10 Ekim 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3

10 Ekim 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İleslihaii için dnhileiir 2000lira sarfedeği vdevleler uyuşamıyacaklar mi? mi? onar Küçük Haberler * Hayvanat müÜZesİ arif vekâleti müs - I müze için yeni ararlar verdi Maarif vekâleti tahnit kur mezun o muallimlerin m bir sistem dahilinde $Yet merkezlerine dağıtılma a bu müstakbel kiye hayvanat müzesi) nin rını hazırlamayı karar al. suretle Ma Ri muellimler andeki şerait da çalışacaklardır — Sınan alikaları ke- Maiyocak, - merkez tmekteple- “dey, birinde yalnız. öğleden N içli münasip bir ders 2— Talan işi için birer “e yapılacak, buralâra azm dan Ve yekönu 100 kilo tutan dek ve alin alanimesina ep müdürleri deliler ede- Alerdi, > ai — Kır bekçileri ölü, diri iu, yacakları hayvanları bu N e teslim edecekler. vi es Her muellim bir ayda 5 hayvan tahnit ede- . Muallimler elleri bu ie talebe için birer #çacaklardır. A Hazine | Rüsumat dava N leri olmayan kazalarda rü- Ki memurları davaları takip di ün adliye evrak mü- ünü B. yin muhakeme “e Ankarada devamı edilecektir. bale ordada toplanacak olan | Sönleranıla Kökürmetimizin pille ira selirimizin “ wüşahh matile 'eranstın o hazir bulunacağı #annedilmektedir. e Namık Ef. isminde biri- X aleyhine © müddeirmumilikçe Terktüpay tahkir davası açılmış- yy, Trinbninin dördüncü gü- © üçüncü cezada muhakemesi- "e beşlanacaktir. Çukurcumada mukim Şimdi ikametgâh malöm Pip Mehmet oğlu Salt EL Me orduyu “tahkir “mede “öden takibat yapılmaktadır. a Üçüncü cezadadır. Bu id Yirusinde -muhakemeye Kalanacakı. ui» Kazanç vergisinin tahak- ba takibi usullerinde bazı Mind Yapılacağı “haber veril- kide yapılan © ez Bu tadili; verginin Dek, isimelin önüne geçecek ve ha, derlklardan alınan müta- *melere istinat edecektir. ii; 0. Zabita ve askeri memurla- la, 70 paraları için kumandn- “e müesetsat âmirleri tarar &k mülredetile tesbit edile bir. cedvele göre; muayyen va, arda tahsildarlar müraca- Ni 4 bulunarak © suretle tab N edeceklerdir. © Cümburiyet bayramı İ- fevkalâde © merasimle B edilecektir, İF proğram tanzim etmesi bi er kg komisyon teş en ola, m? Anadoluda birikmiş ve * müheyya buğday için Miktarda vagon bulunma Ni yazılmıştı, Şehremanâli, İn zahiresiz kalmaması ve ağ “ni buhranı zubör eümetnesi * teşebbüsatin bulunacaktır. kağ Sıhhat vekâleti, O men “m tababet odası teşkiline kaç, Vermiş, 18 teşrinevvölde tarafta bu odalar heyeti har, VE divan haysiyetleri abana lie in Kişi, Bayi Yön Rum “baypapanı a Hz ile si tazlmat Nİ Fransa, tahtelbahirle - rin ilgasına muarız Japonya da vaziyetten mem- nun görünmüyor Hover İağillere i ile Amerika arasında ihtilâf olmadığını görmekle bahiiyarım,, demektedir Vaşingtön, 8 (4-4) — İngiliz gazetecilerine beyunatta bu- İunan M. Hover, şu sözleri söylemiştir. NM. Makdonald ile gayet samimi surette cereyan etmekte olan müzakerat hak. kında bir şey söyliyemem, Memleketlerimiz arasında hiç bir ihtlaf olmadığını görmekle babtiyarım Vaşingtön, 8-(A-A): — M. Makdoneld ile kızı, Beye sarayda ikametierini - bitiretek tekrar İngiliz sefarethanesine dönmüşlerdir. Mülâkatlar devam etmektedir. M.Makdonald ın hâreketi gününün atlesinde neşredilecek ve müzakeratn tarzı cereyanı telhis edecek (olan müşterek beyanname ikmal edilmek üzeredir. Röyter Ajansı, bu beyannamenin bahri tahdidi teslihata doğru- hakikt bir terakki hatveleri atılmış olduğudu ve kon. gre mabhalilinde derli bir intiba uyandırmış olan M. Mak- donald ın ziyaretinin mazbar oldüğu muvaffakiyet ilân ede Cüğürü istihbaratına atlen yazmaktadırlar, Londra, 9 (4.4) — Vaşingtondan Daily: Maile bildirili- yor: Ni Makğonald Senatoda irat ettiği nutkundan dölayı dyan azasının bir kısmından tebrik mektupları almıştır. Bun lar “arasında senatonun maruf azalarından M.. Borah ın bu. lümnası calibi dikkattir. Çünkü bu zat ötedenberi bahrt gah. didi teslihatın aleyhinde bulurmuş ve harp zamanında bitaraf gemilerin tevkif ve tahardsinden vaz” geçilmesine dair son Vaşington konferansında ittihaz olunan katarı şiddetle kitten hali kalmamıştır. Mumaileyh M. Makdonalda gönderdiği mektopta bütün İpgiliz milletini hakkile temsil eden bir İngiliz basvekilinin Amerikayı Ziyaretinden gayri kabili takdir fevait tahassil edeceğini “ve bu seyahat üzerine İngiliz - Amerikan münase. batının gayet dostane bir safhaya gireceğini yazdıktan sonra teslihat için dakikada ikişer yüz lira yani her yirmi dört saata mecmuan 678 bin 700'lirn sarfeden İngiliz ve Ame tikamn ve bunlarla beraber diğer bazı devletlerin bü maşız İstala set çekmek iyetile çoktan beri karılaş- bu tasarrufu ancak müsait bir fırsatın Zuhurunu beklediklerini söylemiş ve İngiliz Amerikan müza- kerati sayesinde tahaddüs eden vaziyetin sulh masarfi aske fiyeyi tenkis suretinde mühim bir hatvenin atılmasına fm- kün hazırladığı mütalâssırı dermeyan eylemiştir. Fransızlar Londra, 9 (A.A) — Pariten Deyili Meyile tasavvurlara, bildiriliyor. Fransız. gazetelerinden bir. çoğu muarızdırlar tahtelbahirletin ilgası meselesini tezekkür ede- vek bir konleransa Fransanın davet edilmesini pek müna. sebetsiz buluyotlar. Temps ve Entransijan' guzeteleri “Hransa. nın uzun sahillerini müdafaa; ve Fransa ile Afrikadaki Fran. sız müstemlekât münakalâtın . emniyetini temin için birinci. derecede kaizl ehmmiyet bir silâh “olan tahtel babirlerin tamamen ortadan kaldirılmasını istihdaf eden ber hangi bir teklifin hiç bir Fransız bükümeti tarafından na- zati itibara alınamıyacağını yazıyorlar. Paris, 8 (AA) — Baht tahdidi teslihat konferansı bak- kındaki İngiliz devleti hüsnü suretle kabul edilmiştir. Salâbi. yettar mahahil memnu niyetlerini izhar etmektedir. Davet. name konferansın tahdidi ceslihat Izhari komisyonunun mesaisini ihzar ile iştigal “edeceği » noktasında. ısrar eylemek. | tedir, Urumi köulerans, demiyeti akvamın delâledle' içtimaa devet olunacakur. İ Japonya da Tokyo, 9 (A.A) — löndra bahri konfransına memnun — işürak etmesi için vuku bulan davete Japonya görünmiyor namına verilecek öevabi, hâriciye nazırı kale me alacak; ve İngiltere hükümetine tevdi etmeden evvel cınna günü kabinenin tasvibine arzedecektir. .Bu cevabın mühim ihtirâzı kayitler ihüva etmesinin pek «2 mümkün olmasin Tâğmen “bazı iiak tefek kayitleri ihdva ötmesi mümkündür. ten- t- mevbu uklarını, İçra İçin arasında Asahi gazetesi, İngiltere ve Amerkanın Kruvezörler için berayi tecrübe büyük hacmi istiabiyi kabul etmiş olınaların- dün dolayı memnuniyetsizlik izhar etmektedir. Mezkür gaze- te, Japonyanın hakiki tahdidat elde etmiye çâlışmasını tslep eylemektedir. telgradları, çekmiştir. O isriçrenin en büyük ban kas olan «Sosyete de Bangue Süsen in Zürii merkezi mü- dürlerinden M. İzliye İş banka- nın daveti üzerine şehrimize gelmiştir. g bini irkanın Beyoğ- lu kaza “merkezinde, bundan bir «öne evel açılan dispansere, şimdiye kadar 17 bin kişiden dazla besta vüracaat etmiş, bunlardan o mubiaç ve fakir o anlara. meccanen * ilâç verildiği gibiikan ve idrar tahlilleri ya- pılmış, İözumu olanlar da te- davi — edilmek. üzerb muhtelif hastanelere sevkedilmiştir. O Evkahmızın lah | bele olan yel ağ man» miştir, Prolesör, . raporu hakkında, gezetelerde yazılanlardan — fazla m vermekten lniina etmiş. “Ad bir zat bu husus ta bize demiştir kir — Mötevellilerin telâş beye hudedir. Hakları müemmendir. Tarzı iderede o kadae eker miyetli bir tebedül olmıyacaktır. > Bir aile hatırası Birkaç gün evvel tramvayla Beyanda çıkarken e hattan olan bir kol. sani kaybolağığe tur. Bulanların İş bankasında memleketine avdet et Bu “akşam Sinemalar (Beyoğte ) 2 Düşmüş zlar : Kadın rstrabı Goril 3 Çarın yaveri : Zengiber şeytanı : Volga Hilal Süreyya Pg. : Kiz kadin sesans OPERATÖR sezme» Dr. Fi Tevik Yerebatan Orhan Bey apartumanı, Cümadan masada her gün. o.asansa ae mese htanbul yatı mektepleri mu- bayaa komisyonu reisliğinden: Ortaköyde Gazipaşa, Balmum- Yıldızda Hakimiyetimilliye yan mök cuda Dumlupınar, teplerinin 930 Senesi mayı Sının sonuna kadar ihçiyaçlârı olup 12,20 ağustos 490 ta- ihale ekmek tekrar Küpah zarf osu yihlerinde edilemeyen lile münaki tur. 24 1 nü ya — konulmuş- ? perşembe gü- Ortaköyde Gazipaği kiz Şehir yati mek- tebinde müteşekkil “mubayaa komisyonunda ibhlesi Yapılar sat 15 te caktır. Piyango müdürlüğünden : Nümukesi veçhile beher topu beş yüzlük olmak üzere (2 ki- tolük / çift. 575482 “ebadında ikinci hamur (056 top Kiğıl mübayaa edileceğindei ilaya talip olacakların pey ökçelerile likte 12-40-929 tarihi cumar- tesi saat on beşte piyango mü- iğünde müteşekkil Tayyare emiyeti mübayaat korisyonu- na müracaatları. "Tepebaşı © tiyatierunla © Bu akşam saat ?İ buçukta: ŞEHREMANETİ heisin İl ği ii Il 3 perde i ye 3013 LD ler cumartesi akşam- İri için fintlarda tenzilât yapıl Teşrinevvel Cemazilevcek 6 BurçiMizan Gil ay rn male, bugün rtizi ai it | emi, Hati, “Uzi görecek kdar salam. Bu dürüst ifade ifade Paşanın nin çok hoşuna gitti. Cepabımı beklemeden bana döndü. Koyu vişne çürüğü meşin kılıflı içinde narin bir selvi fidanı gibi yükselen sanca- ğımın, Kayapa hârbinde, düşman ateşile ucu kıvrr lan alemi, gruba yaklaşan güneşin hafif iltimalarile parlıyor ve kalbimde ümit ve iman nurları yaratıyör du. Uzaktan bir kaç atlı göründü . OKarargâhımıza doğru süratle geliyordu. Nizamiye taburlarından çı- kan zabitler bunları kar- şıladı. Her halde bir büyük kumandan olacak. Çadırlar arasında dolaşan atlılar bi- zim taburada geliyorlar. Nihayet geldiler... Derhal tanıdım; erkânı harp liya- larından Nâzım paşa Bizim kumandanlarda ça- dırlardan çıktılar. Alay ku- mandanım Selim Beyle bir şey görüştüler. Muhittin Bey de muhavereye iştirak etti. Mükâleme bitti, Paşa, önümden geçiyor. Dârhal selâm vaziyeti aldım. Nâzım Paşa; birden bire atın bar şını çekerek durdu ve bir kaç adım geride kalan kumandanlarıma dönerek; — Sağlam efradınız kal- madi'da yârahlara mi nöbet bekletiyorsunuz?.. Diye seslendi. Bu zama- na kadar kumandanlarım benim nöbete çıktığımın ! farkında olmamışlardı. Ku- İdi. Fakat böyle gayri memul asker gibi gerilerk: — Affinizi rica ederim | Paşa hazretleri. Vazife gö recek kadar sağlamım. Dedim. Bu dürüst ifade, Paşanın derhal nazarı dik- katini celbetti. Hoşuna gitti. Kumandanlarımın cevabını beklemeden bana döndü. Mutadı olduğu veçhile diş- lerini sıkarak ve avuftla- rını şişirerek sordu : — Nerelisin oğlum sen? İki kelime Paşayı sevince garketti. Paşa; daha erkânı harp kolağası iken bana hocalık etmişti. Ayni za- manda babamında çok samimi bir dostu idi. Bilhassa beni çok sever- bir kıyafette, gayri mermul bir yerde; beni göreceğini akıl ve hayalinden bile ge- çiremezdi. Şimdi Paşa ile aramızda tuhaf bir sahne başlamıştı. Paşa elimi sık- mak için buna elini uzattı. Sert bir adımla Paşanın önüne atıldığım zaman, oynak hayvanı benden ür- kerek bir adım geri sıcradı. Paşa elini uzatmakta ve bende sıkmak şerefine neti olmak israr ediyoruz. Hal. buki hayvan, sağa sola oynuyor, bende sert hare- | ketlerle Paşaya takarrübe çalışıyorum, Bütün efrat, çadırların (önüne çıkmış mandanlarımın cevap ver- . mesine meydan vermeden ben hemen iki adım attım ve çelik gibi sertleşen vü- cudumla çok sağlam bir Tiya tro Darülbedayi hafta kış temsillerine buşladı. Ame- rikada bir “cinayet ve mu- hakemeyi mevzu olarak alan güzel Obir eseri ilk defa temsil erti. Meri Dügen için ağır piyes, dediler, Bu eserin ağırlığı başta sonuna kadar bir muhakemenin ciddi| ve haşip yüzünü -gösterme- sinde ve gene baştan sonuna kadar süren. isticvabın zekâ oyunlarile «dolu olmasında idi, Bence eserin başlıca: kıy- metini “de” İügiliz mulülkeme ösulünün orijinalliğini göster- rmesile beraber bilhassa ihtiva ettiği. bu zekâ eğlencelerinde di. Mei Düşen (için: * — Ağırdır! dediler, eser tutmadı: o Darülbedayi bu hafta, bahii bir eser oyna mak suretile buna mukabele kıymeti. elle tulamıyacak,. gözle görülemi: yecek kadar hafif, Reisin karısı ismile Fransız- cıdan tetclime olünan bu üç petdeklik vodvil, ihtiyar, başin, imsakçi bir taşra mah. kemesi relsini köy mahkeme: sinden bit hamlede temyiz birinci orelsliğine çıkartan tesadöllerin, devlet işlerinde kadın. hikâyesi geçen bir kuvvetinin , gİDI görünür. Bu arada muh: telifi sürprizlerle seylacilerin Reisin karısı bize bakıyor. Nihayet Pa- şa emir verdi: —Şu askerliği bir dakika bırakta arkadan dolaş. (Bitmedi) yazıldığı zamana göre Frunsada halkın birinci cumburiyetin ilânından sonraki haleti ruhi- yesini, Fransada şimal ve ce- up ahalisi arasındaki düş. | manlığı trük olarak kullan. mıştır. Eser, hayli eski olduğu Için ortaya söylenmeler, ken- di Kendine gülmeler, lüzum- suz giriş çıkışlarla dölüdur. Artık tamamile terkedilen bu gibi gayrı tabit hareketler Tece Bir paşaza'le! B» okuyucum şu mek- tubu gönderdi! “Geçen gön Gelişi güzel sütununda seçme cümleler seçmiş, ve Celâl Nari üstadımızın Paşazadelerin hiç bir kıymetleri olmadı ğına dair ölan bir cümle- sinin altına “Abidin Pâşa torunu Celâl Nuri , İmer. sını almıştınız. Butarzdaki imzadan sizin muhterem mubharririn bhasep ve nese- bini iyice bilmediğinizi an- ladım. Zira Celâl Nuri Bey çen torunu değil, doğru" dan'doğruya Paşa oğludur. Pederi Nuri paşa idi. Sonradan Aptülhamit bu zatı © Paşalıktan o daha büyük olan “rütpelbalâ,ya terfi etmiş ve yeniden bey olmuştur.Faka* gene kendisini tanıyanlar arasında Nuri Bey Nuri paşa diye yadolunur. du. Bu itibarla Paşazadenin kıymetini | sıfıra indiren üstat, doğrudan doğruya bir Paşa oğludur.» > Bir terazu ve Siklet (Giöihane parkında > çocuk baçes Yapık dı ve şıppadak Sebebi de tohaf. Oradaki tün “ hayrat,ı berbat et: mişler. Bilmeli değil midir- ler ki: O terazu okadar sikleti | çekmezdi! Toplu İğne Hatıra gelenler ; Zey... Fazla soğukmuş Filozot “Didöro,, günün birinde, o sırada Monmoöran- 4 civarında owran “Jan Jak Ruso, yu görmiye git miş, İki âlim beraberce Menmoransl gölü kene rında dolaşırlarken “Ru- s0,» “Didöro, ya dedi kk — Şurasnı görüyor mu- sunuz? Şimdiye kadar belki yirmi defa kendimi bü nok- tadan göle atarak İntihar edecek oldum... “Didöro,, : busözlere mu- kabil sordür: — Neye ber “defasında fikrinizden vazgeçtiniz ? “Ruso,, bir lâhza düşün dükten sonra şu cevabı ver- di: — Elimi suya soktum, su pek soğuk geldi de on seyirciyi sıkmaktan başka bir şeye yaramamaktadır. Relsin karısı piyesinde ese rin eskiliğine “ragmen bir te- lâkkiye göre açık yetler var- dır, belki bu noktadan esere İtiraz edenler. bulunacaktır; ben açıklığın aleyhinde deği lim, esasen eseri açik saymi- yorum. Fakat keşke açık ol saydı da böyle bayağı olma. saydı! Zira Refsin karısı hayli bayat, aşağılık. ve . köhne tuhaflıklarla doludur. Fransa için pek mahalli ve bizim için yabancı olan, zekâ ve hisse Hitap etmeyen, yeni Darülbedayiin © san'st telâkkilerine de temimen ay- lâzımgelen bu eserin oynanması en hafif kelime ile lüzumsuzdu; ma- nasız ve muzurdur da denis kırı olması | dirilmesi, — doya doya | eğlen. ya | zevkleri dan. nanmadı, İnkar esisen za mete değeri 'de yoktu. Reisin karısı ni Hsanımıza Şaziye Berin Hanım çevir. miştir, Geçen yıl kıymetli ya- zalarını Jezzetle okuduğumuz. genç mühartir Hanım cihan tiyatro edebiyatının hariku- lâde nelis bir &bidesi olan Zafer sarhöşlaı mı dilimize çevirmiş ve bu Sanat nefi- sesi Darülbedayi sahnesinden zekâ ve hassasiyetlerin üstü- ne bir İğzzet ve heyecan çağlıyanı halinde uzatılmıştı. Olgun bir zövkun sabibi olan Şaziye Berih Hahimın Reisin karsı yü bir geri” intifmp

Bu sayıdan diğer sayfalar: