birinci kattında iki odayı; ikinci katında iki oda ye bir sandık odasını muh ye 150 vi zirâ çarsanın 70 zirâ mahallinde mebni bulunan ma- abahçe 215792. Ka 7 Nis 2935 “ Vakt çın yaptığım tahkikat bu söz - lerin doğru olduğunu mey- dana çıkardı. O Şüphesiz Mülhavzen işin farkında idi, Bu aptala bir tuzak kurdu: buda çocok gibi kapana yakalandı. *Cones,, SÖZ mösyönün “Roçester,le ka- tabet derecesini bilmedi- ğinden bu sört hitaba karşı kendini zabta uğraşıyordu. *Kollins,, farkına varmadan bu meçbulü halletti, “Dedi- kiz — Yeğeninizin bir tüza- ğa düşmüş olduğu muhak- kaktır, Sonra “Cones,& döndü; — Bu araziyi satmama- nızı söylerken haklı imişim. Filhakika arazinin bulun- duğu mıntakayı iyi tanı- mam; tahtelâirz kıymetine da asla vakıf değilim. Fe söyliyen dıköyünde ahşap hanenin tamamı Zenciye Zihniyar kadın İbrahimağa ma- an 1929 tefrikası; £ kat hele “Mülhavzen, gibi bir edamla işe girişilirse toprağın elden çıkarılma- masına kat'iyyen taraftarım, Mülkavzenin teklifini bir şimendifer battı inkişafına matuf olduğu zannı ile bir ehli bıbreye müracaat et- menizi söylemiştim. Hem de emlâkiniz arasında ye- gâne haczedilmemiş bulu- nan bu idi. İhtiyar madam içini çekti: — Ahl Artör'son top- rağımızı da elden çıkardı- nız öyle mi? Günün birin de oğluma böyle bir tevbi- hatta bulunacağımı asla zan- netmezdim. Nihayet biraz sükün bul- du ve "Kollins,e dönerek dedi ki: * — Maamafih buraya ge- lişim şikâyet etmek için değildir. Acaba adalete — HER GUN ÇIKAR TÜRK GAZETESİ — Vakıt Pavyon inşası Konya erkek muallim Mek- — Erkek muallim mektebine ilâveten inşa “edilecek pavyon 10 nisan 929 itibaren 20 gün müddetle ve kapal zarf usulile münak vazcd ii 2 — Teklif olunan bedeli haddi layık görüldüğü takdirde 1 mayıs 929 çarşanba günü saat 15 te zarlar küşat olunarak ihalei kat'iyesi içra edilecektir. vlüne tevfikan ilzar edilen zarflar imuiyyen saatten a Diterdarlık makamında müleşekkil komisyona tevdi edilmiş bulunacaktır. 4 — Talipler teklif edecekleri bedelin yüzde 7-buçuk nisde- tinde teminat muvakkatelerin zarflara vazedilecektir. 5 — Mezkür inşaat ait projeyi görmek ve şeraiti anlak üzere | her gün mektebe müracaat edebilirler. haflesinde, Alibaba sokağında cedit 2,4 ve 4-2 numaralı ve “8792, zirâ arsanın *307, #irâ mahallinde mebni bulunan iki bap kâgir hanenin - tamamı. Mazkâr emlâktan biri bodrum katında; odunluk, kömürlük 2€» min katında; iki oda, bir mut fak, bir taşlık. bir halâ, birinci katında; üç oda, bir sola, bir halâyı ve diğeri zemin katında üç oda, bir sofa, bir halâ bir mutfak; birinci katında; dört oda. mahalli bir katında bir çatı arasını mubtevidir. Bahçıvan Tevfik namı diğer Taki Ağa 21856 Beşiktaşta, Köyiçi mahallesinde Âşıklar meydanı caddesinde 53 numaralı ve zemin katında met- hal, taşlık, iki oda, mutfak, halâ, kömürlük, sarnıç, birinci katında üç oda, sola, halâ, ikinci kann i oda, sofa, halâyr muh- ve 273 sirâ arsanın (190) zir mahallinde mebni bulunan ahşap hanenin tamamı, Kevser Hm, 788 27283 Çengelköyünde ve mahallesinde Lekeciyüzü sokağında” cedir 2 numaralı ve bodurum katında kömürlük, zemin kanda methal taşlık, üç oda, mutfak; dört birinci katta odaşsofa ve haldyı mubtevi we 2979 zirâ arsanın 160 Zirâ mahallinde mebni bulünan nim kârgir hanenin tamam Mehmet Fuat B. İdaremize rehnedilmiş “ olan o yükardaki: emlâk, “yapılan son müzayedeleri neticesinde. hizalarındaki; bedellerle talip- nde kalmış ise de bu bedeller muhammen kiy- ekle 27 mayıs 1929 pazartesi gür nüne kadar müzayedeleri temdit edilmiş. Verilecek be: deller -muhainmen kıymetlerini bulursa o gün saat On beşte katiyyen ihale edilecektir. Talip. olanların yüzde on pey akçesi vermeleri veya kendilerinin veyahun müsaddak vekâletname ile vekillerinin müracaat eylemeleri müzayede şartlarındandır. Müzayede: Bahçekapıda, dördüncü / vakıfhan- da, ikinci katta No. 17-18 vakıf paralar müdürlüğünde yapılacaktır. Evvelce pey yatırıp ta yukarda gösterilen müzayede gün ve saatinde bülundmıyanlardan son talipten başkasının vazgeçmiş lacağıi ve de maldmat k İstiyenlerin idâreye müracaat eyle Jân olunur, bir merdiven başi halâ, bir hamam; ikin 105 1033 105 duha Adını kaybeden adam müracaat mümkün mü onu anlamak istiyorum. Bu ha- ne derece meyus olduğumu anlarsınız ya mayledi. Fakat rekst bahir bir harsızlıklır. elimizden birşey, hiçbir şey Alman ismile menhüs he- | gelmez. rifin. oğlumun malını; çal- —- Böyle söyliyofsunuz İ Türk mekteplerile hususi mahiyetteki ildnlarm Ücreti idare ile kararlaştırılır. Gazetemize humus ilân kabal eden yar İstanbul ithalat gümrüğünden: 320 kilo (ma) transit suretile 185 » maadra S$ Oopamuk fanila 20 sandık Kakao 86 kilo maadara PB Mukavva kutu » 199 Siyah havyar şehre ithal suretile & 1 sandik ABC Çiçekli kâğıt mendil «3 « HHSKF pamuk fotin şeridi ağaç saplı fırça ve cep aynasi ve ma kü takımı dibagata malısus tinenli boya toplama y r dokuz kalem eşya 27-4-920 tarihinde İst ilân olunur, ALTINCI BÜYÜK ayyarepiyangosu 4.CÜ KEŞİDE: 1 MAYISTADIR BÜYÜK İKRAMİYE: 45,000 LİRADIR AYRICA: -20/000, 15000, 10,009 LİRALIK İKRAMİYELER VE 10000 12000, LİRALIK BİR MÜKİ Bu keşidede cem'an 3,900 numara kazanacaktır. Deniz Lasesı Müdürlüğünden: ! Heybeliadada kâin Deniz Lisesi bu sene haziranının i gü nünden itibaren aşağıdaki şartlarla talebe kabul ede 1 — Vise ve orta mekteplerin 8 inci nr ikm; o sınılırı tekinil derslerinden imtihana talip olanlar (yaş 15:19) 2 — Liselerin 9 uncu $ mal öden veya o sınıbn tekmil derslerinden imtihana talip olanlar (yaş 16:20). 3 — Liselerin 10 uncu sınıfını ikmal eden ve ya o sınıfın tek- lar (yaş 17:21). ine bir istida verilir ve bura mil) derslerinden imtihana talip ol. Müracaat usulü: Üse müdürli atideki evrak raptedilir. 1 — Fotoğraflı nüfus tezkeresi yahut musaddak sureti 2 — Aşı şahadetnamesi (bir seneliği geçmemiş). 3 — Meztm olduğu ve ya tahsil etliği mektebin fotoğ, hadetname ve ya tasdiknamesi, 4 — Ailesinin ve kendisinin hüsnü halini mübeyyin mahalli hükümetinin fotoğraflı ilmühaberi. 5 — Mektebe kabul olunduğu halde her türlü kavanin ve ta- | Jimata aynen riayet edeceğine dair velisinin ve kendisinin teahkü senetleri. 6 — Evli olmadığı ve tahsilini ve olmadan rse mektep masrafım tamamen tediye edeceğine dair velisinin kâtibiadilce musaddak geneli, | 7 — 4 adet vesika fotoğrafı İstida müddeti haziranın 15 ine kadardır. Devlet Demiryolları ve Li - terketmek. isterse zabit manları Umumi İdaresinden: İdaremize lüzümu olan çam dilme hals ve tahtaların müna- kasası 8-5-929 çarşamba günü saat (10) da Ankarada Bolu palâsta malzeme dairesinde icra edilecektir. Münakasaya iştirak edeceklerin te! iplarımı ve (450) lirahk deminatı muvakkatelerini yemi mezkârda saat (15,30)4 r umumi idare yazı İşleri müdürlüğüte vermeleri lzımdır. Talipler münakasa şartsamelerini (250) kuruş mulabilinde Anka- | kömisyonundan rada malzeme dairesinde Haydarpaşada mü tedarik edebilirler. uk üzerine yerleşirmiş gibi omuzlarına çöktü. *Cones,, için aya ait eshamınızı yüzer | mu; bir k5 İngiliz lirasına satın alayım. Farzedelim ki bu esham üç yüz liraya fırlasın. Satın aldığım eshamı benden ge- en kuduru- ceplerine İ ettiklerini ha dığı aşikârdır, menetmek için elbet bir çare vardır. “Kollins, cevap verdi: Maalesef hiç birçar€ | yoktur. —Buna emin misiniz Mös- yö Kollins..? — May ledi sözüme ina- mabilirler. Hiç birşey yapı- lamâz. Ne gibi sebepler arıyacağız? Satış her kesin müvâcehesinde icra edilmiş değil midir? “Mülhavzen ,, sahte beyanatta mı bulundu?) (Kollins) (Cones)e döndü; (Cones) başı ile tasvip et- mekle iktifa'etti, —Görüyorsunuz yal mü- rağaat edecek hiçbir çare» niz.yoktur, Benim bundan | ama eğer o toprakla ima- den ; kömürü olduğunu Mülhavzerce malüm olduğu ispat edilse... Bunun bile bile orasını satın aldığı tezahür eylese, kanun bi cebren iade ettirmez mi? “ Roçester , in validesi olduğu anlaşılan (ihtiyar kadın. bunları - söylüyordu. Mösyö “Kollins, tebessü- münü -zaptederek — cevap verdi: — Mayledi bunu bile ileri sürerek birşeyi kaza- namayız. Farzediniz. ki. Meselâ Kanadyan Pasifik şömendöferinin kömür ma- denleri: keşfettiğini duymuş olurum. Bu malümatıma gü- venerek sizin © kumpan- fi alabilir misiniz? Şüphe- iz alamazsın: r benim muamelâttaki maharetimin muhik bir be- deli olur. Kuş kafalı Kadın dedi ki: — Artür şimdiye kadar maharet denilen şeyi gös- terememiştir Mahareti birakınız, on paralık aklı olsaydı, işler bu şekilde gitmezdi... Yalnız. araziyi kastetmiyorum. Her yerde, her şeyde aynı hali gös- termiştir. Kuş kafalı kadının boy- nu atkıdan fevkalâde uza- narak kafasımi garp bir tarzda meydana çıkarıyor- du, Sonra bu boynu tekrar büküldü. Şapka kafası kop- dayan- ş şey meden duruyordu. vaktile kendisine | alâkadar olmadığı bir akaşada hazır buluna- rak aptallıkla ve ehliyet sizlikle ittiham edileceğini söylemiş olsalardi, şüphe- siz kahkahalarla gülerdi. “Roçester,in nasıl oyu- na getirildiğini anlıyor, ay- nı zamanda, “Reoçester, hesabına utanıyordu. Eğer “Roçester, orada olsaydı, şüphesiz bu kadar mahcup olmıyacaktı. Dük dö “Melfort,, ismin- *deki dayısı, valdesi kontes dö “Roçester, : hemşiresi ledi » “Venesia “Birtbzok, ile faydalı eserlin | ilanlarında 9/0 20 tenzilât yapılır Büyük ve ya bir çok defa içip verilen Uânlarta Merkez e başında. Bey acentesi: Mahmudiye İstanbul 2 dan hareketle Gireson, Tabs: gidecek ve dİSÜİ sike Rize, Tirebolu, Girete hareketle İzmir, Radon, Fethiye: idecek ve dEnÜi” Ml birlikte Da?“ Sak, Çeneli uğrayarak gele Cumarf z Lalerin Ke” Muvaffak “Günün 02” hep birden lar, Dışarı & “Roçesterş © tarzda bir Ü lar; Böylece Er yanı ,€s€ erekse buz makla iştigi“€ iyi” geçtiklerini İM yim içlerinde |“ ği hissi anlama” © e r AE ia ik AR AŞ SAN Di hesapsız vetmiştir. 4 bir nazar Be ondan ayrılın değil mâ, idi

Bu sayıdan diğer sayfalar: