3 Ekim 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5

3 Ekim 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Giletie fabrikası müstahtemininden doküz da dördü geilmekcedir. Bu yüzden Gillette GE vakit İvi tem Olmanız temini Yola çıkmazdan evvel bir pak Gr almanızı derhatır edi PA i i : i 840600009000! eden Almanya nisaiye ve vilâdiye cemiyeti azasından Hastalarını her gün 15-17 ye #200000080 0v00 ADEMİ İKTİDAR ve Bel Gevşekliğine En miüeesir deva Seroln hap- larıdır. Deposu İstanbul Sirkecide İskenderiye oteli itiralinde Alı Riza eczanesidir. Taşraya 150 kuruş pota “ile gönderilir. İzmirde ecza depolarında ve İrgat pazarındaki eczmmede bulunur. imam yenme PERA TÖR suzmma Sati€c Her nevi muharrik kuvvet tesisaı apar, ER Leyli ve nehari stiklâl lisesi — z N Tam devrelidir. Bütün sınıfları mevcuttur. K. fil Terlik : İİ Tüleve Kaydine başlanmışur. Her gün müracaat olunabilir, Yerebatan Orhan Bey : İn Şehzadebaşında Palii merkezi arkasında apartmanı, : Telelon İst. 2534 Cumadan. maada ; her : : : BRADFORD Kumaş tcarethanesine her nevi kışlık kumaşlar geldi. Husust kostümlükler dahi vardır. Mağazamızı ziya- Ter ediniz. Bahçekapı Hacı Bekir karşısında: Satış wptan ve perakehde, Telefon İs. 198 ? Müddei Fatma Hüs - niye Hanimın Bartında Orta cami karşamda o bakkaliye | tüccarindan kaşmıdan Mehmet Efendi yashtumu Kenan B. aleyhine ikâme eylediği boşanma davasından dolayı mah - Kemieden sadır olen ve tarafeya aramndaki evliliğin boşanmaya in - kilâbma ve metarili muhakemenin müddei aleyhe | tahmiline müteduir bulunan 28 eylül 929 tarih ve 614 adetli ilâren ikametgih ve meskeni meçhul bulunan müddeialeyh Ke nan Beye ilânen tebliği tensip edil. miş olduğundan tebliğ makamına kaim olmek © üzere O mezkür ilmin bir süreti mahkeme divan - hanesine üzülen talik edildiği ilin olunur. ma Tashih 29 eylül nüshamızda * Fatih 4 üncü hukuk mahkemesine sit bir Leyli ve nihai.Kız ve erkek Şişli Terakki lisesi Ana, ilk, orta ve lise ikinci devre birinci sınıf- larına yeni wlebe kayt edilmektedir. Her gün saat 10-17 ye kadar müracaat olunur. Nişantaşı - Halil Rifat paşa konağı Telefon; Beyoğlu 2517 Mass BA Seas Lâstikçi Hüseyin Hüsnü ve $eriki ticarethaneleri TOPTAN ve PERAKENDE Muhterem müşterilerimizin kışlık lüstik; petin, şapka ve Müşambaya sit lâzım elacak eşyalar; celp ve ihzar edilmiştir. Fiatlar her yerden ehven ve maktıdur iii ii Banko di Roma SonopagD ki, rm şirketi Merkeyi Roma-İtalyada ve cenet #ubeleri ve bütün şehirlerde muh Wbelerk Fransada Banko di Rom. Roma İtalya - Banko İtalo Temsil iderehaneleri: Berlkı, Lo Türkiye şubelerk İstanbolİzmir SeRebivenin başlı vilâyan için bono, çek ve icbar mektupları ie Balam veya çek tevdisi mukabilinde hesabı cari küşat. İk emirleri. infaz. Türkiye ve memaliki eenebiye İçin Şi keponlar. ve çekler rehsil muamelesini icra-Demir kassiur icar Msarruf sandığı hesibı carisi küşat edilir. May, eaibal çebelerk Müdüriyesi öyesi İstenbel Sultan GN Küllük Zöde Hen. tel 816 - 87. >alâtada Nordstern Han, Ref vt Beyoğlu 390-391-0141. b ildnda “8 ödet yazılan kürt kilimi 2 alet olacağından tashih olunur ZAYİ Üsküdar ilk on dördüncü mektebinden olduğum şehadet. namemi zayi ettiğimden hükmü olmadığı ilin olunur. Saffet Nezihi Zayi evrak Teşrinlevvelin birinci salı günü köprüden (o Kadıköyüne hareket eden 5,50 vapurunda beyaz bir kağıda sürili bazı ewak zayi edilmiştir. Bulan zeval muhteremenin Seyrisefain köprü sermemurluğuna bırak ması rica olunur, Kadıköy Acıbademde 11 No, hane Kaşı Türkiyenin ve memaliki Konya sıhhat ve içtimai Muavenet mudürlüğünden: Kenya memleket hastanesinin bir senelik ihtiyacı olup müna- Vi Mimesinğe muharier şörait dalresinde mahalli idarel hun bilmünskasa mubayansna İizum görülen eczayı tbbiye renin münakasat kanununun on altıncı maddesinin (4) me sorma kl tarihine kadar aleni mü- gi ei saat on beşte ihalesinin icrası mu Ve Kantar . Adet | 400” © (Birinci palamut 028 malinde pes kariye 200 ” " . ». . sinde 0500 i Tavaklıda — 200 0” M5 mm © İbakiyesi Kemalli 250. İkindi Çe (aranı köylerindelği kon 186 » Birinci turnak ” . 515 ” palamnt e Odünluk fskelesin- 100 w Köra ” ” " deki mağazada O. 200 Müstamel çuval", çe 4451 200 Salamya Rosg. elendinin Kulekapi maliye tahsil şubesine kazanç “vergisinden “mediyon — bulunduğu mebaliğin temini için Eze, kazası Malmüdürlüğünce tahu hacze alınan ba lâda cins ve nev'i Mmaharter emvali menkulesi mahallince müzayede “vaz: olunmuştur. Müzayede 21-9.929 tarihinden 9-10-930 tarihine Kadır devam edecekür lip olanların şeraiti müzayedeyi anlamak ve pey sürmek üzere mezkür kaza Malmüdürlüğüne müracattları. Satlık araba — Dolmabahçede mülga istabli Amire ahırlarında bir adet, Banka arabası, muhammen bedeli 100 lira müzsyede pazarlık suretile 10 teşrini evvel 929 perşem- be günü saat 15 te Defterdatlıkta, (235) © Satlik iratlık denizden dolma arsa — Galatadu Arap İl camli. maballesinin eski Yağkapanı iskelesinde No-24, bir tatlı kismen karamanlının. crlâki ve kısmen lebi derya, İİ bir: tarafı mahdum meydanı, iki taralı denizle çevrilmiş 138 arşın: 7 parmak denizden dalma arsa satılıktır. 8 senede Ve 8 taksitte verilmek şartile 4540 lira kıymet konulmuştur. Müzayede 12 teşrini evvel 929 tarihine müsadif cumartesi günü saat 15 te Delfterdarlıkta yapılacaktır. Satlık han — İstanbulda Mahmutpaşa caddesinde kâgir $ kattan ibaret ortası avlu ve 50 adet mağaza ve odaları müştemii (eüyük yıldız hanı) namile maruf han kapalı zarf usulile müzayedeye çıkarılmıştır. Bedeli bir sene- de ? taksitte verilmek şartile muhammen kıymei 98289 liradır. Talipler 7379 liralık teminat para veya mektuplarile teklifnamelerini 10 teşrinlevvel 929 tarihine müsadif cumar- cesl günü saat 15 te İstanbul defrerdarlığında müteşekkil satış komisyonuna vermeleri (925) © Satlık denizden dolma mahal — Cibalide vapur iske- les kurbinde İlo (17, İ) (82, 34 arşındır. Bedeli 4 sene- de ve 4 taksite verilmek şartile 1276 Duçuk Jiradır. Müza- yede 19 teşrinicvel 920 tarihine müsadil cumartesi günü spat 15 te delterdarlıkta yapılacakır. (891) p Salık raba, — Dolmabahçede mü abırlarında birl adet nakliye arabası, muhammen bedeli 50 lira müzayedei pazarlık suretile 10 teşrinlevvel 9209 perşem- a İstabli amire be günü, sak İfS te Defterdarlıkta (236) © Sani — Edirnekapıstğda Hacımuhitrin ma hallesinin sokağında 7,9,11,13,15 No 540 | arşın miktarında . 5 kıta arsa srtilıktır. Bedeli 4 senede ve 4 taksime veşilmek Şarile 613 liradir. Müzayede 19 teşrini- evvel 019 tarifine müsadif cumartesi günü saat 15 te def. terdarlıkta yapklacaktır.. (880) > Satlık larsalar — Boğaziçinde Arnavutköyünde Dol Maplı kuyu ve yahadi . sokağında. eski. 46-18 yeni 16-3 No bir tarafı Mihgl ve İswvro efendinin haneleri bir tarafı mez kör hanelerin babçeleri ve kuyulu sokak ile mahdut 2 kıta arsa satılıktığ. * Bedeli # senede Ve 4 taksite verilmek tile muhammen kıymeti 626 litadır. Müzayede 10 teşrini evvel 929 tarihine müsadil cumartesi günü saat 15 te Def terdarlıkta yapılacaktır. » (588) © Kiralık dükkân — Büyükderde Büyükdere palas oteli altında No. 174, Senelik kirası 60 liradır. Müzayede pazar- hk suretile 10 teşrinlevvel 9909 perşembe günü saat 15 te defterdarlıkta yapılacaktır. (900) © Satılık duvar taylan — Topanede İlyas çelebi ma- hallesinin akarsu yolunda 2-4 .No. arsamn cephe ve cami tarafınm yanında 90:metre mikabındaki duvar. taşları ssu- hıktır. Muhammen bedeli &( Şiradır. Müzayede 20 teştiniev- vel 929 tarihine müsadif pazar günü saat 15 te Defterdar. lıkta yapılacakar. (954) © Satlık arasa — Gedikpaşıda Esir Kemal mahallesin- nin Tatlı kuyu Sokağında No (12) 36 arşındır. Muhammen bedeli. 120 Hitadır. Müzayede 19 teşrinievvel 929 tarihine müsadif cumartesi günü saat 15 te Defterdarlıkta yapıla caktır.” (664) Müzayedeye vâzolunduğu evvelce ilân olunan Kuru- çeşmede Kireçahne sokağında maa bahçe hane tarla harap köşk 28 /9./ 929 tarihinden bir hafta daba temdit edilmiş oldğundan “bu müddet zarfında zuhür edecek taliplerin Be- yoğlu mal müdüriyetinde" müteşekkil satış komisyonuna mü- raacatları İlân olunuf. © Müzayedede bulunduğu mukaddema ilân edilmiş olan Bebekte kız mektebi sokağında Rus tebeasından Mm. Çari- kol Varaya ait 7 No. hanenin mlizayede müddedi hitam btlmüş ve'verilön bedel ile dermeyan olunan şerait haddı görülmemiş olduğundan dolayı müzavedenin 1 teşrini evvel 999 târtiikden muteber olmak üzere bir hülta daha temdidine Kdre “verildiği ilân olur © Kiralik pilj ve mesire — Anadolu kavağında südlüce betmutibi keşifname 1371 Nira 10 kuruşluk İnşaat getirilmek ve hitamı mukavelede mamur bir balde olarak bilâ bedel Hazin”yve fade olunmuk şarile ve 3 sene müddet ve S6nevi 50 lira bedelile müzayedeye çıkarılmıştır. r- vücuda Müzayede 93” teğrinievvel 929 tarihine müsadif çarşamba günü saât 15108 Delterdarlıkta, yapılacaktır. (1019) © Sinop' Döflerdarlığından: — Sinop-Rusumat deposunda mahfuz tahinihe (447) ton Javmarin maden kömürü 21 eylül 4929 "öünüğütesi gününden itibaren-teklif olunacaktır. bedel kömistöriöü haddi lâyık görüldüğü takürde maliye vekâletinin titilina talikan (5 1929 sah günü saat on : teşrinicvyel : hükümette Delterdarlık dairesinde Büte. | fik yapıdacaktır. Cin Talebe kaydına devan ediyor 14 Birinci teşrin pazartesi günü derslere başlanacaktır. Kiz Hayat mektebi: Fatih, Saraçhane başı Münür Pş 1s 2731 Erkek Hayat İk Devlet demiryolları ve li- maaları ümumi idaresinden: 70 adet ayva vagonunün H. paşadan Samsma nekli kapalı zarla münakasaya konmuştur. Münakasa 23-10.029 çarşamba günü saat 16'da Ankarada Devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakr kat teminatların ayni günde saat 13,309 za kadar umumi meidür- lök kalemine vermeleri lâzımdır. Talipler münakasa şartnamelerini iki lira mukabilinde Anke- rada, malzeme dairesinden; Istanbulda Haydarpaşa mağazasından tedarik edebilirler. İstanbul Şehremaneti ilârıları ei Şehremanetinden: Bedeli keşfi 12028 İira 55 kuruş olan Haseki kadınlar hastanesine alt kılsik binasının tamiri tadil VE tevsif kapali zarfla münakasaya konmuştur. Taliplerin şartname almak, keşif evrakını görmek için her gün Jevizm müdürlü- ğüne gelmeleri teklif mmekteplerım da ihale günü olan 2* KE nievvel 929ğerşembe günü mat 15e kadar merkör müdürlüğe vermeleri. İstanbul gümrükleri baş müdürlüğünden: ümtüğü miayene memuru iken imiyeye tâbi tutularak Bien Lİ infikak İN geldiği “anlaşılan Yusuf | Ziya efendinin hizmeti askeriyesi hakkında kendisinden müdürlüğümüze müracaniları. malümat slmak üzre heman baş müdürlüğümüze KK... Baş ağrılar Aspirin komprimeleri ile tedavi olunabilir.; Yelniz ormızı bandırollu hakiki , Boys” ambelâjına dikkai ve bu markayı #wsrren rüleri inşaat münakasası Vilâyet daimi encümeninden: Kakahı zarf usulle 2 teşrinevvel 929 çarşamba günü sast on birde ihale olunacağı ilân olunan o Silâhtarağı Sünnet köprüleri inşantının münakasasına sit ilânm teahhurla neşredilmiş olmasına mebni mezkör £ inşasta ait münakası o müddetinin 16 teştinevvel 929 çirşamba güvüne kadar temdit edildiği ilân olunur. Aydın nafia baş mühendis- liğinden: 1 < Bedeli keşli (14755) lira (24) kuruş olan Karapınar Germenecik arasında muhtelif mahallerde yapılacak kaldırım in- gan 18 /9/ 929 tarihinde iera edilen münakasasında yapılan tenetlit haddi Ityık görülmediğinden yirmi gün müddetle temdit edilmiştir. 2 — Münekasa kapalı zarf usulile ve 661 No. lu kann mucbinae taliplerin ibrazına mecbur oldukları vessik.ve “is 75 teminal © akçesini | havi teklif mektuplarını yevmi ihale Olan 12/10/ 929 cumartesi günü saat on beşe kadar makamı vilâyet. te toplanacak dalmi Encümenine tevdi etmeleri. 3 — Fazla izahat almak isteyenlerin viliyet Nefis beş mö- hendisliğine müracaatları, —— << şekkil komisyonda ihale Kararı verilmek üzere kapalı zarf usulle müzayedeye konulmuştur. Telipler beher tona th min edilmiş olani (17) lira bedeli muhammeninin “,7.5 &u olan . (570) lira dipozitm makbuzunu veyahut bu miktar bank mektubunu teklifnamesile birlikte ihale günü olan 15 teşrinlevvel 929 salı günü saat on beş. buçuğa kadar ko- misyona ita etmeleri ve şartname muhteviysünı anlamak ve daha ziyade tefsilâr almak için makamı Defterdariye müras caat eylemeleri ilân olunur. g Sahlik anka: — Anadoluhisurında Küçük su camli ierisalindeki karakolhane unkazı kalmen satılacakur. Meahinm men' bedeli 264 İlra' 36 kuruştur. Müzayede 29 teşrinlevel 980 tarihine müsadit çarşamba günü saat 15 te Defterdir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: