19 Ekim 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

19 Ekim 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

- Kdzım Pş. Hz. yük Miller Meclis relst Kün, Pap Hz. dün kendile #iyaret eden bir muharri- aideki beyanatta bulun- #ni Bğtar, KET Büyük Millet Meclisi hk İnsani günü davetsiz ole- da, Panacaklır. Geçen sene Bı müdevver kanunlar azdır. meyanda bel, kanunu b mühimleri eriş irel intihabiyelerine giden Verdikleri alma pek mucibi lek, İyettir. Meb'uslar mem- zi İstihsal kuvvetlerinin ev- senelere nabieten tyi “ol vu, halltın vukul ve idre- çoğolmakta olduğunu, her- < ban aöyinyorlar. 1. Böyük Millet Meclisinin Sağın, iptidasında açıla- Me, hepimiz biliyoruz. big ogün açılması, Mt esasiye kanunu” bir hükmüdür, bu hü- an Yani teşrinsani ba- Ying lere ilk içtima May 7ini de mali sene Miçe, mart olduğu ve iti, © zaman İçin ye ek icap etüği günler- üm teşkilât esasi in bü maddesi değiş talik adil ing » şimdi meclisin mi yoksa ikisinde mi bir mesele olmuştur. Sakin sebebi 1 teşrin- Virün, Suma gibi bir tatil Dünkü a etmesidir. ra telgraf - bazıları, 1 teşrin » e bazıları da bu elis reisi Paşa iç lerinin Ankarayı teş- Hayde görüşülecek ha - Veriyor, SUREN Biye kanunun teşkilâtı Man © münafi olamıya- > hiçbir maddenin *ebep ve bahane ile Ve tatil olunamıya - ai İİ ser gaza Nedir 7 Meb'uslarımız dairei intiha B.M.M, Reisinin “Vakt,a beyanatı > 7B.M.M.neva' kit açılacak? Kim Ps Hz: İstanbulu , bu defaki seyahatlerinde nasıl bulduklarını anlatıyorlar Muhterem misafiri- miz pazar günü şeh- rimizden ayrılacak- lardır — Medivte yeni münhaller var mıdır? — Medip açıldıktan sonra Ankara valisi Nevzat Beyin istifası meclise (arzedilecektir. Başka münhal ve istifa yoktur. — Ankarayı ne zaman teş rif buyuracaksınız? — Pazar günü hereket ede A dee rfinizde nasl buldunuz. Şeh rimiz hakkındaki | ihlsaslarınız* mizin çoğul e görüştüm.) nelerdir? — İstanbulda umum! vaziyet her sene daha iyileşmektedir. İmar: işlerinde büyük faaliyet yardır, . Şebremapcti ve eşhas İsanbulün mamuriyetine hadim işler vücuda getiriyorlar. İstan- emniyetle işlerine sarıldı. | bulun içtimel haya ise her sabi teşebbüslerin artti. | medeni gibidir. memlekette Bir teşkilâtı esasiye meselesi: B.M. Meclisi Hangi gün açılacak, teşrinsa idemi, 2 demi? 1 teşrinsani cumaya geli yorsa da, «teşrinsani iptidası» nda muvakkat relsin riyaset kürsüsüne çıkması teşkilât esasiyeyi o ihmal etmemek çin zaruridir. üncü (maddesinde şunu okuruz: Meclis heyeti umumiye- si her teşrinisani iptida- sında bir sche için kendi- «sine bir reis ve üç reis ve- kili nikap eder. , Ayni kanunun 103 üncü madde- s1, Meclisin teşrinsani ipti- 'dasmda yeni sene için re- is intihabi yapmâs teşki- lât esasiyede açıkça yazıh olduğuna ve (iptida ) ke- İlmesinin ayın ilk günü manasına kabülüdne tered- düt edilemiyeceğine göre teşkilâtı esasiyenin 1 teşri- nsanide toplanması zaruri olur. Netekim re's Pş. Hz.- de dün bir muharririmize Meclisin: 1 teşrinsanide davetsiz toplanacağını söy- lemişlerdir. Bizde reis Paşa Hazret- lerinin reylerini doğru bu- uyoruz. Vakın hafta tatili kanu- mu, cumaları tatil günü ka- bul etmiş ve ikinci medde- sine resmi daire müstah- demlerini haftada 6 gün- den fozla çalıştırmak mem- nu olduğu yazılmışsa da bu | , “eları Ssasiyenin 24- | (Ak İĞ a lamda) İ b Misafir İngiliz filosunun ta iyelerine seyahaffen ne nelice aldiler ? a an yyareleri dün sabah şehrimiz atakında rnuhtelif talim uçuşları yapmışlardır. Öğleden sonra da İngiliz bahriyelileri ile Galatasaray takımı arasında Taksimde bir futbol maçı icra edilmiştir. Resimlerimiz bunlara ait intibaları tesbit etmektedir. Bu hususta aşağıda tafsilât bulacaksınız MAKE TM tepinervel 1989 » kadar muteberdir | Bu kuponu gazetemize getiren veya gönde renlerin üç salırlik- ticaret işlerinden başka- ilânları parasız basılır. Ilünlars beş karuşlak pul yapıştırılmalıdır. Tokalıyan oteli emvali | Misafir filo | Etibba odası intihabi dün yapıldı metrukeden midir) Defterdarlık İşe vaz'iyet etti, tahkikat yapıyor Otelin müsteciri iza. hat verdi ve istenen vesaiki gösterdi TFokatliyan “ otelinili' Cm. vali metrukeden olup ol madığı hakkında tahkikat yapılmaktâdır. Bu cihetin tesbiti için &mvali metruke müdüriyeti otel müsteciri M. Medoviçten Beyoğlu Erme- ni kilisesi heyeti idaresile renamasunsnanu nenem yaman anan ni (Ankarada yeni binalar Türk ocakları merkezi bitmek üzeredir İsmet Paşa Hz. dün inşaatı tetkik ettiler Geçen eenelerde Ankarada kaşınan başlanılan Türkoceklari merkezi binası ikmal edilmek üzeredir. Başvekil İsmet Paşa Hz. dün Maliye vekili Şükrü Beyle birlikte binayı gezmişler, tiyatro o sehgesini tetkik buyur. muşlar, sahnede yapılan yağmur yagdırma ve gök gürletme tecrübalerinde hazır bulunmuş lardır, | Ale tarafı 3 üneli sahifamızdadır | sir miştir, Bu mukavelenin - tetki- kinden sonra, Tokatlıyan öteli : hakkında yapılacak muamele tesbit edilecektir, Ermeni gazeteleri bu hu- susta aşağıdaki (tafsilâtı vermektedirler. “Aztarar,. gazetesi di- yor ki: “Tokatlıyan oteli- nin tasarruf hakkı hususan- da bir süi tefehhüm hasıl olmuştur. Emvali metruke müdüriyeti müstecir M, Me- doviçten bazı izahat iste. miş, mumaileyh gerek biz. zat, gerek hukuk müşaviri vasıtasile bu malümâtı ver- miştir, Diğer taraftan - otelin Beyoğlu Ermeni kilisesine ait olduğunu nazarı itibara alan Patrikane, bu hususta mezkür kilise heyeti idare. sine lâzimgelen tebliğatta bulunmuştur. Ç Alttaraı 3üncü sayfası azda > Yeni Türkocakları merkez binası be binanın 100000 Miraya mal olan sakresi , İngiliz tayyareleri dün sabah İstanbul afakında talimler yaptılar Öğleden sonra futhol takımları ile Galata: saray arasında bir maç yapıldı ve leh- lerine netice verdi Limanumızdaki İngiliz filosuna mensup Kurajüs tayyare gemisindeki tayyareler dün sabah şehrimiz afakında muh- telif hava talimleri ve ma- nevralar yapmışlardır. Talimler sâat 10 da lamış, baş» muştur. Evvelâ tam saat on- da iki avcı ye iki bombar- dıman takımından o mürek- kep bir &iyyare, grapu havalanmış ve 20 dakika ka- dar tabur talimi yapmışlar. dır, Saat onu yirmi geçe kalkan bombardıman tayya- releri bir daire içinde, avcı tayyarcleri de münferit şekil- de akrobatik talimler göster- mişlerdir. Avci tayyareleri bu sırada bir araya gelerek tilimlerine devam etmişlerdir. Bondan sonra - saat 10,50 den “TU © Kadar iki “takim AVA, “İki takım Bömbürdi- man ve“ takım da istikşaf tayyaresinden mürekkep bir Ep tarafından O muhtelif şekillerde uçuşlar yapılmıştır. İngiliz tayyareleri dünkü talimlerde &n son olarak 4Y yıldız şeklini almışlar ve bu. vaziyyette güzel bir UÇUŞ yapmışlardır. LAh taraf 3üncü sayılamızdadır 1 * Taymis , © gözelesinin iki saar kadar sur- | Türk - ingiliz © münasebalı hakkındaki © Baş makalesi 2 inci” sayıfarmsdadır. Fevzi Pş. Hz. Büyük Erkânı Harbiye reisi. Fevzi Paşa Hz. ile şehrimize gelen (Paşalar yarın akşam avdet edecek: erdir, gidiyor Maarif Vekili Cemal Hüs- nü Bey pazar günün ka- dar teftişatını ikmal ede- rek perşembö günü Anka- raya hareket edecektir. Gayri: mübadillere tevziat Gayri mübadiller cemi- yeti höyeti ideresi tarafın- dan tanzim edilen / liste mucibince “bugünden itiba- ven tavziata başlanacaktır, Şimdilik yalnız 42 kişiye a arr > Ta para verilecektir. Dünkü intihaplan bir intiba Uçüncü mıntaka Etibba Odası intihabatı dün öğle- den sonra Darülfünunda yapılmıştır. Saat on ikidön itibaren doktorlar Darülfünun kon- ferans salonuna gelmeğe başlamışlardır. Saat birde ilk reyi Hak- kı Şinasi paşa, badehu sı- hiye müdürü Ali Rira bey atmışlardır. Bundan sonra bütün doktorlar reylerini vermişlerdir. Neticede sandığa atılân lerle oda teşkilâtına'da- hil dokuz vilâyetten gelen rey zarfları açılmış, reyler tasnif edilmiştir. Bu suretle C. H. Fırkasının aşağıda isimleri yazılı namzetlerinin ittifakla intihap edildikleri anlaşılmıştır. İdare © heyeti azalığına Tevfik Salim Paşa, Tıp fakültesi o müderrislerinden Tevlik Recep, Haseki Nisa hastanesi baş doktoru E- sat, o Şehremaneti o sıhiye müdürü (Neşet (OOsman, Gülhane © muallimlerinden Refik Münir beyler. İdare heyeti yedek azâ- Utanmaz adam Gazetemizin yeni makinemizde yeni şekilde bi başladığı günden iübayen karilarin? lansman Netice C. H.F. namzetleri tüfakla intihap edildiler Yeni idare heyeti bu hafta zarfında ilk içti: manı yapacak liğına, Tıbbı Adli azasır- dan Hayrullah B., Serbest ebvbbadan Fuat Süreyya paşa, Gülhane muallimle- rinden Abdülkadir, Şişli Çocuk hastanesi baş dok- toru Rıfat, Gureba hasta- nesi başdoktoru Ömer Lüt- fü beyler. Haysiyet divanı azalık larına, oHilâliahmer reisi Ali paşa, Bursa hastanesi başdoktoru Yusuf İzzettin, diştabibi Hüseyin Talât beylâr, laysiyet divanı yedek azalığına; Sihıye müdürü Ali Riza, Gureba hastanesi An Hacı Kemal er, ünkü intihapta Hakkı şinasi paşa şu sözleri söy- lemiştir : * Arkadaşlar, Mütemed- din memleketlerde olduğu gibi bizde de etibba oda- İarının teşkiline teşebbüs edildi. Bugün bu teşkilâtı muvaffakıyyetle başarmak: tayız. © Odalar doktorlar arasındâ dedikodular olma» masına, ihtilâfatın halline, mesleğin terakki ve taali- ayy VAKIT pek yakında! eni şekilde çıkıyor VAKTT' pek yakında 12, 14; 16, 32 sayıfa olurak yeni bir şekilde, cazip ve kuçvetli mündericatla, renkli resimlerle intişar edecektir. Hüseyin Rahmi Beyefendi üstadımızın ; gazetemiz için yazdığı . fevkalâde meraklı , eğlenceli, heyecanlı roman NM BAR yy basılmıya ya

Bu sayıdan diğer sayfalar: