2 Eylül 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 4

2 Eylül 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

“.—. KİL > Parihe tetkikler Bük Hünkâr Busmuahedename ile h bir Feiililö Si taahüt. e Antalya sulhnamesinin imzasının. ertesi. günü yani 6 mayısta kont (Orlof)Rus- yanın, fevkalâde sefiri ve kuvayi, askeriyesinin baş kumandanı sıfatile ve ke- 'mali ibtişamla | İstanbula girdi. Tehlike zail olmuş- Ken mumaileyhin © böyle debdsbe ile 'payıtahta du- “hulü -“döveli * muazzamai #sairenin' nazarı dikkatini celbettiğinden İstanbuldaki elçileri izahat“ talep eyle- diler. Babıâli cevabında kont (Orlof) un vürudu iki devlet arasında cari olan büsnü münasebat ve muha- desetin bir delili olup bunun başka türlü tefsir edilemeye- ceğini beyan etti. Kont(Orlof) İstanbulda ;.iki ay. kaldı. Haziran nihayetinde Mısır ordusu Anadoluyu tamamile tahliye ettiğinden 10 tem muzda Rus fırkası ve do- nanması da çekildiler. Yal- niz 8 temimuzda (Orlaf)ın “Hünkâr “iskelesi nami “al- tında Babiâli ile bir mua- hedename akteylediği bilâ- bare . öğrenildi. . Mezkür muwahedenamenin — üçüncü bendinde : “şayet; ahval Rusyanın maddi ve ma- Devi, muavenetini istilzam ederse Babiâlinin istiklâli tammını temin etmek ar- zuyt halisile haşmetmeap kuvvetlerini devleti : aliye- nin emrine amade kılmağı teahhüt eder, cümleleri vardı . o Muahedenameye raptedilen gizli bir bende de berveçhi ati kayit ilâve “İmparator hazretleri mu-. kabeleten müaveneti mad- diye külfetini Babıkliye tahmil etmediğinden” Rus- yaya bir cemile olmak Üzere Osmanlı hükümeti Çanakkale boğazının ecnebi harp sefinelerine seddini teahhüt eyler.,, Bu şartı mahsus ile Rusya Türkiyeyi himayesine almış ve o Çanakkeleyi muhtemel © düşmanlarına kapatarak gemilerini ve askerlerini — istediği (gibi Akdenize sevketmek hak- kını kazanmış oluyordu. Sultan Mahmut ve vüke- lâsı Mehmet Ali paşanın yakın bir zamanda yeni müddelyata kalkışacağına kani olduklarından bu men- fur hasma karşı kuvvetli bir müttefik ve hami elde etmek için her türlü feda- kârlığı ihtiyardan çekinme- diler. Rusyanın maksadı hafiyye ve muzirrasının na- zardan dur tutulmaması hakkında Padişaha mar. zalta bulunmağa cesaret eden bir nazıra Sultan Mahmut: “Mehmet Alinin kesik kafasını görmek ümi- dile Ruslara her nevi im- tiyazat bahşetmeğe hazı. rım,, cevabını verdiği riva- yet olundu. Bir korku buh- fanı aktolunan Hün- si muahedename- || tı maldm olun- | Törmek . üzere « Boğüzürün. öcnebi gemilerine karşt seddini kinü gazap, kül altında ka- < ğlisın Mesölesi” — Fozans-hüti Si, — iskelesi -muahe- “desi asıl aktedildi”? yü ükümet sirf Rusya Çanakkale diyvordiz ça İngiltere ve Fransa hü: kümetleri İstanbul ve Pet- resburg sefirleri vasıtasile protesto #derek Akdenizde bulunan © Kuvayı © baliriye- lerini tezyide kıyâm ettiler. Hatta bu iki. devlet bir aralık Çanakkaleyi cebren geçip anlı hükümetini himaye bahanesile İstanbula göz atan Rusyanın Kara- deniz dönanimasının tahri- bini düşündüler, Rüsya Ha- riciye nâziri mösyö (dö Neselrod) İngiltere ve Frâh- sanın protestolarına cefaben gönderdiği notada Hünkâr iskelesi muahede namesi tarafeyni akideyne ait bir keyfiyet olup lüzumu tak- dirinde haşmetli imparator hazretlerinin muahedena- menin kendisine (tahmil ettiği taahhüdatı” icradan çekinmiyeceğini bildirdi.Bu mütcazzımane cevap Lon- drada ve Pariste hiddeti mucip. oldu. Avusturya baş vekili prens dö(Metternih) Rusyanın muahedei mez- bureye istinaden İstanbula hâkim olacağına şüphe et- mediği cihetle telâşa düş- müşse de Rusya ile bir niza kapısı « açmağı o muvafıkı siyaset bulmadığından ha- disata intizaren sükütü ih- tiyar etti. Bu tecrübeli ve mahir diplomat çar (Ni- kola) nın Avusturya impa- ralorunu ziyarete gelme- sinden bilistifade Avrüpa- nan sulhünü tehlikeye kö- yan Hünkâr iskelesi #hua- hedesi ahkâmının mevkii meriyete vaz'ını talep et- miyeceğine dair müşar- ileyhten şifahi vad aldı. (Meternih) bü müvaffaki- yetini Londraya ve Parise bildirip ezhanı teskin Tetti- ğinden tedarikâtı askeriye tatil edildi. Mehmet Ali paşanın İz- zeti nefsine indirdiği darbei müthişeyi ve devlete verdiği zararları Sultan Mahmut bir türlü hazmedememişti. Asi valiye karşı hissettiği lan ateş gibi için için yan- makta ve intikam fikirleri padişahın asabiyetini tezyit etmekte idi. Müşarileyh Suriye ve Alia Sakiz lerini behemal istirdat et- mek istiyordu. Binaenaleyh | esaretten avdetinden sonra Kürdistan islâhatı bahane- sile Sivas ve havalisine izam olunan sadrı sabık Reşit Mehmet paşa ihzar edeceği ordu ile Mısırlıları tardı defetmek hususunda emir almıştı . Tcaret ve Zahire | Barsası Buğday Yumuşak — Küzüle Sünter Sert Rozafe Bulgar hireler ardar a Misir Sayi Un Ekstra Ekstra Eksira | Birieci Yarmuşak | Birmci Sert İd , Gçtlmcü 2 mahajlefi | ve Barun vi pOSUASI Elektrikle mücehhez. munte- zmn kamaraları (ve gütefte yolcularına. mahsus omüferrah Vapuru Aydın 8 pünü sr Pazartesi üste hareketle © ( Zonguldak, Bârtii, “Aihasfâ, Kofide “We ve Gide, ) iskelelerin avdet, edecektir, Fazla, tlsilâr. Eminönü Ruhtm ban İZ sumaraya müracant, teleton İs: 2684, bii ciden azimet ve Yelkenci VAPURLAR Karideniz poster Samsun “sm Çarşamba Mi aliş” Sirkeci Tihomitidar! hareketle “doğrü' (Zongüldek; İhebolu, Simsuh? Ordü, Gir” seti, “TrAbzof, “Sürmene; ” ve Rize ).ye gidecektir. "Tafsilt için “Sirkecide Yel kenci hanında: kâim “acentasinz müracaat “Tel: İstambaul * 115 ALEMDAR ZADELER VAPURLARI Seri ve lüke * Karadeniz gpörtası vapuru 2 Millet “ü ; günü akşanıı Pazartesi *İi 8'ü Sirkeci çıhtımından hareketle (Zonguldak, İnehtolu, Evretiye Samsun, Ünye, Ordu, Gireson, Trabzon, Rize ) ye gidecektir. Müracaat mafislli : İstânbul Meymenet “Hanı 'altndeki yazıhâne . Telefon İstanbiul “#154 Seyrisefain Merkez acentesi Galva Köprü başında. © Beyoğlu 2562 Şübe öcentesi: Mahmudiye Hanı dltinde İstanbul 2740 | İzmir - bersin sürat postası (MAHMUTŞEVKETPAŞA) vapuru 3 eylül salı 12 de Galata rihtümuidan © kalkarak © Çarşamba sabahı İzmire ve akşamı İzmirden |! kalkarak Antalya, Aliye Mersine gidecek . ve . dönüşte Taşucu, Anamor, Aliye, Antalya, Kaş adasi İzmire uğrayarak gelecektir. Ayvalık sürat postası (MERSİN ) vapuru 3 Eylül Salı 17 de Sirke rihtimından hareketle - Gelibolu, | Çöhekkele Küçükkuyu, Edlremit, Burhâniye, Ayvalığı gidecek ve dönüşle mezkür iskeleleri. birlikte Altın oluğu uğrayarak gelecektir. Gelibolu için | yalmız © yolev alınır yök alımnaz. Trabzon İkinci postası (ANKARA ) vapiru 5 Eylül Perşembe akşamı Calsta tıhtıman. dan hareketle Zonguldak, İne. fi bolu, Sinop, Samsun, Ünve, Fatsa, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Hopaya gidecek ve dö. süşle Pazar iskelesile Rize, Of, Sürmene, Trabzon, Polathane, Tirebolu. Giresun, Ordu, Fatsa, Samsun, Sinop, İneboluya uğra: arak gelecektir. Sadık zade biraderler vapurları Karadeniz Munüzam ve Lüks postası Firuzan Pazartesi "in keci rhtımından hareketle Zon- guldak, İnebolu, Sinop, Samsun, Ordu, Gireson, © Trabzon, Rize iskelelerine © azi- met ve avdet edecektir. Tafsilde için Sirkecide Mes'adet vapuru 2 Eylül TARI Eyl > Üsküdr den: Mehmet İzzet beyin Üs Küdurda “Tuş Bağında 7 dolap sokağında bahriye. binbaytlığın? dün “mütekare “haa — bay 4T numarâl hanesinde sakine Nez- miye .banmla Bursada kız: Ya- kup mahallesinde sakine Mu- berrem banmi kerimesi Âyşe hanım aleyhlerine © İkame eyle- diği tescili talak davasından do- layı mumatleyhimanin ikaret- göhlarinın * meçhal “ olduğundan bittalep ilânen “tepliğat icrasina kartr verilmiş ve 8 “Teşinisi- vel: 920 “ürihine” müsadif* “Salı günü saat 13,30 vaktı. muba- keme: tayin ve yeniden, estir kılınan, davetiyeler mahkeme di- vanhaneslne talik kılınmışıoldur Zundan, vakti mezkürde müddet aleyhima Ayşe ve Nazmiye hanımların mahkemede ispalı vucud, etmeleri, , lüzumu oilân olunur. Beyoğlu Cinsi Mahallesi Maa bahçe Yeniköy pansiya Köybaşı hane Sahil hane “Yeniköy panaiya Köybaşı # gd , v 5 .A 2 lal Gâz pazarında Büyük tenzilâtlı-satış Başlâmıştır Tuhafiye, kumaş, Bahçe m 13 tn 20000 ayakkabı; hazir ölbise seyahat “levazımatı Kapi... birinci. vakıf han al. müdürlüğünden: Sokağı o Numarasi Siya bedeli 15004 Müştemilât ve evsafı Önünde üç eylek bahçe mutbak çamaşırlık daraça zemin katı mermer taşlık dört öda'$ahild çıkar koridor kamerye rıhtım «üzerinde: /bir evlek bahçe iki kısma, kabili. ifraz olüpssoldaki kısım birinci zemin katı iki oda mermer taşlık merdiven altı ikinci kat iki oda sandık odasi bir sofa bir kiler bir halâ üçüncü kat üç oda iki küçük sandık odasi Bir kiler bir Ka'£ $iğdeki kısım birinci, kat dö?t“oda İkinöi“kat iki cdi tavan arası, elektirik-terkos susuz biv'kuyuyu havidir. İki Katta on bir oda müteaddit salon mutdak ve saire, Balâda evşaf ve müştemilâtı muharrer maa bahçe banc ve sahil hane 29 Ağustos 929 tarihinden itibaren kapâlı zarf usulile müzayedeye vaz edilmiştir. Bedeli ihalenin nısfı ihaleyi müteakip'on gün Zarfında ve nısfı | diğeride bir sene sonra alınacaktır. Talipler teklifnamelerini 17 Eylül 929 Salı günü sant önbeş&'kâdâr Bir Yari derunine vaz ve temhir ile üzerine ismini yazarak mezkör zarfı yüzde yedi buçuk teminati 'müvakkate vöğa banka mektubunu. havi -diğer —bir zarf derunine vaz ve temhir ederek ve zârlın üzerine de neye» dair'olduğu' işaret ölüüarak Beyoğlu mal müdürlüğünde müteşekkil satış komisyonuna teydi eylemeleri ilân-olunür. Devlet demiryolları ve li- manları umumi idaresinden Haydar pasa AhKaca Matt 54-900 üncü km. de; vaki taş wi 3 balast Ve 4000 m3 blok kapal; .zarlla münakasuya kanmuştur. Münakasa 22“eylül pazar günü saat 15 de Ankarada devlet demir yolları idaresinde yapılacaktır. iştirak wdeceklerin teklif “mektuplarını ve muvakkat temihatlarını ayni günde saat14,30a kadar umumi müdürlük kalemine vermeleri lâzımdır. Münaka: Tulipler Tiünakase © çafta Ankarada imuhasebat kapalı zarjin mün; wmelerini ? lira dairesinden, İstanbulda: Haydar paşa veznesinden tedarik edebilirler Devlet demir yolları ve:'li- manları umumi idaresinden: Eskişehir - Konya hattı üzerinde Çekürler istasyonu civarında Ol inci km. de vaki teş ccağından çıkarılacak 5000 m 3 balast say konmuştur; € | üzerinde DİPfskelesfdıYarında ocağından . çıkarılacak 6000 mukabilinde Münakakasa 22 eylül pazar günü saat 16 da Ankarada Dew let demiryolları idaresinde yapılacaktır. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak- kat teminatlarını ayı günde saal 15,304 kadar Umumi Müdür. lük kalemine vermeleri Hizimdır, Talipler münakası şartmainelerini 2 lira mukabilinde Ankara- da, Muhasebat dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa veziesinden tedarik edebilirler - Leyli ve nihari « *Eeyziati liseler 1 sınifi il ve tali kısımlar. Divanyolu: Çifte saraylar Bütün sınıfirı teşkil edilmiş tam devreli; İlsedir. Kâyt ve kabul işlerine 19 Ağustos pazorlesi gününden itibren bşlamıştır. Müracaat zamanları cumartesi, pazartesi, perşembe günleri saat 10 dan 17 ye kadardır. Telefon: İstanbul 1995-3496 Tabanca inhisarından; D.W.M. markalı 7-65 ça pında parsbellom - tabancasının satış Ün 5660 kuruştur, D.W. M. markalı 9 çapında parabel. lom © tabancasının satış flat 2515 ikaruştur, “D.W.M. mar. kali 7/65* çapında parabellom tabancasinin dalış fl 1655 kuruştur; “D.M. markalı 9 capında parabellom tabancasının satış flat 2508 kuraştur, İngi- iz Vebley 7/65 çapında Veb- ley tabancasının satış flah 1738 kuruştur, Valter 7/65 çapında 'alter tabancasının satıp Hat 1209 Karuştur, — Valter” 6/35 çapında Valter tabancasının sa- tış fiat 1209 kuruştur, Veller 7/65 çapında Valter tabancasi- nın satış fiat, o 1206 kuruştur, Valter 6/35 çapında Valter taban- casının sâtış fiatı 1206 kurüştür, Brovnik 6/35 çapında Brovnik sabancasının sabg flan (214 kuruştur, Brovnik 7/65 çapında Brovnik tabancasının satış flat 1214 kuruştur, Brornik 9 ça- pında Brovnik tabancasının s- tş İlati 1214 kuruştar. Balâdaki cins ve şaplardaki tabancrlardan arzu edenler ba- yilerimizden — tederik © etmesini Vilâyet daimii encümeni den: 4 Bedelirkeşli bi otuz dokuz ira kük “dört kürüşan © İbaret Sari” Gazi köy mektebi tamiratı 18: eylil 929 tarihine ““müsdil Çürşamba günü sat on bire kadar münakasıya konulmuştur.:. ta: iplerin encümeni 'yilâyete müracantları. GEMMA» İktisat vekâleti himayesinde 4 Türk Kadınları Biçki yurdu Müdürlüğünden: 18 inci ders senesine mahsus kayt muamelâtına başlanmıştır. Başka yerde şubemiz yoktur. DAKTİLO KURSLARI için talebe kabul olunur. Adres: Divanyolu Tel. 2038 vkatf umum -Müdürlü- günden: Kuledibinde ; kâim vakıf (arsa üzerine inşa edilecek “binaların inşaatı “kapalı zarf usulile 19 Ağustos 929 tarihinden 14 Eylül 929 tarihine kâdar mevkii tünake- saya konmuştur. Taliplerin şeraiti anlamak “ve-evrakı keşfiyeyi görmek için her gün saat on dörtten. sonra heyeli fenniyeye ve yevmi ihale olan 14 Eylül 929 Cu- Mârtesi günü saatson beşte İstanbul Evkaf Müdüriye- tinde idare Ericümenine müracaatları , Devlet demiryolları ve li- manları umumi idaresinden: Haydarpaşa kömür tahmil . ve“tehliye"“ameliyesi" Kapali Zarİla münukasaya konmuştur. Münakasa 249,929 sal günü saat 16 da Devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. Münakasaya iştirak edecekletin tekli) mektuplarini ve muvakkat sinatlarını ayni günde saat 15,50 a kadar Umumi müdürlük kalemine vermeleri lâzımdır. Talipler münakasa şariamelerini iki lira mukabilinde Anka- rada, Malzeme dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa * mağaza- sından tedarik edebilirler. Ankarada. İstanbul Şehremaneti ilânları “Sehremanelinden: Bedeli keşi 1388 lira BO kurup olan Kumkapıda Bayram çavuş çeşmesini su yollarının tamiri ka pah sarfls münakasıya konmuştur. Taliplurin şörtname © almak ve keşif © evrakını görmek için ber gün levazım müdürlüğüne gelmeleri, Teklif mektuplarını da ihale günü olan 22 Eylel 920 pazar günü saat on beşe kadar mezkür müdürlüğe vermeleri Aksaray encümeni daimi- sinden: 14792 lira bedeli keşifli Aksaray Ereyli yolunun 38-500 deki harap hane ile 42.000 kilo metro arasıda bir makts dahilinde 2500 metro tulunda maw tesviyel: türabiye silin” dirajı ile birlikte müceddet şosenin İlyakat ve iktidarı melis olan ve işin nihayetine kadar nafiaca müsaddak bir fen memuru bulunduran / talibine © kapalı. Zarf usulle 14“€YİÜİ 1929 tarihinde saat on beşte Aksrayda daimi encümeninde ihale edileceğinden taliplerin yüzde yedi buçuk hesabile teminat naktiye makbuzu ve 4 i ya banka: mektubile mw

Bu sayıdan diğer sayfalar: