8 Eylül 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 4

8 Eylül 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Mekteplerde 1 a a Sip y İeğölesi i Matbuat hatıraları < - Yazan:-Lütfi Simavt Greko -Lâtin Fikreti kızdıran işler LU k k il İ ili k Tedrisatim esas olarak | Servafifönundan a yılar iki muharrir — Söley- urk askerle ingiız as eri Kabülsetrhestiğ mari. Nazifin mel ie mleğin - — Reca zadenin yan yana muhtemel Servetiftinim - ailesini e sın. Tindaki her kesin ve hammal- iümeşiri eğletiy! | edem sEdebiyenı Cedider.stmb- | larin göğüdleri; de donan. y devam eden muharebe, Mısır ordusu Kii İcin aldığı | resinin içinde bir kaçı namı eme yeni tarzdaki < all olmuş ve hinlerce Mısır askeri esir kkü mekâtibi “ Fesmiyede | müstear kullanırdı; bunların res- İsima, istihza ile kar- edilmiş, Berul, LA istirdat olunmuştur. Kafi EN sc işi mr EŞ y li eki ua e itektedi İkisi Maböyin Bariş. da Muharebenin tevlit ettiği bi elçisine yazdığı nı de kâtip oldukları için va na De hicviyeler 7 yazni «İk- feliediler yalnız 5“ vakıt a kemeder Napirin ak, | © < Bü Karar nil karsin gin | ğe larda balm Kn RAMA Er daranmdaf ozu nilayet bulur. Suriyede alkil 1 İM OY ee ye > nazik yer Bil kümeli imz mürkee ve 3 sema il e rotein etti. aneyi “altüst edecektir. “Türk iki zel pe iel matbaasındakiler taltif olundu. sırda tekerrür etmesi mümessili Musta. | fetihlefinir lisanı “Arabi” ve pim em Çünkü |, « Nöbet: bize gelmişti; çünkü emel Bir ay zar- inal) paşayı ziyaret ede- | Tarinin tesirine tâbi ölmüş, bu |. yazdıkları; eserlerini. Baba /Ta- | benim mürettiplerim, kâüplerim tı bin Türkaskeri | rek mezkür mukavelena” ii gürp sekli mi hirin glam göndermiş- | ve hatta hamallarım her mat , e İgiliz | menin şeklinden dolayı iti- | üze iinde in. | erşemeşrettirmişler, ve ina baadadan bizim ne farkımız var setaş efradı ötuz bin | Yazı muhik isede esasi her İsim tesiri 'yapıhıştı. im Mr e niçin nişan takmıyalım diyor- “kişilile Misir 'ordüsunü mağ- | “taraftan. tasvip “edildiğini | © Ayhi Zatnanda Ademi © siba- lüpsederek “Berut, Sayda, | ve bu sayede Fransa > Titiz “ve “Arâp ri ee il yordu;' adeta «Sur ve Tarablus şamı zap | 15 temmuz. tarihli munhe- Tür seli vebali esir eden çarşamba. eşek in biral — Berna de.esir aldı. | deyi imza eden deer inde teb göte çarşümba bizim “idarehene- ve Bir İste yaptım tarı, maka- meki bir uzlaşma asır" kal ike ai söz iri düveli / olacağını ve devleti a Bir çök” basletlerini “ terketme» ittefikanın: tü, il ül 7 çe ielingiidüştü: | nin pek kadim bir ii i€fine Bö Veriş. Ke. aşa muhasemata devam | fiki olan Fransanın İzzötü |. yn sai setinin si ln ederse Mısırı bile muha- keyi e vi hara bü pa faza iyeceği faza edemi , dai | YA 2 adi La i eli Mabbünlarin “ taltif uhakkaktır. Ben kendi- | midinde ipi iie keyi | o menbalarıti ” rücudur. | e” yazabilirdik5 “Sarayda Kâtip el şeklini: aldiğin- lerinin Bl 7 de etmesi üzerine; Omn. |, < ölesi” MiiyetpdrvE ları | e anlarm elbetteryez > ak. | dan listemi . sarayda; mabeyinci ie düm eker Şedeieerei e ricali yeni”alfabe sayesin” “|. Yani yiğdhünü;* benddi” has he arkadaşım Mehmet Arif beye dost Yasağı cevapta mevzuubahis mu- Arapça? ve “Aceme'"oku- | yeri şehriyari,, . Baba Tahir gönderdim... Mucibince. irade. , Müsaadele- | kavelenamenin şeklü esası | âsi önüne geçerek” Türk | meemi Zap olabilirdi! Baba” Ta geldi, mürettibimiz “mütemayiz» Po şunu ilâve ederim ki | menafii devlete münafi | /isttiina vi bir im iğ hir son zamanlarda çok m abone memuru. «saniye» -oldu. padişahla sulh yapmadığı gelen pal ileri gi Taki bir: hekemi mmişta. EA ve a ei rik. | ma akirie hamalları «sanayii nefise takdirde Mısırı kaybede- | Jen istiklâl v mini ika Da Di beden madalyasını göğsüne astılar, “ ceğine (emin ( olabilirler. müliyelse sm yk ilk hareket Başvekil İsmet Paşa baml mall Hulâsa bizim matbaa “Mısırda © ahali ve sunüfü oliğümi inek i ide de ininde in bahriye arasında ; büyük me a Ani payın mar öy em İşime bir hoşnutsuzluk vardır. kazanı Finn ,emse > gz se ile, irine va- çok bahriy. ni nanmama iltica ettiler. Su- | Ji tayin etmesini eb çün riyeli efrat büyük bir he- | ledi. evvel hs Sa rm kendimize yetan. içindedir . Mısırlı Bab inin p için sarayı haalirik maaşatı da veril rin Dn kei iel yapm peder Millete tanbal kei MEP Ea gr m ine ( vasıl | alınıp alınmıyacağı muallimlerin oldular. 23 BN bi eya wrupaya mıştık. k Fikret e rum « mat : ii Kaim Bee a bim me pazar İleri | eleyin gen, yua den kime b | ee : a ami e İbadi YE Asla di Salya Nazif Avrupada Gök. | ması, bizim | © vebal 2 tenzil, deil arizada ele vardı: | rılması üzerine kalan. boşluğu! ehdlgie iylâye- . Mm R Diş are lor. Napirin. raporu | imlâ için Lâtince ve Rumcanın tim ünl İğ, | eylediğimiz ve teşekkür yazdı. eyliyerek” Beyyie şar olmuştur. Babıâli muma- | bir kısmı tarafından düşünülü: dor Napiyenin bütün nasayı- ” Sis Mısır valisile tan- ü hını Mehmet Ali paşa ka- mlm eril bul eyledi. Mısrın evladi- karll hükmi Ben hı $ e mesi aşma ee satmak mmelhumunu, almak istediğinden, > çağ günü mek“ kabil * olmu işan takmak için bizi kıp ba ir le e ikreti, le hassasla- lârimdToldü. Başta sfat Ektem rının. isiml pi lerimizi “sokmadım; Ve“Tevfik Mi o hal SE kalan matbaada kim de herkes fes Köpür- hepsine “ rütpe “Ve” nişân Sie baalarıı iyi Servetiüininde' bi “eşkkür mi el b za tan. ve yazılarım aran ye emel el önay de ne geçi mayan ve pi mize istememekle, nefislerimizi v ize , cihini dört devlet temin | tefik devleti fe di etmez Osmanlı donan- | bu fikre müttehiden iştirak | siri olan « Greko- Lâtin» Jeü- masının İstanbula iadresini | ettik, Osmanlı devletinin | risatını.csas. olarak Kabülü i müşarünileyh teahhüt edip | yerinde her hangi bir hü- di vardır. i i ilmeleri (bile kabul etmiyen |:masun ni seli Tevfik Fikret iki arkadaşının | “sözleri: «Malümaba geçişini, Süleyman Yil şair si er 3 zaman li, ıamile tahliye- | kümet olsa bir şahsın fu- e lort Ponsonbiyi ein ricalinden bir zat 'da bir | hukukan ve filen asi olan haberdar etmişti . Nazifin Avrupaya mücadeleye | küskün durdu; sonra hiddeti gevşedi. Bursaya, dönüşünü. bir türlü.haz- ii a «Malünüdt* mat- medemiyordu. ve coşuyordu. yazan muhafrirler ir İngiliz. gemisile “hareket | bir makamla mükavele | taraftan prensd3 m Bun ilini a Maki Sak, kt r etu, Mevaddi mukarrere bir| akdetmesini kabul 'edemi- | Mısırın | veraset , suretile hala Hcrkmyedik. ia döle, Teylik Fikret mukavelename —ile—tesbit | yeceği bedihidir: Kıral haz- | Mehmet Ali paşaya tevej- Tek Dez buna ve kızdı. affetmek, istemiyordu. ; ii retlerinin... hükümetinden | hinde ısrar eylediğinin ve | Çaka muh yar ini arkadaşlarımız. — Ali “paşanın | emir almaksızın komodorun | Babıâli bu cihete yanağ al Kl Baş sam yeri merk m. e vay ehe itaate gir. | hareketini tanımağa me- | madığı takdirde maddi ve abuli> ötinemi|İ-mnakayalar çil ia 15 “temmüz' “1840 | zun ol leri an anareamine an Saka «le Bi açıalıy. va he 0. pes a g Ki ikale ei Rusya, Avysturya N yet vereceğinin lert : Pol- ik Sai Fikret. böyle olmakla beraber ş ar ohiliyetadak ve e EŞ elçileri de “ayni z RK SAN Ni Ea a İĞ ziyettedirler., EEE tefhimini “Lon- | düşünmü; Sai se ki e EN Londrada bulünan “mu: | Va b id elalem la dide zi edebi i #ahhas diplomatlar balidaki akan maaşlarını irem du, 0 .. şönikee suretle yapi haberleri m ka nisab elek AES b ebat e e itişare ei ii bir” ha yi ii p an emer mayi sanli ei yem olan el Tal B. | “Teki Fiketin baban m b: “iler, Körmoder Nağl gep mü Ha mevkie, | zile içinde kaldır Prvaya | ( Mebum sdrasam Hakka Pp) | mut idiz babasnda » İ olani aldiği delimi bir eN | e Amelie > yay ğa ge | an ar Si FE Tesinde mi, amiri anjin) m imame rine. iştirak. etmekte olup | esirin bu harektimi. gizliyordu. |. Akiarayda “mükemülel “bir kö. “a Stopfordun muvafakatle mi) #40) ekini aran ere | Rusya'da azn elan vağlle söeneleyi: de) maklar, vardı; yanı lke Me ae > yolan kendi. kari mi İNE ei Re şe vaziyette idi yor ye ihtiyacı yoktu; küstüğü Za hareket etmişti? Bu'mak: | *”” ey pe Lime Mekikelere * mahsus ahilik. | manlarda Roberkolleje de ir lere müspet ve yahut men: yaşıyan Tevfik - Fikret, benim, | alim. olmuş, Ben, ber zaman K fi bir cevap vermek kabil ile dahi ufak bir didişme yap- | kendi kendime sordum: Acaba ENİ e a) e Çarşambada kız ve erkek leyli nehari tu, Onu da hikâye eyliyeyim: || Tevlik Fikret böyle rel için k Mehmet lavrive orta mektepleri Baba Tahir artık çok parla. | de olmasaydı mübalâğalı meyil. i Ali paşa arasında 27: teş: Y Y orta ektep I miş ve “ler türlü işe el atar | lerinde sebat edebilir midi? Ben > © rinisanide. imzalanan mu: Ana, İlk ve Orta kısmlarına kız ve erkek talebe kay- olmuştu. Matbâasında ne kadar | kendime © sordüğüm bu suale “a kavelename havadisi ve İğ) dına her gün Çarşambadaki müdüriyet dairesinde de- muharrir ve memur, mürettip > veremedim ve veremiyo- p hleri “yesdamaind vam ilm kala Kız ve erkek kısımları ayrıdr. ve makinist ve hampallarvarsa | ru —— ————— ümlesinin #simlerile bir etin âilesine dâ- Güntepe Çit havuzlar Erkek Amerikan Lisesi heenk gi ie arkadaşlar ilthak 7 iyi yazılar | vie İren gibi 5 Türklerde VAKIF Eylül Pulluk münakâsasi: mi iaresi Polatlıda vuku İlin en kazası gazetelerinde gren neşriyat üzerine keyfiyet Se Donlet demiryolları ve imanları am nn. , İpi, k hakkında bu günkü ili Ri berveçhi ati e — Ankara; Me katarı Polatlıya muvasalât Tenvi ettikten sonra bu e yonda AAnkaradan' gelmekte olan ayene et slam iğ intizar etmekte idi. ydi katarı Polatlı harç girmel z işaret My tevakkuf ettil iz! Elişin dikkat işareti ve: Elekt sında al Bir etlefe olurken il bu rek tireni e posta bulunan aktı iş ii ait hareket işareti zannede, arl n tahrik tmiş ve her iki tiren makinesi makas dahilinde Hafif mi va isademede takviye mi zann sike iüsademe a ir. icap ede vagonlarından bir kaçı — du m ve üç ti an surette mi ve vi vali —— hakkında tahkikata israr edilmişti Ankaraya gitmek üzre Platlıdâ bil özerine Va e ve Hee katarları saat on dörtte a devam etmişi el vekâleti"himayesinde" 15 Eylülde eylül nihayetinde tali ilk ili yoklam amlı tali kısım ve ilk uniyet “imtihanlirma Ve nacaktır. larına“ başlar DAKT LAR talebe kabul olunur. Adres: Divanyolu Tel. 2038 Feyziati lisesi PE e lir mezuniy ana cektir Programlar sonra bildirile Kastamonu vilâyet encüme — Ziraat dairesi namına (200) adet : wi > si a tödsak pülluğü” müB kasa müddeti ilân “tarihinden ninden K. w markalı aya ilana? itibaren bir e alı it kapalı & iler Tad ve bukerre cibince ve | saat onbeşte takarrür etm cemiinat mu radaatları ilâ —— Ay or Taliplerin işartnameyi -öğrenmek süzete» Kastamonu zirent dairesine İstanbulda Ziraat başı müdlütiyetine'mi romanını a lalil er al eyledik. Bazı ; mai Tevfik Fikret Si a lu, vee paşanın - vapurlar! zumeleri. K Ji k disliğ 'ndisi' dekore eyli- Bedeli hi necik arasınd 8 eylül 9 Seyrisefain iira Diran isminde e Ki ni ressam bulduk; bu sube nl > ei bir lerkez. acentesi; Galata a. Beyoğlu pi acentesi: Mahmudiye Fanı alında ressamdı, ruh aka lm bizim hur şnu amimi 2 de “Galet son; m illüstre eyledi. Türk ressa- ti 'olarak' bir de “ Galip, sin ai bey v gri ye önüne Pazar « Sürmene, vi an Gireson, Ordu, Ünye, run, İnebölü, Zonguldağa em Di Hareket günü yük” kabul öluni Ayrık sü sürat şa yi iğ ve beyimiz iyatı izi bt ek e ozi , mki -hâlâ Perin O tarihte iğ eli fırça tutar bir m artist ressam sel i “beydi; i irade mi her türlü tab- saçan vardi? ecnebi ül . Salı Mersin bir lol ve etrafa sa: de Şeker Ah büyük bir » havi, Anbai Bunun teli taktır. Tali ölarâki “Zonaro ,, ismindi bir İtalyani ressam gili ar. Tali 4202 ) yel unan yal: Muntazam se LüKS postası vapufa şa Bö siyonlarımizdâ mevcuttur. A — dl, > BEYOĞLU te, 1 mecmu o her ei kitap, gazete, tan

Bu sayıdan diğer sayfalar: