8 Ağustos 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

8 Ağustos 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

e yp İlosinkanaı | ii İ 4 i i Perşembe' | Terlip ettiğimiz yüzme müsabakası — a - Pan tiz | ol Eskişehir hitabesi Gazi Hazretlerinin Eski- şehir istasyonunda Türk efkârn umumiyesine karşı irat buyurdukları kısa bita- beyi dünkü nüshamızda yâz- dık; Anadolu ajansının tel- grahnda hitabenin iradını Mucip olan hususi vaziyet Ve şerait hakkında tafsilât Yoktur; Fakat mürşidimizin kuvvetli ve güzel; sözleri İcap ettiği kadar sarih ol doğu için bundaki maksat VE manayi herkes kolayca anlayabilir, Bizim istidlâlimize göre Gazi Hazretleri Eskişehir İstâsyonunda | tazimatlarını 8 için gelmiş olan halk arasında temyiz mahkeme- tinin yüksek simaların gö rünce . 'sön. zamanlarda Cumhuriyet mahkemelerinin adaletine tevdi edilen barı hadiseleri * hatırlamışlardır » Bu gibi hadiseler kasebile *sâsen teyakkuz halinde bulunduğuna şüphe olmıyan Türk efkârı umumüyesi kar- #isında “memleketin yük- sek. menfaatleri. aleyhine alışmak istiyen bir takım Müfsit, “ sefil, “ vatanaiz ve Milliyetsiz,, > kimseleri inti- baha davet etmek lüzumu- hu “hişsetmişlördir. “Memle- ketimiz ve milletimiz çok büyük fedakarlıklarla” inler Yaz üçurumundan kurtul- Muştur.bu hal ölüm döşeğinde Yatan, bir. hastanın yeniden hayat ve: sıhhate avdet #lmesinden «başka “bir #€Y “evresini tamamen, HEŞİM” Me, tir; henüz herkos'ta bir rahat ve huzur bula- mamıştır. Bunur bilhassa birkaçı senedenkeri yer ku- Anadolumuzun' yet raklığa maruz kalmasıdır» Maalesef umumi harpten şahsi incafaatlerini bulundukları memleketlerin İctimai nizamını bozmakta Arayanlar. peyda olmuştur. zamanlarda , bu gibi #iseri ruhlu bazı vatansız- ann memleketimizde fâ8- iyete göğmlek istediklerine dair emareler Vardir. “İşte Gazi'hmiretlörinin “aretleri “milli rehberleri * mizin yüksek , bir nazarla du emareleri kâfi derecede dikkat ve alâka ile tetkik #tmiş, olduklarını göster” mektedir ve ümit olunur ki Gazi hazreilerinin Bü küçük işaretleri icap ederi fövhit- Merde lâzimiğelen' tesir — ve tatibahı temin. gece wVe birdaha: bürmevzis özetine VİCE ölmiyevihtiyaç hebıl Alirsyağaktir, Mehmet Asim Ş Son n sebebide | İsi. cen M. Yansen Şetramini Muhitin B. tğa- fından şehrimize davet edildi İstanbulun müstak- bel şeklini karar- laştıracak Şehremini Muhittin B. An- karadan; bir. iki güne kadar memleketine dönecek olan. mi- mar M, Yanseni müstecel, bir verigralla İstânbula » davet ei miştir. Mimar. M. Yansen bu da veli kabul ettiğinden bir aki güne kadar şehrimize elecek ve Emaneün (teklifini tetkik edecektir. M. Yansen burada Muhittin Beyle şehri gezecekler ve: müstakbel İstanbulan “ne şekilde olmasın kararlağtıracak: lardır. M Yansen Şehremaneti ile anlaştığı; takdirde ve Kap ederse #ynca birde — “proje | wnzim edilecektir. M. Yansen 23 Hariciye vekilimiz Yarın şehrimize geliyor Ankara, 7 ( Vakıt )— vekilimiz yarn Hariciye z İstanbula Kareket eksprösle edecektir. Haskaya serimiz üümartesi göni hareket ediyor Arkaradan Kız san'at mekciplri; muallimleri için Selçuk kız sen'et mek: tebinde bir kurs açıldığını yazmiştik 5 Küre, tediğjatınn devam etmektedir. Kursa deyama , tabi tuğulüri mualitmler , 'iuiönn gabe- lerine göre zümrelere ayrılmışlardır. Her zümreye ayrı bir Avru- pah mütehassıs tarafından tatbikat gösterilmektedir. Kuru onbeş eylüle. kadar. sürecektir. Resmimiz kurna devam eden muallim hanımları stelyede çalışırken göstermektedir. Solda ayakta duran mütehassıs Madam Filiptir. Cevabımız /T€' Mina sefirimiz. tarafından Bugün Yunan hükü- metine veriliyor Yünanblara verilen cevabımız, evelki gün gehrimizden bereket ederi İususi kurye ile gönde rilmiştir. Sefaret kuryesi dün Atmaya vasıl olmuştur. Notamız. bugün Atina seliri- miz Enis bey tarafından Yunan harleiye nazırına tevdi edilecektir. Alınan müteminim malümata göre Türk notası, nokta naza“ rmızı etraflı surette. izah et mekte ve firar! İstanbul Rumla- nın avdeti meselesinin yeniden mevzuu bahsedilmesini katiyetle reddetmektedir. Hükümetimiz. bilümum münaztünfih o mesele lerini bitaraf azaların hekemliğine tevdilni teklif etmiştir. M. Pada geldi Yunan seiri Papa dün An- kardan şehrimize gelmiştir. Yunan « sefiri son - vaziyet tzerine gazetecilerle görüşmek. ten içinap etmiştir. Hariciye nâzın, tarafından Atinaya davet edilmiş olan Pepa bugün İstan- buldan © ayrilacecaktır. Papa sebdihati için Eksebehe gil mek niyetindedir. Kendisi | iza“ hat vermek için Atinaya çağı rılanişsa da Mihalokoples, ile ile aralarındaki eski münaleret ve Yunan hükümetinin Ankara sefirini değiştirmek hakkında ki karar, dolayısile : Papanın . Ati uğramadan Avrupaya (gideceği söylenmektedir. — > İran isyanı Hükümet kuvvetleri tarafından bastırıldı Taranan Londra gazelerine verilen malümüta göre İran hükümetinin eskerleri İsfahan yülyekinde altı gün devam eden mularebe neticesinde Bahtiyari- lere karşı kat'i bir zaler İbraz eğimiştir. Bahtiyariler Bidgan tarafından imha edilmişlekdir. Şirket müdürü İs- takholmden geldi Rüdyö makineleri 12 faksifle sahılacaitlır Ha B. Bir ay evyel, İstekbolme gi- den Telsiz delelon. şirketi -mü- dürü Famdi Hey dün avdet etmiştir; Mudaleyh geyahati ve şir- ketii, vaziyeti “hakkında şu be- yanâtı vermiştir imiz. iki sene evvel #fnden bazı makine ve ihalzetie almıştı; Bu maki- nelerin; iştifa < bedeli » şirkete verilmeyince. aleyhimize bir a- lacak davası. açtılar. Bu dava meğelesini fıdlletmek ve tetkikat için meclisi idare,kararile İstok- bolme , gilin, “Baltık “şirketile temas ettim, Şirket bizden ma- kine bedeli ve saire için 33 bin lira “sliyorda. Müzakere ' bu mikları 21 bin liraya indirdi. Bu parayı üç taksitte ödeyece- öz. Bu suretle Baltık şirketile aramizdaki © İMUl⣠obitmiştir. Şirketimizin kaziyeti bozuk de- ğildir. Hükümetin 25 bin lira vererek <yaştmasım temin ve terviç etiği şirketimiz şimdiye kadar iflâs vâziyetine düşme - miştir ve,düşmiyecektir. Telsiz İstasyonümuzun Jâm- balari yenileri ve daha büyük” lerilerile tadil olutacaktır. Son bahardan itibaren Beyoğlundaki tyatroları, Barlardaki #musilğyi abonelerimize © dinleteceğik, Şimdiye kadar “bir ve Hi İntim balı abonelerimiz'en yakın Av siz telefon Boğaziçinde bir gezinti yaptılar Dün, gündüzü Beyler- beyi sarayında geçir- diler, gece Dolmabahçe sarayına avdet buyurdular Gazı “Hazretleri evelki ak» şam kâtibi umumileri ve ya- verleri ri dinde Söğütlü bir tenez- Relsicümhur . Hazretleri Büyükderede Ardahan meb'» vsu Tahsin Bey köşkünü teşef ederek ziyarette bu- Junmuşlar ve bir müddet kit eylemişlerdir. Avdette Beylerbeyi sara buyurmuşlar ve yım Göşrit kalarak yını teşri buyurm Dün kalya sefiri M. Orsini Barone, İngiliz sefiri M. Corç Klark, Pelemenk sefiri Baron Rinkets (e bir çok sefirler, Lüsyen hanım ve Abdülhek Hâmit bey, meb'uslar ve salr zevat Dolmabahçe sarayına giderek defteri mahsusu Imza etmek sureule Reisicümhur hazretlerine arzı tazlmat ct- mişlerdir. arasında Ayın -ö ci pe zartesi günü yapılacak Deniz üzerinde - çalışan için 4s tertip sporcularımızı — teşvik bir yüzme müsah erik. Bunu evvelce yazmış ve İst al il mıntakasının nezareti yapılacağını, esasatın kaydetmiştik. İstanbul mıntakası ile meşgul olduklari yfiyeti bir iki gün teshhur € mazur görmelerini şi suretle yapılan deniz zan esasatını tesbit için ali karilerimizin Hüsabukamızın esasatı ve f 1.— Müsahaka rünü kadın ve- ayın 26 ıncı pazartesi etkek yüzücülere. mahsus 0” İki tertip. üzerine ya- pılacaktır. A — Erkek, yuzücülere mahsus müsabaka Moda ya- putu iskelesinden başlıyacak nihayet larak ve Feyerbahçe de bula: tır, B — Kadın sporculara sit müsabaka gene Moda önün- de 200-300 metrelik bir mesafe üzerinde yapılacaktır. 2 — Müsabakalara amatör olmak üzere her idmancı İş ürak edebilir. 3 — Müsabakaya iştirak edecek olan sporcular, cuma ve pazardan mada hergün saat 15 Je 19 arasında mü- tacaatla isimlerini kaydettir- melidirlet edileceğ son hali beraberce tesbit ndan alâkadar zeva' yin müsabakamı- 4, Bunun 4 rica ederiz. şelrak serelti tedi 4 — Müs İ kaydettirirk w iellerile berabere sor simlerile “ber © barik sunuz 2. Ç vo izüyor kulübe mensuj Kaç seneden beri Y* ir Evvelce Yö” iştiri£ xüinizse ne N“ me , müsabakalarına ettiniz mi? EB tice aldınız ? $ — Kayıt müddei ir şeri in başlar ve g0 perşe ” günl sasi 19 İS we bu lur, Bundan sönrs vuku bü lacak müracandsr kabul edi lemez. ni 6— Vakıt, birindi, Ikindi rine, muvaffakiye trası olmak üzere kup! madalyalat ver© müsabakası ve üçüncüle- lerinin b ve cektir. İzmir futbol şampiyonu Altay takımı dün şehrimize geldi Rıhtımda sporcularımız tarafından hararetle karşılandılat Altaylı futbolcular dün kendilerini istikbal edenle! İzmirin futbol şampiyonu Altay” takımı dün İsmet paşa vapuri ile İzmirden şehrimi. ze gelmiştir! Altaylı misafirlerimiz rh tımda “futbol © Tedetasyona reisi ' Muvaffak ve mıntaka relsl Şeref Beylerle federas; yonlara mensup bazı zevat ve birçök spörculâr tarafın- dan samimi “birsurette kat şılanmışlardır. Ayrıca Şebre- manetinin bir memuru İstik- bal merasiminde zır bulun fupa İstasyonların — bile diliye #niyorlardı. Eylüiden itibaren; yeni tesisat muş ve misafirlere Şehreme- netl namına” bir buket tak- dim etmiştir. İzmirli futbolcularla , birlik- te İzmirde münteşir Yeni 4dim ve Ahenk refiklerimi- zin spor mubabirleri:de şeh rimize gelmişlerdir. Altaylı misafirlerimiz Sett Beyin riyastinde olmak “üzre Aki idareci ve 14 oyuncu dan o mürkkeptir.. İdareciler: den “birl de Himit Hüsnü Beydir. e memleketimizde ekseriyeti teşkil eden abotfelerimiz. (one dit, draya kadar olan istasyonlar | olmak ile bir arada Vehap, Refik Rasim Sefai Oyuncular, gepiall' Hakkı, Fey Cernil, Füdr, Cafer, Beylerle M i İzmirli, misalirler şındaki (ozan palas ihmişlerdir. Pk meç Fenetbahiçe İle yapılacaktır. cu ela, a diniz ve m ukalarda wüvalfakiyeder temünri eğe” riz.

Bu sayıdan diğer sayfalar: